Publicații

SILVIA GORIUC, dr., conf. univ., șef catedră

 1. Drept constituţional al Republicii Moldova. Scheme şi culegeri de acte normative cu modificări şi completări pînă în septembrie 2010. Chişinău: ”Elena-V.I.” SRL, 2011, 448 p.
 2. Societatea civilă consolidată - una din garanţiile respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În: Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului - Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (27-28 decembrie 2010, mun. Bălţi), Chişinău, 2011, pp. 102-106.
 3. Reformă constituţională: prin revizuire sau adoptare a unei noi constituţii. În: Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului - Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (27-28 decembrie 2010, mun. Bălţi), Chişinău, 2011, pp. 110-114.
 4. Natura juridică a funcţiilor Preşedintelui Republicii Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 1.
 5. Rolul şefului statului în asigurarea echilibrului puterilor în stat. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 6. Actele Preşedintelui Republicii Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 4.
 7. Constituirea societăţii civileprincipiu fundamental al statului de drept. Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch: AAP, 2012.
 8. Raporturile juridice dintre şeful statului şi parlament în cadrul regimurilor constituţionale contemporane. În: Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, conferinţă cu participare internaţională, 12-13 octombrie 2012, Chişinău, 2014.
 9. Răspunderea politico-juridică a şefului de stat în cadrul formei de guvernămînt republicane. În: Administrația statului Republica Moldova la 20 ani de independență: Materiale ale sesiunii de comunicări științifice, 29-30 octombrie 2011, Chişinău, 2012.
 10. Tradiţii istorice privind democratizarea societăţii şi drepturile omului. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 11. SMOCHINĂ, A. Natura juridică a mandatului prezidenţial. În: În honorem Andrei Smochină, „Studii de drept naţional”, Ch., 2013.
 12. Funcţia de mediere a şefului statului. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 4.
 13. Garanţii constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 14. Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterilor în stat / Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 15. Raporturile şefului de stat cu organele executive. În: Revista Administrarea publică, Ch: AAP, nr. 1/2014.
 16. Imunitatea parlamentară ca măsură de protecţie a mandatului parlamentar // Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.
 17. Rolul Constituţiei Republicii Moldova în asigurarea drepturilor omului şi valorilor democratice. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, “Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului”, 11 decembrie 2015. Ch., Garomont-Studio, 2016.

 

OLEG BALAN, dr. hab., prof. univ.

 1. Protecţia drepturilor omului în conflictele armate. Monografie.
 2. Colectiv de autori. Drept internaţional public. Manual. Ch.: Tipografia “Elena V”, Ediţia a III-a (revăzută și adăugită). 2009, 650 p.
 3. Particularităţile răspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 1.
 4. Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi genocidului în conflictele armate În: Revistă moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, Ch.: IISD, AŞM, 2009, nr. 2.
 5. MÂNZALĂ, T. Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 3-4.
 6. HUŢANU, I. Noţiunea, particularitățile și formele asistenței juridico-penale internaționale. În: Materialele colocviului internaţional ”Promovarea drepturilor omului în contextual integrării europene: teorie şi practică”, 30-31 octombrie 2009. Ch.: ed. ”Grafema Libris”, 2010.
 7. HUŢANU, I. Principiile generale ale extrădării în lumina reglementărilor internaţionale şi a opiniilor doctrinare. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2010”. Ch.: AAP, 2010.
 8. SÎRCU-SCOBIOALĂ, D. Natura juridică a actului jurisdicțional internațional. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 4.
 9. Stabilirea jurisdicţiei internaţionale. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 21 martie 2011, Bucureşti, România, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 10. Colectiv de autori. Drept internaţional public. Manual, Ediţia a IV-a (revăzută şi adăugită) Ch.: Tipografia “Elena V”, 2012, 636 p.
 11. Afirmarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012. Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 12. SÎRCU, D. Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 2.
 13. SÎRCU D. Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în material drepturilor omului // Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

ION GUCEAC, dr. hab., prof. univ., acad.

 1. BECCIEV, E. Realizarea dreptului la agitaţie electorală prin intermediul mijloacelor mass-media // Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 2. PORCESCU, S. Remit-democraţia sau pot fi consideraţi emigranţii agenţi ai schimbării? // Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 3. Contribuţii la studierea factorilor de configurare a Constituţiei // Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 4. TOMA, A. Contextul istoric internaţional de apariţie şi dezvoltare a practicilor notariale în spaţiul constituţional din România şi Republica Moldova // Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 5. TOMA, C-M. Probleme ale asigurării protecţiei drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în activitatea notarială din Republica Moldova prin prisma Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului: 65 de ani de la adoptare // Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2013. Ch:. AAP, 2013.

 

VICTOR POPA, dr. hab., prof. univ.

 1. Repere constituționale pentru depășirea crizei politice în Republica Moldova: Argumente teoretice și soluții practice. Ed. IDIS ”Viitorul”, 2009.
 2. Sfidări constituționale în activitatea noului Parlament // Conferința Internațională științifico-practică: Promovarea dreptului omului în contextul integrării europene:teorie și practică. ULIM, 9-10 iunie 2009.
 3. Reforma constituțională – Imperativ al timpului // Studii Juridice Universitare, ULIM. Nr. 1-2/2009.
 4. Principles of the Rule of Law stipulated by Decision of Constitutional Court of the Republic of Moldova // XVIII Yerevan International Conference „The European Legal Standards on Rule of Law and the Scope of Discretion of Powers in the member-States of the Council of Europe. Almanac. Constitutional justice in the new millennium. Yerevan, July 2013.
 5. Exigenţe ale statului de drept în hotărîrea nr. 4 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 22 aprilie 2013 // Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch:. AAP, 2013.
 6. Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent // Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

ANATOL BANTUŞ, dr., prof. univ.

 1. Unele aspecte privind protecţia libertăţii şi siguranţei persoane în Republica Moldova. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 2.
 2. Delimitări conceptuale ale modalităţilor de înfăptuire a administraţiei publice locale. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2011, nr. 3.
 3. Concepţii doctrinare privind descentralizarea. În: Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2012. Ch: AAP, 2012.
 4. Delimitări conceptuale ale principiilor de organizare şi funcţionare ale unei administraţii moderne. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2013, Ch: AAP, 2013.
 5. Drepturile omului şi administraţia publică. Concept şi trăsături // Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 6. Principii de organizare şi funcţionare eficientă a administraţiei publice. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2014, nr. 2.
 7. Subsidiaritatea – principiu de bază al descentralizării // Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.

 

NICOLAE ROMANDAŞ, dr., prof. univ.

 1. Colectiv de autori. Ghidul specialistului în sfera resurselor umane. Monografie. Ch.: Reclama, 2009,
 2. Comparation between the Responsibility of the Romanian Public Servant and the Responsibility of the European Civic Servant. În: Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice - Categoria CNCSIS: B+, Vol LXII • No. 1/2010.
 3. Unele aspecte teoretico-practice cu privire la conţinutul contractului individual de muncă. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 1.
 4. Unele particularităţi privind angajarea în muncă a conducătorilor de unităţi. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 2.
 5. Reglementarea timpului de muncă. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2009, nr. 3-4.
 6. Reglementarea timpului de odihnă. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2010, nr. 1.
 7. Mecanisme naţionale şl internaţionale de prevenire a fenomenului de discriminare. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2010, nr. 1.
 8. BOIŞTEANU, E. Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2010. Ch.: AAP, 2010.
 9. Dreptul muncii: Indicaţii metodice (pentru lecţii practice). Ch.: CEP USM, 2011, 196 p.
 10. Dreptul protecţiei sociale. Ch., 2011. 382 p.
 11. BOIŞTEANU, E. Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2011, nr. 1.
 12. Rolul stagiului de cotizare la stabilirea dreptului social. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2011, nr. 1.
 13. Interzicerea discriminării văzută prin prisma convenţiei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, ediţia anului 2011. Ch.: AAP, 2011.
 14. PROCA, L. Rolul asistenţei sociale şi asigurării sociale ca instituţii juridice ale dreptului protecţiei sociale în reformarea activităţii administraţiei publice. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, ediţia anului 2011, Ch.: AAP, 2011.
 15. Unele reflecţii privind metoda de reglementare juridică a dreptului muncii. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2012, nr. 1.
 16. BOIŞTEANU, E. Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţilor. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 17. BOIŞTEANU,E. Unele consideraţii teoretice privind izvoarele dreptului muncii. În: Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch:.AAP, 2012.
 18. PLATON, L. Caracteristica componentelor dreptului la muncă. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012. Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 19. BOIŞTEANU, E. Dreptul la negociere colectivă prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2013, nr. 2.

 

BORIS NEGRU, dr., conf. univ.

 1. NEGRU, A. Normativitatea, realitatea şi esenţa dreptului în societăţile contemporane. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2011, nr. 4.
 2. Probleme fundamentale ale principiilor dreptului. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2012, nr. 4.
 3. Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova. În: Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2012, Ch:. AAP, 2012.
 4. Probleme fundamentale ale principiilor dreptului. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2013, nr. 4.

 

TIPA ION, dr., conf. univ.

 1. Reflectarea instituţiei liberării de pedeapsa penală în actele normative internaţionale. În: Revista Naţională de Drept. Ch.: 2009, nr. 2.
 2. Răspunderea juridică a persoanelor cu funcţie de răspundere. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2010. Ch.: AAP, 2010.
 3. Împăcarea pe cauze penale şi consecinţele juridico-penale pentru cel vinovat de săvârşirea infracţiunii. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, ediţia anului 2011. Ch.: AAP, 2011.
 4. Împăcarea pe cauze penale şi consecinţele juridico-penale pentru cel vinovat de săvârşirea infracţiunii. În: Revista Naţională de Drept. Ch.: 2011. nr. 8.
 5. Conţinutul dreptului la viaţă şi coraportul acestui drept natural cu eutanasia şi dreptul la moarte. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2012, nr. 2.
 6. Unele consideraţii privind conţinutul sentinţei de condamnare cu aplicarea instituţiei liberării de pedeapsa penală. În: Materiale ale conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2012. Ch:. AAP, 2012.
 7. Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova. Monografie. Ch.: AAP, Tipografia „Reclama”, 2012, 256 p.
 8. Apărarea drepturilor persoanelor ce urmează a fi liberate de pedeapsa penală prin intermediul înaintării demersului în instanţa de judecată. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP„Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012. Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 9. Răspunderea juridică a demnitarilor în Republica Moldova. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2013. Ch:. AAP, 2013.
 10. Reglementări juridice privind guvernarea electronică în Republica Moldova. În; Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2013”. Ch: AAP, 2013.
 11. Dreptul la deplasarea fără escortă sau însoţire a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.
 12. Răspunderea civilă (patrimonială) a procurorilor în Republica Moldova. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2014, nr. 1.
 13. Pedepsele penale aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor pentru acte de corupţie şi a celor conexe lor, prevăzute de Cap. XV, din Codul Penal al Republicii Moldova. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2014, nr. 2.
 14. Răspunderea penală a funcţionarilor publici şi a demnitarilor din Republica Moldova pentru corupere pasivă. În: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014, Ch.: AAP, 2014.

 

ANDREI GUŞTIUC, dr., conf. univ.

 1. TÎLTU, N. Ultimele tendinţe de supraveghere bancară la nivelul Uniunii Europene ca urmare a crizei economico-financiare: impact asupra Rusiei şi Moldovei. În: Revista Administrarea publică, Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 2. TÎLTU, N. Supravegherea bancară în spaţiul Uniunii Europene: tendinţe şi impact pentru Banca Naţională a Moldovei şi sistemul financiar-bancar autohton. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2013. Ch:. AAP, 2013.
 3. TÎLTU, N. Ultimele tendinţe de supraveghere bancară la nivelul Uniunii Europene ca urmare a crizei financiare: impact asupra Rusiei şi Moldovei. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 4. GUŞTIUC L. Rolul Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul politicii monetare în contextul integrării europene. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Masa rotundă cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău, 2014.

 

OLGA DORUL, dr., conf. univ.

 1. Competenţa statului privind serviciile publice în dreptul internaţional. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 22 mai 2012, Ch.: AAP, 2012.
 2. Ombudsmanul european – mecanism sui generis de protecţie a drepturilor omului. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012, Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 3. Servitutea internaţională. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2013, nr. 3.
 4. Fundamentul juridic al statutului de neutralitate permanentă. Repere de drept internaţional public. În: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională ”Teoria şi practica administraţiei publice”, 23 mai 2014. Ch.: AAP, 2014.

 

ANGELA DASTIC, dr., conf. univ.

 1. Contractul administrativ - aspecte noi de cercetare în contextul tendinţelor europene actuale. În: Revista Administrarea publică. Ch.: AAP, 2009, nr. 1.
 2. Contractul administrativ – act asimilat actului administrativ în contenciosul administrativ. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2010. Ch.: AAP, 2010.
 3. Contencios administrativ. Note de curs. Ch.: AAP, 2010. 100 p.

 

IGOR TROFIMOV, dr., conf. univ.

 1. CREŢU, A. Probleme actuale privind statutul contravenientului şi a victimei în procesul contravenţional. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea AAP „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, 11 decembrie 2012. Ch.: Elan Poligraf, 2013.
 2. CREŢU, A. Probleme actuale privind reglementarea statului agentului constatator, a procurorului şi a instanţei de judecată în procesul contravenţional. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice”, ediţia anului 2013, Ch:. AAP, 2013.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.