Susținere publică a tezei de doctor la Academie

Pe 28 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe administrative Rolul administrației publice în organizarea și modernizarea serviciilor publice” (specialitatea 563.01 – Teoria, metodologia administrației publice) a pretendentei Violeta TINCU, lector superior la Catedra științe administrative, conducător științific al tezei fiind dna Angela POPOVICI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar. Susținerea tezei a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat (CȘS), moderată de președintele Consiliului, dl Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, USM.

Dl Ion DULSCHI, secretarul științific al Consiliului, a informat asistența teza de doctor a fost propusă spre examinare de către Seminarul Științific de Profil, pretendenta prezentând toate actele, conform legislației în vigoare, după care Violeta Tincu a făcut o expunere rezumativă a tezei, structurată în patru capitole.

Problematica abordată constă în fundamentarea ştiinţifică a responsabilităţilor administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice. Acest fapt a condus la clarificarea rolului de prestator al administraţiei publice în condiţiile implicării tot mai intense a sectorului privat în gestiunea de servicii publice, clarificare necesară în vederea identificării căilor de aplicare a metodelor moderne de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor publice din Republica Moldova.

Conţinutul de bază al tezei elucidează fundamentarea teoretică a organizării şi gestionării serviciilor publice, principiile generale de organizare şi gestionare a serviciilor publice, precum şi principalele modalităţi existente de gestionare a serviciilor publice, prin prisma gradului de implicare a autorităţilor administraţiei publice în acest proces. Sunt studiate la concret atribuţiile autorităţilor administraţiei publice în domeniul serviciilor publice. Este realizată o analiză evolutivă a misiunii prestatoare a administraţiei publice în diferite perioade istorice, sunt identificate principalele tendinţe de dezvoltare a serviciilor publice. Este identificat rolul administraţiei publice centrale în organizarea şi modernizarea serviciilor publice, sunt studiate şi modalităţile concrete de organizare şi gestionare a serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale. În final autorul studiază problematica modernizării sistemului serviciilor publice din Republica Moldova prin prisma reformării administraţiei publice.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării sunt aplicate în activitatea Academiei de Administrare Publică la elaborarea şi implementarea programelor de studii şi de dezvoltare profesională. Astfel, subiectele abordate în teză şi-au găsit reflectare în modulul „Prestarea serviciilor publice”, modul care este predat funcţionarilor publici cu funcţii de execuţie din administraţia publică centrală şi locală. Rezultatele investigaţiei au fost utilizate şi în procesul de predare a disciplinei „Gestiunea serviciilor publice” la Academia de Administrare Publică. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost aplicate şi la avizarea unor proiecte de acte normative, care reglementează regimul juridic al organizării şi gestionării serviciilor publice în Republica Moldova.

Membrii CȘS au adresat mai multe întrebări pretendentei în scopul elucidării anumitor aspecte ale tezei și demonstrării valorii sale științifice.

În continuare, s-au pronunțat asupra tezei de doctor referenții oficiali - Marcel CUȘMIR, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, INED, și Grigore PÂRȚAC, doctor în științe politice, conferențiar universitar, USEM, care au apreciat înalt lucrarea ca fiind una de cercetare aprofundată în domeniu și utilă pentru aplicarea ei în practică. De aceeași părere au fost și Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, USM, Victor SACA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM, Ana PASCARU, doctor habilitat în filozofie, conferențiar cercetător, AȘM, Aurel SÎMBOTEANU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, AAP, Ion DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, AAP.

La finele ședinței, membrii Consiliului au decis prin vot unanim de a conferi dnei Violetei Tincu titlul de doctor în științe administrative și au solicitat Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare să confirme decizia CȘS și să elibereze diploma de doctor în științe.

Susținerea a fost publică, existând, totodată, posibilitatea urmăririi acesteia online în timp real pe site-ul CNAA.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.