Secţia Activitate editorială

Academia de Administrare Publică desfăşoară o importantă activitate de editare a lucrărilor metodico-didactice şi ştiinţifice, a cursurilor de lecţii, a manualelor şi monografiilor ce ţin, în primul rând, de domeniul administrării publice. Din anul 1993, această activitate a fost desfăşurată de Secţia relaţii externe, activitate ştiinţifică şi editorială, din anul 1994 - de Secţia metodico-editorială, apoi de sectorul editare, din august 1998 - de Secţia editare, din ianuarie 2006 - de Secţia activitate editorială, din septembrie 2010 - de Secţia editorial-poligrafică, iar apoi – din nou de Secţia activitate editorială. Cu începere din noiembrie 1993, apare sistematic revista metodico-ştiinţifică trimestrială ,,Administrarea Publică”, iar din decembrie 1994 - ziarul ,,Funcţionarul public”. Activitatea editorială a Academiei este coordonată de Colegiul redacţional şi se desfăşoară în baza planurilor editoriale anuale.

Timp de peste 22 de  ani, secţia activitate editorială a fost condusă de ziariştii Vasile Cioaric, Mihai Manea, Boris Parii, Vlad Ciobanu. Pe parcursul acestor ani, în cadrul Academiei au fost elaborate şi editate în mii de exemplare zeci de publicaţii din domeniul istoriei şi ştiinţei administraţiei publice, administraţiei publice centrale şi locale, teoriei statului şi dreptului, economiei şi finanţelor publice, relaţiilor internaţionale şi social-umane, tehnologiilor informaţionale. Multe dintre aceste ediţii sunt de pionierat în domeniul administrării publice în Moldova.

Revista ,,Administrarea Publică” şi ziarul ,,Funcţionarul public” reflectă sistematic şi în cunoştinţă de cauză problemele teoriei şi practicii administrării publice, promovării reformelor administraţiei publice locale şi organizării administrativ-teritoriale, tranziţiei la economia de piaţă, legislaţiei în vigoare, activitatea şi experienţa acumulată de organele administraţiei publice, funcţionarii publici şi reprezentanţii aleşi din republică. Aceste publicaţii periodice au cuprins aria geografică a întregii ţări, fiind abonate atât de instituţii ale administraţiei publice centrale, cât şi locale. În paginile lor iau cuvântul sistematic miniştri, viceminiştri, preşedinţi, vicepreşedinţi ai raioanelor şi secretari ai consiliilor raionale, primari ai satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) şi secretari ai consiliilor locale, colaboratori ai Aparatului Guvernului, profesori şi colaboratori ai Academiei de Administrare Publică. Materialele din revistă sunt inserate la rubricile ,,Administrarea publică: teorie şi practică”, ,,Societatea civilă şi statul de drept”, ,,Economie şi finanţe publice”, ,,Relaţii internaţionale şi integrare europeană”, ,,Înstruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi”,  ,,Tribuna tânărului cercetător” etc. 

Revista ,,Administrarea Publică”  inserează articole științifice în limbile română, engleză și rusă, unele materiale sunt semnate de autori din România, Ucraina, Rusia și alte țări.

Revista ,, Administrarea Publică”  acordă un sprijin teoretic şi practic inestimabil masteranzilor şi doctoranzilor Academiei, ai altor instituţii de învăţământ superior, funcţionarilor publici şi reprezentanţilor aleşi din administraţia publică centrală şi locală, tuturor celor care se interesează de teoria şi practica administraţiei publice, de promovarea reformei în acest domeniu. Despre interesul faţă de revistă şi ziar vorbeşte şi faptul la ele se abonează anual peste 700 de persoane.

Ziarul ,,Funcţionarul public” apare de două ori pe lună. El publică sistematic şi operativ materiale la rubricile „Oficial”, „Administraţia publică locală”, „Administraţia publică centrală”, „Eveniment”, „Modernizarea Academiei - modernizarea instruirii”, „Perfecţionare” şi a., reflectă activitatea Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, a organelor administraţiei publice centrale şi locale, felul în care este promovată reforma în domeniul administraţiei publice, cum sunt realizate prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – UE. Ziarul  ,,Funcţionarul public” ţine mereu în centrul atenţiei formele, metodele şi procedeele de instruire postuniversitară, activitatea de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare profesională a personalului, viaţa şi activitatea Academiei.

Anual, sunt editate materialele conferinţelor teoretico-ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, care se desfăşoară tradiţional către Ziua Academiei - 21 mai, materialele meselor rotunde și ale conferințelor științifice ale tinerilor cercetători.

Prin efortul acestei subdiviziuni, cu concursul autorilor de la Academie, dar şi din exteriorul acesteia, au fost editate în premieră manuale şi monografii importante în diverse domenii, cum ar fi relaţiile internaţionale, economia, filozofia, dreptul, politologia, istoria ş. a., prevalând, bineînţeles, domeniul administraţiei publice. Eforturi deosebite au fost depuse la editarea setului de manuale şi cursuri de lecţii, elaborate în cadrul Programului TACIS.

Activitatea editorială a Academiei este asigurată de Secţia activitate editorială. Această subdiviziune planifică, organizează, pregăteşte pentru tipar şi difuzează publicaţiile periodice, materialele ştiinţifico-didactice şi metodice elaborate în cadrul Academiei, prestează unele servicii poligrafice organelor administraţiei publice şi persoanelor fizice.

Secţia activitate editorială îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul editorial, aprobat de Senatul Academiei, precum şi cu planurile curente de lucru.

Activitatea editorială din Academie se desfăşoară în baza Legii presei, Legii cu privire la activitatea editorială, Legii accesului la informaţie, Statutului Academiei, Regulamentului cu privire la activitatea de planificare, elaborare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice, materialelor, cursurilor de lecţii şi altor lucrări, aprobate în cadrul Academiei. Producţia editată poartă însemnele Academiei şi constituie proprietatea acesteia.

Colaboratori:


Ion AXENTI – secretar responsabil.

 

 

 

 


 

Bociuc L

 

Luminița BOICIUC – designer, redactor.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.