Despre Academie

Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
 • DB function failed with error number 1366
  Incorrect integer value: '' for column `aapgov_db`.`jos_vvisitcounter`.`id` at row 1 SQL=INSERT INTO jos_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1579987655', '10.100.7.4')
Prezentare

Departamentul Înv???mânt superior este o subdiviziune a Academiei misiunea c?reia const? în exercitarea func?iilor manageriale de planificare, organizare, coordonare ?i evaluare a procesului didactico-educa?ional ?i ?tiin?ific la studii universitare ?i postuniversitare.

Activitatea Departamentului este predeterminat? de Statutul Academiei, Regulamentul de ordine intern?, ordinele Rectorului, legisla?ia în vigoare ?i actele normative referitoare la instruirea universitar? ?i postuniversitar? din ?i pentru administra?ia public? central? ?i local?.

Scopul Departamentului este asigurarea realiz?rii ?i realizarea calitativ? ?i  eficient? a procesului instructiv-educativ în colaborare cu catedrele ?i alte subdiviziuni ale Academiei,  cu organele administra?iei publice centrale ?i locale, cu structuri administrativ-didactice similare, iar în cadrul unor programe de colaborare a Academiei cu institu?ii universitare ?i postuniversitare din Republica Moldova ?i alte ??ri.

Atribu?iile Departamentului:

 • monitorizeaz? ?i coordoneaz? activit??ile de elaborare ?i perfec?ionare a planurilor de înv???mânt universitar ?i postuniversitar;
 • particip? la planificarea instruirii universitare, postuniversitare în Academie, evaluarea rezultatelor procesului de instruire prin ac?iuni concrete ce optimizeaz? influen?a formativ? asupra studen?ilor ?i masteranzilor;
 • coordoneaz?, monitorizeaz? ?i generalizeaz? activit??ile metodico-didactice ?i ?tiin?ifice;
 • organizeaz? împreun? cu catedrele procesul de selectare ?i înmatriculare a studen?ilor ?i masteranzilor;
 • monitorizeaz? ?i coordoneaz? activit??ile de planificare ?i repartizare a volumului sarcinii didactice a corpului profesoral - didactic în conformitate cu planurile de înv???mânt, normativele de timp ?i alte acte normative ce reglementeaz? procesul didactico-educa?ional la toate formele de studii;
 • coordoneaz? respectarea regimului procesului de instruire ?i monitorizeaz? folosirea ra?ional? a spa?iului auditorial;
 • elaboreaz?, monitorizeaz? ?i coordoneaz? orarul orelor auditoriale (prelegeri, seminare, ore practice, examene);
 • evalueaz? ?i generalizeaz? contingentul de masteranzi ?i studen?i: înmatricul?ri, exmatricul?ri, transferuri, concedii academice, restabiliri, revizuirea grupelor academice, promovarea audien?ilor ?i studen?ilor de la an la an;
 • organizeaz? ?i asigur? catedrele cu formulare, documenta?ie metodic? de studii (registre, fi?e de studii, planuri individuale, ?.a.) necesare pentru desf??urarea eficient? a procesului de instruire;
 • particip? împreun? ?i catedrele la elaborarea strategiei de formare profesional? a func?ionarilor publici ?i a persoanelor cu func?ii de r?spundere elective ?i realizarea acesteia;

 

Organul suprem de conducere al Departamentului Înv???mânt superior este Consiliul Departamentului, care este ales pentru un termen de cinci ani.  Consiliul Departamentului include cadre didactico-?tiin?ifice, studen?i, masteranzi ?i doctoranzi.

 

Consiliul Departamentului Înv???mânt superior are urm?toarele atribu?ii:

 • determin? strategia dezvolt?rii Departamentului;
 • propune pentru Senatul Academiei structura Departamentului;
 • propune, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, candidaturi pentru ocuparea postului de director al departamentului;
 • examineaz? ?i prezint?  Senatului pentru aprobare planurile de înv???mînt pe programe/specialit??i (pentru studiile de licen??), pe programe/specialit??i (pentru studiile superioare de masterat), curriculumurile (programele analitice) pentru unit??i de curs/module;
 • analizeaz? rezultatele preg?tirii studen?ilor/masteranzilor (rezultatele sesiunilor ?i stagiilor de practic? etc.), examineaz? problemele cu privire la  mi?carea contingentului de studen?i/masteranzi (promovarea, restabilirea, transferul de la o form? de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.);
 • propune pentru aprobare Senatului Academiei specialit??ile ?i programele pentru studiile superioare de masterat, ciclul II;
 • aprob? planurile de cercet?ri ?tiin?ifice ?i de perfec?ionare a cadrelor ?tiin?ifico-didactice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum ?i documentele privind atestarea lor, avizeaz? conduc?torii de doctorat;
 • evalueaz? rezultatele sus?inerii tezelor de master ?i le propune Senatului pentru aprobare;
 • anual, aprob? ?i propune pentru confirmare Senatului raportul directorului cu privire la activitatea didactico-?tiin?ific? ?i educativ? a Departamentului;

 

Componen?a Consiliului Departamentului Înv???mânt superior:

 

Pre?edinte al Consiliului Departamentului –  Strechii Maria, dr., conf. univ.

Secretar – Sclifos Natalia, metodist.

 

Membri ai Consiliului Departamentului:

 

Tofan Tatiana – dr., conf. univ., ?ef interimar Catedr? Economie ?i management.

Gherman Teodora – dr., conf. univ., ?ef Catedra Tehnologii informa?ionale aplicate.

Goriuc Silvia – dr. conf. univ., ?ef catedr? ?tiin?e juridice.

Groza Andrei – dr. conf., univ., ?ef Catedr? ?tiin?a administra?iei.

T?rî?? Orest – dr. conf. univ., ?ef Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale.

Barb?ro?ie Ecaterina – dr., conf. univ.

Popovici Angela – dr., conf. univ.

Bantu? Anatol – dr., prof. univ.

Gorea Ana – dr., conf. univ.

Rusu Rodica –  dr., conf. univ.

Savca Tatiana – master, lect. sup. univ.

 

Regulamentul de activitate al Consiliului Departamentului Înv???mânt Superior, aprobat la ?edin?a Senatului AAP,proces verbal nr. 9/6 din 10 iulie 2014

REGULAMENTcu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, în cadrul Academiei de Administrare Public?