Direcţia Management instituțional

Şef Direcție - dna Ludmila Andrievschi,
master în administraţie publică, lector superior universitar

 


 

Data fondării – 28 iunie 1993

Direcţia Managementului personalui şi relaţii publice (în continuare  –  Direcția) este o subdiviziune structurală a Academiei de Administrare Publică, care organizează activitatea de elaborare şi promovare a politicii interne a Academiei, asigură organizatoric şi informaţional activitatea instituţiei.

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea funcţiei publice şi statutul funcţionarului public, Statutul Academiei de Administrare Publică, Regulamentul Direcţiei. În activitatea practică se călăuzeşte de Legea cu privire la petiţionare, Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Instrucţiunea-tip privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale şi locale, alte acte normative de domeniu în vigoare.

1

 

Direcţia nu are statut de persoană juridică, dar dispune de atribute care îi asigură identitatea şi sînt determinate de specificul său:

 • ştampilă rotundă cu denumirea Direcţiei;
 • ştampile dreptunghiulare:
  - cu adresa juridică a instituţiei;
  - pentru corespondenţa de intrare;
  - pentru corespondenţa de ieşire;
  - pentru confirmarea identităţii documentelor;
  - pentru avizarea proiectelor de documente interne.

Direcţii de activitate:

 • Participarea la promovarea politicii interne în Academie;
 • Participarea la elaborarea politicilor de dezvoltare în domeniul lucrărilor de secretariat şi relaţiilor cu publicul;
 • Asigurarea organizatorică şi informaţională a realizării procesului de studii în Academie;
 • Asigurarea metodico–didactică în limita competenţei şi specificului activităţii secţiei, a procesului de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici;
 • Acordarea asistenţei metodico–informaţionale autorităţilor publice în limita competenţei;
 • Pregătirea în vederea prezentării spre examinare a proiectelor de ordine şi de dispoziţii necesare pentru asigurarea activităţii de bază a Academiei;
 • Examinarea propunerilor, cererilor şi a reclamaţiilor colaboratorilor Academiei şi a petiţiilor;
 • Analizarea, sintetizarea şi prezentarea propunerilor şi obiecţiilor conducerii pentru examinare şi luarea deciziilor corespunzătoare;
 • Asigurarea condiţiilor, sub aspect organizatoric şi practic, pentru desfăşurarea şedinţelor Rectoratului şi perfectarea deciziilor aprobate;
 • Efectuarea controlului asupra executării în subdiviziunile structurale Programelor, Planurilor de acţiuni, altor documente adoptate la nivel naţional, cît şi a celor interne;
 • Ţinerea în modul stabilit de actele normative în vigoare a lucrărilor de secretariat, asigurarea respectării tainei de serviciu;
 • Organizarea conducerii metodice a lucrărilor de Secretariat în subdiviziunile Academiei conform normelor în vigoare;
 • Tratarea şi documentarea informaţiilor;
 • Asigurarea legăturii administrative a instituţiei cu exteriorul;
 • Efectuarea, în baza legilor și altor acte normative în domeniul personalului, procedurile de personal elaborează şi perfectează documentele cu privire la: planificarea resurselor umane, recrutarea și selectarea candidaţilor pentru funcţiile / posturile de muncă vacante, angajarea, remunerarea, dezvoltarea profesionala, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea și eliberarea personalului;
 • Coordonarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, a elaborării fișelor de post şi stabilirea, în baza lor, criteriilor de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă vacante,de evaluare a activităţii și de promovare în funcţie a angajaţilor;
 • Identificarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, a necesităţilor de instruire a personalului, planificarea procesului de instruire, ţinerea evidenţei datelor referitoare la instruirea personalului;
 • Consultarea şefilor de subdiviziuni și colaboratorilor în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, de procedurile de personal, de relaţiile de munca etc.;
 • Monitorizarea condiţiilor de muncă ale personalului, elaborarea, după caz, a propunerilor pentru îmbunătăţirea lor;
 • Participarea la procesul de soluţionare a conflictelor ce ţin de personal;
 • Efectuarea controlului asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la personal, formulează propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
 • Ţinerea evidenței personalului, întocmirea dosarelor personale, completarea carnetelor de muncă, certificatelor de concediu medical pentru incapacitatea temporară de muncă, eliberarea şi gestionarea legitimaţiilor, şi la solicitarea colaboratorilor, a certificatelor cu privire la activitatea lor;
 • Pregătirea și predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secţiei juridică și personal;
 • Examinarea şi avizarea proiectelor de legi și a altor acte normative cu privire la lucrul cu personalul.

Colaboratorii Direcției:

Andrievschi Ludmila – şef Direcție, master în științe administrative, doctorand

Scorobogatco Irina – specialist principal

Răcilă Valentina – specialist principal, master

Ciobanu Galina specialist principal, master

Ciumac Victoria jurist

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.