Proiecte internaționale realizate de către Academia de Administrare Publică


Denumirea proiectului: ”Educational for Drone / eDrone” (15.10.2016-14.10.2019).

Scopul proectului eDrone este definirea unui mediu de învățare pentru oferirea oportunităților de obținere a noi competențe legate de utilizarea dronelor în activități profesionale.

Aceste noi competențe se referă în special la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul dronelor, care ar contribui la optimizarea competențelor profesionale, vizate în Strategia de dezvoltare socio-economică 2020 a țărilor partenere, cât și în ceea ce privește crearea de noi oportunități de angajare, în special pentru tineri, precum se menționează în Raportul Comisiei Europeane „Tineretul în mișcare“.

Utilizarea dronelor de către profesioniști vor deschide noi oportunități care necesită cunoștințe practice și teoretice.

Componentele de bază:

Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituțiilor de învățământ superior din țările partenere posibilitatea creării centrelor de instruire privind utilzarea dronelor, de asemenea, a transferului de cunoștințe profesioniștilor în domeniu, din fiecare țară parteneră.

Proiectul își propune realizarea unei infrastructuri inovatoare bazate pe TIC în scopul utilizării tehnologiilor și a unei metodologii actualizate care să permită tuturor țărilor partenere crearea unei rețele pentru schimb de experiență și baze de date.

Finanţarea: Comisia Europeană.


Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova.

Sumarul proiectuluiPartenerii principali, Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova au colaborat în mai multe proiecte mai mici şi mai mari. In acest proiect, partenerii vor colabora şi vor disemina cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală în cadrul acestui proiect va fi consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior. În acest scop, vor fi organizate o serie de ateliere de lucru la Chişinău şi trei şcoli de vară.

Prin intermediul atelierelor de lucru şi a şcolilor de vară, comunitatea bibliotecarilor academici din Moldova va obţine spaţiu de dezbateri, şi, astfel, va dezvolta reţele interne de personal care lucrează în aceleaşi domeniu. Comunicarea în cadrul proiectului, prin intermediul unui blog / pagini web ca instrument principal, va sprijini, de asemenea, constituirea reţelei. În acelaşi timp, diseminarea informaţiei privind activitatea în cadrul proiectului la conferinţe internaţionale, vizita de studiu în bibliotecile universitare din Norvegia şi training-urile susţinute de către experţii internaţionali vor oferi accesul la reţeaua internaţională pentru bibliotecarii academici din Moldova.

În cazul în care proiectul va avea succes, bibliotecarii care lucrează în bibliotecile universitare din Moldova vor fi mai bine pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Acest lucru va influenţa calitatea învăţământului superior şi a cercetării. Bibliotecarii vor cunoaşte mai bine limba engleză şi vor consolida comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi în peste hotare. Publicul larg va fi mai conştient de  importanţa bibliotecilor.

https://newinformationservices.wordpress.com/

 


Denumirea proiectului: Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi  reformarea bibliotecilor 2015-2017.

Scopul: Consolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului din bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ în Armenia, Moldova și Belarus.

Componentele de bază:

-    Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului din biblioteci, concentrat pe îmbunătățirea standardelor de calitate și de performanță pentru bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus, în  scopul îmbunătățirii calității serviciilor acordate de biblioteci învățământului superior și sporirea  relevanței lor pe piața muncii și în societate.

-   Consolidarea managementului, capacităților de inovare şi accesibilitate în bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus prin elaborarea politicilor şi planificare strategică.

-    Stabilirea și menținerea unei Rețele ale parteneriatului estic de servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci (LNSS) prin diseminarea, valorificarea rezultatelor proiectului pe viitor atât la nivel național cât și în regiunea parteneriatului estic prin schimbul de cunoștințe, experiență, formare și expertiză în regiune.

Finanţarea: Comisia Europeană


Denumirea proiectului: ”Dezvoltarea competențelor instituțiilor responsabile de dezvoltarea regională” 2015-2016.

Scopul: Profesionalizarea administrației publice în Republica Moldova, sporirea potențialului în elaborarea propriilor strategii, precum și realizarea acțiunilor ce derivă din acestea.

Componentele de bază:

-         Vizite de studii în Polonia a experților și funcționarilor din Republica Moldova.

-         Formarea Centrului de dezvoltare strategică în cadrul Academiei de Administrare Publică.

-         Organizarea seminarelor de instruire pentru 100 de funcționari publici.

Finanţarea: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei.


Proiectul "Integrarea principiilor de Bună Guvernare în cadrul studiilor din Academia de Administrare Publică ", 01.09.2013– 31.08.2014.

Scopul: sporirea capacităţii sectorului public în Republica Moldova prin intermediul instituţiei şi pentru a ajuta ţara să-şi îndeplinească criteriile de aderare la UE, pentru a o direcţiona spre standardele UE. Acesta este un start al proiectului care ar putea fi un imbold pentru continuarea cooperării în domeniul educaţiei.

Componentele de bază ale proiectului:

1. Evaluarea curriculum-ului AAP.

2. Activităţi de formare pentru personalul AAP.

Finanţarea: Şcoala de Drept a Universităţii de Tehnologie din Talin (Estonia) şi Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.


Proiectul “REŢEAUA DE COLABORARE A UNIVERSITĂŢILOR LA MAREA NEAGRĂ – UNIVER-SEA.NET” 18.04.2013 – 18.04.2015

Scopul: promovarea schimbului de valori şi experienţe între universităţile din ţările partenere prin intermediul unui program educaţional comun şi de reţea.

Componentele de bază ale proiectului:

 1. Efectuarea schimburilor de bune practici (ateliere de lucru comune) pentru identificarea componentelor de programe educaţionale care urmează fie dezvoltate în proiect.
 2. Dezvoltarea programelor comune de învăţământ în ceea ce priveşte promovarea valorilor educaţionale, etc.; modulele de curs vor fi disponibile on-line în format digital printr-un portal educaţional.
 3. Consolidarea identităţii regionale prin realizarea unei comunităţi virtuale între universităţi (atât cadre didactice, cât şi studenţi).
 4. Vizibilitatea acţiunii.
 5. Gestionarea şi coordonarea acţiunii.

Finanţarea: Programul Operaţional Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007-2013 / UE; Programul de Cooperare Cross Border / UE.


 • Proiectul Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale faţă de standardele UE şi celor mai bune practici" 2010 - 2011

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

Scopul: promovarea cooperării între instituţiile de instruire a funcţionarilor publici din Republica Moldova, România şi Ucraina şi consolidarea capacităţilor de instruire în domeniul calităţii serviciilor publice a APL.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Instruirea si certificarea formatorilor (TOT) Moldova/Ucraina/România;
 • Organizarea şi desfăşurarea a 5 cursuri de instruire pentru funcţionari publici din APL din 3 regiuni din Republica Moldova şi 2 regiuni din Ucraina;
 • Organizarea a 60 seminare pe termen scurt pentru APL;
 • vizite de studiu/stagiere;
 • Elaborarea si editarea a două ghiduri;
 • Lansarea unui portal web regional.

Finanţarea: Programul de Cooperare Cross Border / UE.


 • Proiectul „Strategia Natională de Instruire a functionarilor publici din administratia publica locală a Republicii Moldova" 05/2005 - 09/2006

Scopul: elaborarea Strategiei Naționale de Instruire a funcționarilor publici

Componentele de bază ale proiectului:

 • Analiza Necesităților de Instruire;
 • Intervievarea;
 • Elaborarea draftului final de Strategie.

Strategia Nationalț de Instruire a fost elaboratț prin efort comun de catre 3 consultanți locali: 1 consultant (Academia de Administrare Publica), 2 experți internaționali și un Grup de Conducere (Academia fiind reprezentată și aici).

Finanțarea: Consiliul Europei; Comisia Europeană.


 • Proiectul USAID „Reforma Administratiei Publice Locale" (PRAPL)

Componenta: „Eficientizarea procesului de informare și comunicare la nivelul Administratiei Publice Locale bazate pe sponsorizarea în comun a activităților Internet" 2002 - 2003.

Scopul: consolidarea administrației publice locale în Republica Moldova prin lărgirea autonomiei, sporirea eficienței, responsabilității și transparenței autorităților publice locale din Moldova.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Descentralizarea financiară;
 • Îmbunătățirea serviciilor publice:
 • Organizațiile societății civile;
 • Planificarea strategică la nivel local;
 • Gestionarea proprietății;
 • Reforma legislativă în administrațtia publică locală;
 • Reteaua informatională a autorităților publice locale.

Finanțarea: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațonală (USAID).


 • Proiectul „Suport pentru reforma sistemului administrației publice locale și întăririi guvernării locale în Moldova" 2000 - mai 2004

Scopul: fortificarea capacității procesului de reformare din Moldova și consolidarea administraâiei publice locale, asigurarea asistenâei managementului financiar furnizat autorităților locale prin întărirea capacității instituâionale a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

Componentele de bază ale proiectului:

 • întărirea capacităților instituționale în domeniul elaborării bugetelor locale;
 • managementul financiar și general al comunelor;
 • editarea unei broșuri în domeniul bugetului și managementului general;
 • asistența tehnică furnizată și instalată în cadrul Academiei;
 • sporirea businessului regional, promovând Centre Informaționale de Business la Cahul și Tighina;
 • vizita de studiu în Suedia.

Finanțarea: Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internatională (SIDA/ASDI) și SIPU-International.


Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.