Catedra Economie şi management public

Şef catedră: Tofan Tatiana,

Doctor în economie, conferențiar universitar

Catedra Economie și Management Public a fost înfiinţată în cadrul Academiei de Ad­ministrare Publică în a.1994. Primul şef al catedrei a fost Gorobievschi Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar. Ulterior catedra a fost condusă de Cojocaru Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar. În prezent, şef al catedrei este doamna Tatiana Tofan, doctor în economie, conferenţiar universitar.

Misiunea

Catedra Economie și Management Public este o subdiviziune structurală de bază didactico-științifică, care asigură realizarea activităţilor de planificare, organizare, ştiinţifico-metodice de instruire în domeniul economiei și al managementului public.

Catedra are ca scop formarea unor specialişti dotaţi şi inteligenţi, purtători de cunoştinţe vaste în domeniul economiei și managementului, cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme economice, sociale, manageriale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe economice și manageriale pentru o participare eficientă la procesul de administrare publică.

Activitățile organizatorice şi funcţionale ale Catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Departamentului Studii superioare de master şi ale Academiei privind instruirea prin studii superioare de master de cercetare și de profesionalizare, în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul catedrei, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectorului şi decanului Departamentului Studii superioare de master. În scopul asigurării unei activităţi eficiente, Catedra colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte subdiviziuni didactico-ştiinţifice ale Academiei şi ale altor instituții de profil din ţară şi din străinătate. Catedra este autonomă în organizarea proceselor didactice şi ştiinţifice, cu excepţia celor rezervate competenţei Academiei.

Obiective

Obiectivele organizatorice:

 • Elaborarea planului de studii al Catedrei şi aprobarea planurilor individuale ale corpului profesoral didactic.
 • Renovarea programelor analitice la obiectele generale şi cele de specializare.
 • Asigurarea  procesului de învățământ cu cadre didactice de un înalt nivel  profesionist.
 • Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale audiovizuale şi literatură de specialitate.
 • Organizarea stagiilor: selectarea  organizaţiilor şi instituțiilor de bază, încheierea contractelor cu conducătorii acestora, selectarea conducătorilor stagiului.
 • Îndrumarea şi coordonarea activităţii masteranzilor.

Obiectivele instructiv-didactice:

 • Planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.
 • Elaborarea cursurilor de bază şi de specializare în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de masteranzi.
 • Ajustarea curriculei şi a cursurilor la realitatea din sistemul administraţiei la reglementările în vigoare.
 • Elaborarea materialelor metodico-didactice: prelegeri, manuale, recomandări metodice şi pregătirea lor pentru editare.
 • Pregătirea cursurilor teoretice aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare la cererea masteranzilor.
 • Elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an, de master şi efectuarea cercetărilor individuale ale masteranzilor.
 • Evaluarea activităţilor didactice şi metodice.

Obiectivele științifice:

 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice (independente sau în comun cu alte subdiviziuni ale Academiei) la temele incluse în planul tematic de investigaţii științifice ale Academiei.
 • Participarea, la solicitarea Parlamentului sau a Guvernului, la elaborarea actelor normative şi instructive, precum şi a conceptelor, programelor şi altor documente importante;
 • Participarea cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor, colocviilor, simpozioanelor şi altor forumuri ştiinţifice, precum şi propagarea în revistele de specialitate şi mass-media republicană în domeniul relaţiilor internaţionale şi a politicii externe;
 • Evaluarea activităților științifice.

Direcţiile de activitate

 • Elaborarea cursurilor de instruire, în funcţie de necesităţile şi specificul masteranzilor;
 • Adaptarea şi reactualizarea permanentă a programelor didactice în funcţie de modificările legislaţiei în vigoare;
 • Asigurarea procesului de învățământ cu cadre didactice de un înalt profesionalism.
 • Elaborarea programelor metodico-didactice, a prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare;
 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice.

Servicii prestate de catedră

 1. Studii de master de profesionalizare la programul „Management"
 2. Cursuri de dezvoltare profesională pentru autoritățile administraţiei publice şi funcţionarii publici din cadrul acestora.
 3. Acordarea suportului metodologic autorităților publice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.