Despre Academie

Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Catedra ?tiin?e administrative

Catedra ?tiin?e administrative a fost creat? n anul 1993, odat? cu fondarea Academiei.

?ef catedr? Dulschi Ion, dr., conf. univ.

Tel: 73-71-14

Misiunea catedrei

Preg?tirea cadrelor de nalt? calificare, de?in?tori ai titlului de magistru, dezvoltarea profesional? continu? a personalului din serviciul public, promovarea politicii de stat n domeniul administr?rii publice, asigurarea ?tiin?ific? ?i metodic? a autorit??ilor publice.

Obiective

Obiective organizatorice:

 • asigurarea execut?rii planurilor de activitate a Acadamiei;
 • asigurarea execut?rii exacte a planurilor de nv???mnt, programelor analitice, programelor de cercetare ?tiin?ific?, etc.;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ ?i cercetare ?tiin?ific? cu cadre profesioniste;
 • elaborarea ?i adoptarea actelor normative interne, controlul execut?rii lor;
 • stabilirea ?i dezvoltarea rela?iilor de colaborare n cadrul Academiei cu organele administra?iei publice centrale ?i locale;
 • asigurarea procesului instructiv-educativ cu mijloace tehnice, materiale ?i literatura necesar?;
 • organizarea lucrului educa?ional cu masteranzii;
 • asigurarea studiilor la doctorat;
 • organizarea stagiilor pentru masteranzii studiilor la zi;
 • asigurarea select?rii ?i nmatricul?rii la studii de masterat ?i doctorat.

Obiective instructiv-didactice:

 • elaborarea planului de nv???mnt la masterat la specializ?rile:
  - administrarea public?;
  - teoria ?i practica administra?iei publice.
 • elaborarea programelor analitice ale disciplinelor asigurate de catedr?;
 • planificarea ?i organizarea realiz?rii procesului instructiv-didactic;
 • adaptarea sau, n func?ie de caz, reactualizarea permanent? a cursurilor ?i programelor didactice;
 • elaborarea materialelor instructiv - didactice: prelegeri, manuale, recomand?ri metodice, glosare etc. ?i preg?tirea lor pentru editare;
 • asigurarea elabor?rii tezelor de an ?i de masterat;
 • evaluarea activit??ilor didactice ?i metodice efectuate de profesorii catedrei;
 • asigurarea procesului de studii la doctorat ?i postdoctorat.
 • elaborarea programelor pentru cursurile de dezvoltare profesional? continu? a personalului din serviciul public.

Obiective ?tiin?ifice:

 • efectuarea cercet?rilor ?tiin?ifice, independente sau n comun cu alte catedre ale Academiei, la temele incluse n planul tematic de investiga?ii ?tiin?ifice ale Academiei;
 • participarea la solicitarea Pre?edintelui, Parlamentului ?i a Guvernului Republicii Moldova, la elaborarea sau avizarea proiectelor actelor normative, precum ?i a strategiilor, conceptelor, programelor ?i altor documente;
 • participarea la lucr?rile conferin?elor, simpozioanelor ?i altor foruri ?tiin?ifice;
 • organizarea ?i participarea la dezbateri n cadrul meselor rotunde pe problemele ce ?in de activitatea autorit??ilor administra?iei publice centrale ?i locale;
 • evaluarea anual? a activit??ilor ?tiin?ifice ale profesorilor.

Personalul didactic

n prezent la catedr? activeaz? 23 profesori, dintre care:

 • Doctori habilita?i, profesori universitari 2
 • Doctori habilita?i, conferen?iari universitari 3
 • Doctori, conferen?iari universitari 10
 • Doctori, lectori superiori universitari 1
 • Lectori superioriuniversitari 6
 • Lectori universitari 1

n cadrul catedrei activeaz? speciali?ti de nalt? calificare, cu o bogat? experien?? n domeniul administra?iei publice, inclusiv, deputa?i din Parlamentul Republicii Moldova, consilieri parlamentari, reprezentan?i ai autorit??ilor administra?iei publice centrale ?i locale. De asemenea, n procesul didactico-?tiin?ific catedra a implicat persoane de la alte institu?ii de nv???mnt similar din ?ar? ?i de peste hotare, consultan?i ?i exper?i interna?ionali.

Procesul de instruire

Catedra asigur? instruirea masteranzilor ?i doctoranzilor la nv???mntul cu frecven?a la zi ?i frecven?? redus?, dezvoltarea profesional? continu? a personalului din serviciul public.

Studiile de masterat sunt de dou? tipuri:

 1. masterat de profesionalizare;
 2. masterat de cercetare.

n anul de studii 2013-2014 la specialitatea Administrare public?, ?i fac studiile 44 masteranzi la zi ?i 338 masteranzi la frecven?? redus?.

O aten?ie aparte se acord? metodelor de predare ?i anume procedeelor interactive, lucrului individual cu masteranzii.

Ace?tia efectueaz? 2 stagii:

 • primul - n autorit??ile administra?iei publice locale;
 • al doilea - n autorit??ileadministra?ieipublicecentrale.

Profesorii catedrei predau 21 discipline:

 1. Administrarea propriet??ii publice
 2. Administra?ia public? local?
 3. Administra?ia public? central?
 4. Demografia
 5. Deontologia func?ionarului public
 6. Func?ia public?
 7. Gestiunea serviciilor publice
 8. Istoria administra?iei publice
 9. Managementul n administra?ia public?
 10. Metodologia cercet?rii ?tiin?ifice
 11. Politicile publice
 12. Psihologia conducerii
 13. Rela?ii publice ?i comunicare n administra?ia public?
 14. Sisteme politico-administrative comparate
 15. Sociologia organiza?iilor
 16. Strategii de dezvoltare durabil?
 17. ?tiin?a administra?iei
 18. Tehnici de elaborare a programelor ?i proiectelor
 19. Tehnici de secretariat
 20. Teoria ?i practica administra?iei publice
 21. Urbanism ?i amenajarea teritoriului

Procesul instructiv-didactic este asigurat cu manuale, materiale didactico-metodice, note de curs, dic?ionare ?i alte materiale didactice ntr-un num?r satisf?c?tor.

Catedra este dotat? cu calculatoare, imprimante, Xerox, proiectoare ?i alte mijloace tehnice necesare procesului de instruire.

La nv???mntul prin doctorat n cadrul catedrei la cele 2 specializ?ri:

 • 563.01Teoria ?i metodologia administra?iei publice;
 • 563.02Organizarea ?i dirijarea n institu?iile administra?iei public; servicii publice;

?i fac studiile 21 de doctoranzi.

n prezent patru profesori care au f?cut studiile la doctorat preg?tesc tezele pentru sus?inere public?.

Activitatea ?tiin?ific?

Profesorii catedrei particip? la diferite conferin?e, seminare, simpozioane na?ionale ?i interna?ionale, mese rotunde la care sunt abordate cele mai stringente probleme teoretico-practice ce ?in de politica statului n domeniul administra?iei publice.

n prezent, n cadrul laboratorului ?tiin?ific Administrarea public? n contextul integr?rii europene" al Academiei, profesorii catedrei sunt implica?i n investigarea temei Modernizarea administra?iei publice n contextul consolid?rii statului de drept".

n anul de studii 2013-2014 profesorii catedrei au publicat __ lucr?ri ?tiin?ifice.

La solicitare, profesorii catedrei, avizeaz? proiecte de legi, hot?rri ale Guvernului, Cur?ii Constitu?ionale, Comisiei Electorale Centrale, altor autorit??i ?i institu?ii publice.

Colaborarea Catedrei

n cadrul Academiei catedra colaboreaz? cu autorit??ile administra?iei publice centrale ?i locale, cu structuri ale societ??ii civile, precum ?i cu institu?ii ?i organiza?ii interna?ionale.

Profesorii catedrei particip? n proiectele SIPU International, USAID, TACIS, PNUD Moldova, are rela?ii de colaborare cu Funda?ia Eurasia", NISPA, centrul Contact" , IDIS.