Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Proiecte na?ionale realizate de c?tre Academia de Administrare Public?:

Denumirea proiectului: „Consolidarea institu?ional? ?i func?ional? a administra?iei publice locale în Republica Moldova în contextul implement?rii Acordului de Asociere la UE” (proiect fundamental), 2015-2018.

Componentele de baz?:

 • Organizarea a 4 mese rotunde;
 • Vizite de studii;
 • Elaborarea ?i publicarea a 20 de articole ?tiin?ifice;
 • Elaborarea proiectului recomand?rilor pentru autorit??ile publice locale;
 • Organizarea a 4 conferin?e interna?ionale ?tiin?ifico-practice;
 • Elaborarea Curriculei de instruire la disciplinele: Administra?ie public?, Management public, Servicii publice, Politici publice;
 • Elaborarea unei monografii;
 • Elaborarea ?i publicarea a 4 articole în mass-media;
 • Elaborarea ?i înaintarea spre finan?are a 4 fi?e de proiect.

Denumirea proiectului: „Managementul dezvolt?rii regionale privind diminuarea disparit??ilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune european” (proiect aplicativ),2015-2018.

Componentele de baz?:

 • Workshop – ”Valorile ?i standardele Uniunii Europene”, organizat în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Mas? rotund? – ”Managementul dezvolt?rii regionale a U.E., organizat? în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Publicarea cercet?rilor în cadrul proiectului – articole ?tiin?ifice la conferin?e na?ionale ?i interna?ionale;
 • Concentrarea rezultatelor cercet?rii într-o monografie;
 • Organizarea unei conferin?e ?tiin?ifice dedicat? principalelor rezultate ale echipelor de cercetare participante în proiect.


 • Proiectul Managementul Finantelor Publice

Proiectul prevede reformarea sistemului managementului finantelor publice din Moldova în perioada 2006-2010.

Proiectul MFP este compus din 4 Componente:

1.Planificarea si executarea Bugetului;

2.Auditul Intern;

3.Consolidarea Capacitatii de Instruire în domeniul Managementului Finantelor;

4.Managementul Proiectului, Monitorizare si Evaluare.

Componenta 3 din cadrul Proiectului MFP este implementata de catre Academia de Administrare Publica prin Consolidarea capacitatii Academiei de Administrare Publica de pe lînga Presedintele Republicii Moldova în domeniul managementului finantelor  publice".

Componentele de baza ale proiectului:

 • Crearea Directiei de Perfectionare Profesionala a Personalului;
 • Dezvoltarea capacitatilor personalului care se ocupa de formarea continua în cadrul unitatii;
 • Dezvoltarea si implementarea programelor de training orientate spre dezvoltarea aptitudinilor relevante si inovative.
 • Elaborarea si editarea celor a 18 module de instruire;
 • Instruirea si certificarea a 90 de formatori;
 • Organizarea si desfasurarea unui training-pilot pentru fiecare modul de instruire (aproximativ 360 de functionari publici);
 • Vizite de studiu în Lituania, Suedia, Slovenia etc.
 • Asistenta tehnica furnizata si instalata în cadrul Academiei;
 • Crearea paginii web a Academiei;

Finantarea: Banca Mondiala si Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala /SIDA/Asdi