Regulament

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE

AL SENATULUI ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

 

1. Dispoziţii generale

1.1. Senatul Academiei de Administrare Publică, denumit în continuare Senat, este organul suprem de conducere al Academiei.

1.2. Senatul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Educației, cu hotărârile Guvernului Republicii Moldova, Statutul Academiei de Administrare Publică şi alte acte normative.

 

2. Constituirea Senatului

2.1. Senatul este constituit, în modul stabilit, pe un termen de cinci ani.

2.2. Din componenţa Senatului fac parte:

a) din oficiu: rectorul, care este preşedinte al acestuia, prorectorii, şefii departamentelor, preşedintele comitetului sindical, directorul bibliotecii, reprezentanţi ai Guvernului Republicii Moldova, reprezentanți ai autorităţilor administraţiei publice;

b) membri aleși: reprezentanți ai corpului profesoral, masteranzilor, doctoranzilor, ai serviciilor auxiliare.  

2.3. Pentru alegerea membrilor Senatului specificați în p. 2.2, lit. ”b” se formează o comisie electorală din câte un reprezentant al rectoratului, departamentelor, subdiviziunilor Academiei şi comitetului sindical, aleşi prin vot deschis la adunările departamentelor şi subdiviziunilor respective. Comisia alege preşedintele şi secretarul. Componenţa nominală a comisiei, preşedintele şi secretarul se confirmă, prin ordinul rectorului pe un termen de cinci ani. Procesele-verbale de alegere a membrilor comisiei se păstrează pe întreaga durată de activitate a Senatului.

2.4. Comisia electorală, de comun acord cu rectorul, stabilesc numărul total de membri ai  Senatului şi cota  de reprezentanță a fiecărui departament, subdiviziune, ţinîndu-se cont de raportul: corpul didactico-ştiinţific – 65-75%, doctoranzii, masteranzii – 20-25%, personalul auxiliar – 5-10%.

2.5. Alegerile în Senat au loc în termen de 15 zile după anunţarea lor la: adunarile generale ale corpului profesoral-didactic, departamentelor (subdiviziunilor), personalului auxiliar, doctoranzilor și ale masteranzilor prin vot deschis sau secret. Desfășurarea și rezultatele alegerilor se consemnează în procese-verbale.

2.6. Pentru asigurarea respectării termenelor şi procedurii de desfăşurare a alegerilor, la fiecare adunare este obligatorie prezenţa cel puţin a unui membru al Comisiei electorale

Procesele-verbale privind rezultatele alegerilor membrilor Senatului sunt prezentate, în termen de 5 zile, de către Comisia electorală rectorului pentru a fi păstrate pe durata împuternicirilor Senatului.

2.7. Rectorul, în termen de 10 zile după prezentarea actelor de către Comisia electorală, numește prin ordin Secretarul științific și pe ceilalți membri ai Senatului.

2.8. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor Senatului se adresează Ministerului Educației și Cancelariei de Stat, în termen de 5 zile de la momentul încheierii alegerilor.

2.9. În cazul când se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, se anunţă alegeri noi.

 

3. Atribuţiile Senatului

3.1. Senatul are următoarele atribuţii:

a) examinează şi aprobă strategia de dezvoltare a Academiei şi stabileşte direcţiile prioritare de participare a ei la elaborarea politicilor de dezvoltare a administraţiei publice şi de gestionare a resurselor umane în serviciul public;

b) examinează structura şi personalul-limită al Academiei şi întreprinde măsuri de optimizare a acestora;

c) aprobă actele normative de ordin intern;

d) aprobă planurile de învăţământ şi programele de studii şi modificările operate în acestea;

e) aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs;

f) adoptă, în baza demersurilor catedrelor, hotărâri privind ocuparea prin concurs, în modul stabilit, a posturilor didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector superior universitar, lector universitar şi a postului de şef de catedră;

g) adoptă hotărâri privind conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor/conferențiar  universitar şi înaintează dosarele personale examinate spre aprobare Comisiei Superioare de Atestare şi Acreditare, conferă titlul "Doctor honoris causa";

h) prezintă, în modul stabilit, Comisiei Superioare de Atestare şi Acreditare lista specialităţilor pentru care se organizează pregătirea cadrelor ştiinţifice prin masterat şi doctorat, precum şi lista conducătorilor tezelor de doctorat;

i) aprobă temele şi conducătorii tezelor de masterat şi a tezelor de doctorat;

j) aprobă încheierea de contracte de cooperare cu instituţii similare de peste hotare şi întreţine relaţii cu organismele internaţionale interesate de problemele ce ţine de competenţa Academiei;

k) aprobă rezultatele admiterii la studii în Academie şi totalurile examenelor de absolvire a studiilor în cadrul masteratului;

l) aprobă taxele pentru studii, pentru cazare în cămin, precum şi pentru alte servicii prestate de subdiviziunile Academiei;

m) aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului Academiei;

n) aprobă raportul cu privire la activitatea Academiei, prezentat anual de către rector, şi dările de seamă ale subdiviziunilor structurale;

3.2. Conducerea operativă a Academiei, între ședințele Senatului, este exercitată de Biroul Senatului, constituit din: rector, care este președintele biroului, prim-prorector, prorector, directorii de departamente și secretarul științific al Senatului.

3.3 Senatul poate delega Biroului Senatului sau rectorului unele din atribuţiile sale.

 

4. Şedinţele Senatului şi Biroului Senatului

4.1. Senatul îşi desfăşoară activitatea în baza Planului de activitate, aprobat la prima şedinţă a fiecărui an de studii.

4.2. Forma de lucru a Senatului este ședința. Ședința poate fi ordinară sau extraordinară.  

4.3. Senatul se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la două luni, în a treia zi de marți a lunii.

4.4. Senatul poate fi convocat în caz de necesitate în ședință extraordinară de câte ori va fi necesar.

 

5. Pregătirea ședinței senatului.

5.1. Senatul se convoacă în ședințe ordinare în conformitate cu Planul de activitate al Senatului, iar în ședințe extraordinare la necesitate.

5.2 Convocarea Senatului în ședință ordinară este anunțată cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, iar în ședință extraordinară în funcție de situația concretă, prin dispoziția Rectorului.

5.3. Secretarul științific este responsabil de pregătirea ședinței Senatului.

5.4. Secretarul științific:

- propune președintelui Senatului spre aprobare ordinea de zi a ședinței;

- solicită de la raportori și recepționează materialele propuse spre examinare în ședința Senatului și proiectele de hotărâre;

- verifică corespunderea materialelor prezentate și a proiectelor de hotărâre cerințelor stabilite;

- distribuie materialele și informațiile asupra subiectelor preconizate pentru examinare în ședință membrilor Senatului, cu cel puțin trei zile înainte de ședință;

- pregătește sala de ședințe a Senatului;

- verifică funcționarea mijloacelor tehnice utilizate în ședință;

- anunță și invită alte persoane care urmează fie prezente în ședință,

- asigură păstrarea materialelor examinate în ședință și întocmește procesul-verbal al ședinței Senatului

5.5. Raportorii şi coraportorii prezintă materialele (raport, informaţie, proiectul de hotărâre, avizate de şefii subdiviziunilor şi jurist) pentru şedinţa Senatului secretarului ştiinţific, cu cel puţin cinci zile înainte de şedinţă.

5.6. Biroul Senatului se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în lună.

5.7. Biroul se poate întruni în şedinţe extraordinare, de câte ori este necesar.

 

6. Desfăşurarea şedinţelor Senatului

6.1. Şedinţa Senatului se desfăşoară conform planului de activitate a Senatului şi a ordinii de zi, propusă de secretarul ştiinţific şi aprobată de preşedintele Senatului.

6.2. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei cu votul majorităţii membrilor Senatului prezenţi.

6.3. Şedinţa Senatului este prezidată de preşedintele Senatului şi asistată de secretarul ştiinţific.

6.4. Prezenţa membrilor Senatului la şedinţă este obligatorie. Excepţie constituie situaţiile obiective sau circumstanţele de forţă majoră.

6.5. Şedinţa Senatului este deliberativă dacă la ea sînt prezenți 2/3 din numărul total de membri.

6.6. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei nu pot fi examinate dacă nu sînt însoţite de raportul de bază al chestiunii discutate.

6.7. Dezbaterile din şedinţa Senatului se consemnează într-un proces-verbal.

6.8. Procesul - verbal şi documentele examinate în şedinţă se păstrează într-un dosar special. 

 

7. Hotărîrile Senatului

7.1. În exercitarea atribuţiilor sale Senatul adoptă hotărîri.

7.2. În funcție de problema examinată, hotărîrile Senatului se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritate simplă – 50% plus un vot din numărul total de membri ai Senatului.

7.3. Hotărîrile privind ocuparea prin concurs a funcției de rector al Academiei, de șef de catedră, a posturilor didactice de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, precum şi cele privind conferirea titlurilor ştiinţifice de profesor universitarconferenţiar universitar se adoptă prin vot secret .

7.4. Hotărîrea Senatului, cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor de conducere și didactice, se consideră valabilă, dacă pentru candidat au votat nu mai puţin de 50% + 1 voturi din numărul total de membri ai Senatului.

7.5. Hotărîrile şi procesul verbal ale Senatului se semnează în cel mult 3 zile de la data desfăşurării şedinţei lui de preşedintele Senatului şi se contrasemnează de secretar.

7.6. Hotărîrile Senatului se aduc la cunoştinţa subdiviziunilor vizate.

7.7. Hotărîrile Senatului sînt obligatorii pentru toate subdiviziunile Academiei.

7.8. Preşedintele şi secretarul Senatului organizează controlul sistematic asupra executării hotărîrilor Senatului.

 

8. Dispoziţii finale

8.1. Prezentul regulament se pune în aplicare de la data aprobării lui.

8.2. Modificările şi completările prezentului Regulament se operează prin hotărîri ale Senatului, la propunerea membrilor acestuia.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.