COLEGIUL REDACŢIONAL

AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

1. BALAN Oleg – Redactor-şef, Rector, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GROZA Andrei – Prim-prorector, doctor în istorie, conferenţiar universitar

3. SÎMBOTEANU Aurel – Redactor – șef - adjunct, Prorector, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

4. BĂRBULESCU Iordan - Gheorghe, preşedintele Senatului, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România, doctor în ştiinţe politice, profesor universitar

5. DULSCHI Silvia – şef Direcţie știință și cooperare internaţională, doctor în istorie, conferenţiar universitar

6. GORIUC Silvia – şef Catedră ştiinţe juridice, doctor în drept, conferenţiar universitar

7. GUCEAC Ion – membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

8. IJA Nicolai - director al Institutului Regional de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei,  Odesa, Ucraina, doctor în ştiinţe politice

9. KERIKMAE Tanel - director al Şcolii de Drept din Talin, Universitatea Tehnologică din Talin, Estonia, doctor în drept, profesor universitar

10. MANOLE Tatiana – doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

11. STRECHII Maria – director Departament învățămînt superior, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

12. TĂRÎŢĂ Orest – şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

13. GHERMAN Teodora - şef Catedră tehnologii informaţionale aplicate, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar.