Romn?

Despre Academie

Acces deschis

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character

Revista metodico-?tiin?ific? trimestrial? „Administrarea Public?” este o publica?ie ?tiin?ific?, Categoria „C”, revist? recenzat?,  declarat? cu Acces Deschis

ISSN 1813-8489

Tirajul – 250 exemplare

Periodicitatea – trimestrial

Limba de publicare – româna, deschis? pentru publica?ii în limbile englez?, francez? ?i rus?

Versiunea online: http://aap.gov.md

Fondator – Academia de Administrare Public?

Revista metodico-?tiin?ific? trimestrial? „Administrarea Public?” este o publica?ie ?tiin?ific? periodic? de profil larg, menit? s? oglindeasc? istoria ?i dezvoltarea modern? a administr?rii publice din ?ar? ?i de peste hotare, procesele actuale din societatea civil? ?i problemele edific?rii statului de drept, transform?rile economice într-o societate în tranzi?ie, rela?iile interna?ionale ?i multiplele aspecte legate de integrarea european?, rezultatele cercet?rilor tinerilor savan?i, precum ?i investiga?iile fundamentale ?i aplicative valoroase din domeniul administr?rii publice.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 250 de exemplare, beneficiind de distribuire prin abonament ?i gratuit? organelor administra?iei publice centrale ?i locale, func?ionarilor publici din republic?, precum ?i în mediul universitar ?i în re?elele de biblioteci din ?ar?.

Activitatea revistei este coordonat? de c?tre un Colegiu redac?ional în componen?a a 13 persoane, din care fac parte savan?i de la Academie ?i de la alte institu?ii de înv???mânt superior ?i academice din ?ar?, precum ?i din România, Ucraina ?i Estonia.

A fost fondat? în noiembrie 1993 de c?tre Academia de Administrare Public? ?i înregistrat? de Ministerul Justi?iei al Republicii Moldova la 15 septembrie 2004 cu nr. 172.

Adresa juridic?: mun. Chi?in?u, str. Ialoveni, 100.

Prin Hot?rârea Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei ?i Consiliului Na?ional pentru Acreditare ?i Atestare nr. 146 din 27.06.2013, „Cu privire la aprobarea rezultatelor evalu?rii ?i clasific?rii revistelor ?tiin?ifice de profil”, revista metodico-?tiin?ific? trimestrial? „Administrarea Public?” este recunoscut? în calitate de publica?ie ?tiin?ific?, categoria „C, la profilul administrare public?, ?tiin?e politice, drept ?i economie. Din ziua fond?rii revistei  ?i pân? la ora actual? au ap?rut 87 de numere.

ADMINISTRAREA PUBLIC?” – revist? electronic? cu Acces Deschis

Accesul Deschis la publica?iile din revist? este sus?inut de ini?iativele interna?ionale de la Budapesta, Berlin ?i Bethesda. În ?ara noastr?, politica de stat în sfera ?tiin?ei ?i inov?rii se realizeaz? în baza Codului cu privire la ?tiin?? ?i Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informa?ia ?tiin?ific?.

Academia de Administrare Public?, fondatoarea revistei „ADMINISTRAREA PUBLIC?”, sus?ine politica Accesului Deschis ?i î?i asum? obliga?ia de a oferi acces la publica?ia în cauz?.

Revista „ADMINISTRAREA PUBLIC?” se declar? publica?ie ?tiin?ific? cu Acces Deschis, fiind o alternativ? pentru publicarea ?i promovarea rezultatelor ?tiin?ifice în spa?iul administrativ ?i universitar.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate apar?in autorilor.

Revista este recenzat?. Colegiul de redactie selecteaz? recenzen?ii dintr-o baz? de date elaborat? în prealabil. 

Publicarea articolelor elaborate de c?tre profesorii, doctoranzii ?i masteranzii din cadrul Academiei este gratuit?. Pentru autorii din Republica Moldova - 5 USD / 1 pagin?, autorii de peste hotare – 10 USD / 1 pagin?.

 

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea ?i clasificarea revistelor ?tiin?ifice, aprobat prin Hot?rârea CS?DT al A?M nr. 196 din 18.10.2012 ?i Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat ?i a autoreferatelor, aprobat prin Hot?rârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

©Academia de Administrare Public?. Preluarea textelor editate în revista „Administrarea Public?” este posibil? doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiec?rui text publicat apar?ine autorilor. Opinia redac?iei nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.