Catedra Ştiinţe juridice

Şef catedră: Goriuc Silvia

Doctor în drept, conferenţiar universitar

Catedra Ştiinţe Juridice a fost înfiinţată în cadrul Direcţiei Administrare Publică în anul 1998. Primul şef al catedrei a fost Maria Orlov, doctor în drept, conferenţiar universitar. Ulterior, catedra a fost condusă de Nicolae Romandaş, doctor în drept, profesor universitar, şi Galina Pogoneţ, doctor în drept, conferenţiar universitar. În prezent, şef al catedrei este doamna Silvia Goriuc, doctor în drept, conferenţiar universitar.


Misiunea

Catedra Științe Juridice este o subdiviziune structurală de bază didactico-științifică, care asigura realizarea activităţilor de planificare organizare, ştiinţifico-metodice de instruire în domeniul dreptului.

Catedra are ca scop formarea unor specialişti dotaţi şi inteligenţi, purtători de cunoştinţe vaste în domeniul dreptului şi cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe juridice pentru o participare eficientă în procesul de administrare publică.

Activitățile organizatorice şi funcţionale ale Catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Departamentului Învăţămînt Superior şi ale Academiei privind instruirea prin studii superioare de masterat de profesionalizare, în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul catedrei, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectorului şi directorului Departamentului Învăţămînt Superior. În scopul asigurării unei activităţi eficiente, Catedra colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte subdiviziuni didactico-ştiinţifice ale Academiei şi altor instituții de profil din ţară şi din străinătate. Catedra este autonomă în organizarea proceselor didactice şi ştiinţifice, cu excepţia celor rezervate competenţei Academiei.

 

Obiective

Obiectivele organizatorice:

 • Elaborarea planului de studii al Catedrei şi aprobarea planurilor individuale ale corpului profesoral-didactic.
 • Renovarea programelor analitice la obiectele generale şi cele de specializare.
 • Asigurarea procesului de învățământ cu cadre didactice de un înalt nivel profesionist.
 • Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale audiovizuale şi literatură de specialitate.
 • Organizarea stagiilor: selectarea organizaţiilor şi instituțiilor de bază, încheierea contractelor cu conducătorii acestora, selectarea conducătorilor stagiului.
 • Îndrumarea şi coordonarea activităţii masteranzilor.

Obiectivele instructiv-didactice:

 • Planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.
 • Elaborarea cursurilor de bază şi de specializare în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de masteranzi.
 • Ajustarea curriculei şi a cursurilor la realitatea din sistemul administraţiei reglementările în vigoare.
 • Elaborarea materialelor metodico-didactice: prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare.
 • Pregătirea cursurilor teoretice aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare la cererea masteranzilor.
 • Elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an, master şi efectuarea cercetărilor individuale ale masteranzilor.
 • Evaluarea activităţilor didactice şi metodice.

Obiectivele științifice:

 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice (independente sau în comun cu alte subdiviziuni ale Academiei) la temele incluse în planul tematic de investigaţii științifice ale Academiei.
 • Participarea, la solicitarea Parlamentului sau a Guvernului, la elaborarea actelor normative şi instructive, precum şi a conceptelor, programelor şi altor documente importante;
 • Participarea cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor; colocviilor, simpozioanelor şi altor forumuri ştiinţifice, precum şi propagarea în revistele de specialitate şi mass-media republicană în domeniul relaţiilor internaţionale şi a politicii externe;
 • Evaluarea activităților științifice.

 

Direcţii de activitate

 • Elaborarea cursurilor de instruire, în funcţie de necesităţile şi specificul masteranzilor;
 • Adaptarea şi reactualizarea permanentă a programelor didactice, în funcţie de modificările legislaţiei în vigoare;
 • Asigurarea procesului de învățământ cu cadre didactice de un înalt profesionalism;
 • Elaborarea programelor metodico-didactice a prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare;
 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice.


Servicii prestate de catedră

 1. Studii de masterat de profesionalizare la programul "Drept public";
 2. Studii de masterat de profesionalizare la programul "Anticorupţie";
 3. Cursuri de dezvoltare profesională pentru autoritățile administraţiei publice şi funcţionarii publici din cadrul acestora.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.