Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Activitatea de cercetare ?tiin?ific?

n cadrul Academiei de Administrare Public?, activitatea ?tiin?ific? se desf??oar? n conformitate cu legisla?ia na?ional? n domeniul de cercetare ?i inovare a Republicii Moldova. Evaluarea activit??ii ?tiin?ifice se realizeaz? n func?ie de standardele na?ionale, conform sistemelor de evaluare instituite de Consiliul Na?ional de Atestare ?i Acreditare al Republicii Moldova.

n anul 2014, Academia a fost evaluat? de c?tre Consiliul Na?ional de Atestare ?i Acreditare la profilul ?tiin?ific de baz?: Suport ?tiin?ific n modernizarea administra?iei publice din Republica Moldova, fiindu-i acordat? categoria B recunoa?tere interna?ional?.

Activitatea de cercetare ?tiin?ific? n cadrul Academiei de Administrare Public? se desf??oar? conform direc?iilor de cercetare: Administrare public? ?i Management public, n cadrul a dou? laboratoare ?tiin?ifice, de pe lng? catedrele de specialitate, avnd 4 teme de cercetare:

Tema 1: Modernizarea administra?iei publice n contextul consolid?rii statului de drept (Catedra ?tiin?e administrative).

Tema 2: Republica Moldova n contextul integr?rii europene: obiective ?i priorit??i (Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale)

Tema 3: Aspecte teoretico - practice privind edificarea statului de drept ?i modernizarea administra?iei publice (Catedra ?tiin?e juridice)

Tema 4: Evaluarea managementului public n Republica Moldova ?i determinarea factorilor de eficientizare a acestuia n contextul integr?rii europene (Catedra Economie ?i management public).

Activitatea de cercetare ?tiin?ific? n cadrul Academiei este orientat? spre realizarea urm?toarelor obiective: efectuarea cercet?rilor ?tiin?ifice n conformitate cu temele propuse n cadrul laboratoarelor Academiei; participarea, la solicitarea Pre?edin?iei, Guvernului, Parlamentului ?i altor autorit??i publice la elaborarea ?i avizarea unor acte normative ?i instructive, strategii, concepte, programe; perfec?ionarea continu? a cadrelor ?tiin?ifico-didactice ale Academiei; organizarea ?i participarea cu comunic?ri ?tiin?ifice n cadrul conferin?elor na?ionale ?i interna?ionale, meselor rotunde ?i altor foruri ?tiin?ifice, publicarea n revistele de specialitate din ?ar? ?i din str?in?tate a realiz?rilor n domeniul administra?iei publice; elaborarea ?i publicarea lucr?rilor ?tiin?ifice la temele de cercetare n cadrul proiectelor ?tiin?ifice ?i a disciplinelor predate de c?tre colaboratorii ?tiin?ifici; implementarea rezultatelor cercet?rilor ?tiin?ifice n procesul de instruire continu? a personalului din cadrul autorit??ilor administra?iei publice; organizarea ?i desf??urarea activit??ii de doctorat.

Investiga?iile efectuate de c?tre cercet?torii ?tiin?ifici ai Academiei n cadrul laboratoarelor ?tiin?ifice/catedrelor sunt sus?inute de c?tre Direc?ia ?tiin?? ?i cooperare interna?ional? ?i monitorizate de c?tre conducerea Academiei.

Planul institu?ional de cercetare ?tiin?ific? este elaborat de c?tre Direc?ia ?tiin?? ?i cooperare interna?ional? n baza strategiei Academiei cu privire la activitatea de cercetare, conform temelor prioritare din programele na?ionale ?i cele interna?ionale, prin integrarea planurilor anuale ale unit??ilor de cercetare - laboratoarele ?tiin?ifice/catedrele. Evaluarea se realizeaz? individual, n cadrul laboratorului/catedrei, departamentului. La nivelul Academiei, evaluarea ?i aprobarea activit??ii de cercetare anual este realizat? de c?tre Senat.

La moment, personalul ?tiin?ifico-didactic al Academiei l constitue 62 angaja?i, 53 cu titlu ?tiin?ific, dintre care 28 titulari ai institu?iei. Poten?ialul ?tiin?ific este format din 13 doctori habilita?i ?i 40 de doctori n ?tiin?e, ceea ce constituie 82,84% din personal.

O component? a activit??ii Academiei de Administrare Public? o constituie organizarea preg?tirii cadrelor ?tiin?ifice de nalt? calificare prin studii de doctorat. A.A.P. este abilitat? de c?tre Consiliul Na?ional pentru Acreditare ?i Atestare s? organizeze studiile de doctorat la specialit??ile:

563.01. Teoria ?i metodologia administra?iei publice;

563.02. Organizarea ?i dirijarea n institu?iile administra?iei publice; servicii publice.

Doctoranzii ?i desf??oar? activitatea de cercetare sub ndrumarea conduc?torilor de doctorat, num?rul total al doctoranzilor constituie 23 de persoane.

Valorificarea activit??ii ?tiin?ifice se realizeaz? prin publicarea rezultatelor n monografii, manuale, lucr?ri ?tiin?ifico-metodice, articole din publica?ii periodice ?i seriale interna?ionale, articole publicate n revista Academiei, n revistele na?ionale recenzate (B, C), n cadrul conferin?elor, simpozioanelor, meselor rotunde na?ionale ?i interna?ionale.

Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii AAP particip? la conferin?e, simpozioane ?i alte manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale organizate n Romnia, Estonia, Turcia, Polonia, Bulgaria, Ucraina ?i Germania.