Acte normative interne

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare a Secției managementul calității în cadrul Academiei de Administrare Publică

DISPOZIŢII GENERALE

1. Secția Managementul calității își desfășoară activitatea în baza următoarelor acte normative:
- Codul educației al R. Moldova nr. 152 din 17 iulie, 2014, Art. 112 Asigurarea calității în învățământul superior, Art. 113. Evaluarea calității în învățământul superior.
- Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 464 din 28.07.2015;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior, elaborat în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (ordinul Ministerului Educației nr. 726 din septembrie 2010);
- Statutul Academiei de Administrare Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 225 din 26 martie 2014;
- Carta Universitară a Academiei, aprobată prin Hotărârea Senatului din 26.05.2015;
- Programul de dezvoltare strategică a Academiei de Administrare Publică;
- Declarația de politică în domeniul calității, aprobată în Consiliul Calității al Academiei, proces verbal nr. 1 din 28.12.2017.
- Regulamentul privind Sistemul de Management al Calității în cadrul Academiei de Administrare Publică, aprobat la ședința Senatului Academiei, Proces verbal nr. 4/4 din din 16 mai, 2017 şi altor acte normative din domeniul calității.
2. Regulamentul stabilește misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile, drepturile, responsabilitățile și modul de organizare a activității secției pentru implementarea SMC.

ATRIBUŢIILE SECȚIEI:

(a) de conceptualizare:
- proiectarea acțiunilor strategice de asigurare a calității orientate spre realizarea obiectivelor de acreditare națională/internațională;
- elaborarea mecanismelor, procedurilor și a instrumentelor necesare pentru sporirea eficacității educaționale;
- elaborarea Manualului calității;
(b) de monitorizare:
- gestionarea sistemului de evaluare internă a calității prestanței academice;
- formularea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor prestate de Academie;
- asistența metodologică a personalului academic în probleme de asigurare a calității în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor profesionale;
(c) de evaluare:
- coordonarea acțiunilor de evaluare internă a proceselor educaționale din Academie pentru modernizarea capacităților instituționale;
- analiza calitativă a valorii riscurilor SMC și elaborarea strategiilor de excludere a acestora pentru adecvarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii;
- evaluarea mecanismelor de mentenanță și consolidare a performanței instituționale;
- asigurarea reprezentanței Academiei la evaluarea calității instituționale pe probleme ale SMC.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.