Catedra Ştiinţe administrative

Catedra Ştiinţe administrative a fost creată în anul 1993, odată cu fondarea Academiei.

Şef catedră – Zelenschi Angela, dr., conf. univ.

Tel: 022737114

Misiunea catedrei

Pregătirea cadrelor de înaltă calificare, deţinători ai titlului de magistrudezvoltarea profesională continuă a personalului din serviciul public, promovarea politicii de stat în domeniul administrării publice, asigurarea ştiinţifică şi metodică a autorităţilor publice.

Obiective

Obiective  organizatorice:

 • asigurarea executării planurilor de activitate a Acadamiei;
 • asigurarea executării exacte a planurilor de învăţămînt, programelor analitice, programelor de cercetare ştiinţifică, etc.;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ şi cercetare ştiinţifică cu cadre profesioniste;
 • elaborarea şi adoptarea actelor normative interne, controlul executării lor;
 • stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în cadrul Academiei cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ cu mijloace tehnice, materiale şi literatura necesară;
 • organizarea lucrului educaţional cu masteranzii;
 • asigurarea studiilor la doctorat;
 • organizarea stagiilor pentru masteranzii studiilor la zi;
 • asigurarea selectării şi înmatriculării la studii de masterat şi doctorat.

Obiective  instructiv-didactice:

 • elaborarea planului de învăţămînt la masterat la specializările:
  - administrarea publică;
  - teoria şi practica administraţiei publice.
 • elaborarea programelor analitice ale disciplinelor asigurate de catedră;
 • planificarea şi organizarea realizării procesului instructiv-didactic;
 • adaptarea sau, în funcţie de caz, reactualizarea permanentă a cursurilor şi programelor didactice;
 • elaborarea materialelor instructiv - didactice: prelegeri, manuale, recomandări metodice, glosare etc. şi pregătirea lor pentru editare;
 • asigurarea elaborării tezelor de an şi de masterat;
 • evaluarea activităţilor didactice şi metodice efectuate de profesorii catedrei;
 • asigurarea procesului de studii la doctorat şi postdoctorat.
 • elaborarea programelor pentru cursurile de dezvoltare profesională continuă a personalului din serviciul public.

Obiective  ştiinţifice:

 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice, independente sau în comun cu alte catedre ale Academiei, la temele incluse în planul tematic de investigaţii ştiinţifice ale Academiei;
 • participarea la solicitarea Preşedintelui, Parlamentului şi a Guvernului Republicii Moldova, la elaborarea sau avizarea proiectelor actelor normative, precum şi a strategiilor, conceptelor, programelor şi altor documente;
 • participarea la lucrările conferinţelor, simpozioanelor şi altor foruri ştiinţifice;
 • organizarea şi participarea la dezbateri în cadrul meselor rotunde pe problemele ce ţin de activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • evaluarea anuală a activităţilor ştiinţifice ale profesorilor.

Personalul didactic

În prezent la catedră activează 7 profesori, dintre care:

 • Doctori, conferenţiari universitari              5
 • Doctori, lectori universitari                        2

În cadrul catedrei activează specialişti de înaltă calificare, cu o bogată experienţă în domeniul administraţiei publice, inclusiv, deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, consilieri parlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor administrației publice centrale şi locale. De asemenea, în procesul didactico-ştiinţific catedra a implicat persoane de la alte instituţii de învăţămînt similar din ţară şi de peste hotare, consultanţi şi experţi internaţionali.

Procesul de instruire

Catedra asigură instruirea masteranzilor şi doctoranzilor la învăţămîntul cu frecvenţa la zi şi frecvenţă redusă, dezvoltarea profesională continuă a personalului din serviciul public.

Studiile de masterat sunt de două tipuri:

 1. masterat de profesionalizare;
 2. masterat de cercetare.

O atenţie aparte se acordă metodelor de predare şi anume procedeelor interactive, lucrului individual cu masteranzii.

Aceştia efectuează 2 stagii:

 • primul - în autorităţile administrației publice locale;
 • al doilea - în autorităţile administrației publice centrale.

Profesorii catedrei predau 9 discipline:

 1. Administrația publică locală
 2. Administraţia publică centrală
 3. Managementul funcției publice
 4. Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
 5. Probleme actuale ale științei administrației
 6. Sisteme politico-administrative comparate
 7. Strategii de dezvoltare durabilă
 8. Teoria şi practica administraţiei publice
 9. Urbanism şi amenajarea teritoriului

Procesul instructiv-didactic este asigurat cu manuale, materiale didactico-metodice, note de curs, dicţionare şi alte materiale didactice într-un număr satisfăcător.

Catedra este dotată cu calculatoare, imprimante, Xerox, proiectoare şi alte mijloace tehnice necesare procesului de instruire.

La învăţămîntul prin doctorat în cadrul catedrei la cele 2 specializări:

 • 563.01 Teoria și metodologia administraţiei publice;
 • 563.02 Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei public; servicii publice;

Îşi fac studiile 21 de doctoranzi.

În prezent patru profesori care au făcut studiile la doctorat pregătesc tezele pentru susţinere publică.

Activitatea ştiinţifică

Profesorii catedrei participă la diferite conferinţe, seminare, simpozioane naţionale şi internaţionale, mese rotunde la care sunt abordate cele mai stringente probleme teoretico-practice ce ţin de politica statului în domeniul administraţiei publice.

În prezent, în cadrul laboratorului ştiinţific „Administrarea publică în contextul integrării europene" al Academiei, profesorii catedrei sunt implicaţi  în investigarea temei „Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept".

În anul de studii 2018-2019 profesorii catedrei au publicat __ lucrări ştiinţifice.

La solicitare, profesorii catedrei, avizează proiecte de legi, hotărîri ale Guvernului, Curţii Constituţionale, Comisiei Electorale Centrale, altor autorităţi şi instituţii publice.

Colaborarea Catedrei

În cadrul Academiei catedra colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu structuri ale societăţii civile, precum şi cu instituţii şi organizaţii internaţionale.

Profesorii catedrei participă în proiectele SIPU International, USAID, TACIS, PNUD Moldova, are relaţii de colaborare cu Fundaţia „Eurasia", NISPA, centrul „Contact" , IDIS.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.