MASĂ ROTUNDĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ ȘI LOCALĂ: IMPORTANȚA, TENDINȚE ACTUALE, REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

MASĂ ROTUNDĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 „INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ ȘI LOCALĂ:
MPORTANȚA, TENDINȚE ACTUALE, REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

 

Data/ora desfășurării: Joi, 23 iunie 2022, 09.30 - 14.00

Formatul desfășurării: Mixt

Online: https://us02web.zoom.us/j/88256212244?pwd=SE4wVHJsMkFSWDVvVVdMVThaNlRYZz09

Meeting ID: 882 5621 2244
Passcode: 225646
 

Offline: Academia de Administrare Publică, str. Ialoveni 100, Bloc A, sala 301

 

Participanți: reprezentanți ai

 • autorităților publice centrale
 • autorităților publice locale
 • societății civile
 • mediului academic
 • partenerilor de dezvoltare
 • instituțiilor similare din alte țări

Limba de lucru: română/engleză

Moderatoare: Aurelia ȚEPORDEI, directoarea Departamentului dezvoltare profesională, managera proiectului  „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, Academia de Administrare Publică

 

09.30 - 10.00

Înregistrarea participanților/-telor

10.00 - 10.20

INTRODUCERE ŞI CUVÂNT DE SALUT

Sergiu PALIHOVICI, prorector, Academia de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar

Reprezentant/ă Cancelaria de Stat (tbc)

Vasile CUȘCĂ, secretar de stat, Ministerul Muncii și Potecției Sociale

Victoria IGNAT, Coordonatoare Programe " Femei la conducere și guvernare",Entitatea UN WOMEN

10.20 - 11.30

INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE

Integrarea dimensiunii de gen în cadrul instituțional al autorităților publice centrale și localeemia
Angela POPOVICI, doctoră, conferențiară universitară, șefa Catedrei Științe administrative, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova

Strategiile/programele de dezvoltare locală pe segmentul integrării dimensiunii de gen
Veronica BUTNARU, magistră, formatoare, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova

Bugetarea sensibilă la gene
Angela DAVID, doctoră, conferențiară universitară, Republica Moldova

Integrarea dimensiunii de gen și prevenirea hărțuirii sexuale la locul de muncă: experiența Biroului Serviciului Public din Georgia
Mariam KRATSASHVILI, specialistă principală resurse umane, Departamentul managementul resurselor umane, Biroul Serviciului Public din Georgia

Egalitatea de gen în sistemul judiciar din Armenia: provocări și oportunități
Ani MOMTSHYAN, lectoră, Academia de Administrare Publică a Republicii Armenia

Sesiune de întrebări / răspunsuri / comentarii
 

11.30 - 11.50 Pauză

11.50 - 13.20

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE PRIVIND EGALITATEA DE GEN

Diversitate și incluziune în managementul resurselor umane în administrația publică
Adriana CÎRCIUMARU, șefa Serviciului relații publice și internaționale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici din România

Implementarea instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen în serviciul public la nivel local în Ucraina (din experiența regiunii Vinnytsia)
Tetiana PASHYNINA, directoarea Centrului regional de formare continuă din Vinnitsia, Ucraina

Probleme ale egalității de gen în sistemul serviciului public al Republicii Armenian
Anna HAYROYAN, specialistă principală, Departamentul analiza și elaborarea proiectelor, Oficiul Serviciului public a Oficiului Prim-Ministrului Republicii Armenia
 

Centrul de resurse pentru elaborarea politicilor publice și bugetelor sensibile la gen
Iskra BELCHEVA RISTOVSKA, coordonatoare de program, Centrul pentru Managementul Schimbării, Macedonia de Nord
 

Contribuția Academiei de Administrare Publică în dezvoltarea capacităților autorităților publice privind egalitatea de gen
Aurelia ȚEPORDEI, directoarea Departamentului dezvoltare profesională, managera proiectului „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 

Sesiune de întrebări / răspunsuri / comentarii

13.25 - 14.00

Sesiune finală

 • Totalizarea lucrărilor mesei rotunde  
 • Discutarea proiectului Rezoluției Mesei rotunde

Evenimentul este organizat în contextul realizării activităților Proiectului de acordare a unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților autorităților publice centrale și locale în integrarea perspectivei de gen „Funcționarii/funcționarele publici/publice și oficialii aleși pentru egalitatea de gen”, implementat de către Academia de Administrare Publică cu susținerea UN Women Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ

CONTEXT

Importanța asigurării egalității de gen în Republica Moldova derivă atât din angajamentele internaționale ale statului, cât și din prioritățile naționale privind consolidarea unei societăți democratice și incluzive.  Integrarea dimensiunii de gen la nivel național reprezintă un proces continuuși este esențial pentru accelerarea dezvoltării durabile pentru eliminarea practicilor discriminatorii și inegalităților, precum și pentru asigurarea participării depline și eficiente a femeilor în procesele și la toate nivelele de luare a deciziilor. 

Obiectivul principal al Proiectului pentru consolidarea capacităților personalului din autoritățile publice privind integrarea perspectivei de gen „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, implementat de către Academia de Administrare Publică (AAP) în parteneriat cu Entitatea pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și cu suportul financiar al Suediei, este acordarea unui sprijin extins funcționarilor publici și dezvoltarea competențelor lor profesionale în domeniul egalității de gen în scopul transpunerii abordării integratoare de gen în toate etapele elaborării de politici și planificării strategice din cadrul administrației publice centrale și locale. Activitățile desfășurate în cadrul parteneriatului AAP-UN Women se axează pe consolidarea capacităților funcționarilor/funcționarelor publici/publice din autoritățile publice centrale și locale și oficialilor locali în domeniul egalității de gen; oferirea coaching-ului funcționarilor/funcționarelor publici/publice și oficialilor aleși privind abordarea integrată a egalității de gen și bugetarea sensibilă la gen în procesul de planificare a programelor; consolidarea cunoștințelor personalului ministerelor cu atribuții de securitate, apărare și gestionare a finanțelor în domeniul egalității de gen, bugetării sensibile la gen, mainstreaming-ului de gen și leadership-ului; proiectarea și digitizarea e-cursurilor cu genericul “Egalitatea de gen pentru funcționarii și funcționarele din sectorul public”, “Hărțuire sexuală la locul de muncă”, “Femeile, Pacea și Securitatea”. Realizarea acestor activități a contribuit la consolidarea capacităților în domeniul egalității de gen a circa 900 de funcționari/-re din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale.

Totodată, Academia de Administrare Publică, datorită echipei de formatori și experți  profesioniști și relațiilor  de colaborare fructuoase  cu entitățile  publice, servește  ca o platformă eficientă de discuții  cu reprezentanții și  reprezentantele autorităților publice centrale și locale, societății civile, partenerilor de dezvoltare, instituțiilor similare din alte state și asigură un dialog constructiv între cercetători și practicieni.

 

SCOPUL EVENIMENTULUI

Prezentarea experienței și schimbul de bune practici  privind implementarea eficientă a instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice și procesul decizional în scopul creării unei administrații publice performante bazate pe principiile egalității de gen.

 

OBIECTIVE

 • relatarea bunelor practici de integrare a aspectelor de gen în activitățile strategice și operaționale ale autorităților publice;
 • schimb experiență privind integrarea noilor criterii sensibile la gen în procesele decizionale și formarea atitudinii responsabile în soluționarea situațiilor specifice, implicând noi abordări prin prisma aspectelor de gen în activitățile entităților publice;
 • conturarea provocărilor ce stau în fața autorităților publice centrale și locale în procesul de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice și procesul bugetar și generarea soluțiilor pentru depășirea acestora;
 • sintetizarea ideilor novatoare, practicilor internaționale și naționale avansate în domeniu.

 

DATA DESFĂȘURĂRII

Organizarea evenimentului de ziua profesională „Ziua funcţionarului public” – 23 iunie 2022 –evidențiază  rolul decisiv al funcționarilor publici în procesul de integrare a egalității de gen în politicile publice, deciziile și procesul bugetar.

 

GRUP-ȚINTĂ

Funcționari și funcționare din cadrul autorităților publice centrale și locale, reprezentanți și reprezentante ai/ale mediului academic, societății civile și partenerilor de dezvoltare. Ținând seamă de statutul evenimentului – cu participare internațională – ne propunem să invităm, în calitate de participanți/te sau vorbitori/-oare din România, Georgia, țările Baltice.

 

FORMATUL DESFĂȘURĂRII

Evenimentul se va desfășura  în format mixt (online și cu prezența fizică utilizând echipamentul specializat), ceea ce va asigura nivelul  înalt de participare a funcționarilor/funcționarelor și părților interesate din diferite localități ale Republicii și alte state și un grad înalt de interactivitate a evenimentului.

 

DISTRIBUIREA ROLURILOR ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

Moderatoare/Moderator:

Persoana care va asigura monitorizarea respectării conceptului și scenariului de către toți participanții și participantele la eveniment: respectarea consecutivității comunicărilor și prezentarea speaker-ilor, asigurarea interactivității evenimentului și moderarea  discuțiilor, monitorizarea timpului și stării  de spirit a participanților la sală creând o atmosferă degajată de networking la eveniment.

 

Reprezentanți/-te ai instituțiilor-partenere/organizatorilor:

Conducători/-are ai instituțiilor-gazdă care se vor adresa participanților și participantelor cu un  cuvânt de salut în deschiderea evenimentului, prezentând scopul și obiectivele  întrunirii  (rector al Academiei de Administrare Publică, reprezentant/-a al/a Cancelariei de Stat, reprezentanta de țară UN Women etc)

 

Speaker-ii:

Experți și experte naționali/-le și internaționali/-le care  vor împărtăși publicului noutăți, experiență  și abordări eficiente și inovative în domeniu

 

Invitați/-te:

Funcționari și funcționare din cadrul autorităților publice centrale și locale, reprezentanți și reprezentante ai/ale mediului academic, societății civile și partenerilor de dezvoltare.

 

TEMATICI ABORDATE

 • Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și procesele decizionale: experiența Republicii Moldova, României, Georgiei etc.
 • Bugetarea sensibilă la gen 
 • Dezvoltarea capacităților autorităților publice privind egalitatea de gen

 

REZULTATE SCONTATE

Rezultatele scontate ale evenimentului sunt intensificarea rolului personalului autorităților publice, reprezentanților mediului academic și societății civile în procesul de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice/procesul bugetar și dezvoltarea colaborării internaționale în domeniu cu instituții similare din alte state.

 

COORDONATOAREA EVENIMENTULUI

Aurelia ȚEPORDEI, directoarea Departamentului dezvoltare profesională, managera proiectului  „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, Academia de Administrare Publică, tel.: +373 22 28 48 69, + 373 78 88 48 16, e-mail: ddp@aap.gov.md

AGENDA

 

CONTEXT

The importance of ensuring gender equality in the Republic of Moldova derives both from the international commitments of the state and from the national priorities regarding the consolidation of a democratic and inclusive society. Gender mainstreaming is an ongoing process and is essential for accelerating sustainable development to eliminate discriminatory practices and inequalities, as well as ensuring the full and effective participation of women in processes and all levels of decision-making.

The main objective of the Project for strengthening the capacity of staff from public authorities in the field of gender mainstreaming "Public authorities - promoters of gender equality", implemented by the Academy of Public Administration (APA) in partnership with the Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and with the financial support of Sweden, is to provide extensive support to civil servants and the development of their professional skills in gender equality in order to transpose the gender mainstreaming approach at all stages of policy and strategic planning in central and local government. The activities carried out within the APA-UN Women partnership focus on strengthening the capacities of civil servants from central and local public authorities and local officials in the field of gender equality; providing coaching to civil servants and elected officials on the integrated approach to gender equality and gender-sensitive budgeting in the program planning process; strengthening the knowledge of the staff of ministries with responsibilities in security, defense and finance management in the field of gender equality, gender-sensitive budgeting, gender mainstreaming and leadership; designing and digitizing e-courses entitled “Gender Equality for Public Sector Officials”, “Sexual Harassment in the Workplace”, “Women, Peace and Security”. The accomplishment of these activities contributed to the strengthening of the capacities in the field of gender equality of 900 civil servants within the central and local public administration authorities.

At the same time, the Academy of Public Administration, thanks to its team of trainers and professional experts and fruitful relationships with public entities, serves as an effective platform for discussions with representatives of central and local public authorities, civil society, development partners, similar institutions from other states and ensures a constructive dialogue between researchers and practitioners.

 

PURPOSE OF THE EVENT

Presentation of experience and exchange of good practices on the effective implementation of tools for gender mainstreaming in public policies and decision-making in order to create a successful public administration based on the principles of gender equality.

 

OBJECTIVES

 • presenting of good practices for gender mainstreaming in the strategic and operational activities of public authorities;
 • exchange of experience on the integration of new gender-sensitive criteria in decision-making processes and the formation of a responsible attitude in solving specific situations, involving new approaches in terms of gender issues in the activities of public entities;
 • outlining the challenges faced by central and local public authorities in the process of integrating the gender dimension in public policies and the budgetary process and generating solutions to overcome them;
 • synthesizing innovative ideas, advanced international and national practices in the field.

 

DATE OF THE EVENT

The organization of the event on June 23, 2022 - "Professional Civil Servant's Day"  - highlights the decisive role of civil servants in the process of gender mainstreaming in public policies, decisions and the budget process.

 

THE TARGET GROUP

Civil servants from central and local public authorities, representatives of academia, civil society and development partners. Taking into account the status of the event - with international participation - we intend to invite, as participants or speakers from Romania, Georgia, Armenia, Ukraine, Azerbaijan.

 

EVENT’S FORMAT

The event will take place in a mixed format (online and with physical presence using specialized equipment), which will ensure the high level of participation of civil servants and partners from different localities of the Republic and other states and a high degree of interactivity of the event.

 

ROLE DISTRIBUTION IN THE EVENT

Moderator:

The person who will monitor the concept and scenario by all participants in the event: respecting the consecutive order of communications and presentation of speakers, ensuring the interactivity of the event and moderating the discussions, monitoring the time and mood of the participants in the room at the event.

 

Representatives of partner institutions / organizers:

Leaders of the host institutions who will address to the participants with a greeting at the opening of the event, presenting the purpose and objectives of the meeting (rector of the Academy of Public Administration, representative of the State Chancellery, UN Women country representative, etc.)

 

Speakers:

National and international experts who will share with the public news, experience and effective and innovative approaches in the field

 

Guests:

Civil servants from central and local public authorities, representatives of academia, civil society and development partners.

 

TOPICS OF THE EVENT

 • Gender mainstreaming in public policies and decision-making processes: the experience of the Republic of Moldova, Romania, Georgia, etc.
 • Gender sensitive budgeting
 • Developing the capacities of public authorities regarding gender equality

 

EXPECTED RESULTS

The expected results of the event are the intensification of the role of public authorities, academia and civil society in the process of integrating the gender dimension in public policies / budget process and the development of international collaboration in the field with similar institutions in other states.

 

EVENT COORDINATOR

Aurelia ȚEPORDEI, director of the Professional Development Department, project manager of the project “Public authorities - promoters of gender equality”, Academy of Public Administration, tel.: +373 22 28 48 69, + 373 78 88 48 16, e-mail: ddp@aap.gov.md

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.