Catedra Economie şi management public

 

Şef catedră: Tofan Tatiana,

Doctor în economie, conferențiar universitar

Catedra Economie și Management Public a fost înfiinţată în cadrul Academiei de Ad­ministrare Publică în a.1994. Primul şef al catedrei a fost Gorobievschi Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar. Ulterior catedra a fost condusă de Cojocaru Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar. În prezent, şef al catedrei este doamna Tatiana Tofan, doctor în economie, conferenţiar universitar.

Misiunea

Catedra Economie și Management Public este o subdiviziune structurală de bază didactico-științifică, care asigura realizarea activităţilor de planificare organizare, ştiinţifico-metodice de instruire în domeniul economiei și a managementului public.

Catedra are ca scop formarea unor specialişti dotaţi şi inteligenţi, purtători de cunoştinţe vaste în domeniul economiei și managementului, cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme economice, sociale, manageriale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de  cunoştinţe  economice și manageriale pentru o participare eficientă în procesul de administrare publică.

Activitățile organizatorice şi funcţionale ale Catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Departamentului Învățământ Superior şi ale Academiei privind instruirea prin studii superioare de masterat de cercetare și profesionalizare, în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul catedrei, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectorului şi directorului Departamentului Învățământ Superior. În scopul asigurării unei activităţi eficiente, Catedra colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte subdiviziuni didactico-ştiinţifice ale Academiei şi altor instituții de profil din ţară şi din străinătate. Catedra este autonomă în organizarea proceselor didactice şi ştiinţifice, cu excepţia celor rezervate competenţei Academiei.

Obiective

Obiectivele organizatorice:

 • Elaborarea planului de studii al Catedrei şi aprobarea planurilor individuale ale corpului profesoral didactic.
 • Renovarea programelor analitice la obiectele generale şi cele de specializare.
 • Asigurarea  procesului de învățământ cu cadre didactice de un înalt nivel  profesionist.
 • Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale audiovizuale şi literatură de specialitate.
 • Organizarea stagiilor: selectarea  organizaţiilor şi instituțiilor de bază, încheierea contractelor cu conducătorii acestora, selectarea conducătorilor stagiului.
 • Îndrumarea şi coordonarea activităţii masteranzilor.

Obiectivele instructiv-didactice:

 • Planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.
 • Elaborarea cursurilor de bază şi de specializare în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de masteranzi.
 • Ajustarea curriculei şi a cursurilor la realitatea din sistemul administraţiei reglementările în vigoare.
 • Elaborarea materialelor metodico-didactice:  prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare.
 • Pregătirea cursurilor teoretice aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare la cererea masteranzilor.
 • Elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an, master şi efectuarea cercetărilor individuale ale masteranzilor.
 • Evaluarea activităţilor didactice şi metodice.

Obiectivele științifice:

 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice (independente sau în comun cu alte subdiviziuni ale Academiei) la temele incluse în planul tematic de investigaţii științifice ale Academiei.
 • Participarea, la solicitarea Parlamentului sau a Guvernului, la elaborarea actelor normative şi instructive, precum şi a conceptelor, programelor şi altor documente importante;
 • Participarea cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor; colocviilor, simpozioanelor şi altor forumuri ştiinţifice, precum şi propagarea în revistele de specialitate şi mass-media republicană în domeniul relaţiilor internaţionale şi a politicii externe;
 • Evaluarea activităților științifice.

Direcţiile de activitate

 • Elaborarea cursurilor de instruire, în funcţie de necesităţile şi specificul masteranzilor;
 • Adaptarea şi reactualizarea permanentă a programelor didactice în funcţie de modificările legislaţiei în vigoare;
 • Asigurarea procesului de învățământ  cu cadre didactice de un înalt profesionalism.
 • Elaborarea programelor metodico - didactice a prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare;
 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice.

Servicii prestate de catedră

 1. Studii masterat științific "Management"
 2. Studii masterat profesional  "Management"
 3. Studii masterat profesional  "Management informațional în administrarea publică"
 4. Cursuri de dezvoltare profesională pentru autoritățile administraţiei publice şi funcţionarii publici din cadrul acestora.

Catedra asigură realizarea următoarelor discipline:

 1. Managementul resurselor umane
 2. Psihologia managerială
 3. Psihologia conducerii
 4. Managementul schimbărilor
 5. Managementul serviciilor publice
 6. Managementul crizei
 7. Analiza impactului de reglementare
 8. Managementul financiar
 9. Managementul programelor si proiectelor
 10. Managementul calităţii totale
 11. Managementul calităţii și inovaţiei
 12. Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 13. Managementul dezvoltării afacerilor
 14. Finanţe publice şi buget
 15.  Interoperabilitatea serviciilor
 16. Securitatea informațională
 17. Securitatea informației și criptografie
 18. Gestiunea bazelor de date în sisteme administrative
 19. Tehnologii WEB
 20. Programare avansată în Java
 21. Tehnici de dezvoltare a aplicaţiilor pentru reţea
 22. Proiectarea aplicaţiilor pentru e-Administrare
 23. Transparența în E-guvernare
 24. Sisteme Android, iOS, Windows Phone pentru e-servicii

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.