Romn?

Despre Academie

Acces deschis

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character

 

COLEGIUL REDAC?IONAL

AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLIC?”

1. BALAN Oleg – Redactor-?ef, Rector, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GROZA Andrei – Prim-prorector, doctor în istorie, conferen?iar universitar

3. SÎMBOTEANU Aurel – Redactor – ?ef - adjunct, Prorector, doctor în ?tiin?e politice, conferen?iar universitar

4. B?RBULESCU Iordan - Gheorghe, pre?edintele Senatului, ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative, Bucure?ti, România, doctor în ?tiin?e politice, profesor universitar

5. DULSCHI Silvia – ?ef Direc?ie ?tiin?? ?i cooperare interna?ional?, doctor în istorie, conferen?iar universitar

6. GORIUC Silvia – ?ef Catedr? ?tiin?e juridice, doctor în drept, conferen?iar universitar

7. GUCEAC Ion – membru-corespondent al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, vicepre?edinte al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

8. IJA Nicolai - director al Institutului Regional de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Ucrainei,  Odesa, Ucraina, doctor în ?tiin?e politice

9. KERIKMAE Tanel - director al ?colii de Drept din Talin, Universitatea Tehnologic? din Talin, Estonia, doctor în drept, profesor universitar

10. MANOLE Tatiana – doctor habilitat în ?tiin?e economice, profesor universitar

11. STRECHII Maria – director Departament înv???mînt superior, doctor în ?tiin?e economice, conferen?iar universitar

12. T?RÎ?? Orest – ?ef Catedr? ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale, doctor în ?tiin?e politice, conferen?iar universitar

13. GHERMAN Teodora - ?ef Catedr? tehnologii informa?ionale aplicate, doctor în ?tiin?e pedagogice, conferen?iar universitar.