Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică în domeniul administrării publice

Pe 22 mai 2015, la Academia de Administrare Publică, şi-a ţinut lucrările Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice (TPAP-2015)”, consacrată aniversării de 22 de ani de la fondarea Academiei. La lucrările conferinţei au participat profesorii, doctoranzii şi masteranzii Academiei, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai autorităţilor publice centrale şi locale, oameni de ştiinţă, precum şi oaspeţi de onoare din România, Cehia şi Bulgaria.

Moderatorul conferinţei, prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat în cuvântul de salut importanţa deosebită a acestei zile în care marcăm 22 de ani de la fondarea Academiei, care „s-a născut ca un vlăstar plantat în primăvară”, după cum este consfinţit şi în textul Imnului Academiei. Înfiinţarea Academiei a constituit un răspuns la schimbările şi transformările politice şi sociale radicale de după declararea independenţei Republicii Moldova, când se instituiau formele de guvernare la nivel central şi local al statului democratic, statului de drept fiind necesare noile modalităţi de administrare. Academiei i-a revenit, pe lângă alte misiuni importante, rolul de a dezvolta ştiinţa autohtonă a administraţiei publice prin cercetările ştiinţifice profesioniste. În cei 22 de ani, cercetarea ştiinţifică a evoluat cu mult sub diferite aspecte, fiind studiată experienţa avansată a ţărilor europene, cercetările fiind verificate, discutate între colegi şi prezentate la conferinţe tematice, la cele ale tinerilor cercetători, la alte foruri ştiinţifice.

Ca o sinteză şi ca o totalizare a acestor cercetări de amploare, a subliniat Aurel Sîmboteanu, se prezintă şi conferinţa internaţională ştiinţifico-practică de astăzi, care se consacră tradiţional Zilei Academiei. Scopul conferinţei este de a prezenta prin rapoarte şi comunicări cercetările ştiinţifice sub diferite aspecte în domeniul administraţiei publice, în contextul parcursului european al Republicii Moldova.

Cei prezenţi în sală au onorat într-o atmosferă solemnă Imnul Academiei de Administrare Publică.

Sincere cuvinte de felicitare a adresat colaboratorilor Academiei, tuturor celor prezenţi în sală, profesorul Tudor DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, absolvent al primei promoţii a Academiei. Amintindu-şi de primii ani de activitate a Academiei, domnia sa a subliniat marile transformări în plan profesional şi material-didactic, astăzi Academia devenind Centru Naţional de pregătire şi perfecţionare a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al ţării, crezul său constând în faptul că totul începe de la ştiinţă. D-lui a accentuat asupra cercetării ca o direcţie prioritară în activitatea Academiei care aduce, incontestabil, o plusvaloare viabilă procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Jozsev BIRTALAN, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, a mulţumit pentru posibilitatea ce i s-a oferit de a participa la un asemenea eveniment important, menţionând colaborarea de mai mulţi ani, care va fi aprofundată prin semnarea recentă a Planului de acţiuni pentru anul 2015 pentru implementarea Acordului de cooperare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Academia de Administrare Publică din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public, semnat la Chişinău, la 2 aprilie 2012.

Vratislav DATEL, reprezentant al companiei „DATAB”, Cehia, specialist în probeme de standardizare, şi-a exprimat profunda satisfacţie de a participa la un asemenea eveniment, menţionând că, împreună cu colegul său, Jiri BUCVIC, întreaga lor activitate au consacrat-o administraţiei publice. Domnia sa a prezentat succint evoluţia sistemului administrativ al Cehiei, unde au fost implementate reforme administrativ-teritoriale în scopul eficientizării serviciului public, trecându-se de la raioane la regiuni, fiind soluţionate multe probleme, inclusiv cele financiar-economice.

Un cuvânt de salut a adresat celor prezenţi Roumiana ATANASSOVA, vicedirector al Agenţiei Arhivei de Stat din Bulgaria, care a menţionat importanţa asigurării unor servicii publice de calitate, fiind benefice, în acest sens, cooperarea dintre partenerii din diferite ţări, îndeosebi din regiune.

După alocuţiunile inaugurale au urmat rapoartele ştiinţifice.

Viorel CIBOTARU, doctor, conferenţiar universitar, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, a prezentat raportul „Politicile de parteneriat şi cooperare internaţională – o soluţie eficientă pentru securitatea naţională”. Domnia sa s-a referit la noile principii şi valori, la care s-a trecut după crearea statului independent, Republica Moldova, principii europene, implementarea cărora este accelerată după semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană şi, mai noi, implementarea principiilor euroatlantice în contextul unei colaborări tot mai largi cu NATO, o plusvaloare a întăririi securităţii naţionale a ţării noastre.

Tamara GHEORGHIŢA, doctor în ştiinţe administrative, şef Direcţie reforma administraţiei publice centrale a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, a prezentat raportul „Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova”, în care a făcut o trecere în revistă a formelor şi modalităţilor de pregătire, perfecţionare şi recrutare a funcţionarilor publici pentru asigurarea unei guvernări moderne la nivel central şi local.

Veaceslav BULAT, director al Institutului de Dezvoltare Urbană, consilier în Consiliul municipal Chişinău, a prezentat raportul „Elementele specifice, trăsăturile şi caracteristicile cooperării intercomunitare în Republica Moldova”, în care a analizat efectele cooperării intercomunitare ca o modalitate de eficientizare a prestării serviciilor de calitate la nivel local şi perspectivele extinderii acestor forme de cooperare cu aplicarea experienţelor avansate în ţările comunităţii europene.

În continuare, participanţii la Conferinţă s-au întrunit în sesiunile de lucru din cele 6 ateliere: „Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene”, „Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova”, „Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice”, „Tendinţe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaştere”, „Impactul e-Guvernării în asigurarea transparenţei şi accesului la informare în procesul de administrare publică” şi „Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică”, în cadrul cărora au fost prezentate 147 de comunicări, rezultate din cercetările ştiinţifice în diverse domenii ale administraţiei publice.

Conferinţa s-a încheiat cu o şedinţă de totalizare a tezelor şi propunerilor expuse în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice” şi cu adoptarea unei rezoluţii.

De menţionat, de asemenea, că materialele Conferinţei au fost inserate într-o solidă culegere de articole şi studii, apărută în ajunul acestui important for ştiinţific.

Galerie foto

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.