Politica anti-plagiat şi a corectitudinii savanţilor

AAP apără dreptul autorilor la proprietatea intelectuală, expus în Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Nr. 139 din 02.07.2010 şi modificată prin LP212 din 29.07.16, MO306-313/16.09.16 art.665 [1]. În acest context, este exclus plagiatul în toate formele de manifestare: total sau parţial, copiatul în cadrul examenelor sau cursurilor, fabricarea rezultatelor cercetării. Fabricarea datelor presupune utilizarea unor date improvizate într-o cercetare sau experiment, modificarea intenţionată a datelor cercetării, citarea unor articole inventate. Principiile etice a deontologiei cercetătorilor sunt expuse în Codul de etică universitară [2].

În ultimul timp des este întîlnită auto-plagierea, când autorul preia integral sau parţial alineate, din lucrările proprii scrise anterior, deja publicate, fără a preciza acest moment.

Pentru a limita intenţiile autorilor de a folosi rezultatele cercetărilor colegilor sau autorilor străini Echipa editorială a Revistei ştiinţifico-practice Relaţii Internaţionale Plus și comisia de experţi depun eforturi considerabile în depistarea cazurilor de plagiat, auto-plagiat, de scriere incorectă a surselor bibliografice.

Practicăm companii de informare pînă la acceptarea articolelor la redacție. La etapa a doua – a selectării articolelor pentru un număr al Revistei se implică experţii şi recenzenţii, specialişti în domeniile: ştiinţe politice, relaţii internaţionale, economie mondială, relaţii economice internaţionale, drept.

În Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe, nr. 139 din 02.07.2010 şi modificată prin LP212 din 29.07.16, MO306-313/16.09.16 art.665 se stipulează că: „Dreptul de autor şi drepturile conexe, protecţia acestor drepturi şi răspunderea pentru încălcarea lor, se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, de alte acte normative”.

În art. 6. „Domeniul de acţiune a dreptului de autor”, pct. (1): „Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice exprimate în următoarele forme:

a) operelor, indiferent de locul primei lor publicări, al căror titular al dreptului de autor este o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova;

b) operelor publicate pentru prima dată în Republica Moldova, indiferent de domiciliul sau de sediul titularului dreptului de autor asupra respectivelor opere;

c) altor opere, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Potrivit pct. (1) al art. 7, „Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice exprimate în următoarele forme:

a) scrisă (manuscris, text dactilografiat etc.);

b) orală (interpretare publică);

c) imprimare audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică etc.);

d) de imagine (desen, schiţă, pictură, plan, fotocadru etc.);

e) tridimensională (model, machetă, construcţie etc.);

f) în alte forme.

Recomandăm autorilor Revistei ştiinţifico-practice Relaţii Internaţionale Plus:

  1. Să utilizeze unul dintre sistemele de citare, acceptate pe scară largă, cum ar fi stilul APA (http://www.apastyle.org) sau stilul Harvard (http://www.swinburne.edu.au/library/referencing/harvard-style-guide/).
  2. Să nu copieze o frază sau un alineat, dacă nu are intenţia de a-l folosi drept citat.
  3. Să-şi verifice articolul, utilizând unul din programele de pe internet de detectare a plagiatului.
  4. La prezentarea articolului spre publicare în Revista ştiinţifico-practică Relaţii Internaţionale Plus autorul (autorii) completează o Declaraţie prin care acesta (aceştia) îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrării.
  5. Echipa redacţională şi Colegiul de redacţie al Revistei îşi rezervă dreptul de a verifica articolele propuse spre publicare la plagiat şi de a respinge lucrările autorilor ce nu respectă Codul de etică universitară.

Bibliografie:

  1. Legea nr. 139 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, aprobată de Parlamentul RM la 02.07.2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 191-193, art. Nr. 630 şi modificată LP212 din 29.07.16, MO306-313/16.09.16 art.665.
  2. Roşca Ludmila, Constantin Lazari, Etica şi integritatea universitară. Monografie. IRIM, Chişinău: Print Caro, 2014, 172 p.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.