Exigențe pentru autori

Condiţii de publicare:

Articolele vor fi prezentate redacţiei în două limbi: română sau rusă şi engleză şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul activităţii editoriale, aprobat de Consiliul ştiinţific şi Senatul AAP.

Graficul de prezentare a articolelor: Nr. 1 – 1 aprilie; Nr. 2 – 1 septembrie. Numărul mediu de săptămîni dintre depunere și publicare: 8 săptămîni.

Pentru a exclude plagiatul, la prezentarea materialelor, Colegiul de redacţie va solicita de la autor declaraţie pe proprie răspundere potrivit punctului 4 al Regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice (Hotărîrea CSŞDT și CNAA din 25 iunie 2015, modificat la 17.12.2015 ).

Articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de doi experţi în domeniu (recenzarea „double-blind peer reviewˮ). Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor Colegiului de redacţie, care în baza recenziei prezentate, recomandă Consiliului ştiinţific să aprobe conţinutul numărului revistei transmis spre editare.

Responsabilitatea pentru originalitate şi informaţiile incluse în articole revine în totalitate autorilor, care, odată cu prezentarea lucrării, semnează o declaraţie, de tip non-plagiat, pe cont propriu. Colegiul de redacţie dispune de dreptul de a respinge materialele care nu corespund condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare ştiinţifică.

Dreptul de autor al articolului publicat aparţine autorului, fără restricții.

Responsabilitatea asupra textului publicat revine în exclusivitate autorului. Opinia editorului poate fi diferită de cea a autorului.

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

Autorul achită doar costul numărului de revistă (varianta tipărită) – prețul de aproximativ 150 de lei (în dependență de volumul cărții).

Autorii ar trebui să îndeplinească criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018 şi Ghidul de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018.

Textul articolelor va fi elaborat în fontul Times New Roman, corp – 12, la 1.5 interval şi prezentat în formă electronică şi tipărită, semnată de autor(i). De asemenea, articolele pot fi expediate pe adresa electronică: ludmilarosca.com@gmail.com

Pentru relaţii suplimentare se indică telefoanele de contact ale unuia dintre autori.

Articolele sunt prezentate Redacției, str. Puşkin, 54.

Telefon de contact: 022-21-09-78.

Structura articolului:

 • Pagina – format A4
 • Titlul se culege cu majuscule, în limbile română, rusă și engleză.
 • Prenumele şi numele autorilor (complet).
 • Titlul ştiinţifico-didactic (complet).
 • Afilierea (instituţia).
 • Adresa electronică.
 • CZU.
 • JEL (economie).
 • Includerea de tabele, diagrame sau schiţe pentru argumentarea tezei lansate este binevenită.

Elementele principale ale articolului ştiinţific:

 • Rezumatul (maximum 100 de cuvinte sau 20 de rînduri) în română şi abstract (în engleză).
 • Cuvinte-cheie (în română) şi keywords (în engleză) – 5-8 cuvinte.
 • Introducere (actualitatea, semnificaţia practică a investigaţiei, originalitatea abordării).
 • Metodă şi material aplicat (se evidenţiază metodele şi principiile aplicate în procesul investigaţiei).
 • Rezultatele investigaţiei
 • Concluzii
 • Referinţe bibliografice (se recomandă conformarea regulilor expuse în Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009).

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordine alfabetică.

Referinţele se prezintă în modul următor:

 1. Acte legislative (ex.: Codul Penal al Republicii Moldova, Nr. 985 din 18.04.2002. //În: Monitorul Oficial al RM , Nr. 72-74, art Nr. 195, 14.04.2009. MODIFICAT: LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17).
 2. Articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit, (ex.: Groza Liviu. Discursul politic şi sloganul publicitar – surse ale frazeologiei româneşti actuale // – Bucureşti, 1999, vol. III – IV, p. 14-16.).
 3. Cărţi: numele autorilor,denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini (ex.: Fisichella Domenico. Știința politică, probleme, concepte, teorii. Iași: Polirom, 2007. – 406 p.).
 4. Surse electronice (ex.: Codul Penal al Republicii Moldova, Nr. 985 din 18.04.2002. // În: http://lex.justice.md/md/331268/, vizualizat 25.12.2012.).

Figurile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau tabel se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.