Activitatea de cercetare ştiinţifică

În cadrul Academiei de Administrare Publică, activitatea ştiinţifică se desfăşoară  în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul de cercetare şi inovare a Republicii Moldova. Evaluarea activităţii ştiinţifice se realizează în funcţie de standardele naţionale, conform sistemelor de evaluare instituite de Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova.

În anul 2014, Academia a fost evaluată de către Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare la profilul ştiinţific de bază: „Suport ştiinţific în modernizarea administraţiei publice din Republica Moldova”, fiindu-i acordată categoria „B” recunoaştere internaţională.

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfăşoară conform direcţiilor de cercetare: Administrare publică şi Management public, în cadrul a două laboratoare ştiinţifice, de pe lângă catedrele de specialitate, având 4 teme de cercetare:

Tema 1: Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept (Catedra Ştiinţe administrative).

Tema 2: Republica Moldova în contextul integrării europene: obiective şi priorităţi (Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale)

Tema 3: Aspecte teoretico - practice privind  edificarea  statului de drept şi modernizarea administraţiei publice (Catedra Ştiinţe juridice)

Tema 4: Evaluarea managementului public în Republica Moldova şi determinarea factorilor de eficientizare a acestuia în contextul integrării europene (Catedra Economie şi management public).

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei este orientată spre realizarea următoarelor obiective: efectuarea cercetărilor ştiinţifice în conformitate cu temele propuse în cadrul laboratoarelor Academiei; participarea, la solicitarea Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului şi altor autorităţi publice la elaborarea şi avizarea unor acte normative şi instructive, strategii, concepte, programe; perfecţionarea continuă a cadrelor ştiinţifico-didactice ale Academiei; organizarea şi participarea cu comunicări ştiinţifice în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, meselor rotunde şi altor foruri ştiinţifice, publicarea în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate a realizărilor în domeniul administraţiei publice; elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice la temele de cercetare în cadrul proiectelor ştiinţifice şi a disciplinelor predate de către colaboratorii ştiinţifici; implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul de  instruire continuă a personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice; organizarea şi desfăşurarea activităţii de doctorat.

Investigaţiile efectuate de către cercetătorii ştiinţifici ai Academiei în cadrul laboratoarelor ştiinţifice/catedrelor sunt susţinute de către Direcţia știință și cooperare internațională şi monitorizate de către conducerea Academiei.

Planul instituţional de cercetare ştiinţifică este elaborat de către Direcţia ştiinţă şi cooperare internaţională în baza strategiei Academiei cu privire la activitatea de cercetare, conform temelor prioritare din programele naţionale şi cele internaţionale, prin integrarea planurilor anuale ale unităţilor de cercetare - laboratoarele științifice/catedrele. Evaluarea se realizează individual, în cadrul laboratorului/catedrei, departamentului. La nivelul Academiei, evaluarea și aprobarea activităţii de cercetare anual este realizată de către Senat.

La moment, personalul ştiinţifico-didactic al Academiei îl constitue 62 angajaţi, 53 cu titlu ştiinţific, dintre care 28 titulari ai instituţiei. Potenţialul ştiinţific este format din 13 doctori habilitaţi şi 40 de doctori în ştiinţe, ceea ce constituie 82,84% din personal. 

O componentă a activităţii Academiei de Administrare Publică o constituie organizarea pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin studii de doctorat. A.A.P. este abilitată de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare să organizeze studiile de doctorat la specialităţile:

563.01. Teoria şi metodologia administraţiei publice;

563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Doctoranzii îşi desfăşoară activitatea de cercetare sub îndrumarea conducătorilor de doctorat, numărul total al doctoranzilor constituie 23 de persoane.

Valorificarea activităţii ştiinţifice se realizează prin publicarea rezultatelor în monografii,  manuale, lucrări științifico-metodice, articole din publicaţii periodice şi seriale internaţionale, articole publicate în revista Academiei, în revistele naţionale recenzate (B, C), în cadrul  conferinţelor, simpozioanelor, meselor rotunde naționale și internaționale.

Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii AAP participă la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România, Estonia, Turcia, Polonia, Bulgaria, Ucraina şi Germania.