O ELABORARE ȘTIINȚIFICĂ FUNDAMENTALĂ

Prin recenta lucrare fundamentală „Teoria și practica administrării publice”, savanții de la Academia de Administrare Publică celebrează cea de a 25-a aniversare a instituției de învățământ superior. Sinteza respectivă cuprinde materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 17 mai 2018, consacrate acestui eveniment remarcabil.

Lucrările oamenilor de știință de la Academie și de la alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare aduc un omagiu proeminent artei de a conduce și de a instrui, de a forma cadrele necesare din domeniu. Pe lângă contribuțiile științifice ale cercetătorilor consacrați în domeniu, volumul include și lucrări ale viitorilor specialiști – ale doctoranzilor și masteranzilor Academiei. În mare, lucrarea colectivă reprezintă parcursul de 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice de prestigiu în domeniul administrării publice.

Cele șase ateliere constitutive ale ediției (I. Modernizarea administrației publice în contextul integrării europene; II. Probleme actuale ale științei politice și parcursul european al Republicii Moldova; III. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice; IV. Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere; V. Rolul e-guvernării în dezvoltarea durabilă; VI. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și practică) sunt remarcabile prin aria problematică cuprinzătoare și prin profunzimea interpretărilor la zi în context cu mutațiile produse în societatea contemporană.

În „Cuvântul-înainte” al publicației semnat de dl Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, se menționează că „a devenit o frumoasă tradiție ca rezultatele cercetărilor științifice să fie discutate în cadrul mai multor manifestării științifice, inclusiv al Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice”, care se organizează anual către Ziua Academiei. Anul acesta conferința respectivă este organizată în atmosfera și în contextul marcării la 21 mai 2018 a aniversării a 25-a de la fondarea Academiei, ceea ce-i conferă o semnificație deosebită”. Domnia sa a subliniat faptul „că prin cercetările efectuate, dezbaterile produse, propunerile formulate de către participanții la Conferință se generează, se diseminează și se valorifică noi cunoștințe teoretico-conceptuale și aplicative ale științei administrației, managementului, politologiei și relațiilor internaționale, dreptului, tehnologiilor informaționale aplicate, raportate la necesitățile sistemului administrativ”.

De reținut „Reflecțiile asupra cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, aparținându-i dlui Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei, doctor în științe politice, conferențiar universitar, care menționează că lucrarea „conține o dimensiune triplă. Pe lângă faptul că se expune ideea despre deschiderea unei noi instituții de învățământ superior, vom remarca și instituirea unui domeniu absolut nou de pregătire a cadrelor în sistemul învățământului superior din Republica Moldova și anume – domeniul administrației publice. De rând cu aceasta, concluzionează Dumnealui, și în egală măsură, studiul respectiv scoate în evidență procesul de instituire și evoluție a științei administrației, el însuși constituind o cercetare din acest domeniu”.
O demonstrează numărul impunător de cercetători și de participanți activi la lucrările Conferinței consolidați și inspirați de aceeași idee călăuzitoare și novatoare legată de domeniul administrației publice. Elocvente în atare constelație ideatică sunt materialele semnate de autorii antologați în lucrare care prin viziune și adeziune la întreg dezvăluie prin ținuta lor științifică și prin elanul lor sintetizator setea de nou și de implementare a acestuia conform standardelor internaționale.

Din ziua fondării Academiei de Administrare Publică la 21 mai 1993, la inițiativa regretatului Mihail PLATON, doctor habilitat, profesor universitar, rector al acestei prestigioase instituții de învățământ superior între anii 1993-2004, și până la aniversarea de 25 de ani, instituția a parcurs o cale rodnică și ascensională privind spectrul problematic al activităților și cercetărilor în domeniul administrației publice. O ochire retrospectivă asupra sumarului cercetărilor cuprinse în monografia enciclopedică ne permite să ne pătrundem de amploarea și importanța indiscutabilă a exegezelor aparținând oamenilor de știință de la Academia de Administrare Publică, din țară și nu numai. Oricum, în contextul Conferinței științifico-practice internaționale din 17 mai curent, se evidențiază proeminent transformările socioeconomice, sociopolitice și cultural-spirituale de ultimă oră din societatea moldovenească contemporană. Perspectiva prioritară a instruirii cadrelor din administrația publică de orice nivel este o necesitate stringentă. De aici, gradul superior de pregătire a cadrelor de la instituție și consacrarea deplină cauzei didactice îmbrățișate dintr-o chemare pe viață. Ne referim, mai cu seamă, la reprezentanții corpului profesoral-didactic Andrei GROZA, Ion DULSCHI, Angela ZELENSCHI, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, Angela POPOVICI, Nicolae ȚÂU, Silvia GURIUC, Silvia DULSCHI, Nicolae ROMANDAȘ, Veronica BUTNARU, Oleg FRUNZE, Eugenia CEBOTARU, Aurelia ȚEPORDEI, Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA etc., etc., care prin contribuția lor particulară și științifică exemplară se pretează la constituția de model și de călăuză în drum spre perfecțiune și devoțiune față de cauza vitală și primordială oricărei evoluții ascendente inerente transformărilor naționale și internaționale, inclusiv în știința administrației publice.

Accesați varianta electronică a materialelor conferinței jubiliare

 


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.