EVALUAREA REFERATELOR ȘTIINȚIFICE - ETAPĂ IMPORTANTĂ A STUDIILOR DE DOCTORAT

Studiile de doctorat în Academiei de Administrare Publică se realizează printr-un program de pregătire avansată şi un program individual de cercetare ştiinţifică, care finalizează cu elaborarea tezei de doctorat. Activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin 3 referate științifice prezentate în faţa comisiei de îndrumare.

În perioada 23-24 mai 2018, Școala Doctorală în Științe Administrative a organizat susținerea publică a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anului II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice și 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice.

Evaluarea referatelor științifice s-a desfășurat în cadrul a 10 comisii, alcătuite din 7 conducători de doctorat și 13 îndrumători. În referatele științifice prezentate de doctoranzi, în conformitate cu tema tezei de doctorat, au fost analizate diverse probleme din domeniul teoriei și practicii administrației publice.

Utilizând în lucrările elaborate metode calitative și cantitative de cercetare, doctoranzii au dedus valoarea implementării reformelor în administrația publică din Republica Moldova, au subliniat importanța elaborării politicilor și programelor sociale în administrația publică, au estimat locul și rolul controlului în administrația publică, au analizat evoluția birocrației în Republica Moldova și necesitatea preluării bunelor practici naționale și internaționale în procesul decizional, pentru asigurarea transparenței și conlucrarea cu societatea civilă și cetățenii. Fiecare prezentare a referatului, a fost însoțită de o sesiune de întrebări și răspunsuri, au fost formulate recomandări în scopul îmbunătățirii conținutului lucrării și pentru facilitarea activității de cercetare a doctorandului în elaborarea tezei de doctorat

Comisiile de evaluare au propus doctoranzilor aplicare mai eficientă a metodelor analizei și comparației în elaborarea tezei, utilizarea corectă a terminologiei științifice, abordarea mai judicioasă a bibliografiei și valorificarea rezultatelor prin publicații științifice în reviste de specialitate și participarea mai activă la diverse foruri științifice din țară și de peste hotare.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.