Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Conferin?e
Conferin?e ?tiin?ifice

ANUN?

CONFERIN?A ?TIIN?IFICO-PRACTIC? INTERNA?IONAL?:

CONTRIBU?IA TINERILOR CERCET?TORI LA dezvoltarea

ADMINISTRA?IEI PUBLICE - 26 FEBRUARIE 2016

Cite?te


????????????? ??????-???????????? ???????????

????? ??????? ?????????????? ? ????????

?????????? ?????????? - 26-?? ??????? 2016

????????


The International Scientific – Practical Conference

THE CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS  TO THE DEVELOPMENT OF

PUBLIC ADMINISTRATION - ON FEBRUARY 26, 2016 

Read more


Romanian Association of Young Scholars are pl?cerea de a v? invita la prima edi?ie a Conferin?ei Na?ionale a Tinerilor Cercet?tori (CNTC 2015). Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015, la Bucure?ti ?i este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de ?tiin?e Politice din cadrul ?colii Na?ionale de Studii Politice ?i Administrative, Departamentul de Rela?ii Interna?ionale ?i Studii Europene din cadrul ?colii Na?ionale de Studii Politice ?i Administrative, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calit??ii Vie?ii al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etic? Aplicat? din cadrul Facult??ii de Filosofie a Universit??ii din Bucure?ti, Centrul de Studii ?i Documentare „Societate, Drept, Religie” ?i Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale a Academiei de Studii Economice.

Conferin?a Na?ional? a Tinerilor Cercet?tori reprezint? o platform? de comunicare în cadrul c?reia tinerii cercet?tori români au posibilitatea, ca într-un mediu tân?r ?i prietenos, s? î?i sus?in? rezultatele activit??ii lor de cercetare. Astfel, invit?m cercet?tori în stagii postdoctorale, doctori, doctoranzi ?i masteranzi cu interese de cercetare din aria ?tiin?elor sociale s? participe cu lucr?ri din urm?toarele domenii de studiu (?i nu numai): · ?tiin?? politic?; · istorie; · filosofie ?i etic?; · politici socio-economice; · finan?e, economie na?ional? ?i mondial?; · administra?ie public?; · ?tiin?e ale educa?iei; · drept; · sociologie; · studii literare ?i culturale; · teologie; · rela?ii interna?ionale ?i studii regionale, · egalitate de ?anse, studii de gen, drepturile omului; · studii de securitate; · comunicare ?i mass-media.

Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015 în Bucure?ti, România. La finalul fiec?rei sec?iuni, to?i participan?ii vor primi un certificat de participare din partea Romanian Association of Young Scholars ?i a institu?iei co-organizatoare a sec?iunii. De asemenea, lucr?rile finale vor fi publicate în unul dintre jurnalele academice coordinate ?i editate de c?tre RAYS: Romanian Journal of Social Sciences (ISSN 2457 – 3019) ?i Romanian Review of Young Researchers (ISSN 2393 – 2775).

Totodat?, CNTC 2015 pune la dispozi?ia participan?ilor care nu î?i sus?in prezent?rile în cadrul altei sec?iuni o sec?iune de postere. În cadrul acesteia, le este oferit? posibilitatea celor înscri?i, dar care nu pot participa fizic la lucr?rile conferin?ei, s? î?i prezinte rezultatele cercet?rilor prin afi?area posterului în ziua evenimentului. Încadrarea lucr?rii în aceast? sec?iune de postere se face la cerere expres? a participantului, odat? cu trimiterea rezumatului. Ulterior primirii acceptului de participare, pute?i trimite posterul pân? pe 05.12.2015. Posterele vor fi imprimate de echipa RAYS în format A2 ?i vor fi expuse în ziua evenimentului. To?i participan?ii din cadrul sec?iunii de postere vor primi o copie scanata a diplomei (sau, la cerere, originalul prin Po?ta român?), iar lucrarea final? va fi publicat? în unul dintre cele dou? jurnale academice ale RAYS.

A?tept?m propunerile voastre la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pân? pe 21 noiembrie 2015. Acestea vor fi redactate în limba român? ?i trebuie s? con?in? numele, statutul ?i afilierea institu?ional? a autorului, titlul prezent?rii ?i un rezumat (abstract) de 1.500-2.000 de caractere, înso?it de 3-5 cuvinte cheie. Candida?ii ale c?ror propuneri vor fi acceptate vor fi notifica?i prin e-mail. Taxa de participare este de 200 RON ?i trebuie achitat? dup? primirea notific?rii de acceptare. Taxa de participare include: participarea la lucr?rile ?i activit??ile desf??urate în cadrul conferin?ei, certificatul de participare, materialele conferin?ei, publicarea lucr?rilor ?i pauzele de cafea.


În perioada 23-24 noiembrie 2015, la Chi?in?u, va avea loc Conferin?a Interna?ional? Inova?ional? cu genericul „Inova?iile, Proprietatea Intelectual? ?i Dezvoltarea Economic?”, organizat? de c?tre Agen?ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual? a Republicii Moldova cu suportul Organiza?iei Mondiale a Propriet??ii Intelectuale ?i în parteneriat cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Agen?ia pentru Inovare ?i Transfer Tehnologic (AITT).

Conferin?a Interna?ional? Inova?ional? se încadreaz? în Programul de manifest?ri organizate în cadrul s?pt?mânii E.I.S „INFOINVENT”, edi?ia a XIV - a, care va avea loc în perioada 25-28 noiembrie, 2015.

În cadrul Conferin?ei vor fi abordate subiecte ce ?in de politicile ?i strategiile na?ionale în domeniul inova?iilor ?i a propriet??ii intelectuale pentru cre?terea economic? ?i sporirea competitivit??ii; rolul propriet??ii intelectuale în procesul transferului de cuno?tin?e ?i tehnologii de la cercetare c?tre business; parteneriatul public-privat în procesul de valorificare a inova?iilor ?i propriet??ii intelectuale: cele mai bune practici de dezvoltare a afacerilor în domeniu; valorificarea propriet??ii intelectuale de c?tre IMM; managementul propriet??ii intelectuale ?i marketingul produselor ?i serviciilor inovative.

Evenimentul este destinat institu?iilor ?i organiza?iilor ce activeaz? în sfera cercetare, inovare ?i transfer tehnologic, inclusiv institu?iilor academice, universit??ilor, reziden?ilor parcurilor ?tiin?ifico-tehnologice ?i incubatoarelor inova?ionale, speciali?tilor în domeniul protec?iei propriet??ii intelectuale, precum ?i mediului de afaceri, în special din sectorul IMM.

Lucr?rile Conferin?ei Interna?ionale Inova?ionale se vor desf??ura în incinta S?lii Azurii a A?M (bd. ?tefan cel Mare, 1 ) în limbile român? ?i englez?, fiind asigurat? traducerea sincron.

Participarea este gratuit?.

Data limit? de depunere a cererii de participare este6 noiembrie.

Dat fiind num?rul de locuri limitate, înregistrarea la eveniment se va face dup? principiul primul venit - primul servit.

Formularul de înregistrare completat poate fi transmis prin fax: 022440094 sau e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru informa?ii adi?ionale ne pute?i contacta la numerele de telefon: 022400580, 022400582.


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

INVIT? REPREZENTAN?II MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRA?IEI PUBLICE, EXPER?I ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic?

„TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desf??ur?rii                          Academia de Administrare Public?, mun. Chi?in?u,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participan?ilor                09.00 - 09.50

?edin?? în plen                              10.00 - 11.30

Pauz? de cafea                              11.30 - 12.00

?edin?e în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauz? de prânz                              13.30 - 14.30

?edin?e în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucr?rilor conferin?ei           16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere Numele, adresa ?i telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1.
Modernizarea administra?iei publice în contextul integr?rii europene

Tincu Violeta,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.(+373)69189377

Atelierul 2. Probleme actuale ale ?tiin?ei politice ?i parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284838;

       (+373)069660289

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept ?i modernizarea administra?iei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4. Tendin?e ale managementului public în contextul  cre?rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa?tere

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabil?.

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesional? a personalului: teorie ?i practic?

 

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel. (+373 22) 284200;

      (+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferin?ei: român?, rus?, englez?.

Înregistrarea participan?ilor: 900 – 950

Deschiderea conferin?ei – ora 1000, sala 301

V? invit?m s? participa?i la conferin??!

 

Cerin?e fa?? de materialele conferin?ei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)

 Anexa 1. CERIN?E FA?? DE MATERIALELE CONFERIN?EI INTERNA?IONALE ?TIIN?IFICO-PRACTICE DIN 20 MAI 2016 „TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE” (TPAP-2016)

Anexa 2.TAXA DE PARTICIPARE ?I PUBLICAREA MATERIALELOR

Anexa 3. FI?A DE ÎNSCRIERE LA Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic? „TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE ” (TPAP-2016)


THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

IS INVITING REPRESENTATIVES FROM THE ACADEMIC ENVIRONMENT, PUBLIC ADMINISTRATION AND EXPERTS FROM THIS AREA TO ATTEND

The International Scientific – Practical Conference

„THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION”

(TPPA-2016)

Friday, May 20, 2016

PROGRAM :

Venue                                                         The Academy of Public Administration, Chisinau,

                                                      100 Ialoveni street.

Registration                                    09.00 - 09.50

Plenary session                                          10.00 - 11.30

Coffee-break                                   11.30 - 12.00

Workshops                                     12.00 - 13.20

Lunch                                                      13.30 - 14.30

Workshops                                     14.30 - 16.00

Conference  totalization                                 16.00 - 16.30

WORKSHOPS

Workshops

Name, address and phone of the responsible person 

 

Workshop 1                          
Modernization of public administration in the context of European integration

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel.(+373)69189377

Workshop 2 Current issues of political science and European course of the Republic of Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 721571;

             (+373) 69660289

Workshop 3 Theoretical and practical issues regarding the state law and public administration modernization

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel.  (+373) 079402810

Workshop 4 Trends in public management in the context of creating a knowledge-based administrative system

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Workshop 5 The role of e-Governance in sustainable development

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Workshop 6 Professional development of staff: theory and practice

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Working languages of the conference: Romanian, Russian and English

 

Registration: 9.00 – 9.50

Opening: 10.00, aud. 301 

We invite you to attend the conference! 

Requirements for conference materials, fee, application form (Annex 1, 2, 3)

Annex 1. REQUIREMENTS FOR THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS ON  MAY 22, 2015 "Theory and Practice of Public Administration" (TPPA – 2015) 

Annex 2. PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION OF THE MATERIALS

 Annex 3 APPLICATION FORM The international scientific – practical conference „Theory and practice of public administration” (TPPA-2016)


???????? ?????????? ??????????

 

??????????

?????????????? ?????????????, ??????????? ?????????? ?  ?????????? ?????????? ??????? ???????

20-?? ??? 2016 ?.

? ????????????? ??????-???????????? ???????????

«?????? ? ???????? ?????????? ??????????  (???? 2016)»

 

 

?????????:

????? ??????????: ???????? ?????????? ??????????  ??? ?????????? ?????????? ???????,  

?. ???????, ??. ???????, 100.

??????????? ??????????:      09.00 - 09.50

????????? ?????????:          10.00 - 11.30

??????? (???? ?????):          11.30 - 12.00

?????? ? ???????:                12.00 - 13.20

????????? ???????:            13.20 - 14.30

?????? ? ???????:                 14.30 - 16.00

?????????? ??????

?????? ???????????:            16.00 - 16.30

??????? ?????? ???????????:

C????? ???????, ???, ?????????? ??????? ?????????????? ????
?????? 1 ???????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ??????????

????? ???????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???. (+373)69189377

?????? 2 ?????????? ???????? ???????????? ???? ? ??????????? ???? ?????????? ???????

???? ??????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???. (+373 22) 721571;

       (+373) 69660289

?????? 3 ?????????-???????????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ? ???????????? ?????????? ??????????

????? ???????

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???. (+373) 079402810

?????? 4 ????????? ?????????? ??????????? ? ????????? ???????? ???????????????? ??????? ?????????? ?? ???????

?????? ????

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???. (+373 22) 284847

?????? 5 ??????????? ?-?????????? ?? ??????????? ????????????  ? ??????? ? ?????????? ? ???????? ?????????? ??????????

?????? ???????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???. (+373 22) 721188;

      (+373) 078884812

?????? 6 ???????????????? ???????? ?????????: ?????? ? ????????

????? ?????,

ddp@aap.gov.md

???. (+373 22) 284869;

      (+373 22) 284509

 

??????? ????? ???????????: ?????????, ???????, ??????????

??????????? ??????????: 9.30 – 9.50

???????? ???????????: 10.00, ???. 301  

?????????? ??????? ??????? ? ???????????!

?????????? ? ??????????? ? ?????????????? ??????????, ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ??????????? – ? ??????????? 1, 2, 3.

?????????? 1. ?????????? ? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ???????????

?????????? 2. ????????? ????????????? ?????????? ???????????

?????????? 3. ???????? ????????? ??????????? «?????? ? ???????? ?????????? ?????????? (????-2016)» 20.05.2016


GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Administrative Sciences Chair

is inviting scholars and civil servants to attend

The International Scientific – Practical Conference

LOCAL GOVERNMENT CONSOLIDATION: MECHANISMS AND TOOLS

ORGANIZED AT THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION ON DECEMBER 03-04, 2015

 

The International Scientific – Practical Conference Local government consolidation: mechanisms and tools” is organized within the “Institutional consolidation of the local government in the Republic of Moldova in the context of the European Union Association Agreement Implementation” Institutional Project, with the joint support of the “Developing competencies of the institutions in charge of regional development” International Project. The conference purpose is to emphasize the issues of local government activity and to identify organizational, institutional, economic and social resources for consolidating functional capacities of public administration and for regional development.

Various theoretical and practical issues are to be addressed during conference, such as:

* local government autonomy and decentralization,

* good governance dimensions,

* regional development,

* local economic development,

* human resources in local government,

* inter-community cooperation,

* public-private partnerships and community development,

* public services management.

Working languages of the conference: Romanian, Russian and English.

Appendix 1 (APPLICATION FORM)

 

 

 

 

Appendix 2

REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS AND REQUIREMENTS CONCERNING CONFERENCE MATERIALS

Registration of participants consists of filling-in and sending of the registration form according to annex 1, not later than October 01, 2015.

Materials for publishing must be sent/handed in not later than October 15, 2015.

The paper should be typed (MS Word, Times New Roman) and presented on a CD-ROM, USB flash drive or by e-mail, together with a printed copy, signed by all the authors on the last page. Papers presented by master students should be also signed by their scientific coordinator.

Structure of the article:

- title (in capital letters);

- author’s last name and first name, degree and academic title, workplace (institution) and position;

- summary/ abstract (English or French): 5-8 lines, font-10 pt, 1,0 interval;

- text of the article: interval-1,5, font-14, fields: left-3,0; right-1,5; up, down- 2,5 (format A4-portrait);

 

References:

Figures, images and tables should be placed after the reference in the text, or on separate pages, while indicating their place in the text, if the author has no technical capacity to do it otherwise.

Electronic images should be of good quality, in JPEG format.

Numbers and legends should be placed under every graph or image.

Tables should have numbers and title. Duplication of the information in the text, tables and figures is not allowed.

References within the text should be between square brackets.

Bibliography should be written as follows:

a) Journals and articles: name(s) of the author(s), title of the article, title of the journal, accepted abbreviations, publication year, volume, number, first and last page;

b) Books: name(s) of the author(s), complete title, publisher, editing place, publication year, number of pages.

Mentions:

· it is necessary to delimit the summary from the text through some free rows;

· only papers with a volume up to 5 standard pages (up to 8750 signs without intervals) will be published.

 

Papers not related to the conference topic or submitted after the deadline will be rejected.

 

Appendix 3

 

PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION CONDITIONS:

 

Participants must pay a participation fee.

The participation fee at the conference is 100 MDL, for foreign participants – 10 EUR.

The participation fee will be paid through a transfer or at the pay office of the Academy no later than October 15, 2015. The original receipt or a scanned and email-sent copy of it will serve as proof of paying the participation fee.

Participation fee will cover: the publication of the program and the conference materials, a folder with working materials, a certificate of participation, and the coffee break.

Travel, lodging, and food expenses will be covered by the participants.

Bank supplies for the transfer of the participation fee:

For transfers in EUR:

Corresp bank: Commerzbank, Frankfurt/Main,, SWIFT: COBADEFF

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Academia de Administrare Publica

Benef. IBAN MD97ML000000002251606232

Benef. IBAN MD55ML000000002251906233

 

For transfers in USD:

The Bank of New York Mellon, New York , USA, SWIFT: IRVTUS3N

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Academia de Administrare Publica

Benef. MD97ML000000002251606232

 

For transfers in MDL

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A., Telecentru branch

Bank code (BIC): MOLDMD2X306

Cod de decontare (MDL): 2251606232

Tax code: 1007600004873

 

 

Conference materials will be handed to the participants during registration on December 03, 2015

Contact information:

MD-2070, Academy of Public Administration, 100 Ialoveni Street, Chisinau, Republic of Moldova

Papers can be sent via email at Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza or handed in personally in the office 305.

Contact phone numbers: 022.73.71.14, mob.  078884897 – Maria – Methodist, or  068911751 Ion Dulschi – Head of Chair

 

Transportation: minibuses # 180, 190, 124; bus # 11, station: Academy of Public Administration


 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

 

Catedra ?tiin?e Administrative

 

INVIT? CERCET?TORI ?I FUNC?IONARI PUBLICI S? PARTICIPE LA

 

CONFERIN?A ?TIIN?IFICO-PRACTIC?,

 

CU GENERICUL:

 

CONSOLIDAREA ADMINISTRA?IEI PUBLICE LOCALE: INSTRUMENTE ?I MECANISME

 

CARE SE VA DESF??URA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLIC? LA 03-04 DECEMBRIE 2015

 

 

Conferin?a ?tiin?ifico-practic? interna?ional? ”Consolidarea administra?iei publice locale: instrumente ?i mecanisme”   este realizat? în cadrul proiectului institu?ional Consolidarea institu?ional? a administra?iei publice locale în Republica Moldova în contextul implement?rii Acordului de Asociere cu Uniunea European?”, ?i a proiectului comun interna?ional ”Dezvoltarea competen?elor institu?iilor responsabile de dezvoltarea regional?”, avînd ca scop scoaterea în relevan?? a problemelor privind activitatea autorit??ilor publice locale ?i identificarea rezervelor organiza?ionale, institu?ionale, economice ?i sociale privind consolidarea capacit??ilor func?ionale ale administra?iei publice locale ?i dezvoltarea regional?.

În cadrul conferin?ei se vor realiza activit??i de familiarizare cu metodologia planific?rii strategice.

 

Forul ?tiin?ific va aborda probleme teoretice ?i practice privind:

 

* descentralizarea ?i autonomia administra?iei publice locale,

* dimensiunile bunei guvern?ri,

* dezvoltarea regional?,

* dezvoltarea economic? local?,

* poten?ialul uman în administra?ia public? local?

* cooperarea intercomunitar?,

* parteneriatul public-privat ?i dezvoltarea comunit??ilor,

* managementul serviciilor publice,

Limbi de lucru: român?, englez?, rus?.

Anexa 1 (Fi?a de înscriere)

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPAN?ILOR ?I CERIN?E PRIVIND PERFECTAREA MATERIALELOR CONFERIN?EI

 

Înregistrarea participan?ilor se va efectua prin completarea ?i expedierea formularului de înscriere, conform anexei 1., nu mai tîrziu de 01 octombrie 2015.

Expedierea/prezentarea materialelor pentru publicare se va efectua nu mai tîrziu de 15 octombrie  2015.

Materialele urmeaz? a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman) ?i prezentate pe CD, flash sau E-mail, împreun? cu un exemplar printat ?i semnat de to?i autorii pe ultima pagin?. Materialele masteranzilor trebuie s? fie semnate ?i de conduc?torul (coordonatorul) ?tiin?ific.

Tehnoredactare:

- titlul (cu majuscule);

- numele, prenumele autorului, gradul ?i titlul ?tiin?ific, locul de munc? (institu?ia), func?ia (se scriu complet);

- summary/abstract (în englez? sau francez?) include 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 intervale;

- textul articolului (la 1,5 intervale, m?rimea caracterelor/font – 12 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta -1,5 cm; sus, jos – câte 2,5 cm (format A 4 - portret);

Referin?e:

Figurile, imaginile ?i tabelele se plaseaz? nemijlocit dup? referin?a respectiv? în text sau, dac? autorii nu dispun de mijloace tehnice necesare – pe foi aparte, indicându-se locul plas?rii lor în text.

Imaginile trebuie s? fie de calitate bun?, pe suport electronic formatul JPEG.

Sub figur? sau imagine se indic? num?rul s?u de ordine ?i legenda respectiv?.

Tabelele se numeroteaz? ?i trebuie s? aib? denumire. Nu se admite dublarea materialului în text, în tabele ?i figuri.

Referin?ele bibliografice în text se indic? în paranteze p?trate.

Bibliografia se prezint? în felul urm?tor:

a) reviste ?i culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul edi?iei, volumul, num?rul, paginile de început ?i sfâr?it;

b) c?r?i: numele autorilor, denumirea complet? a c?r?ii, editura, locul edit?rii, anul edit?rii, num?rul total de pagini.

Men?iuni:

• rug?m sa delimita?i rezumatul de lucrare prin câteva rânduri libere.

• vor fi publicate materialele conferin?ei, cu un volum de pân? la 8 pagini standard (adic? pân? la 14.400 semne f?r? intervale).

Materialele prezentate în afara tematicii conferin?ei sau a termenului indicat nu  vor fi acceptate.

TAXA DE PARTICIPARE ?I PUBLICAREA MATERIALELOR

Participina?ii la conferin?? vor achita taxa de participare.

Taxa de participare la conferin?? constituie 100 lei; pentru persoanele din alte ??ri - 10 euro .

Taxa de participare se va achita prin transfer sau în casieria Academiei – pân? la 15 octombrie 2015.

Dovada achit?rii taxei de participare se va face prin expedierea prin e-mail a copiei scanate  a chitan?ei sau prezentarea personal? a acesteia. 

Taxa de participare va acoperi costurile de: publicare a programei ?i materialelor conferin?ei, mapei cu materialele de lucru, diplomei de participare, coffee break.

Cheltuielile de deplasare, cazare, alimentare, vor fi suportate de participan?i.

 

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferin??:

 

Pentru transferuri în EUR:

Corresp bank: Commerzbank, Frankfurt/Main,, SWIFT: COBADEFF

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. IBAN MD97ML000000002251606232

Benef. IBAN MD55ML000000002251906233

Pentru transferuri în $ SUA:

The Bank of New York Mellon, New York , USA, SWIFT: IRVTUS3N

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. MD97ML000000002251606232

 

Pentru transferuri în Lei MD

Banca Beneficiarului: BC ”Moldinconbank” S.A., filiala Telecentru

Cod bancar (BIC): MOLDMD2X306

Cod de decontare (lei): 2251606232

Cod fiscal: 1007600004873

Materialele conferin?ei vor fi ridicate de c?tre participan?i la înregistrare la 03.12.2015.

 

Date de contact:

Republica Moldova, Cod po?tal:  2070, mun. Chi?in?u, str. Ialoveni, 100.

Materialele pot fi expediate prin e-mail: dulschi@mail.ru sau personal, în bir. 305.

Telefoane de contact: 022.73.71.14 sau mob.  078884897 – Maria – metodist?, sau  068911751 Ion Dulschi - ?ef catedr?

 

Deplasare: microbus: 180,190, 124; autobus 11, sta?ia: Academia de Administrare Public?.

 


 

 

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

INVIT? REPREZENTAN?II MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRA?IEI PUBLICE, EXPER?I ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic?
„TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE
(TPAP - 2015)"

Vineri, 22 mai 2015

PROGRAM:

Locul desf??ur?rii Academia de Administrare Public?, mun. Chi?in?u, str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participan?ilor 08.30 - 09.00

?edin?? în plen 09.00 - 10.30

Pauz? de cafea 10.30 - 11.00

?edin?e în ateliere 11.00 - 13.00

Pauz? de prânz 13.00 - 14.00

?edin?e în ateliere 14.00 - 16.00

Totalizarea lucr?rilor conferin?ei 16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere

Numele, adresa ?i telefonul de contact al  responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administra?iei publice în contextul integr?rii europene

Castra?an Tatiana,
tcastrasan@mail.ru
tel. (+373 22) 737114
(+373) 078884829

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ?tiin?ei politice ?i parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284838;
(+373) 069660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept ?i modernizarea administra?iei publice

Mâ?a Ana,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284853
068199087

Atelierul 4.

Tendin?e ale managementului public în contextul cre?rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa?tere

Butnaru Veronica,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284847
(+373 22) 069795415

Atelierul 5.

Impactul E-Guvern?rii în asigurarea transparen?ei ?i accesului la informa?ie în procesul de administrare public?

Natalia Buga,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 721188;
(+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesional? a personalului: teorie ?i practic?

 

Ciutac Irina,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284869;
(+373 22) 284509

 

Limbile de lucru ale conferin?ei: român?, rus?, englez?.

Înregistrarea participan?ilor: 830 – 900

Deschiderea conferin?ei – ora 900, sala 301

V? invit?m s? participa?i la conferin??!

Cerin?e fa?? de materialele conferin?ei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2, 3)

????????? ??????????????????? ????????? ??????????? (?????????? 3)

Program of the conference, application form (annex 3)

 


GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

Catedra ?tiin?e Administrative

INVIT? TINERI CERCET?TORI S? PARTICIPE LA

CONFERIN?A ?TIIN?IFICO-PRACTIC? (CU PARTICIPARE) INTERNA?IONAL?*, CU GENERICUL:

CONTRIBU?IA TINERILOR CERCET?TORI LA dezvoltarea ADMINISTRA?IEI PUBLICE

CARE SE VA DESF??URA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLIC? LA 27 februarie 2015

Detaliat

Read more

?????????


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

INVIT? REPREZENTAN?II MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRA?IEI PUBLICE, EXPER?I ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferin?a ?tiin?ifico-practic? interna?ional?

„TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE

(TPAP -2014)”

Vineri,  23 mai 2014

 

PROGRAM:

Locul desf??ur?rii Academia de Administrare Public?,

mun. Chi?in?u, str. Ialoveni, 100

 

Înregistrarea participan?ilor 09.00  - 09.50
?edin?? în plen 10.00 - 11.20
Pauz? de cafea 11.30 - 12.00
?edin?e în ateliere 12.00 - 13.20
Pauz? de prânz 13.30 - 14.30
?edin?e în ateliere 14.30 - 16.00
Totalizarea lucr?rilor conferin?ei 16.00 - 16.30

 

 

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere

Numele, adresa ?i telefonul de contact al  responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administra?iei publice în contextul integr?rii europene

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel. (+373) 69189377

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ?tiin?ei politice ?i parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel. (+373 22) 721571;

(+373) 69660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept ?i modernizarea administra?iei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4.

Tendin?e ale managementului public în contextul  cre?rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa?tere

Butnaru Veronica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5.

Impactul E-Guvern?rii în asigurarea transparen?ei ?i accesului la informa?ie în procesul de administrare public?

Gherman Teodora,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373) 78884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesional? a personalului: teorie ?i practic?

 

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferin?ei: român?, rus?, englez?.

Înregistrarea participan?ilor: 900 - 950

Deschiderea conferin?ei – ora 1000, sala 301

V? invit?m s? participa?i la conferin??!

Cerin?e fa?? de materialele conferin?ei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2, 3)

????????? ??????????????????? ????????? (?????????? 3)


 

Conferin?a ?tiin?ifico-practic? cu participare interna?ional?

„Teoria ?i practica administr?rii  publice (TPAP – 2013)”

Întrunirea personalului din mediul academic ?i cel din sectorul practic la forul  interna?ional „Teoria ?i practica administr?rii  publice”, edi?ia anului 2013, organizat ?i realizat în cadrul Academiei de Administrare Public? de pe lîng? Pre?edintele Republicii Moldova, la 20 mai 2013,  a avut ca obiectiv principal analiza celor mai stringente probleme de reformare a administra?iei publice, mecanismul de implementare a actelor legislative noi din domeniu,sintetizarea ideilor novatoare ?i ale practicilor pozitive în administra?ia public?.    
Conferin?a a întrunit profesori-cercet?tori, masteranzi ?i doctoranzi din cadrul Academiei de Administrare Public?, savan?i notorii din republic?, reprezentan?i ai Academiei de ?tiin?e a Moldovei, profesori-cercet?tori din institu?iile de înv???mînt universitar din republic?, precum ?i savan?i de prestigiu, din str?in?tate.
Conferin?a ?i-a desf??urat lucr?rile în dou? etape: ?edin?a plenar? ?i lucrul în ateliere. In cadrul ?edin?elor în plen ?i a atelierelor tematice, au fost prezentate peste 130  de referate ?i comunic?ri ?tiin?ifice, fiind abordat? o gam? larg? de probleme vizînd diverse aspecte ale activit??ii administra?iei publice.
Examinarea tematicii propuse, a demonstrat actualitatea problemelor abordate, participan?ii Conferin?ei pledînd în mesajele lor pentru modernizarea ?i eficientizarea continu? a administr?rii publice, demonstrînd cele mai moderne metode de utilizare a capacit??ilor administrative.

Rezolu?ia Conferin?ei


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

DE PE LÎNG? PRE?EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

la 20 mai 2013

organizeaz? conferin?a ?tiin?ifico-practic? cu participare interna?ional?

„Teoria ?i practica administr?rii publice (TPAP 2013)”

Comitetul organizatoric invit? reprezentan?ii mediului academic, administra?iei publice centrale ?i locale,
a exper?ilor din domeniu pentru a participa în lucr?rile urm?toarelor ateliere:

Ateliere

Numele, adresa ?i telefonul de contact a responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administra?iei publice în contextul consolid?rii statului de drept

Tincu Violeta, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373) 69189377

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ?tiin?ei politice ?i parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 721571; (+373) 69660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept si modernizarea administra?iei publice

Cr?ciun Ana, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 068824801

Atelierul 4.

Tendin?e ale managementului public în contextul cre?rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa?tere

Butnaru Veronica, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5.

Impactul E-Guvern?rii în asigurarea transparen?ei ?i accesului la informa?ie în procesul de administrare public?

Nagî? Victoria, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 69615008

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesional? a personalului: teorie ?i practic?

 

?epordei Aurelia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284869; (+373 22) 284509

Limbile de lucru ale conferin?ei: român?, rus?, englez?.

Înregistrarea participan?ilor: 900 - 950.

Deschiderea conferin?ei – ora 1000, sala 301.

V? invit?m s? participa?i la conferin??!

Cerin?e fa?? de materialele conferin?ei (anexa 1), formular de înscriere (anexa 2).


A 37-a Conferin?? National? de Mecanic? a Solidelor, Acustic? ?i Vibra?ii, CNMSAV XXXVII, AAP, 06 – 08 iunie 2013.


??????????? ??????????????? ????????????? ??????????? (????) ? ?????? 3-? ??????????????? ?????? ???????????? ????? «???????? ? ????? ? ??????? - 2013» ???????? VI ????????????? ??????-???????????? ??????????? ????????? «???????????? ????????? ?????????? ????????: ???????? ? ??????????? ????????». ?????????? ????????? ? ???????????? ??????? ??????? ? ?????? ???????????. ????????? ?????????? ????????? ?? ????? ????. ??????? ??????.


 

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

INVIT? REPREZENTAN?II MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRA?IEI PUBLICE, EXPER?I ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic?

„TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desf??ur?rii                          Academia de Administrare Public?, mun. Chi?in?u,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participan?ilor            09.00 - 09.50

?edin?? în plen                               10.00 - 11.30

Pauz? de cafea                               11.30 - 12.00

?edin?e în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauz? de prânz                                          13.30 - 14.30

?edin?e în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucr?rilor conferin?ei     16.00 - 16.30

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times; color: #000080;"><strong>ANUN?</strong></span></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">CONFERIN?A ?TIIN?IFICO-PRACTIC? INTERNA?IONAL?:</span></strong></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-transform: uppercase;">CONTRIBU?IA TINERILOR CERCET?TORI LA dezvoltarea </span></strong></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-transform: uppercase;">ADMINISTRA?IEI PUBLICE - 25 FEBRUARIE 2016</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><strong><a href="/old/images/CTC_2016.pdf" target="_blank">Cite?te</a></strong></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 14pt; color: #ffffff; background-color: #2f96b4;"><span style="font-family: 'times new roman', times;">????????????? ??????-???????????? ???????????</span></strong></p> <p class="btn-info active" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">????? ??????? ?????????????? ? ???????? </span></strong></p> <p class="btn-info active" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">?????????? ?????????? -&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">25-?? ??????? 2016</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="/old/images/aviz_CTC_???_2016.pdf" target="_blank">????????</a><br /></strong></p> <hr /> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -14.2pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><strong><span lang="EN-GB" style="font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; font-weight: normal;"></span><span class="btn-info active" lang="EN-GB" style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">The International Scientific &ndash; Practical Conference</span></strong></p> <p class="btn-info active" style="text-align: center;" align="center"><strong><span lang="RO" style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">THE CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS&nbsp; TO THE DEVELOPMENT OF</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;"><span class="btn-info active" lang="RO">PUBLIC ADMINISTRATION -&nbsp;</span><span class="btn-info active">ON FEBRUARY 25, 2016</span>&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="/old/images/Aviz_CTC_2016_En.pdf" target="_blank">Read more</a><br /></strong></p>