Mesajul Rectorului

Stimaţi utilizatori ai site-ului Academiei de Administrare Publică,

Academia de Administrare Publică este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară. Aici activează un corp profesoral de o înaltă calificare, cu vaste cunoştinţe în domeniului managementului, administrării publice, dreptului şi al relaţiilor internaţionale.

Misiunea Academiei este formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din serviciul public, contribuind, astfel, la promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul administraţiei publice din Republica Moldova.

Instituţie publică, transparentă, modernă care promovează măsuri şi standarde profesionale de înaltă performanţă pentru îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi pregătirea cadrelor calificate pentru domeniul administraţiei publice – astfel este determinată viziunea Academiei, având în palmaresul său 28 de ani de activitate, perioadă în care instituția a parcurs o evoluţie calitativ nouă, fiind considerată, pe bună dreptate, un centru elitar de instruire şi dezvoltare profesională a funcţionarilor publici de toate nivelurile.

Pe parcursul unui sfert de veac, Academia pune accent pe calitatea serviciilor prestate prin oferirea cunoștințelor, formarea competențelor și dezvoltarea aptitudinilor, iar acţiunile realizate în consolidarea culturii calităţii se bazează pe un profund sentiment de responsabilitate, atât personală, cât şi colectivă și pe valorile determinative, apreciate în toate timpurile: autonomie, neutralitate, imparţialitate, competitivitate, profesionalism, transparenţă, orientare spre cerinţele părţilor interesate, răspundere publică.

În prezent, Academia de Administrare Publică reprezintă o instituţie de prestigiu, în cadrul căreia se formează o viziune nouă, o gândire creatoare şi concepţie modernă asupra societăţii contemporane la sute şi mii de funcţionari publici din Republica Moldova.

Structura Academiei include 2 departamente (studii superioare de master și dezvoltare profesională), 4 catedre de specialitate, 1 școală doctorală, 1 direcție generală (logistică), 6 direcții (inclusiv știință și cercetare, cooperare internaţională și dezvoltare, planificare și evidență contabilă, management instituțional, biblioteca ştiinţifică, editorială), 1 secţie (e-instruire și tehnologii informaționale) și 1 serviciu (managementul calității).

Factorul major în asigurarea şi menţinerea performanţelor îi revine colectivului profesoral-didactic bine instruit şi specialiştilor experimentaţi ai Academiei, care promovează şi transmit cunoştinţe prin activităţile didactice, de cercetare ştiinţifică, dezbateri, documentarea şi publicarea materialului analitic, precum şi recomandări metodice în problemele serviciului public.

Rodul muncii noastre, despre care astăzi vorbim cu mândrie, sunt absolvenţii instituţiei – deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, conducători de diferite ranguri, funcţionari din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, manageri ai instituţiilor de stat, specialişti din diferite domenii ale societăţii.

De la fondarea Academiei, peste 5000 de persoane au devenit specialişti cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat. Din an în an se extinde numărul funcţionarilor din autorităţile publice care au absolvit cursuri de formare şi dezvoltare profesională şi care la moment constituie peste 45 de mii persoane.

Pentru a obține performanțe în oferirea serviciilor educaționale calitative, sunt utilizate noi forme și metode de predare, orientate spre acoperirea necesităților de instruire a beneficiarilor serviciilor noastre, integrate tehnologiile informaţionale în cadrul disciplinelor academice și programelor de dezvoltare profesională, promovată şi susţinută activitatea de cercetare etc.

Academia este implicată în elaborarea diverselor documente şi perfectarea cadrului legal destinat serviciului public, statutului şi deontologiei funcţionarului public. În cadrul procesului de realizare a reformelor complexe în administraţia publică, corpul ştiinţifico-didactic şi managerial al Academiei participă la elaborarea proiectelor de lege, concepţiilor şi strategiilor naţionale. În scopul optimizării organizatorice şi eficientizării investigaţiilor ştiinţifice în domeniul dat, au fost create şi activează cu succes 4 laboratoare ştiinţifice specializate.

O importanţă primordială i se atribuie cooperării internaţionale a Academiei, intensificării colaborării cu instituţiile similare de peste hotare, desfăşurării activităţilor în comun cu misiunile diplomatice, acreditate la Chişinău. Conform acordurilor semnate, Academia cooperează, în prezent, cu 16 instituţii de profil de peste hotare, cu 32 de misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale, acreditate în Republica Moldova.

Actualmente, conceptul instruirii din cadrul Academiei corespunde standardelor educaţionale naţionale şi internaţionale. Planurile de învăţământ au fost revăzute şi ajustate la necesităţile de instruire a funcţionarilor publici, optimizate conţinuturile şi formele de organizare a procesului de instruire. Ajustarea la standardele europene a procesului de instruire şi dezvoltare profesională, precum şi îndeplinirea celor 5mari funcţiuni (instruire, educaţie, creaţie ştiinţifică, cultura administrativa şi juridică, viaţă academică) vor contribui ca Academia de Administrare Publică să devină şcoala conştiinţei, demnităţii şi voinţei poporului, şcoală înaltă care valorifică forţele superioare ale demnităţii intelectuale şi morale, făcând din omul profesionist un complet stăpân pe destinul său, devotat comunităţii şi ţării.

Rector
Oleg BALAN,
doctor habilitat,
profesor universitar


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.