Catedra Ştiinţe administrative

Şef catedrăPopovici Angela, dr., conf. univ.

Birou: 305, etajul 3, blocul ”A”.

Telefon: 022 737 114.

Catedra Ştiinţe Administrative a fost creată în anul 1993, odată cu fondarea Academiei.

 

Misiunea catedrei

Pregătirea cadrelor de înaltă calificare, deţinători ai titlului de master, dezvoltarea profesională continuă a personalului din serviciul public, promovarea politicii de stat în domeniul administrării publice, asigurarea ştiinţifică şi metodică a autorităţilor publice.

Obiective

Obiective organizatorice:

 • asigurarea executării planurilor de activitate a Academiei;
 • asigurarea executării planurilor de învățământ, a programelor analitice, programelor de cercetare ştiinţifică, etc.;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică cu cadre profesioniste;
 • elaborarea şi adoptarea actelor normative interne, controlul executării lor;
 • stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în cadrul Academiei cu organele administrației publice centrale şi locale;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ cu mijloace tehnice, materiale şi sursele bibliografice necesare;
 • organizarea stagiilor de practică pentru masteranzi, învățământ cu frecvență și frecvență redusă;
 • asigurarea selectării şi înmatriculării la studii de masterat şi doctorat;
 • promovarea excelenței academice și a responsabilității sociale a membrilor comunității academice.

Obiective instructiv-didactice:

 • elaborarea planului de învățământ la masterat la specializările:
  - Administrarea publică;
  - Teoria şi practica administraţiei publice.
 • elaborarea programelor analitice ale disciplinelor asigurate de catedră;
 • planificarea, organizarea şi realizarea procesului instructiv-didactic;
 • adaptarea sau, în funcţie de caz, reactualizarea curriculum-urilor unităților de curs;
 • elaborarea materialelor instructiv-didactice: prelegeri, manuale, recomandări metodice, glosare etc. şi pregătirea lor pentru editare;
 • asigurarea elaborării tezelor de masterat în conformitate cu cerințele normative în vigoare;
 • evaluarea activităţilor didactice şi metodice efectuate de profesorii catedrei;
 • asigurarea procesului de studii la doctorat şi postdoctorat;
 • elaborarea programelor pentru cursurile de dezvoltare profesională continuă a personalului din serviciul public.

Obiective ştiinţifice:

 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice, independente sau în comun cu alte catedre ale Academiei, la temele incluse în planul tematic de investigaţii ştiinţifice ale Academiei;
 • participarea, la solicitarea Preşedintelui, Parlamentului şi a Guvernului Republicii Moldova, la elaborarea sau avizarea proiectelor actelor normative, precum şi a strategiilor, conceptelor, programelor şi altor documente;
 • participarea la lucrările conferinţelor, simpozioanelor şi altor foruri ştiinţifice;
 • organizarea şi participarea la dezbateri în cadrul meselor rotunde pe problemele ce ţin de activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • evaluarea anuală a activităţilor ştiinţifice ale profesorilor.

Personalul didactic

În prezent, la catedră activează 14 profesori, dintre care:

 • Doctori habilitați, conferenţiari universitari - 3;
 • Doctori, conferențiari universitari - 9;
 • Doctori, lectori universitari - 2.

În cadrul catedrei, activează specialişti de înaltă calificare, cu o bogată experienţă în domeniul pregătirii cadrelor din administraţia publică. De asemenea, în procesul didactico-ştiinţific catedra a implicat persoane de la alte instituţii de învățământ similar din ţară şi de peste hotare, consultanţi şi experţi internaţionali.

Procesul de instruire

Catedra asigură instruirea masteranzilor şi doctoranzilor la învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, dezvoltarea profesională continuă a personalului din serviciul public.

Măsurile instituite prin starea de urgență au determinat membrii catedrei să treacă de la organizarea clasică a activităților de predare-învățare la cea mixtă și online, în conformitate cu cerințele instituționale și actele normative în vigoare.

Studiile de masterat sunt de două tipuri:

 1. masterat de profesionalizare;
 2. masterat de cercetare.

O atenţie aparte se acordă creării unor legături între programele de studiu, rezultatele educaționale ale masteranzilor și piața muncii. Pe parcursul anilor, au fost introduse discipline inovative în planurile de învățământ ale programelor de master Teoria și practica administrației publice și Administrarea publică, fiind utilizate atât metode pedagogice de instruire, cât și andragogice, adaptate la specificul contingentului încadrat la studii. Profesorii gestionează eficace lucrul individual al masteranzilor. Stagiile de practică sunt realizate în autorităţile administrației publice centrale și locale. Colectivul științifico-didactic aduce o contribuție esenţială la pregătirea cadrelor profesioniste pentru autorităţile administraţiei publice, generații de absolvenți ai programelor de master fiind angajați în serviciul public.

Procesul instructiv-didactic este asigurat cu manuale, materiale didactico-metodice, note de curs, dicţionare şi alte materiale didactice într-un număr satisfăcător.

Catedra a fost inițiatorul și continuă să fie nucleul principal al Școlii naționale de cercetare în domeniul Științei Administrației din Republica Moldova. Lansarea studiilor la doctorat la specialitățile - 563.01 Teoria și metodologia administrației publice și 563.02 Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice servicii publice a oferit posibilitatea de îndrumare și susținere a tezelor de doctorat în domeniul științelor administrative.

Activitatea ştiinţifică

Profesorii catedrei participă la diferite conferinţe, seminare, simpozioane naţionale şi internaţionale, mese rotunde la care sunt abordate cele mai stringente probleme teoretico-practice ce ţin de politica statului în domeniul administraţiei publice.

În prezent, în cadrul laboratorului ştiinţific „Administrarea publică în contextul integrării europene” al Academiei, profesorii catedrei sunt implicaţi în investigarea temei „Dezvoltarea administraţiei publice în contextul provocărilor societale”.

Organizarea conferințelor anuale ale tinerilor cercetători trezește interesul și motivează antrenarea în procesul de cercetare a reprezentanților din instituțiile de învățământ superior și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate.

La solicitare, profesorii catedrei, avizează proiecte de legi, hotărîri ale Guvernului, Curţii Constituţionale, Comisiei Electorale Centrale, altor autorităţi şi instituţii publice.

Activitatea de colaborare a Catedrei pe plan național și internațional

În cadrul Academiei, catedra colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu structuri ale societăţii civile, precum şi cu instituţii şi organizaţii internaţionale.

Catedra organizează conferințe științifice internaționale anuale cu genericul „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”, la care participă masteranzii și doctoranzii din cadrul Academiei de Administrare Publică, dar și din alte instituții de învățământ superior și de cercetare din Republica Moldova și instituții de învățământ superior similare din străinătate.

Profesorii catedrei participă la proiectele Erasmus+, Comunitatea Mea, EU 4 environment și altele.

Obiectivele prioritare de dezvoltare ale Catedrei

 • Inițierea unor noi programe de master, adaptarea mai intensă a programelor de studii la practica administrației publice, pentru a satisface cerințele pieței muncii cu cadre bine pregătite.
 • Stabilirea unor parteneriate cu instituțiile de profil din străinătate în scopul preluării practicilor avansate, dar și diseminării experienței Catedrei în formarea cadrelor pentru sistemul administrației publice și al cercetării științifice.
 • Organizarea programelor comune de studii și cercetare, spoirea mobilității academice a studenților și cadrelor didactice.
 • Se întrevede necesitatea elaborării și realizării unor proiecte de cercetare științifică în corespundere cu necesitățile proceselor ce se desfășoară la etapa actuală în administrația publică din Republica Moldova pentru a fortifica suportul științific al acestora.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.