Prezentare

Departamentul Învățământ superior este o subdiviziune a Academiei misiunea căreia constă în exercitarea funcţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare şi evaluare a procesului didactico-educaţional şi ştiinţific la studii universitare şi postuniversitare.

Activitatea Departamentului este predeterminată de Statutul Academiei, Regulamentul de ordine internă, ordinele Rectorului, legislaţia în vigoare şi actele normative referitoare la instruirea universitară şi postuniversitară din şi pentru administraţia publică centrală şi locală.

Scopul Departamentului este asigurarea realizării şi realizarea calitativă şi  eficientă a procesului instructiv-educativ în colaborare cu catedrele şi alte subdiviziuni ale Academiei,  cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu structuri administrativ-didactice similare, iar în cadrul unor programe de colaborare a Academiei cu instituţii universitare şi postuniversitare din Republica Moldova şi alte ţări.

Atribuţiile Departamentului:

 • monitorizează şi coordonează activităţile de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ universitar şi postuniversitar;
 • participă la planificarea instruirii universitare, postuniversitare în Academie, evaluarea rezultatelor procesului de instruire prin acţiuni concrete ce optimizează influenţa formativă asupra studenţilor şi masteranzilor;
 • coordonează, monitorizează şi generalizează activităţile metodico-didactice şi ştiinţifice;
 • organizează împreună cu catedrele procesul de selectare şi înmatriculare a studenţilor şi masteranzilor;
 • monitorizează şi coordonează activităţile de planificare şi repartizare a volumului sarcinii didactice a corpului profesoral - didactic în conformitate cu planurile de învăţământ, normativele de timp şi alte acte normative ce reglementează procesul didactico-educaţional la toate formele de studii;
 • coordonează respectarea regimului procesului de instruire şi monitorizează folosirea raţională a spaţiului auditorial;
 • elaborează, monitorizează şi coordonează orarul orelor auditoriale (prelegeri, seminare, ore practice, examene);
 • evaluează şi generalizează contingentul de masteranzi şi studenţi: înmatriculări, exmatriculări, transferuri, concedii academice, restabiliri, revizuirea grupelor academice, promovarea audienţilor şi studenţilor de la an la an;
 • organizează şi asigură catedrele cu formulare, documentaţie metodică de studii (registre, fişe de studii, planuri individuale, ş.a.) necesare pentru desfăşurarea eficientă a procesului de instruire;
 • participă împreună şi catedrele la elaborarea strategiei de formare profesională a funcţionarilor publici şi a persoanelor cu funcţii de răspundere elective şi realizarea acesteia;

 

Organul suprem de conducere al Departamentului Învățământ superior este Consiliul Departamentului, care este ales pentru un termen de cinci ani.  Consiliul Departamentului include cadre didactico-ştiinţifice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

 

Consiliul Departamentului Învățământ superior are următoarele atribuţii:

 • determină strategia dezvoltării Departamentului;
 • propune pentru Senatul Academiei structura Departamentului;
 • propune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, candidaturi pentru ocuparea postului de director al departamentului;
 • examinează şi prezintă  Senatului pentru aprobare planurile de învăţămînt pe programe/specialităţi (pentru studiile de licenţă), pe programe/specialităţi (pentru studiile superioare de masterat), curriculumurile (programele analitice) pentru unităţi de curs/module;
 • analizează rezultatele pregătirii studenţilor/masteranzilor (rezultatele sesiunilor şi stagiilor de practică etc.), examinează problemele cu privire la  mişcarea contingentului de studenţi/masteranzi (promovarea, restabilirea, transferul de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.);
 • propune pentru aprobare Senatului Academiei specialităţile şi programele pentru studiile superioare de masterat, ciclul II;
 • aprobă planurile de cercetări ştiinţifice şi de perfecţionare a cadrelor ştiinţifico-didactice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum şi documentele privind atestarea lor, avizează conducătorii de doctorat;
 • evaluează rezultatele susţinerii tezelor de master şi le propune Senatului pentru aprobare;
 • anual, aprobă şi propune pentru confirmare Senatului raportul directorului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a Departamentului;

 

Componenţa Consiliului Departamentului Învățământ superior:

 

Preşedinte al Consiliului Departamentului –  Strechii Maria, dr., conf. univ.

Secretar – Sclifos Natalia, metodist.

 

Membri ai Consiliului Departamentului:

 

Tofan Tatiana – dr., conf. univ., şef interimar Catedră Economie şi management.

Gherman Teodora – dr., conf. univ., şef Catedra Tehnologii informaţionale aplicate.

Goriuc Silvia – dr. conf. univ., şef catedră Ştiinţe juridice.

Groza Andrei – dr. conf., univ., şef Catedră Ştiinţa administraţiei.

Tărîţă Orest – dr. conf. univ., şef Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale.

Barbăroşie Ecaterina – dr., conf. univ.

Popovici Angela – dr., conf. univ.

Bantuş Anatol – dr., prof. univ.

Gorea Ana – dr., conf. univ.

Rusu Rodica –  dr., conf. univ.

Savca Tatiana – master, lect. sup. univ.

 

Regulamentul de activitate al Consiliului Departamentului Învăţământ Superior, aprobat la şedinţa Senatului AAP,proces verbal nr. 9/6 din 10 iulie 2014

REGULAMENTcu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, în cadrul Academiei de Administrare Publică