Noutăţi

PRELEGERE PUBLICĂ: NATO ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Pe 15 martie curent, la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, a avut loc o prelegere publică la tema ,,Evoluţiile regionale şi geopolitice pe flancul de Est al NATO şi posibilele repercusiuni asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova”, ţinută de doctor, conferențiar universitar Viorel CIBOTARU, ex-ministru al apărării al Republicii Moldova şi actualul director al Institutului European de Studii Politice din Moldova (IESPM).

Lecţia publică s-a desfăşurat în cadrul proiectului Speaker Tour 2016, pe parcursul realizării căruia Centrul de Informare şi Documentare NATO din Republica Moldova (CID NATO) organizează un şir de evenimente de diplomaţie publică, destinate mediului academic cu implicarea experţilor naţionali şi internaţionali. La lecţie au participat profesori, doctoranzi şi masteranzi ai Academiei.

Directorul IESPM a subliniat în cadrul prelegerii sale că, după cum au menţionat şefii de state şi de guverne ai ţărilor NATO la întrunirea la nivel înalt din Ţara Galilor (septembrie 2014), ,,Blocul Nord-Atlantic nu aspiră la confruntare şi nu prezintă un pericol pentru nimeni, inclusiv pentru Rusia. Dar noi nu vom accepta compromisul, când va veni vorba de principiile pe care se întemeiază Alianţa Nord-Atlantică şi securitatea în Europa şi America de Nord”.

Aceasta constituie politica oficială a NATO, care este determinată de cel mai înalt for al conducerii şi îşi găseşte expresia în toate activităţile acestei organizaţii.

Directorul IESPM, Viorel Cibotaru, a răspuns la numeroase întrebări ale asistenţei.

Prelegerea publică a fost moderată de dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferenţiar universitar.


ÎNTÂLNIREA COLEGIULUI REDACŢIONAL AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ” CU CITITORII

Pe 25 februarie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc o întâlnire a Colegiului redacţional al revistei „Administrarea Publică” cu cititorii şi autorii acesteia. Întâlnirea a fost inaugurată şi moderată de dl Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei, doctor, conferenţiar universitar, care a menţionat în debutul şedinţei: „Odată cu fondarea, în anul 1993, a Academiei, a fost iniţiat nu numai procesul de instruire iniţială şi continuă a cadrelor pentru administraţia publică, dar au demarat şi cercetările ştiinţifice în domeniul administraţiei publice.

Pentru facilitarea acestui proces, alături de alte activităţi, la iniţiativa primului rector, regretatul Mihail Platon, a fost fondată şi revista metodico-ştiinţifică „Administrarea Publică”, primul număr al căreia a apărut în luna decembrie 1993... Domeniile investigaţionale explorate de revista „Administrarea Publică” pe parcursul celor peste 20 de ani de activitate le-au constituit problematica teoriei, istoriei şi practicii administraţiei publice; studiile privind suporturile juridice ale organizării şi funcţionării administraţiei publice; elucidarea relaţiilor externe, problemelor diplomaţiei, colaborării cu instituţiile europene şi internaţionale; cercetările privind sfera relaţiilor economice şi managementului public; investigaţiile din sfera etico-comportamentală, culturii administrative, psihologiei conducerii, tehnicilor de comunicare şi negociere în cadrul activităţii administrative; promovarea ideii creării unui sistem informaţional modern, care constituie o pârghie de modernizare a administraţiei publice”.

Participanţii la această acţiune ştiinţifică – membrii Colegiului redacţional, cadre didactice şi ştiinţifice de la Academie şi de la alte instituţii de învăţământ superior, doctoranzi şi masteranzi, reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale şi locale - Silvia DULSCHI - doctor, conferenţiar universitar, şef Direcţie ştiinţă şi cooperare internaţională, Tatiana ŞAPTEFRAŢI - doctor, conferenţiar universitar, Tatiana MANOLE - doctor habilitat, profesor universitar, Alexandru GRIBINCEA – doctor habilitat, profesor universitar, Serafim ISAC – primar al satului Chidighici, municipiul Chişinău, Constantin SOLOMON – doctor habilitat, profesor universitar, Thomas SCHMITZ – doctor, profesor, metodist în Departamentul dezvoltare profesională, expert al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Nighina AZIZOV – doctorandă, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN – şefa Bibliotecii Academiei de Administrare Publică, Tatiana KAIGORODOV – director general al Tipografiei S.C. „Elan-Poligraf” SRL, Mihail MANEA – şef al Secţiei activitate editorială, şi alţii au evidenţiat în luările lor de cuvânt contribuţia importantă a revistei în extinderea procesului de cercetare şi dezvoltare a administrării publice din republică, au menţionat realizările incontestabile în reflectarea problemelor ce ţin de teoria şi practica administrării publice, evoluţia societăţii civile şi edificarea statului de drept, economia şi finanţele publice, relaţiile internaţionale şi integrarea europeană, precum şi de instruirea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici, au lansat unele propuneri şi au formulat mai multe idei în vederea diversificării tematicii materialelor şi ameliorării calităţii lor ştiinţifice.

Vorbitorii au făcut mai multe propuneri în vederea sporirii nivelului ştiinţific-aplicativ al revistei, printre care lansarea unor ediţii speciale, în care să se ia în dezbatere diverse probleme cu caracter teoretic şi practic, organizarea unor atare întâlniri şi mese rotunde cu funcţionarii publici şi primarii din raioanele republicii, schimbul de experienţă cu alte publicaţii similare de peste hotare, publicarea unor materiale despre personalităţile marcante din domeniul cercetării procesului de administrare publică, întreprinderea măsurilor necesare în vederea avansării revistei pe scara profesională.

 Biblioteca Academiei de Administrare Publică, în sala de lectură a căreia s-a desfăşurat respectiva activitate de pionierat, a vernisat o expoziţie consacrată căii parcurse de această publicaţie metodico-ştiinţifică – „Revista „Administrarea Publică” - promotor al ştiinţei administraţiei”.


Lansare de carte: „Conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan. Istorie şi modernitate”

Pe 24 februarie 2015, la Academia de Administrare Publică a avut loc lansarea cărţii „Conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan. Istorie şi modernitate”, eveniment de excepţie, organizat la iniţiativa şi în colaborare cu Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, care se datorează şi  faptului că această lucrare de investigaţii istorice a fost scrisă de cercetătorul moldovean, doctor Ruslan Şevcenco. La eveniment au participat  ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, E.S. Namig Hasan oglu ALIYEV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, doctor în drept, profesor, E.S. Mehmet Selim KARTAL, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Turcia în Republica Moldova, E.S. Merab ANTADZE, Ambasadorul Georgiei în Republica Moldova,  Asaf HAJYEV Secretar general al Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, Igor MUSALIMOV, Consul general al Kazahstanului în Republica Moldova,   reprezentanţi ai altor instituţii de stat, specialişti în drept, în ştiinţe istorice,  experţi şi politologi din Azerbaidjan, Ucraina şi Moldova, profesori, audienţi şi masteranzi ai Academiei.

Moderatorul şedinţei de lansare a cărţii, prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andrei GROZA, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, a menţionat în deschiderea şedinţei importanţa şi actualitatea tematicii acestei cărţi. La sfârşitul anilor ”80, secolul trecut, când a luat amploare mişcările de eliberare naţională, instrumentele de ocupaţie ale imperiului sovietic nu mai funcţionau şi atunci s-a recurs la alte modalităţi de a menţine imperiul – învrăjbirea interetnică, conflictele regionale şi  separatismul. Azerbaidjanul  a fost primul care a avut de suferit pe această cale, fiindu-i impus un conflict de proporţii, conflictul din Nagorno-Karabah, care şi astăzi este o rană sângerândă  pentru poporul azer. Asemenea conflicte persistă în Georgia şi în Moldova, mişcări separatiste sunt şi în Turcia. De aceea, este necesar de a analiza profund, în conformitate cu dreptul internaţional, cauzele acestor conflicte şi găsite căile adecvate de soluţionare a lor.

Ministrul de interne, dl Oleg Balan, a subliniat în luarea sa de cuvânt buna tradiţie, stabilită la Academie, de a invita ambasadori, personalităţi marcante din  lumea ştiinţei ţară şi de peste hotare pentru a aborda din punct de vedere academic, ştiinţific probleme actuale ale lumii contemporane. În acest context,   domnia sa a menţionat bunele relaţii de prietenie cu Ambasada Azerbaidjanului în Republica Moldova, reprezentanţii cărora au fost de mai multe ori oaspeţi ai Academiei, afirmând că, având aceleaşi probleme, împreună, pe căi paşnice, diplomatice, în baza realităţilor istorice şi dreptului internaţional urmează să fie găsite căile de soluţionare a conflictelor îngheţate.

E.S. Ambasadorul Namig Aliyev a mulţumit, la rândul său, gazdelor pentru organizarea la nivel a acestei întruniri valoroase, subliniind că ele sunt foarte necesare pentru a fi explicate adevăratele cauze ale conflictului dintre Azerbaidjan şi Armenia, că mulţi ştiu superficial despre acest conflict, fără a pătrunde în esenţa lui. În continuare, domnia sa a făcut o scurtă incursiune istorică, referindu-se la strămutarea în masă a populaţiei de etnie armeană din Asia Mijlocie pe pământurile istorice ale Azerbaidjanului, implicarea Imperiului Rus cu anumite interese, în aceste operaţiuni, genocidul poporului azer şi alungarea lui de pe pământurile strămoşeşti. Ca rezultat, Azerbaidjanul a pierdut 20 la sută din teritoriul său, iar peste 9 milioane de azeri au luat drumul pribegiei.

În acest sens, Ambasadorul a adus sincere mulţumiri savantului moldovean, Ruslan Şevcenco, pentru studiul profund asupra istoriei, cauzei şi etapelor conflictului armeano-azer, Nagorno-Karabah, carte care, indiscutabil, va prezenta un viu interes pentru cercul larg al politologilor, istoricilor, tuturor celor interesaţi de aceste probleme grave ale contemporaneităţii.

În luările lor de cuvânt, ambasadorii Turciei şi Georgiei,   experţii politologi, alţi vorbitori au dat o înaltă apreciere cărţii prezentate, evocând momente tragice din istoria poporului azer. Toţi au fost de părere că impedimente pe calea soluţionării conflictelor îngheţate sunt standardele duble, aplicate de anumite ţări interesate, dar şi de unele organisme internaţionale, nerespectarea dreptului internaţional şi neîndeplinirea rezoluţiilor adoptate la cel mai înalt nivel. Soluţionarea acestor conflicte trebuie realizate pe cale paşnică, prin abordare ştiinţifică, în baza celor trei principii fundamentale – integritatea teritorială, independenţa şi inviolabilitatea frontierelor de stat.

În această ordine de idei, Ambasadorul Namig Aliyev   a menţionat în finalul şedinţei că, deşi Azerbaidjanul este cu mult mai puternic, din punct de vedere economic şi militar, decât Armenia, îşi doreşte soluţionarea conflictului armeano-azer doar pe cale diplomatică, pe cale paşnică şi în această direcţie este orientată strategia politicii externe a ţării sale.


Pe 4 decembrie, curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc şedinţa de lansare a „Ghidului practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconomică”, ediţie bilingvă (română şi engleză), elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat profesori ai Academiei, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, ai administraţiei publice centrale şi locale, masteranzi.

Moderatorul şedinţei, rectorul Academiei de Administrare  Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menţionat, în cuvântul său de salut,  colaborarea rodnică dintre Academie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi GIZ, prin desfăşurarea mai multor proiecte, a cursurilor de instruire a funcţionarilor publici, a altor activităţi. De o deosebită semnificaţie este, în această ordine de idei,  lansarea Ghidului practic, o lucrare de importanţă majoră pentru perfecţionarea capacităţilor de administrare în cadrul autorităţilor publice locale.

Liviu OBOROC,  viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, a subliniat, la rândul său, că APL este veriga statului prin care sunt promovate şi implementate la nivel regional şi local politicile socioeconomice ale ţării şi de felul cât de capabile vor fi autorităţile publice locale de a elabora strategiile raionale de dezvoltare socioeconomice depinde dezvoltarea şi modernizarea ţării în ansamblu. Şi  Ghidul practic, elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, urmează a fi suportul ştiinţifico-practic pentru administraţia publică locală în procesul de planificare strategică modernă. Acţiunile trebuie să fie coordonate astfel, încât obiectivele privind dezvoltarea socioeconomică să fie realizate pe deplin.

Reprezentantul  GIZ, Alexandru MURAVSCHI, consultant naţional superior PPR în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice în Republice Moldova”, a apreciat  Ghidul practic ca fiind o carte de căpătâi pentru conducătorii autorităţilor locale în domeniul planificării strategice, deoarece orice activitate începe de la planificare. Evenimentul este de o mare însemnătate nu numai pentru APL, dar pentru întreaga ţară, or ţara poate să se dezvolte prin dezvoltarea fiecărui raion în parte.

Despre procesul de elaborare a Ghidului practic a vorbit  Liubomir CHIRIAC, expert IDIS „Viitorul”, care a informat că această lucrare a fost elaborată în cooperare cu instituţiile publice, în primul rând, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, GIZ, la elaborarea ei au fost studiate cele realizate la noi şi practica internaţională în acest domeniu pentru a oferi APL un manual de calitate privind elaborarea pe baze moderne a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconomică. În continuare, au luat cuvântul colegii acestuia, experţii Angela SECRIERU şi Ion TORNEA, care au procedat la  prezentarea pe capitole a Ghidului practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconimică.

Ghidul este structurat în 4 capitole: „Raionul – cadrul pentru planificarea strategică”, „Planificarea strategică – caracteristicile, metodele şi elementele acesteia”, „Etapele procesului de planificare strategică” şi „Programe şi proiecte prioritare ale dezvoltării raionului”, fiind incluse şi anexe referitor la  particularităţile elaborării strategiei raionale privind dezvoltarea serviciului managementului deşeurilor, a serviciului de apă şi canalizare şi implementarea măsurilor de eficienţă energetică.

După prezentarea Ghidului, au urmat o serie de întrebări şi răspunsuri cu referire la diverse aspecte ale lucrării, modalităţile de aplicare a acesteia  în practică. În acest context,  O. Balan a menţionat creşterea evidentă în ultimii ani a numărului de masteranzi şi audienţi la cursurile de dezvoltare profesională, în cadrul cărora   funcţionarii publici sunt instruiţi în scopul creşterii capacităţilor în domeniul planificării strategice. Cu atât mai mult, există şi o cooperare permanentă a Academiei cu autorităţile publice, cărora le sunt oferite consultaţii ori de câte ori este necesar.

A. Muravschi a accentuat, că GIZ conlucrează permanent cu autorităţile locale, cu partenerii săi, inclusiv prin donaţii de literatură de specialitate, pentru a asigura maximum de eficienţă activităţilor sale. Dumnealui  a menţionat că Ghidul practic a fost deja distribuit tuturor raioanelor, dar şi instituţiilor de învăţământ superior, altor  instituţii din ţară. Scopul acestor activităţi este de a pregăti cadre înalt calificate dotate cu abilităţi de elaborare şi implementare a proiectelor pentru dezvoltarea  continuă a teritoriilor administrate. În cadrul acestui eveniment, A. Muravschi a donat din partea GIZ  un set de 100 de cărţi pentru biblioteca Academiei de Administrare Publică.


Pe 11 noiembrie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia a fost inaugurat un Punct de informare şi documentare al Alianţei Nord-Atlantice (NATO). La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef al Catedrei ştiinţe administrative,  Rodica RUSU, doctor, conferenţiar universitar, şef-interimar al Catedrei ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, şefa Secţiei informare şi documentare, masteranzi.

În debutul mesei rotunde, a fost prezentat un scurt film documentar despre apariţia şi etapele de dezvoltare a NATO.

 

Dna Elena MÂRZAC, director executiv al Centrului de Informare şi Documentare NATO (CID NATO) din Republica Moldova, a adresat conducerii Academiei mulţumiri pentru susţinerea ideii de inaugurare în cadrul Academiei de Administrare Publică a unui punct de informare şi documentare  NATO, menţionând bunele relaţii de cooperare cu această prestigioasă instituţie de învăţământ superior de pregătire a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al ţării. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a istoriei fondării CID NATO în Republica Moldova, misiunea căruia este de a promova valorile europene, cooperarea Republicii Moldova – NATO în sprijinul păcii şi securităţii. Bazele cooperării multilaterale dintre Moldova şi NATO au fost puse în 1994, când preşedintele Mircea Snegur a semnat cu Manfred Woerner, Secretarul General  NATO, documentul-cadru al Programului „Parteneriatul pentru pace”, fiind, astfel, instituţionalizată colaborarea celor doi parteneri.

Inaugurarea acestui punct va aprofunda şi diversifica colaborarea dintre Academie şi CID NATO, a subliniat E. Mârzac, optând pentru organizarea pe viitor a unor asemenea mese rotunde de ambele părţi, uşile Centrului  fiind oricând deschise pentru doritorii de a se informa mai pe larg despre ultimele noutăţi, evoluţia situaţiei regionale şi internaţionale.

Prezent la eveniment, Viorel CIBOTARU, director al Institutului European de Studii Politice, cofondator al CID NATO, s-a referit la istoria fondării şi evoluţiei Alianţei Nord-Atlantice,   menţionând că NATO nu reprezintă doar o forţă militară fără egal, ci şi un sprijin important pentru cauza păcii şi dezvoltării statelor-membre şi partenere.

După aceste discursuri au urmat dezbateri, în cadrul cărora au fost abordate mai multe aspecte ale situaţiei regionale şi internaţionale, ale extinderii pe viitor a Alianţei Nord-Atlantice şi colaborarea cu Republica Moldova.

Urmare a acestui eveniment, biblioteca Academiei a fost completată cu o serie de cărţi şi broşuri despre Alianţa Nord-Atlantică, colaborarea Republicii Moldova cu această organizaţie internaţională, percepţia NATO în ţara noastră.


Editura SAGE oferă acces gratuit pentru Academia de Administrare Publică la bazele de date SAGE Research Methods şi SAGE Research Methods Cases, pentru perioada 23 iunie – 23 decembrie 2014.

SAGE Research Methods este un instrument de metode de cercetare create pentru a ajuta cercetătorii, profesorii și studenții cu proiectele lor de cercetare. SAGE Research Methods face legătura la peste 175.000 de pagini a unor cărți, reviste și surse de referință de renume cu instrumente de căutare cu adevărat avansate. Cercetătorii pot explora concepte metode pentru a le ajuta să efectueze proiectele de cercetare, să înțeleagă anumite metode sau să identifice noi metode, să desfășoare activități de cercetare, și să vină cu propriile lor concluzii. Deoarece SAGE Research Methods se concentrează pe metodologii, mai degrabă decât discipline, acesta poate fi utilizat atît în domeniul științelor sociale,  cît și în alte domenii de cercetare.

SAGE Research Methods Cases este o colecție de studii de caz de cercetări sociale reale care pot fi folosite în procesul de predare. Cazurile sunt originale, special comandat, și concepute pentru a ajuta studenții/masteranzii să înțeleagă concepte metodologice de multe ori abstracte prin implicarea lor în studii de caz ale proiectelor de cercetare reale.

Disponibil ca un supliment pentru SAGE Research Methods sau ca un produs de sine stătător, SAGE Research Methods Cases include studii de caz originale de proiecte de cercetare reale și scenarii de cercetare scrise de cercetătorii înșiși. Aceste studii de caz completează înțelegerea teoretică a studenților/masteranzilor, prin explorarea dificultăților, nuanțelor și deciziilor din viața reala cu care se confruntă cercetătorii.


Luni, 23 iunie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc tradiţionala, în ajunul noului an de studii, Ziua uşilor deschise, organizată de Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale care s-a desfăşurat în localul Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei. La eveniment a participat un grup de absolvenţi ai Universităţii de Stat din Moldova.

Şeful catedrei, dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor în politologie, conferenţiar universitar,  a făcut o scurtă prezentare a Academiei care în cei 21 de ani de la fondare a devenit o instituţie de elită de învăţământ superior, Centrul Naţional de pregătire şi perfecţionare a cadrelor de înaltă calificare pentru serviciul public al ţării.

Dna Maria STRECHII, director al Departamentului învăţământ superior, doctor, conferenţiar universitar, a oferit celor prezenţi detalii despre condiţiile de admitere la Academie, despre procesul de studii, despre specializările la masteratul de cercetare şi cel de profesionalizare, despre stagiile în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Detalii privind disciplinele de la Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, incluse în programa de studii de masterat, a prezentat O. Tărîţă, care a menţionat că unele dintre ele sunt predate exclusiv numai la Academie. Profesorii catedrei sunt specialişti de înaltă calificare, cu o bogată experienţă şi practică de lucru, acumulată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în ambasade şi alte instituţii de profil internaţional.

Dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, şefa Secţiei informare şi documentare, a făcut o scurtă prezentare a Bibliotecii Ştiinţifice, despre programul de lucru, accentuând faptul că în cadrul bibliotecii pot fi accesate bazele de date ale multor centre informaţionale de prestigiu din lume.

În final, participanţii la Ziua uşilor deschise au adresat mai multe întrebări referitor la condiţiile de admitere şi de studii la Academia de Administrare Publică.


Miercuri, 18 iunie 2014, în vizită la Biblioteca Academiei de Administrare Publică  au fost  reprezentanţii Şcolii de Management în Sănătate Publică de pe lângă Universitatea de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţeanu”, directorul instituţiei, Oleg LOZAN, doctor habilitat în medicină, Constantin RÂMIŞ, conferenţiar universitar, doctor în medicină, şi Iurie OSOIANU, lector. Delegația a fost însoțită de Rectorul Academiei, Dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, Andrei GROZA, prim-prorector AAP, doctor în istorie, conferențiar universitar.

Scopul vizitei - inițierea relațiilor de colaborare între Şcoala  de Management în Sănătate Publică de pe lângă Universitatea de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţeanu” și Academia de Administrare Publică în aspect didactic și științific, informațional și documentar  care include economie și management  public , administraţia publică și politici publice, drept, relaţii internaţionale.


AVIZ

Scientific Knowledge Services, companie ce reprezintă editura Emerald a deschis pentru Academia de Administrare  Publică accesul la revistele in format electronic din cadrul editurii Emerald. Perioada de acces gratuit:  14 aprilie – 30 mai  2014 la adresa: www.emeraldinsight.com, de la calculatoarele din incinta Academiei.

Considerate una dintre cele mai importante edituri la nivel mondial Emerald oferă acces la un număr impresionant de peste 200 de reviste care acoperă cele mai importante domenii precum:   Audit, Contabilitate, Management si Strategie dar si Inginerie. In cadrul acestei perioade de gratuitate avem  acces la următoarele colecții:

 • Accounting, Finance & Economics
 • Business, Management &Strategy
 • HR, Learning & Organizational Studies
 • Information &Knowledge Management
 • Health and Social Care
 • Marketing
 • Operation, Logistics & Quality
 • Property Management & Built Environment
 • Public Policy & Environmental Management
 • Tourism & Hospitality
 • Engineering
 • Library Studies
 • Education

Scientific Knowledge Services nu își asumă doar rolul de simplu agent. Principalul și cel mai important rol al său este să creeze o conexiune între câteva edituri selectate din  mediul academic și de cercetare din Republica Moldova, în care accesul la conținut este la fel de important ca alte aspecte cum sunt analiza nevoilor informaționale, creșterea vizibilității activităților de cercetare din țara, instruirea autorilor și editorilor pentru a obține un impact mai mare în  bibliotecile de cercetare și educare, pentru o utilizare eficientă a informației.


Anunț Polpred

Începând cu 04.04.2014 Biblioteca AAP are acces liber la baza de date Polpred.com rubrica ”Обзор СМИ”, fără restricții privind descărcarea, până la data de 15.10.2014.

Proiectul Polpred.com Обзор СМИ”, monitorizează domeniile economie şi drept, include o sinteză a presei şi documente ale analiştilor în economie şi drept din circa 600 de surse, vizează 53 de ramuri ale economiei din toate ţările lumii, reflectă politica industrială din Rusia şi din străinătate, inclusiv informaţii utile despre economia Republicii Moldova, în perioada 1998 - 2013. Milioane de știri de top, ale agențiilor de presă din ultimii 15 ani. Căutare personalizată.  Cu un singur clic convertiți articolul în MS Word.

Conţine ghiduri de afaceri pe ţări şi domenii.  Acces gratuit la peste 5 mii de cărţi electronice în limba engleză.  Revista presei gratuită.

Polpred.com se deschide pe toate calculatoarele bibliotecii și rețeaua internă.


Masă rotundă  cu genericul: „Ce înseamnă a fi european?”

,,European este cel care are nostalgia Europei”

Milan Kùndera

Marți, 25 martie 2014, la Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică a avut loc o masa rotundă cu genericul „Ce înseamnă a fi european?”, organizată de Catedra științe politice și relații internaționale și Biblioteca Științifică a Academiei cu masteranzii grupei 113 Relații internaționale, masterat cercetare. Discuţia a fost  moderată de dna Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar.

Scopul activității   l-a constituit  expunerea  și punerea în discuție a  eseurilor   elaborate de către masteranzi  în care au fost reflectate meditațiile, trăirile, perceperile  tinerilor pe marginea  ideii de a fi european, idei  trecute  prin  prisma analizei  componentelor identității europene, a provocărilor presupuse adiacente statutului de a fi european.

Discuţiile participanţilor, concepute sub aspectul unor abordări particulare  s-au axat pe conceptul  complex  privind identitatea europeană, problemele  ce țin de valorile comune ale Europei și europenilor,  normele, semnificațiile, acțiunile  și  atitudinile comportamentale, suporturile materiale și spirituale, acțiunile  care vizează schimbările obiective și subiective, cantitative și calitative. Participanții la masa rotundă au analizat, de asemenea, problemele și perspectivele integrării  europene a Republicii Moldova, au fost formulate idei, a căror realizare ar contribui la accelerarea acestui proces.

Cu idei relevante și constructive la subiectele abordate s-au manifestat  masteranzii Serghei Gheorghiciiuc, Iuliana Oaserele, Ludmila Nofit, Eremia Andrei, Gheorghe Rîciu, Victoria Ciobanu ş. a.

De asemenea, participanții la masa rotundă au fost familiarizaţi cu o gamă largă de publicații care abordează tematica culturii și civilizației europene, identității  și conștiinței europene, evoluției și perspectivelor UE, politicile UE, vectorul european al Republicii Moldova, publicații vernisate la expoziția de carte cu genericul ,,Uniunea Europeană – evoluție, perspective, provocări”.

În  final, moderatorul întrunirii, dna dr. Rodica Rusu  a generalizat ideile  și abordările participanților la discuții, prezentând  în mod concis concluzii și soluții fezabile de tratare  a subiectului ,,Ce înseamnă să fii european?” , ce presupune apropierea  de standardele europene, necesitatea  implementării reformelor în domeniile socioeconomice şi politice, menite să modernizeze ţara şi să asigure conformitatea cu criteriile şi standardele europene.


Scientific Knowledge Services, companie ce reprezintă editura Taylor and Francis, a deschis pentru  Academia de Administrare Publică  accesul gratuit la arhiva electronică a editurii Cambridge University Press pentru perioada  1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2016  și la revistele în format electronic din cadrul colecției „Social Scieneces&Humanities”  pentru perioada 4 martie - 5 mai curent.

 

Resursele respective sunt oferite prin intermediul Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova, Academia de Administrare Publică fiind membru activ al acestuia.

În contextul dat, compania Scientific Knowledge Services, în colaborare cu Biblioteca Științifică a Academiei, a organizat un training de utilizare a platformelor electronice Cambridge și Taylor&Francis. În cadrul acestuia reprezentantul companiei, Daniel Lungu, a prezentat amănunțit modalitățile  de accesare a bazei de date electronice și utilitatea acestora în efectuarea unor cercetări științifice.


Scientific Knowledge Services, companie ce reprezintă editura Taylor and Francis, a deschis pentru  Academia de Administrare Publică  accesul gratuit la revistele în format electronic din cadrul colecției „Social Scieneces & Humanities”  pentru perioada 4 martie - 5 mai curent.

Considerată drept  una dintre cele mai importante edituri la nivel mondial, Taylor and Francis oferă acces la cea mai importantă colecție de reviste proprii. Colecția numără de peste 1100 reviste a căror arhivă, care datează din anul 1997. Domeniile  acoperite de aceste reviste sunt afacerile, economia, managementul, politică, relațiile internaționale, geografia, istoria, stiințele biblioteconomiei și multe altele. Scientific Knowledge Service nu-și asumă doar rolul de simplu agent .Principalul și cel mai important rol al său este să creeze o conexiune între câteva edituri selectate și mediul academic și de cercetare, în care accesul la conținut este la fel de important ca alte  aspecte, precum analiza nevoilor informaționale, creșterea vizibilității  activităților  de cercetare din țară, instruirea autorilor și a editurilor, pentru a obține un impact mai mare   al bibliotecilor de cercetare și educare, pentru  o utilizare eficientă a informației.

După cum a menţionat dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, şefa Secţiei informare şi documentare, gestul companiei Scientific Knowledge Services este un sprijin binevenit pentru efectuarea cercetărilor fără eforturi financiare.  Accesul deschis la informația științifică este un instrument  funcțional pentru dezvoltarea gândirii umane și constituie o bază a cunoașterii științifice globale.


Recent,  AAP a beneficiat de o valoroasă donație de carte oferită cu generozitate de către Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova. Donația include trei lucrări: „Manualul Judecătorului pentru cauze penale", „Manualul judecătorului pentru cauze  civile” și „Modele de acte judecătorești: Procedura civilă”.

Lucrările au fost elaborate la inițiativa Președintelui Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova  cu susținerea Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, a Ministerului Justiției, a Facultății de Drept  a Universității de Stat din Moldova și a Universității de Studii Europene din Moldova.

Manualele, la elaborarea cărora și-au adus contribuția personalități marcante din domeniu, sunt  recomandate de către Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Consiliul Superior  al Magistraturii al Republicii Moldova și Consiliul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, tuturor  judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmărire penală și altor actori implicați în înfăptuirea justiției în diferite situații, dar și pentru a dezvolta o jurisprudență uniformă și previzibilă și, implicit, pentru respectarea principiilor statului de drept.

Academia de Administrare Publică a adresează Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova sincere mulţumiri pentru apreciabila donaţie de carte, care inserează lucrări de o importanță indubitabilă în domeniul juridic.


Aflat recent într-o vizită de lucru la Academia de Administrare Publică, dl Aurel PAPARI, doctor, profesor universitar, Preşedinte al Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, a făcut pentru Biblioteca Ştiinţifică a Academiei o donaţie de carte care include 4 titluri: „Sondaje şi anchete”, „Economie politică”, „Piaţa de capital din România”, „Public Communication in Media”, precum şi câteva numere ale revistei universităţii „Comunicare şi Marketing”, editată de Fundaţia „Andrei Şaguna”.

 

Dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, i-a adresat oaspetelui român sincere mulţumiri pentru valoroasa donaţie de carte, care inserează lucrări de o importanţă ştiinţifică incontestabilă, cu un impresionant volum de informaţii, fiind, astfel, oferită posibilitatea să fie cunoscute mai îndeaproape şi să fie promovate realizările didactice şi ştiinţifice ale Universităţii „Andrei Şaguna”.În cadrul întrevederii, a fost exprimată disponibilitatea reciproca pentru o extindere a unei colaborări fructuoase, precum ar fi publicarea articolelor şi materialelor cercetărilor ştiinţifice ale profesorilor Universităţii şi Academiei în revistele „Comunicare şi Marketing” şi „Administrarea Publică”, schimbul de experienţă şi al practicilor avansate în procesul de studii în domeniile managementului, dreptului, politologiei, economiei, relaţiilor internaţionale, tehnologiilor informaţionale, specializări care sunt studiate la Academia de Administrare Publică.

Reamintim, că Academia de Administrare Publică participă, împreună cu Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, în cadrul „Reţelei de colaborare la Marea Neagră UNIVERS-SEA.NET”, iar în toamna anului trecut a fost semnat Protocolul de colaborare între Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa şi Universitatea Karabuc din Turcia, obiectivul de bază fiind perfecţionarea continuă şi îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire şi cercetare ştiinţifică în conformitate cu strategiile educaţionale ale celor trei instituţii de învăţământ superior.


Biblioteca Academiei de Administrare Publică a inaugurat recent, cu ocazia ediției a XI-a a Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, expoziția de carte cu genericul   „ Împreună facem Internetul mai bun”. În cadrul expoziției au fost expuse manuale de inițiere și aprofundare în domeniul utilizării resurselor de Internet, cărți despre securitatea în internet și despre drepturile proprietății intelectuale. De asemenea, în timpul expoziției au fost puse la dispoziția vizitatorilor și pliante privitor la serviciile online, oferite de către Guvernul Republicii Moldova, printre care și semnătura digitală - un instrument electronic care oferă acces la servicii electronice atât publice, cât și private.

 

Ziua Siguranței pe Internet este un eveniment de anvergură internațională susținut de rețelele INSAFE (European Safer Internet Network) și INHOPE (International Association of Internet Hotline Providers) care face parte din programul Safer Internet al Comisiei Europene.

După cum a menţionat dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, şefa Secţiei informare şi documentare, astăzi una din trei persoane pe glob folosește Internetul într-o formă sau alta , însă un număr mare de utilizatori nu este informat suficient și apare un risc sporit de pierdere sau  distorsionare a datelor electronice. Utilizatorii de Internet trebuie să cunoască bine  resursele acestuia dar și pericolele  care pot apărea. Informarea este cea mai bună metodă de combatere a fenomenelor cu impact negativ, în cazul de față - lacunele securității în Internet.

Expoziția este organizată cu suportul informațional al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.


Pe 18 decembrie 2013, la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, a avut loc masa rotundă cu genericul „Unitate culturală prin diversitate”, organizată de Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale. În cadrul acestei mese rotunde a fost lansată cartea  „Procese culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova”, care reprezintă un curs de lecţii, elaborat de dna Stela Spânu, doctor, conferenţiar universitar.

 

În cuvântul întroductiv, dl Orest Tărâţă, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, a menţionat importanţa studierii de către masteranzi a particularităţilor culturale ale naţiunilor europene  care sunt într-o strânsă interacţiune,  dând, în acest sens, o înaltă apreciere cursului de lecţii propus pentru dezbateri în cadrul mesei rotunde.

Autoarea acestui curs de lecţii, dna Stela Spânu, a subliniat că este un singur lucru care ne uneşte, acesta fiind cultura, fapt argumentat pe parcursul întregii istorii a omenirii.  Şi un curs de lecţii privind conceptul de cultură în interpretarea clasică şi contemporană este binevenit pentru masteranzii Academiei de Administraţie Publică şi, în general, pentru publicul larg interesat de această problemă majoră a umanităţii.

O abordare originală a temei mesei rotunde a fost prezentarea pe capitole a cărţii de către masteranzi, care şi-au expus punctele de vedere asupra unor sau altor aspecte ale culturii, în context naţional şi internaţional, cu referire la asemenea fenomene ale lumii de astăzi cum ar fi migraţia în masă şi schimburile interculturale,  unitatea şi diversitate etnică şi lingvistică, diversitatea religiilor, care devin probleme de actualitate în plan global.

Dl Petru Furtună, doctor, conferenţiar universitar, s-a referit, în special, la fenomenul migraţiunii, care s-a amplificat  considerabil în ultimul timp şi creează probleme în mai multe ţări, îndeosebi în cele europene, prin diversitatea de concepte de trai, cultură  şi de religie, cu impedimente privind încadrarea imigranţilor în societate.

Apariţia  acestei lucrări, elaborată de colega noastră, Stela Spânu, a fost aşteptată şi ne bucură mult, a subliniat dna Silvia Dulschi, doctor în istorie, conferenţiar universitar interimar, metodist în Direcţia cooperare internaţională şi investigaţii ştiinţifice. Lucrarea propune o viziune interdisciplinară asupra temei vizate, investigaţia fiind efectuată din perspectiva culturologiei, a ştiinţelor politice, lingvistice şi sociologice.  Lucrarea are o importanţă majoră pentru cercetarea ştiinţifică din Moldova. Societatea noastră contemporană este caracterizată de probleme complexe, care se cer a fi soluţionate, inclusiv prin conceptul de unitate culturală, a generalizat dna Silvia Dulschi.

Este o lucrare deosebit de importantă şi actuală  în procesul de integrare şi aderare a ţării noastre la comunitatea statelor europene, a menţionat, la rândul său, dna Rodica Sobieschi-Camerzan, şef Secţie informare şi documentare. Lucrarea are un caracter didactic şi are  menirea de a veni în ajutor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, funcţionarilor publici, tuturor celor care se interesează de  valorile comune ale Europei şi ale europenilor, politicile culturale promovate de către Uniunea Europeană,  integrarea Republicii Moldova în procesele culturale europene.

În final, dl Orest Tărâţă a menţionat, că asemenea mese rotunde cu   tematică specifică domeniului de referinţă vor fi organizate permanent pentru a oferi masteranzilor posibilităţi de a dialoga şi a face schimb util de informaţii, a obţine anumite deprinderi practice  pentru a se încadra plenar în sistemul public al ţării pe care urmează să-l perfecţioneze continuu, conform standardelor europene şi mondiale.


Un îndrăgostit de ştiinţa administraţiei

Deşi a venit cam cu întârziere în adevărata lume a ştiinţei, Aurel Sîmboteanu, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative la Universitatea de Stat din Moldova, s-a dovedit a fi un cercetător prodigios şi un adevărat îndrăgostit de ştiinţa administraţiei publice, elaborând şi publicând pe parcursul ultimilor ani un număr impunător de manuale, monografii, articole, studii, lucrări metodice în domeniul teoriei şi practicii administraţiei publice, fără a mai vorbi despre vasta Dumnealui activitate didactică. El s-a manifestat, de asemenea, ca un discipol fidel şi deosebit de harnic al regretatului Mihail Platon, doctor habilitat, profesor universitar, primul rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi fondator al ştiinţei administraţiei în Republica Moldova.

 

De acest lucru s-au convins încă o dată profesorii şi masteranzii Academiei de Administrare Publică, participând pe 7 noiembrie curent la lansarea mai multor cărţi – „Administraţia publică: prin reformare spre modernizare” (Chişinău, 2013), „Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova” (Chişinău, 2013), „Istoria administraţiei publice din Moldova” (Chişinău, 2009), „Teoria administraţiei publice” (Chişinău, 2008) – ale acestui neobosit cercetător.

- Doresc să vă aduc sincere mulţumiri pentru ocazia de a mă întâlni cu D-voastră, - a subliniat dl Aurel Sîmboteanu în cuvântul de deschidere a lansării publicaţiilor sale. - Sunt născut la ţară. Mă bucur nespus de mult când plouă, dar mă întristez când este secetă. Precum ploaia potoleşte setea pământului, aşa şi cartea înnobilează sufletul omului. Astăzi avem o întâlnire cu cartea. Să ne bucurăm împreună de acest rar prilej.

Sincere cuvinte de apreciere a elaborărilor ştiinţifice şi a activităţii didactice multilaterale a dlui Aurel Sîmboteanu, care şi-a consacrat o bună parte din viaţa sa activităţii în cadrul Academiei de Administrare Publică, deţinând funcţiile de şef al Direcţiei instruire şi de vicerector, au rostit dnii Vasile Marina – rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, Ion Dulschi – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Silvia Dulschi – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Andrei Groza – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Teodor Popescu – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Angela Popovici – doctor în istorie, conferenţiar universitar. Asupra valorii aplicative a lucrărilor autorului s-au pronunţat Tamara Gheorghiţa – şef Direcţie reforma administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, şi Vasile Cioaric, absolvent al Academiei, iar despre interesul sporit al cititorilor pentru cărţile savantului a vorbit dna Rodica Sobieski-Camerzan, şef Secţie informare şi documentare a Academiei.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere elaborărilor ştiinţifice ale lui Aurel Sîmboteanu, subliniind în mod special responsabilitatea şi principialitatea autorului în activitatea de exeget, actualitatea, profunzimea, originalitatea şi diversitatea tematică a publicaţiilor. Participanţii la discuţie nu au lăsat neobservate nici limba, stilul, terminologia şi claritatea expunerii materialului ştiinţific.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, dl Vasile Marina, a menţionat, atât în debutul acestei activităţi, cât şi în finalul său, calităţile deosebite şi rar întâlnite de cadru didactic, administrator şi cercetător ale dlui Aurel Sîmboteanu, care s-a aflat la începuturile Academiei de Administrare Publică, a pus, împreună cu Mihail Platon, bazele acesteia, dar şi ale ştiinţei administraţiei în Republica Moldova. Din toată discuţia noastră de astăzi rezultă un singur lucru: dl Aurel Sîmboteanu trebuie să revină la Academie, funcţia sa mai rămâne vacantă.

În încheierea lansării cărţilor sale, care a fost moderată de dna Aurelia Ţepordei, director interimar al Departamentului dezvoltare profesională al Academiei, dl Aurel Sîmboteanu a adresat sincere mulţumiri conducerii Academiei pentru găzduire, colegilor-savanţi – pentru aprecierile făcute în adresa modestelor sale investigaţii, dar şi a sugestiilor privind continuarea cercetărilor sale, pentru urările de noi realizări în domeniul cercetării administraţiei ca fenomen şi proces.

Accesul Deschis - calea către comunicarea ştiinţifică deschisă

La 29 octombrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice AAP s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul  ,,Accesul deschis – calea către comunicarea ştiinţifică deschisă”, activitate  inclusă în  Campania naţională de promovare ,,Moldova în Acces Deschis” în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013, eveniment marcat în instituţiile Academice din Republica Moldova.

 

Scopul activităţii – promovarea şi sprijinirea circulaţiei libere, deschise a informaţiilor şi ideilor ştiinţifice, care servesc atât intereselor autorilor, cât şi potenţialilor cititori, indiferent din ce categorie ar face parte: cercetători, profesori, doctoranzi, masteranzi, biblioteci, universităţi, reviste şi edituri, agenţii finanţatoare, guverne.

 

Open Access WeeK 2013 este un eveniment global, ajuns la a şaptea ediţie, promovând Accesul Deschis ca o nouă normă în instruire şi cercetare.

Subiectele pe  care s-au axat  lucrările mesei rotunde au fost: rolul bibliotecii în dezvoltarea ştiinţei universitare; Accesul Deschis: optimizarea comunicării ştiinţifice şi universitare; DOAJ – calea în spaţiul ştiinţific electronic.

La eveniment au participat: Natalia CHERADI, coordonator EIFL-OA Moldova; Elena BORDIAN, director al Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice, Maria STRECHII, Directorul Departamentului Organizarea Instruirii AAP, profesori, colaboratori, masteranzi  AAP.


Donaţie de carte pentru casele de copii

Absolvenţii Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, promoţia 2012, exprimă gratitudine Academiei de Administrare Publică, îndeosebi dlui O.Balan, vicerector al Academiei, şi dnei R.Sobieski – Camerzan, şef al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei, pentru susţinerea campaniei „Cartea – element al sufletului copilului”. La data de 23 aprilie în cadrul acestei campanii Biblioteca Ştiinţifică a Academiei a donat 262 de cărţi destinate caselor de copii care au nevoie de asistenţa. Campania respectivă a fost lansată de foştii absolvenţi ai Academiei, promoţia 2012.  Prin urmare, membrii Academiei au contribuit esenţial la desfăşurarea acţiunii noastre de caritate. Pe viitor Administraţia  Academiei  şi-a exprimat disponibilitatea să susţină şi alte iniţiative de caritate pentru a contribui la promovarea carităţii în societatea noastră.

În numele absolvenţilor AAP, Irina Roitman


Ziua internaţională a cărţii marcată la Biblioteca Ştiinţifică AAP

La 23 aprilie, statele membre UNESCO au marcat Ziua Internațională a Cărții și a drepturilor de autor, cu scopul promovării lecturii, publicării și a drepturilor de autor.

În contextul acestui eveniment şi cu prilejul aniversării a 20-a AAP, marţi, 23 aprilie, Biblioteca Ştiinţifică AAP a organizat o serie de activităţi printre care vernisajul expoziţiei ,,Cartea spirit etern al vremurilor” şi masa rotundă cu genericul ,,Cartea tipărită versus cartea electronic. Accesul deschis la informaţie şi dreptul de autor”.

 

Scopul mesei rotunde a fost de a sublinia încă o dată valoarea cărţii ca bun indispensabil, izvor de informaţie universal, de educaţie, de deservire a tot ceea ce se cheamă realizare umană. Ideea centrală în jurul căreia s-au axat dezbaterile a fost valoarea cărţii tipărite versus cartea electronică, avantajele şi dezavantajele cărţilor tradiţionale vs de cărţile electronice, impactul progresului tehnico-ştiinţific asupra instituţiilor infodocumentare, prognozele pentru viitorul cărţilor tipărite în competiţie cu cartea digitală; promovarea accesului deschis la informaţie, respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Participanţi ai mesei rotunde au fost masteranzii anului I, specialităţile management, relaţii internaţionale, administraţie publică, precum şi profesori, colaboratori ai Academiei. Invitaţi speciali ai mesei rotunde au fost Sergiu ROTARU, specialist principal în Departamentul Drepturi de Autor şi Drepturi Conexe AGPI, care a vorbit despre respectarea dreptului de autor în condiţiile virtualizării şi digitalizării masive a informaţiei; Eugenia CIBOTARU, lector superior universitar în domeniul tehnologiilor informaţionale; Angela COJOCARU, vicedirector la Centrul de Sănătate Spirituală din RM, specialist în domeniul comunicării, Rodica RUSU, conferenţiar universitar, Alina BORODIN, studentă USM, facultatea Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării ş.a.

Un interes deosebit pentru participanţii la eveniment a trezit prezentarea invenţiilor personale în domeniul fizicii ale Dlui Gheorghe CIBOTARI, deţinător al titlului de ,,Cel mai bun tânăr inovator al Republicii Moldova” după proclamarea independenţei, laureat al Concursului Naţional ,,Cel mai bun elev inovator”, 19 mai 2012, participant la Expoziţia internaţională ,,Info-Invent”, 23-26 noiembrie 2011; Irina GURULEA, laureată a concursului ,,Ploaia de stele”, martie 2013 şi a Premiului mare al Festivalului ,,Două inimi gemene”, 2012; ocupantă a locului I la Concursul ,,Tinere Talente”, 2012, a delectat publicul cu o suită de melodii pe muzica regretaţilor Doina şi Ioan Aldea-Teodorovici; iar Marina MANASTÎRLÎ, tânără poetă, autor al publicaţiei ,,În dialog cu sine”, laureată a concursului naţional ,,Moştenire”, 2012, a recitat câteva poezii din creaţia proprie.

Dat fiind faptul că pe 23 aprilie este marcată şi Ziua Bibliotecarului, în cadrul discuţiilor nu a fost omis nici subiectul privind rolul bibliotecarului în viaţa cultural-ştiinţifică a societăţii, în promovarea şi cultivarea dragostei pentru carte, pentru lectură, pentru valorile culturii şi civilizaţiei omenirii; a fost înalt apreciată munca colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice AAP.


Funcţionarii publici debutanţi în vizită la Biblioteca Ştiinţifică AAP

La 26 februarie 2013 funcţionarii publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, participanţi la cursurile de dezvoltare profesională, organizate de către Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, au efectuat o vizită de studiu la Biblioteca Ştiinţifică AAP. Scopul vizitei a fost familiarizarea funcţionarilor publici cu resursele informaţionale şi documentare în domeniul teoriei şi practicii administraţiei publice, cadrului legal de activitate, structura şi formele de organizare a administraţiei publice locale, sistemul de relaţii şi comunicarea în administraţia publică, serviciile publice locale, managementul resurselor umane în administrarea publică, conduita funcţionarului public, lucrări de secretariat etc. De asemenea, participanţii la cursuri au luat cunoştinţă de serviciile pe care le prestează Biblioteca Ştiinţifică AAP, condiţiile de acces la resursele documentare, şi nu în ultimul rând utilizarea tehnologiilor moderne de căutare şi accesare a informaţiei.


Donaţie de carte de la masteranzi

Rezultatele chestionarului de evaluare a activităţii Academiei privind organizarea procesului de instruire, informare şi documentare, logistică, perfectate de către masteranzii anului I, secţia cu frecvenţă redusă, specialităţile administrare publică şi drept constituţional şi administrativ, au demonstrat un grad înalt de apreciere a activităţii Bibliotecii Ştiinţifice AAP, menţionându-se calitatea prestării serviciilor info-documentare. În semn de recunoştinţă pentru ajutorul acordat masteranzilor pe parcursul sesiunii, grupa 126 specialitatea Drept constituţional şi administrativ a oferit în dar bibliotecii colecţia de carte ,,100 de idei geniale” difuzate de ziarul ,,Adevărul”, lucrări care, după cum a menţionat Mihai Pleşca, specialist principal al Oficiului central de probaţiune de pe lângă Ministerul Justiţiei, ,,ideile geniale inserate în paginile acestor cărţi vor fi de un real folos pentru îmbogăţirea cunoştinţelor tuturor masteranzilor, funcţionarilor publici care fac studii la academie.


Săptămâna NATO în Republica Moldova

Nato1

La data de 3 aprilie curent, Secţia de informare şi documentare a Academiei de Administrare Publică de pelângă Preşedintele Republicii Moldova, în colaborare cu CID NATO a lansat însediul Bibliotecii Ştiinţifice AAP expoziţia de carte cu genericul „Promovarea libertăţii şiSecurităţii în lume”. Manifestarea a s-a încadrat în lanţul de evenimenteprilejuite de „Săptămâna NATO în Republica Moldova”.

În cadrul întâlnirii au luatcuvântul reprezentanţii Centrului de Informare şi Documentare NATO dinRepublica Moldova, în frunte cu Nicolae Vascauţan, directorul CID NATO.Dumnealui a vorbit despre misiunea, rolul şi importanţa NATO în menţinereaordinii şi securităţii pe plan mondial şi despre avantajele pe care la areRepublica Moldova ca partener NATO.

Elena SPÎNACHI, coordonator deprogram în cadrul CID NATO a evidenţiat principalele evenimente pe care centrulşi-a propus să le realizeze în săptămîna respectivă, iar Angela Bercaru,stagiar la CID NATO, a făcut o prezentare generală a publicaţiilor donate Bibliotecii Ştiinţifice AAP.Nato2

Dna Rodica Sobieski-Camerzan arealizat o incursiune în colecţia Bibliotecii, la tema sistemului internaţionalde securitate, publicaţii legate direct sau indirect de NATO.

Participanţi la lansare,funcţionarii publici ai consiliilor raionale din Republica Moldova au fostdeosebit de interesaţi de posibilitatea implementării anumitor proiecte lanivel local şi finanţate de NATO. Acţiunile realizate pînă în acest moment cu susţinereaNATO fiind un exemplu elocvent al potenţialului deosebit pe care îl presupunecolaborarea cu o organizaţie unică în plan mondial, cum este NATO.


Rolul culturii politice înRepublica Moldova

P1210186

La data de 22 martie a avutloc lansarea lucrării „Cultura Politică”, avînd-o ca autoare pe Rodica Rusu,dr. conf. univ. int., cu al cărui prilej a fost organizată şi o masă rotundă cugenericul „Rolul culturii politice în Republica Moldova”. Evenimentul a avutloca în sala de lectură a Bibliotecii Ştiinţifice şi a fost organizat de cătreSecţia informare şi documentare în colaborare cu Catedra Ştiinţe Politice şiRelaţii Internaţionale.

Prezent la lansarea cărţiidomnul Oleg Balan, vicerector ala Academiei, dr. hab. prof. univ. int., asalutat apariţia acestui curs de lecţii, aducînd sincere felicitări autoarei şimenţionînd valoarea ştiinţifico-didactică a studiului dat.

Doamna Rodica Rusu, a afirmatcă rădăcinile prezentei lucrări vin din perioada efectuării studiilor demasterat, continuînd apoi cu realizare tezei de doctor. Au mai existat peparcurs perse articole ştiinţifice pe tema dată publicate în perse revistede profil, inclusiv şi revista „Administrarea publică”.

Mr2

Autoarea a mai menţionat cărealizarea unui prim studiu pe o temă atît de delicată cum este culturapolitică aduce multe satisfacţii, dar totodată poate atrage şi anumite critici.Prin aceasta Dna Rodica Rusu arătînd disponibilitatea unor ediţii viitoare princare să fie actualizate şi aprofundate o serie de probleme discutate în lucrare.

La lansare au fost invitaţi:Gherhard Ohrban, Consul la Ambasada Drepturilor Omului, Directorul DepartamentuluiRelaţii Internaţionale USPEE, Orest Tărîţă, dr. în politologie, şef catedraŞPRI, Mihai Manea şef-interimar, Secţia Editorial-poligrafică. La eveniment auparticipat masteranzii, profesorii şi colaboratorii Academiei.

În cadrul sesiunii decomunicări şi discuţii au fost abordate practic cele mai importante întrebărilegate de cultura politică. Printre acestea putem numi: importanţa studieriiculturii politice, simbolurile politice, valorile şi normele politice, influenţamass-media asupra procesului de socializare politică, rolul mass-media încadrul violenţei instituţionale, specificul culturii politice din RepublicaMoldova.

În cadrul comunicărilorparticipanţii au fost deosebit de implicaţi şi interesaţi de problemelediscutate, remarcîndu-se cu cunoştinţele temeinice, spiritul analitic şidorinţa de a aduce un aport cît mai mare la elucidarea problemelor teoretice,dar mai ales practice, legate de cultura politică din ţară.


Prima vizită într-o bibliotecă

Foto_copii_3Foto_copii_2

Miercuri, 21 martie BibliotecaŞtiinţifică a fost vizitată de către copiii grupelor mari şi pregătitoare dincadrul Grădiniţei nr. 125 din capitală. Fiind pentru prima dată într-obibliotecă, copiii s-au arătat extrem de impresionaţi de ceea ce au văzut aici:expoziţiile de carte, sala de lectură, tehnologiile din cadrul bibliotecii,fondul de carte etc.

Colaboratorii biblioteciile-au prezentat copiilor: cărţile cu poveşti, poeziile marilor poeţi aineamului, programele interactive de învăţare a limbilor străine, colecţiile decarte. La rîndul lor copiii au demonstrat cunoştinţe temeinice, răspunzînd cucuraj la întrebările ce le-au fost adresate, recitînd poezii, demonstrînd unvădit interes faţă de mediul de lucru din bibliotecă.

Foto_copii_1

Directoarea Grădiniţei decopii Nr. 125, Dna Natalia Mîţăblîndă, a declarat că vizita în cadrulBibliotecii Ştiinţifice AAP se încadrează într-un program mai larg de iniţiereşi integrare a copiilor în mediul educativ-cultural. Aceste acţiuni fiindbinevenite şi necesare pentru cultivarea în rîndul copiilor a dragostei şiinteresului faţă de carte.

Fiind convinşi că vizita pecare au făcut-o copiii în cadrul Bibliotecii le-a lăsat o impresie frumoasă,credem că, în lungul şi interesantul drum al vieţii, ei vor fi mereu alături decarte şi de „casa cărţilor” – biblioteca.


Expoziţii

Foto_exp._2Foto_exp_1

În această săptămînă în cadrulBibliotecii sînt vernisate două expoziţii de carte cu titlul „Ziua mondială a echităţiisociale” şi „Ziua Mondială a LimbiiMaterne”.

În cadrul expoziţiei „Ziua mondială a echităţiisociale” sînt prezentate lucrări ce ţinde politicile sociale din diferite ţări şi din Republica Moldova, valorileatitudinile şi comportamentele sociale, drepturile sociale ale omului şidocumentele ce le reglementează pe plan naţional şi internaţional, politicilegender şi discriminările de orice gen etc.

Expoziţia cu tematica „Ziua Mondială a LimbiiMaterne” include publicaţii ce ne vorbescdespre limbile diferitor popoare, limba maternă în Republica Moldova, limbilediferitor etnii cu care convieţuim, dicţionare, cursuri, enciclopedii.


La data de 9 februarie încadrul Bibliotecii Ştiinţifice a avut loc o întîlnire cu funcţionarii publiciparticipanţi la cursurile de dezvoltare profesională a personalului cu funcţiide conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

În cadrul întîlniriifuncţionarii publici au fost familiarizaţi cu resursele infodocumentareprezente în cadrul Bibliotecii, metodele moderne de informare şi documentare,noile apariţii editoriale în domeniul de interes pentru angajaţii din serviciulpublic din Republica Moldova.

Participanţii au fost foarteinteresaţi de resursele informaţionale din cadrul Bibliotecii, modalităţile deaccesare online a acestora şi modalităţile de lucru din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice AAP.

 


“Corupţia în Republica Moldova – context şi semnificaţii”

coruptie_2

La data de 8 decembrie 2011, Biblioteca Ştiinţifică AAP în colaborare cu Catedra Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, a organizat o masărotundă cu genericul “Corupţia în Republica Moldova – context şi semnificaţii”, prilejuită de “Ziua Internaţională Anticorupţie”.

Masa roduntă a fost moderatăde către Orest TĂRÎŢĂ, dr. în politologie, şeful catedrei Ştiinţe Politice şiRelaţii Internaţionale şi l-a avut ca invitat special pe domnul Tudor BORŞ,director adjunct, Direcţia Generală Anticorupţie a Centrului pentru CombatereaCrimelor Economice şi Corupţiei.

La masa rotundă au participatmasteranzi din cadrul Academiei de Administrare Publică, precum şi studenţi dinafara acesteia.

coruptie_3

În cadrul întîlnirii au fostpuse în discuţie chestiunile ce ţin de particularităţile esenţiale ale corupţiei;specificul corupţiei în diferite domenii publice din Republica Moldova cum arfi : administraţia publică locală, achiziţiile publice, sistemul politic etc.;cauzele şi implicaţiile economice ale corupţiei; politicile şi acţiunile anticorupţieîn Republica Moldova.

Problematica abordată astîrnit un interes deosebit din partea participanţilor la această întîlnire,temele puse în discuţie fiind amplu analizate, fiind adresate întrebări,comentarii, sugestii şi propuneri.

În final putem spune că această masă rotundă a fost una reuşită atît prin prisma problemelor discutate, activismul participanţilor, cît şi a rolului pe care astfel de evenimente îl joacă în contextul proceselor globale şi naţionale de luptă împotriva fenomenului de corupţie.