Școala Doctorală

ORGANIZARE

Școala doctorală în științe administrative, ca structură organizatorică de instruire şi cercetare, include totalitatea studenţilor-doctoranzi, conducătorilor (consultanţilor) de doctorat şi a cadrelor ştiinţifico-didactice (profesori universitari şi conferenţiari), care desfăşoară diverse activităţi în cadrul programelor de pregătire doctorală.

Misiunea Școlii doctorale în științe administrative este de a organiza studii doctorale prin şi pentru cercetare, în vederea formării abilităţilor / competenţelor ştiinţifice şi generice, şi de a monitoriza realizarea lucrărilor ştiinţifice originale sub forma tezelor de doctorat.

Principiile fundamentale de funcţionare a şcolii doctorale:

 • Organizarea activităţii Școlii doctorale în științe administrative în conformitate cu exigenţele societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele pieţei muncii
 • Acces egal şi echitabil pentru orice persoană la studiile de doctorat
 • Asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii
 • Asigurarea priorităţii şi transparenţei procesului de supraveghere şi evaluare a studenţilor-doctoranzi

Obiectivele strategice ale Școlii doctorale în științe administrative

 • dezvoltarea unui model de doctorat care permită pregătirea personalului de înaltă calificare, competitiv la nivel internaţional
 • aplicarea, în procesul de studii şi de cercetare, a standardelor şi procedurilor obligatorii, comparabile cu cele utilizate pe plan internaţional
 • realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii şi cel de cercetare ştiinţifică
 • pregătirea cadrelor de înaltă calificare care satisfacă necesităţile atât ale sectorului de cercetare şi învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei
 • susţinerea creării reţelei doctoranzilor, menită contribuie la schimbul şi difuzarea informaţiilor între studenţii-doctoranzi, la organizarea seminarelor intelectuale, a acţiunilor de ajutor reciproc
 • stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională la nivel doctoral prin promovarea de co-tutele internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară, etc.
 • colaborarea cu mediul ştiinţific, economic şi social autohton în vederea susţinerii eforturilor de cercetare ale studenţilor-doctoranzi şi inserţiei lor în câmpul muncii.
   

GESTIONAREA ŞCOLII DOCTORALE

 1. Directorul Şcolii doctoraleCazacu Vitalie, doctor, conferențiar universitar
 2. Metodist al Şcolii doctoraleOltu Claudia
 3. Consiliul Şcolii Doctorale
  Componența Consiliului Școlii Doctorale  
  Cazacu Vitalie doctor, conferențiar universitar, președinte
  Membrii Consiliului:  
  Saca Victor doctor habilitat, profesor universitar, USM
  Crotenco Iurie doctor habilitat, profesor universitar, AAP
  Sakovich Vasil doctor habilitat, profesor universitar, AAP
  Sîmboteanu Aurel doctor, conferențiar universitar, AAP
  Dulschi Ion doctor, conferențiar universitar, AAP
  Țepordei Aurelia doctorand, anul II, AAP

REGULAMENTE

CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT

Pe parcursul elaborării tezei de doctor, doctorandul este îndrumat de un conducător ştiinţific. Conducător al tezei de doctorat poate fi desemnat un profesor universitar sau conferenţiar universitar al catedrei de specialitate, cercetător ştiinţific de înaltă calificare din instituţiile de cercetare ştiinţifică. Vezi Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat).

ROLUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT:

 • a-l ajuta pe doctorand formuleze tema tezei de doctorat, scopul şi obiectivele cercetării, aleagă metodologia cercetării;
 • a transmite doctoranzilor experienţa sa de cercetare;
 • a verifica în permanenţă realizările doctorandului şi a-i oferi suport;
 • a consulta teoretic, metodologic şi stilistic scrierea tezei de doctorat.

APROBAREA CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT

Catedra de științe administrative din Academia de Administrare Publică are 11 persoane abilitate cu dreptul de conducere de doctorat. Doctoranzii sunt distribuiţi conducătorilor ştiinţifici în funcţie de specialitatea la care este abilitată persoana de CNAA, precum şi numărului de doctoranzi ghidaţi de conducătorul de doctorat (nu mai mult de 5 persoane). Vezi Lista conducătorilor de doctorat.

Teza de doctorat în cotutelă poate fi elaborată şi sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ţară, şi a unuia din străinătate.

Vezi Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat).

Funcţiile şi obligaţiile conducătorului, precum şi formele de îndrumare a doctoranzilor sunt reflectate în  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii doctorale în științe administrative.

Monitorizarea procesului de cercetare a doctorandului se efectuează în baza documentelor: Raportul anual al conducătorului / consultantului de doctorat (AAP) şi Registrul conducătorului / consultantului de doctorat (CNAA).

TEMA TEZEI DE DOCTORAT

Tema tezei de doctorat poate fi schimbată pe parcursul studiilor de doctorat doar o singură dată în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat şi nu mai târziu decât cu un an înainte de susţinerea tezei. Modificarea temei tezei nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

COMISIA DE ÎNDRUMARE

Pe lângă conducătorul de doctorat, doctorand este sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din  3 membri ai echipei de cercetare a conducătorului de doctorat.

Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu doctorandul.

Membrii comisiei de îndrumare este obligatoriu aibă titlul de doctor și lucrări în domeniu. Un cadru didactic poate face parte din mai multe comisii de îndrumare; numărul maxim al acestora se stabileşte de Consiliul Școlii doctorale. Comisia de îndrumare participă la orientarea activităţii doctorandului până la momentul finalizării tezei de doctorat. Comisia de îndrumare nu îşi schimbă componenţa decât în situaţii excepţionale (îmbolnăvire gravă, deces, demisie, demitere, suspendarea din funcţie, plecare la studii în străinătate, condamnare, încălcarea normelor Codului de etică şi deontologie profesională universitară etc.) şi/sau declararea în scris a indisponibilităţii. În astfel de situaţii, conducătorul de doctorat trebuie decidă înlocuirea unui membru al comisiei de îndrumare, având acordul studentului - doctorand  asupra persoanei nou desemnate.

Comisia de îndrumare asistă conducătorul de doctorat în consilierea doctorandului privind dezvoltarea şi orientarea cercetării, participă la susţinerea referatelor acestuia şi îşi acordul pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.

APROBAREA PLANULUI INDIVIDUAL DE ACTIVITATE A DOCTORANDULUI

Planul individual de activitate a doctorandului este documentul care reflectă activitatea științifică a doctorandului, pentru toţi anii de studiu. Se elaborează de doctorand, se aprobă de conducătorul de doctorat şi de directorul Şcolii doctorale. Conţinutul Planului individual de studii şi cercetare.

CONTRACTUL DE STUDII

La înmatriculare în anul I de studii doctoranzii semnează un contract între doctorand, conducătorul ştiinţific şi Şcoala doctorală. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât fie îndeplinite cerinţele de asigurare a calităţii.

Conţinutul Contractului trilateral de studii doctorale în AAP

PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE

Studiile doctorale se vor realiza printr-un:

 1. Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi
 2. Program individual de cercetare ştiinţifică, care va finaliza cu elaborarea tezei de doctor.

Programul de pregătire universitară avansată (PPA) reprezintă un ansamblu de discipline şi activităţi, pe care doctorandul este obligat le parcurgă în anul I de studii doctorale, pe parcursul a 2 semestre.

Obiectivul lui principal – dobândirea de către doctoranzi a competenţelor de cercetare ştiinţifică şi abilităţi de utilizare a lor.

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în baza unui plan de învăţământ, compus din discipline obligatorii şi opţionale. Vezi Planul de învăţământ pentru fiecare specialitate ştiinţifică.

La disciplinele din planul de învăţământ se vor organiza citirea prelegerilor, seminarelor.

Pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ titularul disciplinei întocmeşte programa analitică a disciplinei. Vezi Programele pentru disciplinele obligatorii şi opționale.

Limba de studii este limba română.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

După finalizarea modulului sunt organizate examene. Nota minimă de promovare la toate  examenele este 8. Creditele dobândite în cadrul programului de pregătire universitară avansată sunt înregistrate în borderouri şi procese verbale, care trebuie conţină, cumulativ, minimum 40 ECTS aferente examenelor.

Creditele obţinute într-un program de pregătire avansată din străinătate pot fi recunoscute ca echivalente, echivalarea fiind decisă de Consiliul Şcolii doctorale.

Pentru doctoranzii care nu au promovat examenele, se organizează, sesiuni de recuperare. Nepromovarea examenelor sau absenţa nemotivată a doctorandului la aceste sesiuni repetate atrage după sine exmatricularea doctorandului.

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (PCŞ)

Obiectivul principal al programul de cercetare ştiinţifică (PCŞ) constă în elaborarea tezei de doctorat. Acest program se realizează în cadrul catedrelor de profil. Programul de cercetare ştiinţifică are următoarea durată:

 • 2 ani (patru semestre ) şi 120 ECTS pentru doctoranzii de la învăţământul cu frecvenţă la zi;
 • 3 ani (şase semestre) şi 120 ECTS pentru doctoranzii de la învăţământul cu frecvenţă redusă.

Conţinutul PCŞ:

ATESTAREA DOCTORANZILOR IN BAZA ECTS

Promovarea în următorii ani este condiţionată de acumularea creditelor care, pe parcursul anilor de studii, se repartizează după cum urmează:

REPARTIZAREA CREDITELOR PE ANII  DE STUDII

 

ACTIVITĂŢI AFERENTE ALE DOCTORANZILOR

I. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

CREDITE

Comunicare ştiinţifică la Conferinţa ștințifico-practice internaționale a tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, organizată anual de AAP

5

Comunicare ştiinţifică la Conferinţa științifico-practică internatională din mai, organizată anual de AAP 5

Comunicare ştiinţifică în cadrul unui colocviu/ seminar/ workshop/ conferinţă organizate peste hotare

10

Comunicare ştiinţifică în cadrul unui colocviu/ seminar/ workshop/ Conferinţe organizate în ţară

8

Participare pasivă la lucrările unui colocviu/ seminar/ workshop/ conferinţă

1

Membru în comitetul de organizare a manifestării ştiinţifice

2

II. PUBLICAŢII

 
Articol ştiinţific în revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea publică 10

Articol ştiinţific în revistă ştiinţifică de specialitate/ lucrare colectivă, editate în străinătate

15

Articol ştiinţific în revistă ştiinţifică de specialitate/ lucrare colectivă, editate în ţară

10

Publicaţie ştiinţifică electronica

3

Articol de popularizare a ştiinţei

3

III. STAGII ŞTIINŢIFICE

 

Stagiu ştiinţific de scurtă durată (până la 1 lună) în străinătate

10

Stagiu ştiinţific de lungă durată în străinătate

20

Participare la o scoală de vară (summer school) cu o durată nu mai mică de 3 zile

5

IV. ALTE TIPURI DE ACTIVITĂȚI

 

Membru într-un proiect de cercetare naţional

15

Membru într-un proiect de cercetare internaţional

20

Recomandări ştiinţifico-practice documentate

8

Avize la proiecte de lege sau la alte acte normative

5

Participări la emisiuni Radio; TV 5
Participare în grupuri de lucru pe probleme ale AP 5

Document de bază pentru atestare îl reprezintă Raportul trimestrial de activitate, pe care doctorandul este obligat să-l prezinte conducătorului său la fiecare 3 luniVezi Raportul trimestrial al doctorandului privind activităţile ştiinţifice realizate (AAP) şi Registrul online al doctorandului (CNAA).

Decizia privind atestarea doctorandului este avizată de către conducătorul de doctorat şi de directorul Şcolii doctorale. Vezi Fişa de atestare a doctorandului.

Funcţiile şi obligaţiile doctoranzilor sunt reflectate în Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale a AAP (capitolul V).

FINANŢAREA STUDIILOR

Doctorandul de la învăţământul la zi (din surse bugetare) este asigurat cu bursă, din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă.

Sursele finanţării studiilor superioare de doctorat

(1) Studiile superioare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.

(2) Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează în baza granturilor doctorale multianuale (3 ani).

(3) Grantul doctoral include 2 componente: bursa individuală şi costurile pentru Programul de studii avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică.

Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivel naţional

(1) Granturile doctorale se acordă în bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între şcolile doctorale conform metodologiei stabilite de Ministerul Educaţiei.

(2) În vederea participării la competiţia de granturi doctorale, Școala Doctorală în Științe Administrative aplică propuneri de proiecte ce vor conţine cel puţin următoarele tipuri de informaţii:

a) curriculum vitae şi lista publicaţiilor ştiinţifice ale conducătorilor de doctorat solicitanţi de granturi doctorale;

b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonarea conducătorilor de doctorat solicitanţi de granturi, la data depunerii proiectului;

c) numărul de granturi doctorale solicitate;

d) temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi studenţii-doctoranzi; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.

(3) În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale se recurge la experţi independenţi, recunoscuţi pe plan internaţional, din interiorul sau exteriorul Republicii Moldova.

Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivelul Şcolii doctorale

(1) Școala Doctorală în Științe Administrative repartizează granturile doctorale între conducătorii de doctorat a căror aplicaţii de proiecte au fost selectate prin competiţia naţională de proiecte ştiinţifice.

(2) Școala Doctorală în Științe Administrative poate finanţa programe de studii superioare de doctorat şi din proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse publice sau private, în limita mijloacelor disponibile.

(3) Persoanele care dispun de resurse financiare din surse proprii, fie din surse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise ca studenţi-doctoranzi la forma cu frecvenţă în regim cu taxă, mărimea taxei de studiu fiind egală cu cea al grantului de cercetare, stabilită de Ministerul Educaţiei pentru domeniul ştiinţelor administrative.

(4) Pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă redusă, cuantumul taxei de studii este propus de Consiliul Ştiinţific şi aprobat de Senat.

(5) Școala doctorală şi conducătorii de doctorat nu pot utiliza resursele financiare ale granturilor doctorale sau ale taxelor de studii doctorale decât pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost câştigate resursele financiare prin competiţie sau colectate taxele de studii.

(6) Este interzisă utilizarea resurselor financiare sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi doctorale sau taxe de studii, unei poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor unui student-doctorand de pe o altă poziţie.

(7) Studenţii-doctoranzi cu frecvenţă primesc bursă individuală sau sunt încadraţi de către AAP ca asistenţi universitari sau cercetători ştiinţifici, pe perioadă determinată.

(8) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată prin încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale aprobate de către Senatul AAP, cercetări doctorale în cotutelă, schimburi de studenţi-doctoranzi realizate cu universităţi de prestigiu internaţional, includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale.

Doctorandul care beneficiază de bursă are dreptul lucreze prin cumul. Anii de studii la doctorat se includ în vechimea în muncă ştiinţifică/ştiinţifico-didactică. Concediul academic şi concediul de maternitate pentru doctorande se acordă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.