Conferinţa ştiinţifico-practică, cu genericul ”Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”, 03-04 decembrie 2015”

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Catedra Ştiinţe Administrative

INVITĂ CERCETĂTORI ŞI FUNCŢIONARI PUBLICI PARTICIPE LA

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ,

CU GENERICUL:

CONSOLIDAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: INSTRUMENTE ŞI MECANISME

CARE SE VA DESFĂŞURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 03-04 DECEMBRIE 2015

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”   este realizată în cadrul proiectului instituţional Consolidarea instituţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”, şi a proiectului comun internaţional Dezvoltarea competenţelor instituţiilor responsabile de dezvoltarea regională”, avînd ca scop scoaterea în relevanţă a problemelor privind activitatea autorităţilor publice locale şi identificarea rezervelor organizaţionale, instituţionale, economice şi sociale privind consolidarea capacităţilor funcţionale ale administraţiei publice locale şi dezvoltarea regională.

În cadrul conferinţei se vor realiza activităţi de familiarizare cu metodologia planificării strategice.

Forul ştiinţific va aborda probleme teoretice şi practice privind:

* descentralizarea şi autonomia administraţiei publice locale,

* dimensiunile bunei guvernări,

* dezvoltarea regională,

* dezvoltarea economică locală,

* potenţialul uman în administraţia publică locală

* cooperarea intercomunitară,

* parteneriatul public-privat şi dezvoltarea comunităţilor,

* managementul serviciilor publice,

Limbi de lucru: română, engleză, rusă.

Anexa 1 (Fișa de înscriere)

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR ŞI CERINŢE PRIVIND PERFECTAREA MATERIALELOR CONFERINŢEI

Înregistrarea participanţilor se va efectua prin completarea şi expedierea formularului de înscriere, conform anexei 1., nu mai tîrziu de 01 octombrie 2015.

Expedierea/prezentarea materialelor pentru publicare se va efectua nu mai tîrziu de 15 octombrie  2015.

Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman) şi prezentate pe CD, flash sau E-mail, împreună cu un exemplar printat şi semnat de toţi autorii pe ultima pagină. Materialele masteranzilor trebuie fie semnate şi de conducătorul (coordonatorul) ştiinţific.

Tehnoredactare:

- titlul (cu majuscule);

- numele, prenumele autorului, gradul şi titlul ştiinţific, locul de muncă (instituţia), funcţia (se scriu complet);

- summary/abstract (în engleză sau franceză) include 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 intervale;

- textul articolului (la 1,5 intervale, mărimea caracterelor/font – 12 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta -1,5 cm; sus, joscâte 2,5 cm (format A 4 - portret);

Referinţe:

Figurile, imaginile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu dispun de mijloace tehnice necesarepe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text.

Imaginile trebuie fie de calitate bună, pe suport electronic formatul JPEG.

Sub figură sau imagine se indică numărul său de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie aibă denumire. Nu se admite dublarea materialului în text, în tabele şi figuri.

Referinţele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate.

Bibliografia se prezintă în felul următor:

a) reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;

b) cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total de pagini.

Menţiuni:

rugăm sa delimitaţi rezumatul de lucrare prin câteva rânduri libere.

vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini standard (adică până la 14.400 semne fără intervale).

Materialele prezentate în afara tematicii conferinţei sau a termenului indicat nu  vor fi acceptate.

TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR

Participinații la conferință vor achita taxa de participare.

Taxa de participare la conferinţă constituie 100 lei; pentru persoanele din alte ţări - 10 euro .

Taxa de participare se va achita prin transfer sau în casieria Academieipână la 15 octombrie 2015.

Dovada achitării taxei de participare se va face prin expedierea prin e-mail a copiei scanate  a chitanței sau prezentarea personală a acesteia

Taxa de participare va acoperi costurile de: publicare a programei şi materialelor conferinţei, mapei cu materialele de lucru, diplomei de participare, coffee break.

Cheltuielile de deplasare, cazare, alimentare, vor fi suportate de participanţi.

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă:

Pentru transferuri în EUR:

Corresp bank: Commerzbank, Frankfurt/Main,, SWIFT: COBADEFF

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. IBAN MD97ML000000002251606232

Benef. IBAN MD55ML000000002251906233

Pentru transferuri în $ SUA:

The Bank of New York Mellon, New York , USA, SWIFT: IRVTUS3N

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. MD97ML000000002251606232

Pentru transferuri în Lei MD

Banca Beneficiarului: BC ”Moldinconbank” S.A., filiala Telecentru

Cod bancar (BIC): MOLDMD2X306

Cod de decontare (lei): 2251606232

Cod fiscal: 1007600004873

Materialele conferinței vor fi ridicate de către participanţi la înregistrare la 03.12.2015.

Date de contact:

Republica Moldova, Cod poştal:  2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.

Materialele pot fi expediate prin e-mail: dulschi@mail.ru sau personal, în bir. 305.

Telefoane de contact: 022.73.71.14 sau mob.  078884897 – Maria – metodistă, sau  068911751 Ion Dulschi - şef catedră

Deplasare: microbus: 180,190, 124; autobus 11, stația: Academia de Administrare Publică.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.