Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

Dulschi Silvia

Şef catedră, doctor în științe istorice, conferenţiar universitar

Tel 0-22-28-48-38


Misiunea

Catedra Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale asigură realizarea activităţilor organizatorice, instructive și metodico-științifice în problemele stringente din domeniul ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale. Catedra urmăreşte finalitatea formării unei noi paradigme la masteranzi în concordanţă cu procesele reformatoare, democratice care au loc în societatea moldovenească orientată spre integrarea europeană, precum şi de a oferi condiţii optime celor care studiază în asimilarea cunoştinţelor socio-umanistice, necesare pentru realizarea cu succes a activităţii în structurile administraţiei publice, misiunile diplomatice, organismele regionale şi internaţionale.

Activitățile organizatorice şi funcţionale ale Catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Departamentului Studii Superioare de Master în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul Catedrei, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectorului şi directorului Departamentului Studii Superioare de Master.
 

Breviar istoric
Catedra Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale a fost înfiinţată în octombrie 2011, ca subdiviziune structurală aparte, în urma fuziunii Catedrelor Ştiinţe Sociopolitice şi Relaţii Internaţionale.

Obiectivele organizatorice:

 • planificarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
 • revizuirea continuă a programelor analitice a disciplinelor;
 • asigurarea calităţii studiilor prin îmbinarea metodelor clasice şi moderne de predare;
 • evaluarea activităţilor didactico-metodice şi formularea unor noi viziuni de organizare a procesului didactic;
 • pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifico-didactice;
 • organizarea cercetărilor ştiinţifice pe domenii concrete în corespundere cu necesităţile vitale ale ţării;
 • participarea la lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • încadrarea în programele şi proiectele internaţionale;
 • pregătirea şi editarea bibliografiei metodico-didactice şi ştiinţifice;
 • îndrumarea şi coordonarea activităţii masteranzilor.
   

Obiectivele instructiv-didactice:

 • planificarea şi organizarea realizării procesului didactic;
 • elaborarea cursurilor de bază şi de specializare în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de masteranzi;
 • ajustarea curriculei şi a cursurilor la realitatea din sistemul administraţiei reglementările în vigoare;
 • elaborarea materialelor metodico-didactice: prelegeri, manuale, recomandări metodice şi pregătirea lor pentru editare;
 • pregătirea cursurilor teoretice aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare la cererea masteranzilor;
 • elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an, master şi efectuarea cercetărilor individuale ale masteranzilor;
 • evaluarea activităţilor didactice şi metodice.

Proces educaţional şi programe
Procesul de studii în relaţii internaţionale se desfăşoară în baza criteriilor procesului de la Bologna la ciclul II - studii de master - domeniul general de studiu, codul - 31 Ştiinţe Politice; numărul total de credite de studiu -120, titlul obţinut - master în relaţii internaţionale, forma de organizare a învăţămîntului - zi şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor - 2 ani şi corespunzător 2,5 ani.

Programul de master Relaţii Internaţionale cuprinde masteratul de profesionalizare şi cel ştiinţific.

În cadrul programului de master Relaţii Internaţionale studenții masteranzi beneficiază de cursuri speciale ținute în limba engleză: Economic diplomacy și Intercultural Communication and Conflict Resolution.

Programul de master Relaţii Internaţionale beneficiază de suportul Programului Uniunii Europene Erasmus+ care are scopul de a moderniza și internaționaliza educația, formarea profesională și lucrul de tineret. Astfel, cu susținerea Programului Erasmus+, Catedra Jean Monnet desfășoară cursul ”Uniunea Europeană: o noțiune comprehensivă” cu disciplinile Diplomația europeană: instrumente și politici și Concepția multidimensională a securității europene. Cursul oferă masteranzilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele pe toate cele 3 componente (cunoștințe, abilități, atitudini).
 

Tema de cercetare ştiinţifică: Probleme actuale ale integrării europene a Republicii Moldova

Direcţiile de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei se realizează după cum urmează:

 • Probleme actuale ale politicii externe a Republicii Moldova;
 • Valorificarea opţiunii europene a Republicii Moldova;
 • Problema global governance în ştiinţa politică contemporană;
 • Guvernanța multi-nivel în Uniunea Europeană;
 • Strategii de cooperare regională și internațională;
 • Migrație, diaspora și dezvoltare;
 • Procese politice europene: implicaţii pentru Republica Moldova;
 • Gestionarea crizelor şi conflictelor internaţionale.
   

Servicii prestate de catedră

1. Studii masterat de cercetare la programul "Relații Internaționale"
2. Studii masterat profesional la programul "Relații Internaționale”
3. Cursuri de dezvoltare profesională pentru autoritățile administraţiei publice şi funcţionarii publici din cadrul acestora.
 

Personalul didactic

În cadrul catedrei, activează specialişti de înaltă calificare, cu o bogată experienţă în domeniul administraţiei publice, politicii externe, reprezentanţi ai autorităţilor administrației publice centrale. De asemenea, în procesul didactico-ştiinţific catedra a implicat persoane de la alte instituţii de învăţământ similare din ţară şi de peste hotare, consultanţi şi experţi internaţionali.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.