Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
C?minul-hotel

http://aap.gov.md/test/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=438&lang=ro

P?scaru Roman, administrator al c?minului Academiei, tel. 022284077, bir. 101

C?minul se c?l?uze?te n activitatea sa de Hot?rrea Guvernului Republicii Moldova nr. 74 din 24.01.2007, Statutul Academiei de Administrare Public? (n continuare Academia), Regulamentul de ordine intern?, Hot?rrile ?i dispozi?iile Consiliului de administra?ie, Hot?rrile Senatului, ordinele ?i dispozi?iile Rectorului, precum ?i de prevederile Regulament s?u de organizare ?i func?ionare.

C?minul este o subdiviziune structural? a Academiei, care asigur? condi?ii de trai ?i studii pentru masteranzi, doctoranzi, audien?i ai cursurilor de dezvoltare profesional?, precum ?i a colaboratorilor Academiei, n special cu domiciliul n afara localit??ii de amplasare a Academiei.

n limita locurilor disponibile, personalul didactic, alte categorii de salaria?i ncadra?i n institu?ia respectiv?, n cazul lipsei unui loc permanent de trai n mun. Chi?in?u poate beneficia de un loc (o camer? n c?min.

Masteranzii, doctoranzii, salaria?ii-famili?ti ai Academiei pot beneficia de spa?iu de locuit n limita locurilor disponibile n c?min.

Masteranzii, doctoranzii, nmatricula?i n baza acordurilor bilaterale beneficiaz?, la cerere, de loc n c?minul institu?iei.

n cazul n care n od?ile cu condi?ii de trai mai avansate sunt locuri disponibile pot fi cazate persoane din afara Academiei la pre?uri de loca?iune stabilite de Senatul Academiei.

La cazarea locatarilor se vor respecta n mod obligatoriu normele sanitare (minim 6 m2 pentru o persoan?).

Spa?iile de locuit n c?min (camerele) se doteaz? conform urm?toarelor norme:

a) un pat cu saltea pentru o persoan?;

b) un compartiment sau un dulap pentru o odaie;

c) o mas? pentru o odaie;

d) un scaun pentru o persoan?;

e) o noptier? pentru o persoan?;

f) o poli?? de c?r?i pentru o persoan?.

n scopul asigur?rii condi?iilor de trai, studii ?i agrement n c?min se amenajeaz? urm?toarele spa?ii auxiliare:

a) buc?t?rie;

b) sal? de lectur? sau bibliotec?;

c) sal? de calculatoare;

d) baie (du?) ?i sp?l?torie;

e) sal? pentru activit??i de agrement;

f) telefon public.