Despre Academie

Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Nout??i

PRELEGERE PUBLIC?: NATO ?I SECURITATEA NA?IONAL? A REPUBLICII MOLDOVA

Pe 15 martie curent, la Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei de Administrare Public?, a avut loc o prelegere public? la tema ,,Evolu?iile regionale ?i geopolitice pe flancul de Est al NATO ?i posibilele repercusiuni asupra securit??ii na?ionale a Republicii Moldova”, ?inut? de doctor, conferen?iar universitar Viorel CIBOTARU, ex-ministru al ap?r?rii al Republicii Moldova ?i actualul director al Institutului European de Studii Politice din Moldova (IESPM).

Lec?ia public? s-a desf??urat în cadrul proiectului Speaker Tour 2016, pe parcursul realiz?rii c?ruia Centrul de Informare ?i Documentare NATO din Republica Moldova (CID NATO) organizeaz? un ?ir de evenimente de diploma?ie public?, destinate mediului academic cu implicarea exper?ilor na?ionali ?i interna?ionali. La lec?ie au participat profesori, doctoranzi ?i masteranzi ai Academiei.

Directorul IESPM a subliniat în cadrul prelegerii sale c?, dup? cum au men?ionat ?efii de state ?i de guverne ai ??rilor NATO la întrunirea la nivel înalt din ?ara Galilor (septembrie 2014), ,,Blocul Nord-Atlantic nu aspir? la confruntare ?i nu prezint? un pericol pentru nimeni, inclusiv pentru Rusia. Dar noi nu vom accepta compromisul, când va veni vorba de principiile pe care se întemeiaz? Alian?a Nord-Atlantic? ?i securitatea în Europa ?i America de Nord”.

Aceasta constituie politica oficial? a NATO, care este determinat? de cel mai înalt for al conducerii ?i î?i g?se?te expresia în toate activit??ile acestei organiza?ii.

Directorul IESPM, Viorel Cibotaru, a r?spuns la numeroase întreb?ri ale asisten?ei.

Prelegerea public? a fost moderat? de dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Public?, doctor, conferen?iar universitar.


ÎNTÂLNIREA COLEGIULUI REDAC?IONAL AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLIC?” CU CITITORII

Pe 25 februarie 2016, la Academia de Administrare Public? a avut loc o întâlnire a Colegiului redac?ional al revistei „Administrarea Public?” cu cititorii ?i autorii acesteia. Întâlnirea a fost inaugurat? ?i moderat? de dl Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei, doctor, conferen?iar universitar, care a men?ionat în debutul ?edin?ei: „Odat? cu fondarea, în anul 1993, a Academiei, a fost ini?iat nu numai procesul de instruire ini?ial? ?i continu? a cadrelor pentru administra?ia public?, dar au demarat ?i cercet?rile ?tiin?ifice în domeniul administra?iei publice.

Pentru facilitarea acestui proces, al?turi de alte activit??i, la ini?iativa primului rector, regretatul Mihail Platon, a fost fondat? ?i revista metodico-?tiin?ific? „Administrarea Public?”, primul num?r al c?reia a ap?rut în luna decembrie 1993... Domeniile investiga?ionale explorate de revista „Administrarea Public?” pe parcursul celor peste 20 de ani de activitate le-au constituit problematica teoriei, istoriei ?i practicii administra?iei publice; studiile privind suporturile juridice ale organiz?rii ?i func?ion?rii administra?iei publice; elucidarea rela?iilor externe, problemelor diploma?iei, colabor?rii cu institu?iile europene ?i interna?ionale; cercet?rile privind sfera rela?iilor economice ?i managementului public; investiga?iile din sfera etico-comportamental?, culturii administrative, psihologiei conducerii, tehnicilor de comunicare ?i negociere în cadrul activit??ii administrative; promovarea ideii cre?rii unui sistem informa?ional modern, care constituie o pârghie de modernizare a administra?iei publice”.

Participan?ii la aceast? ac?iune ?tiin?ific? – membrii Colegiului redac?ional, cadre didactice ?i ?tiin?ifice de la Academie ?i de la alte institu?ii de înv???mânt superior, doctoranzi ?i masteranzi, reprezentan?i ai organelor administra?iei publice centrale ?i locale - Silvia DULSCHI - doctor, conferen?iar universitar, ?ef Direc?ie ?tiin?? ?i cooperare interna?ional?, Tatiana ?APTEFRA?I - doctor, conferen?iar universitar, Tatiana MANOLE - doctor habilitat, profesor universitar, Alexandru GRIBINCEA – doctor habilitat, profesor universitar, Serafim ISAC – primar al satului Chidighici, municipiul Chi?in?u, Constantin SOLOMON – doctor habilitat, profesor universitar, Thomas SCHMITZ – doctor, profesor, metodist în Departamentul dezvoltare profesional?, expert al Agen?iei de Cooperare Interna?ional? a Germaniei (GIZ), Nighina AZIZOV – doctorand?, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN – ?efa Bibliotecii Academiei de Administrare Public?, Tatiana KAIGORODOV – director general al Tipografiei S.C. „Elan-Poligraf” SRL, Mihail MANEA – ?ef al Sec?iei activitate editorial?, ?i al?ii au eviden?iat în lu?rile lor de cuvânt contribu?ia important? a revistei în extinderea procesului de cercetare ?i dezvoltare a administr?rii publice din republic?, au men?ionat realiz?rile incontestabile în reflectarea problemelor ce ?in de teoria ?i practica administr?rii publice, evolu?ia societ??ii civile ?i edificarea statului de drept, economia ?i finan?ele publice, rela?iile interna?ionale ?i integrarea european?, precum ?i de instruirea ?i dezvoltarea profesional? a func?ionarilor publici, au lansat unele propuneri ?i au formulat mai multe idei în vederea diversific?rii tematicii materialelor ?i amelior?rii calit??ii lor ?tiin?ifice.

Vorbitorii au f?cut mai multe propuneri în vederea sporirii nivelului ?tiin?ific-aplicativ al revistei, printre care lansarea unor edi?ii speciale, în care s? se ia în dezbatere diverse probleme cu caracter teoretic ?i practic, organizarea unor atare întâlniri ?i mese rotunde cu func?ionarii publici ?i primarii din raioanele republicii, schimbul de experien?? cu alte publica?ii similare de peste hotare, publicarea unor materiale despre personalit??ile marcante din domeniul cercet?rii procesului de administrare public?, întreprinderea m?surilor necesare în vederea avans?rii revistei pe scara profesional?.

 Biblioteca Academiei de Administrare Public?, în sala de lectur? a c?reia s-a desf??urat respectiva activitate de pionierat, a vernisat o expozi?ie consacrat? c?ii parcurse de aceast? publica?ie metodico-?tiin?ific? – „Revista „Administrarea Public?” - promotor al ?tiin?ei administra?iei”.


Lansare de carte: „Conflictul dintre Armenia ?i Azerbaidjan. Istorie ?i modernitate”

Pe 24 februarie 2015, la Academia de Administrare Public? a avut loc lansarea c?r?ii „Conflictul dintre Armenia ?i Azerbaidjan. Istorie ?i modernitate”, eveniment de excep?ie, organizat la ini?iativa ?i în colaborare cu Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, care se datoreaz? ?i  faptului c? aceast? lucrare de investiga?ii istorice a fost scris? de cercet?torul moldovean, doctor Ruslan ?evcenco. La eveniment au participat  ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, E.S. Namig Hasan oglu ALIYEV, Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, doctor în drept, profesor, E.S. Mehmet Selim KARTAL, Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar al Republicii Turcia în Republica Moldova, E.S. Merab ANTADZE, Ambasadorul Georgiei în Republica Moldova,  Asaf HAJYEV Secretar general al Adun?rii Parlamentare a Cooper?rii Economice la Marea Neagr?, Igor MUSALIMOV, Consul general al Kazahstanului în Republica Moldova,   reprezentan?i ai altor institu?ii de stat, speciali?ti în drept, în ?tiin?e istorice,  exper?i ?i politologi din Azerbaidjan, Ucraina ?i Moldova, profesori, audien?i ?i masteranzi ai Academiei.

Moderatorul ?edin?ei de lansare a c?r?ii, prim-prorectorul Academiei de Administrare Public?, Andrei GROZA, doctor în ?tiin?e istorice, conferen?iar universitar, a men?ionat în deschiderea ?edin?ei importan?a ?i actualitatea tematicii acestei c?r?i. La sfâr?itul anilor ”80, secolul trecut, când a luat amploare mi?c?rile de eliberare na?ional?, instrumentele de ocupa?ie ale imperiului sovietic nu mai func?ionau ?i atunci s-a recurs la alte modalit??i de a men?ine imperiul – învr?jbirea interetnic?, conflictele regionale ?i  separatismul. Azerbaidjanul  a fost primul care a avut de suferit pe aceast? cale, fiindu-i impus un conflict de propor?ii, conflictul din Nagorno-Karabah, care ?i ast?zi este o ran? sângerând?  pentru poporul azer. Asemenea conflicte persist? în Georgia ?i în Moldova, mi?c?ri separatiste sunt ?i în Turcia. De aceea, este necesar de a analiza profund, în conformitate cu dreptul interna?ional, cauzele acestor conflicte ?i g?site c?ile adecvate de solu?ionare a lor.

Ministrul de interne, dl Oleg Balan, a subliniat în luarea sa de cuvânt buna tradi?ie, stabilit? la Academie, de a invita ambasadori, personalit??i marcante din  lumea ?tiin?ei ?ar? ?i de peste hotare pentru a aborda din punct de vedere academic, ?tiin?ific probleme actuale ale lumii contemporane. În acest context,   domnia sa a men?ionat bunele rela?ii de prietenie cu Ambasada Azerbaidjanului în Republica Moldova, reprezentan?ii c?rora au fost de mai multe ori oaspe?i ai Academiei, afirmând c?, având acelea?i probleme, împreun?, pe c?i pa?nice, diplomatice, în baza realit??ilor istorice ?i dreptului interna?ional urmeaz? s? fie g?site c?ile de solu?ionare a conflictelor înghe?ate.

E.S. Ambasadorul Namig Aliyev a mul?umit, la rândul s?u, gazdelor pentru organizarea la nivel a acestei întruniri valoroase, subliniind c? ele sunt foarte necesare pentru a fi explicate adev?ratele cauze ale conflictului dintre Azerbaidjan ?i Armenia, c? mul?i ?tiu superficial despre acest conflict, f?r? a p?trunde în esen?a lui. În continuare, domnia sa a f?cut o scurt? incursiune istoric?, referindu-se la str?mutarea în mas? a popula?iei de etnie armean? din Asia Mijlocie pe p?mânturile istorice ale Azerbaidjanului, implicarea Imperiului Rus cu anumite interese, în aceste opera?iuni, genocidul poporului azer ?i alungarea lui de pe p?mânturile str?mo?e?ti. Ca rezultat, Azerbaidjanul a pierdut 20 la sut? din teritoriul s?u, iar peste 9 milioane de azeri au luat drumul pribegiei.

În acest sens, Ambasadorul a adus sincere mul?umiri savantului moldovean, Ruslan ?evcenco, pentru studiul profund asupra istoriei, cauzei ?i etapelor conflictului armeano-azer, Nagorno-Karabah, carte care, indiscutabil, va prezenta un viu interes pentru cercul larg al politologilor, istoricilor, tuturor celor interesa?i de aceste probleme grave ale contemporaneit??ii.

În lu?rile lor de cuvânt, ambasadorii Turciei ?i Georgiei,   exper?ii politologi, al?i vorbitori au dat o înalt? apreciere c?r?ii prezentate, evocând momente tragice din istoria poporului azer. To?i au fost de p?rere c? impedimente pe calea solu?ion?rii conflictelor înghe?ate sunt standardele duble, aplicate de anumite ??ri interesate, dar ?i de unele organisme interna?ionale, nerespectarea dreptului interna?ional ?i neîndeplinirea rezolu?iilor adoptate la cel mai înalt nivel. Solu?ionarea acestor conflicte trebuie realizate pe cale pa?nic?, prin abordare ?tiin?ific?, în baza celor trei principii fundamentale – integritatea teritorial?, independen?a ?i inviolabilitatea frontierelor de stat.

În aceast? ordine de idei, Ambasadorul Namig Aliyev   a men?ionat în finalul ?edin?ei c?, de?i Azerbaidjanul este cu mult mai puternic, din punct de vedere economic ?i militar, decât Armenia, î?i dore?te solu?ionarea conflictului armeano-azer doar pe cale diplomatic?, pe cale pa?nic? ?i în aceast? direc?ie este orientat? strategia politicii externe a ??rii sale.


Pe 4 decembrie, curent, la Academia de Administrare Public? a avut loc ?edin?a de lansare a „Ghidului practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconomic?”, edi?ie bilingv? (român? ?i englez?), elaborat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor al Republicii Moldova, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ional? a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat profesori ai Academiei, reprezentan?i ai institu?iilor de înv???mânt superior, ai administra?iei publice centrale ?i locale, masteranzi.

Moderatorul ?edin?ei, rectorul Academiei de Administrare  Public?, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a men?ionat, în cuvântul s?u de salut,  colaborarea rodnic? dintre Academie, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor ?i GIZ, prin desf??urarea mai multor proiecte, a cursurilor de instruire a func?ionarilor publici, a altor activit??i. De o deosebit? semnifica?ie este, în aceast? ordine de idei,  lansarea Ghidului practic, o lucrare de importan?? major? pentru perfec?ionarea capacit??ilor de administrare în cadrul autorit??ilor publice locale.

Liviu OBOROC,  viceministrul dezvolt?rii regionale ?i construc?iilor, a subliniat, la rândul s?u, c? APL este veriga statului prin care sunt promovate ?i implementate la nivel regional ?i local politicile socioeconomice ale ??rii ?i de felul cât de capabile vor fi autorit??ile publice locale de a elabora strategiile raionale de dezvoltare socioeconomice depinde dezvoltarea ?i modernizarea ??rii în ansamblu. ?i  Ghidul practic, elaborat de exper?ii IDIS „Viitorul”, urmeaz? a fi suportul ?tiin?ifico-practic pentru administra?ia public? local? în procesul de planificare strategic? modern?. Ac?iunile trebuie s? fie coordonate astfel, încât obiectivele privind dezvoltarea socioeconomic? s? fie realizate pe deplin.

Reprezentantul  GIZ, Alexandru MURAVSCHI, consultant na?ional superior PPR în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice în Republice Moldova”, a apreciat  Ghidul practic ca fiind o carte de c?p?tâi pentru conduc?torii autorit??ilor locale în domeniul planific?rii strategice, deoarece orice activitate începe de la planificare. Evenimentul este de o mare însemn?tate nu numai pentru APL, dar pentru întreaga ?ar?, or ?ara poate s? se dezvolte prin dezvoltarea fiec?rui raion în parte.

Despre procesul de elaborare a Ghidului practic a vorbit  Liubomir CHIRIAC, expert IDIS „Viitorul”, care a informat c? aceast? lucrare a fost elaborat? în cooperare cu institu?iile publice, în primul rând, cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor, GIZ, la elaborarea ei au fost studiate cele realizate la noi ?i practica interna?ional? în acest domeniu pentru a oferi APL un manual de calitate privind elaborarea pe baze moderne a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconomic?. În continuare, au luat cuvântul colegii acestuia, exper?ii Angela SECRIERU ?i Ion TORNEA, care au procedat la  prezentarea pe capitole a Ghidului practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socioeconimic?.

Ghidul este structurat în 4 capitole: „Raionul – cadrul pentru planificarea strategic?”, „Planificarea strategic? – caracteristicile, metodele ?i elementele acesteia”, „Etapele procesului de planificare strategic?” ?i „Programe ?i proiecte prioritare ale dezvolt?rii raionului”, fiind incluse ?i anexe referitor la  particularit??ile elabor?rii strategiei raionale privind dezvoltarea serviciului managementului de?eurilor, a serviciului de ap? ?i canalizare ?i implementarea m?surilor de eficien?? energetic?.

Dup? prezentarea Ghidului, au urmat o serie de întreb?ri ?i r?spunsuri cu referire la diverse aspecte ale lucr?rii, modalit??ile de aplicare a acesteia  în practic?. În acest context,  O. Balan a men?ionat cre?terea evident? în ultimii ani a num?rului de masteranzi ?i audien?i la cursurile de dezvoltare profesional?, în cadrul c?rora   func?ionarii publici sunt instrui?i în scopul cre?terii capacit??ilor în domeniul planific?rii strategice. Cu atât mai mult, exist? ?i o cooperare permanent? a Academiei cu autorit??ile publice, c?rora le sunt oferite consulta?ii ori de câte ori este necesar.

A. Muravschi a accentuat, c? GIZ conlucreaz? permanent cu autorit??ile locale, cu partenerii s?i, inclusiv prin dona?ii de literatur? de specialitate, pentru a asigura maximum de eficien?? activit??ilor sale. Dumnealui  a men?ionat c? Ghidul practic a fost deja distribuit tuturor raioanelor, dar ?i institu?iilor de înv???mânt superior, altor  institu?ii din ?ar?. Scopul acestor activit??i este de a preg?ti cadre înalt calificate dotate cu abilit??i de elaborare ?i implementare a proiectelor pentru dezvoltarea  continu? a teritoriilor administrate. În cadrul acestui eveniment, A. Muravschi a donat din partea GIZ  un set de 100 de c?r?i pentru biblioteca Academiei de Administrare Public?.


Pe 11 noiembrie curent, la Academia de Administrare Public?, a avut loc o mas? rotund? în cadrul c?reia a fost inaugurat un Punct de informare ?i documentare al Alian?ei Nord-Atlantice (NATO). La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferen?iar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferen?iar universitar, ?ef al Catedrei ?tiin?e administrative,  Rodica RUSU, doctor, conferen?iar universitar, ?ef-interimar al Catedrei ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, ?efa Sec?iei informare ?i documentare, masteranzi.

În debutul mesei rotunde, a fost prezentat un scurt film documentar despre apari?ia ?i etapele de dezvoltare a NATO.

 

Dna Elena MÂRZAC, director executiv al Centrului de Informare ?i Documentare NATO (CID NATO) din Republica Moldova, a adresat conducerii Academiei mul?umiri pentru sus?inerea ideii de inaugurare în cadrul Academiei de Administrare Public? a unui punct de informare ?i documentare  NATO, men?ionând bunele rela?ii de cooperare cu aceast? prestigioas? institu?ie de înv???mânt superior de preg?tire a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al ??rii. Domnia sa a f?cut o scurt? prezentare a istoriei fond?rii CID NATO în Republica Moldova, misiunea c?ruia este de a promova valorile europene, cooperarea Republicii Moldova – NATO în sprijinul p?cii ?i securit??ii. Bazele cooper?rii multilaterale dintre Moldova ?i NATO au fost puse în 1994, când pre?edintele Mircea Snegur a semnat cu Manfred Woerner, Secretarul General  NATO, documentul-cadru al Programului „Parteneriatul pentru pace”, fiind, astfel, institu?ionalizat? colaborarea celor doi parteneri.

Inaugurarea acestui punct va aprofunda ?i diversifica colaborarea dintre Academie ?i CID NATO, a subliniat E. Mârzac, optând pentru organizarea pe viitor a unor asemenea mese rotunde de ambele p?r?i, u?ile Centrului  fiind oricând deschise pentru doritorii de a se informa mai pe larg despre ultimele nout??i, evolu?ia situa?iei regionale ?i interna?ionale.

Prezent la eveniment, Viorel CIBOTARU, director al Institutului European de Studii Politice, cofondator al CID NATO, s-a referit la istoria fond?rii ?i evolu?iei Alian?ei Nord-Atlantice,   men?ionând c? NATO nu reprezint? doar o for?? militar? f?r? egal, ci ?i un sprijin important pentru cauza p?cii ?i dezvolt?rii statelor-membre ?i partenere.

Dup? aceste discursuri au urmat dezbateri, în cadrul c?rora au fost abordate mai multe aspecte ale situa?iei regionale ?i interna?ionale, ale extinderii pe viitor a Alian?ei Nord-Atlantice ?i colaborarea cu Republica Moldova.

Urmare a acestui eveniment, biblioteca Academiei a fost completat? cu o serie de c?r?i ?i bro?uri despre Alian?a Nord-Atlantic?, colaborarea Republicii Moldova cu aceast? organiza?ie interna?ional?, percep?ia NATO în ?ara noastr?.


Editura SAGE ofer? acces gratuit pentru Academia de Administrare Public? la bazele de date SAGE Research Methods ?i SAGE Research Methods Cases, pentru perioada 23 iunie – 23 decembrie 2014.

SAGE Research Methods este un instrument de metode de cercetare create pentru a ajuta cercet?torii, profesorii ?i studen?ii cu proiectele lor de cercetare. SAGE Research Methods face leg?tura la peste 175.000 de pagini a unor c?r?i, reviste ?i surse de referin?? de renume cu instrumente de c?utare cu adev?rat avansate. Cercet?torii pot explora concepte metode pentru a le ajuta s? efectueze proiectele de cercetare, s? în?eleag? anumite metode sau s? identifice noi metode, s? desf??oare activit??i de cercetare, ?i s? vin? cu propriile lor concluzii. Deoarece SAGE Research Methods se concentreaz? pe metodologii, mai degrab? decât discipline, acesta poate fi utilizat atît în domeniul ?tiin?elor sociale,  cît ?i în alte domenii de cercetare.

SAGE Research Methods Cases este o colec?ie de studii de caz de cercet?ri sociale reale care pot fi folosite în procesul de predare. Cazurile sunt originale, special comandat, ?i concepute pentru a ajuta studen?ii/masteranzii s? în?eleag? concepte metodologice de multe ori abstracte prin implicarea lor în studii de caz ale proiectelor de cercetare reale.

Disponibil ca un supliment pentru SAGE Research Methods sau ca un produs de sine st?t?tor, SAGE Research Methods Cases include studii de caz originale de proiecte de cercetare reale ?i scenarii de cercetare scrise de cercet?torii în?i?i. Aceste studii de caz completeaz? în?elegerea teoretic? a studen?ilor/masteranzilor, prin explorarea dificult??ilor, nuan?elor ?i deciziilor din via?a reala cu care se confrunt? cercet?torii.


Luni, 23 iunie curent, la Academia de Administrare Public? a avut loc tradi?ionala, în ajunul noului an de studii, Ziua u?ilor deschise, organizat? de Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale care s-a desf??urat în localul Bibliotecii ?tiin?ifice a Academiei. La eveniment a participat un grup de absolven?i ai Universit??ii de Stat din Moldova.

?eful catedrei, dl Orest T?RÎ??, doctor în politologie, conferen?iar universitar,  a f?cut o scurt? prezentare a Academiei care în cei 21 de ani de la fondare a devenit o institu?ie de elit? de înv???mânt superior, Centrul Na?ional de preg?tire ?i perfec?ionare a cadrelor de înalt? calificare pentru serviciul public al ??rii.

Dna Maria STRECHII, director al Departamentului înv???mânt superior, doctor, conferen?iar universitar, a oferit celor prezen?i detalii despre condi?iile de admitere la Academie, despre procesul de studii, despre specializ?rile la masteratul de cercetare ?i cel de profesionalizare, despre stagiile în cadrul autorit??ilor publice centrale ?i locale, precum ?i peste hotare.

Detalii privind disciplinele de la Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale, incluse în programa de studii de masterat, a prezentat O. T?rî??, care a men?ionat c? unele dintre ele sunt predate exclusiv numai la Academie. Profesorii catedrei sunt speciali?ti de înalt? calificare, cu o bogat? experien?? ?i practic? de lucru, acumulat? în cadrul Ministerului Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene, în ambasade ?i alte institu?ii de profil interna?ional.

Dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, ?efa Sec?iei informare ?i documentare, a f?cut o scurt? prezentare a Bibliotecii ?tiin?ifice, despre programul de lucru, accentuând faptul c? în cadrul bibliotecii pot fi accesate bazele de date ale multor centre informa?ionale de prestigiu din lume.

În final, participan?ii la Ziua u?ilor deschise au adresat mai multe întreb?ri referitor la condi?iile de admitere ?i de studii la Academia de Administrare Public?.


Miercuri, 18 iunie 2014, în vizit? la Biblioteca Academiei de Administrare Public?  au fost  reprezentan?ii ?colii de Management în S?n?tate Public? de pe lâng? Universitatea de Medicin? ?i Farmaceutic? „N. Testemi?eanu”, directorul institu?iei, Oleg LOZAN, doctor habilitat în medicin?, Constantin RÂMI?, conferen?iar universitar, doctor în medicin?, ?i Iurie OSOIANU, lector. Delega?ia a fost înso?it? de Rectorul Academiei, Dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, Andrei GROZA, prim-prorector AAP, doctor în istorie, conferen?iar universitar.

Scopul vizitei - ini?ierea rela?iilor de colaborare între ?coala  de Management în S?n?tate Public? de pe lâng? Universitatea de Medicin? ?i Farmaceutic? „N. Testemi?eanu” ?i Academia de Administrare Public? în aspect didactic ?i ?tiin?ific, informa?ional ?i documentar  care include economie ?i management  public , administra?ia public? ?i politici publice, drept, rela?ii interna?ionale.


AVIZ

Scientific Knowledge Services, companie ce reprezint? editura Emerald a deschis pentru Academia de Administrare  Public? accesul la revistele in format electronic din cadrul editurii Emerald. Perioada de acces gratuit:  14 aprilie – 30 mai  2014 la adresa: www.emeraldinsight.com, de la calculatoarele din incinta Academiei.

Considerate una dintre cele mai importante edituri la nivel mondial Emerald ofer? acces la un num?r impresionant de peste 200 de reviste care acoper? cele mai importante domenii precum:   Audit, Contabilitate, Management si Strategie dar si Inginerie. In cadrul acestei perioade de gratuitate avem  acces la urm?toarele colec?ii:

 • Accounting, Finance & Economics
 • Business, Management &Strategy
 • HR, Learning & Organizational Studies
 • Information &Knowledge Management
 • Health and Social Care
 • Marketing
 • Operation, Logistics & Quality
 • Property Management & Built Environment
 • Public Policy & Environmental Management
 • Tourism & Hospitality
 • Engineering
 • Library Studies
 • Education

Scientific Knowledge Services nu î?i asum? doar rolul de simplu agent. Principalul ?i cel mai important rol al s?u este s? creeze o conexiune între câteva edituri selectate din  mediul academic ?i de cercetare din Republica Moldova, în care accesul la con?inut este la fel de important ca alte aspecte cum sunt analiza nevoilor informa?ionale, cre?terea vizibilit??ii activit??ilor de cercetare din ?ara, instruirea autorilor ?i editorilor pentru a ob?ine un impact mai mare în  bibliotecile de cercetare ?i educare, pentru o utilizare eficient? a informa?iei.


Anun? Polpred

Începând cu 04.04.2014 Biblioteca AAP are acces liber la baza de date Polpred.com rubrica ”????? ???”, f?r? restric?ii privind desc?rcarea, pân? la data de 15.10.2014.

Proiectul Polpred.com ????? ???”, monitorizeaz? domeniile economie ?i drept, include o sintez? a presei ?i documente ale anali?tilor în economie ?i drept din circa 600 de surse, vizeaz? 53 de ramuri ale economiei din toate ??rile lumii, reflect? politica industrial? din Rusia ?i din str?in?tate, inclusiv informa?ii utile despre economia Republicii Moldova, în perioada 1998 - 2013. Milioane de ?tiri de top, ale agen?iilor de pres? din ultimii 15 ani. C?utare personalizat?.  Cu un singur clic converti?i articolul în MS Word.

Con?ine ghiduri de afaceri pe ??ri ?i domenii.  Acces gratuit la peste 5 mii de c?r?i electronice în limba englez?.  Revista presei gratuit?.

Polpred.com se deschide pe toate calculatoarele bibliotecii ?i re?eaua intern?.


Mas? rotund?  cu genericul: „Ce înseamn? a fi european?”

,,European este cel care are nostalgia Europei”

Milan Kùndera

Mar?i, 25 martie 2014, la Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei de Administrare Public? a avut loc o masa rotund? cu genericul „Ce înseamn? a fi european?”, organizat? de Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale ?i Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei cu masteranzii grupei 113 Rela?ii interna?ionale, masterat cercetare. Discu?ia a fost  moderat? de dna Rodica RUSU, doctor, conferen?iar universitar.

Scopul activit??ii   l-a constituit  expunerea  ?i punerea în discu?ie a  eseurilor   elaborate de c?tre masteranzi  în care au fost reflectate medita?iile, tr?irile, perceperile  tinerilor pe marginea  ideii de a fi european, idei  trecute  prin  prisma analizei  componentelor identit??ii europene, a provoc?rilor presupuse adiacente statutului de a fi european.

Discu?iile participan?ilor, concepute sub aspectul unor abord?ri particulare  s-au axat pe conceptul  complex  privind identitatea european?, problemele  ce ?in de valorile comune ale Europei ?i europenilor,  normele, semnifica?iile, ac?iunile  ?i  atitudinile comportamentale, suporturile materiale ?i spirituale, ac?iunile  care vizeaz? schimb?rile obiective ?i subiective, cantitative ?i calitative. Participan?ii la masa rotund? au analizat, de asemenea, problemele ?i perspectivele integr?rii  europene a Republicii Moldova, au fost formulate idei, a c?ror realizare ar contribui la accelerarea acestui proces.

Cu idei relevante ?i constructive la subiectele abordate s-au manifestat  masteranzii Serghei Gheorghiciiuc, Iuliana Oaserele, Ludmila Nofit, Eremia Andrei, Gheorghe Rîciu, Victoria Ciobanu ?. a.

De asemenea, participan?ii la masa rotund? au fost familiariza?i cu o gam? larg? de publica?ii care abordeaz? tematica culturii ?i civiliza?iei europene, identit??ii  ?i con?tiin?ei europene, evolu?iei ?i perspectivelor UE, politicile UE, vectorul european al Republicii Moldova, publica?ii vernisate la expozi?ia de carte cu genericul ,,Uniunea European? – evolu?ie, perspective, provoc?ri”.

În  final, moderatorul întrunirii, dna dr. Rodica Rusu  a generalizat ideile  ?i abord?rile participan?ilor la discu?ii, prezentând  în mod concis concluzii ?i solu?ii fezabile de tratare  a subiectului ,,Ce înseamn? s? fii european?” , ce presupune apropierea  de standardele europene, necesitatea  implement?rii reformelor în domeniile socioeconomice ?i politice, menite s? modernizeze ?ara ?i s? asigure conformitatea cu criteriile ?i standardele europene.


Scientific Knowledge Services, companie ce reprezint? editura Taylor and Francis, a deschis pentru  Academia de Administrare Public?  accesul gratuit la arhiva electronic? a editurii Cambridge University Press pentru perioada  1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2016  ?i la revistele în format electronic din cadrul colec?iei „Social Scieneces&Humanities”  pentru perioada 4 martie - 5 mai curent.

 

Resursele respective sunt oferite prin intermediul Consor?iului Resurse Electronice pentru Moldova, Academia de Administrare Public? fiind membru activ al acestuia.

În contextul dat, compania Scientific Knowledge Services, în colaborare cu Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei, a organizat un training de utilizare a platformelor electronice Cambridge ?i Taylor&Francis. În cadrul acestuia reprezentantul companiei, Daniel Lungu, a prezentat am?nun?it modalit??ile  de accesare a bazei de date electronice ?i utilitatea acestora în efectuarea unor cercet?ri ?tiin?ifice.


Scientific Knowledge Services, companie ce reprezint? editura Taylor and Francis, a deschis pentru  Academia de Administrare Public?  accesul gratuit la revistele în format electronic din cadrul colec?iei „Social Scieneces & Humanities”  pentru perioada 4 martie - 5 mai curent.

Considerat? drept  una dintre cele mai importante edituri la nivel mondial, Taylor and Francis ofer? acces la cea mai important? colec?ie de reviste proprii. Colec?ia num?r? de peste 1100 reviste a c?ror arhiv?, care dateaz? din anul 1997. Domeniile  acoperite de aceste reviste sunt afacerile, economia, managementul, politic?, rela?iile interna?ionale, geografia, istoria, stiin?ele biblioteconomiei ?i multe altele. Scientific Knowledge Service nu-?i asum? doar rolul de simplu agent .Principalul ?i cel mai important rol al s?u este s? creeze o conexiune între câteva edituri selectate ?i mediul academic ?i de cercetare, în care accesul la con?inut este la fel de important ca alte  aspecte, precum analiza nevoilor informa?ionale, cre?terea vizibilit??ii  activit??ilor  de cercetare din ?ar?, instruirea autorilor ?i a editurilor, pentru a ob?ine un impact mai mare   al bibliotecilor de cercetare ?i educare, pentru  o utilizare eficient? a informa?iei.

Dup? cum a men?ionat dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, ?efa Sec?iei informare ?i documentare, gestul companiei Scientific Knowledge Services este un sprijin binevenit pentru efectuarea cercet?rilor f?r? eforturi financiare.  Accesul deschis la informa?ia ?tiin?ific? este un instrument  func?ional pentru dezvoltarea gândirii umane ?i constituie o baz? a cunoa?terii ?tiin?ifice globale.


Recent,  AAP a beneficiat de o valoroas? dona?ie de carte oferit? cu generozitate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a Republicii Moldova. Dona?ia include trei lucr?ri: „Manualul Judec?torului pentru cauze penale", „Manualul judec?torului pentru cauze  civile” ?i „Modele de acte judec?tore?ti: Procedura civil?”.

Lucr?rile au fost elaborate la ini?iativa Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie a Republicii Moldova  cu sus?inerea Asocia?iei Judec?torilor din Republica Moldova, a Ministerului Justi?iei, a Facult??ii de Drept  a Universit??ii de Stat din Moldova ?i a Universit??ii de Studii Europene din Moldova.

Manualele, la elaborarea c?rora ?i-au adus contribu?ia personalit??i marcante din domeniu, sunt  recomandate de c?tre Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a Republicii Moldova, Consiliul Superior  al Magistraturii al Republicii Moldova ?i Consiliul Facult??ii de Drept a Universit??ii de Stat din Moldova, tuturor  judec?torilor, procurorilor, ofi?erilor de urm?rire penal? ?i altor actori implica?i în înf?ptuirea justi?iei în diferite situa?ii, dar ?i pentru a dezvolta o jurispruden?? uniform? ?i previzibil? ?i, implicit, pentru respectarea principiilor statului de drept.

Academia de Administrare Public? a adreseaz? Cur?ii Supreme de Justi?ie a Republicii Moldova sincere mul?umiri pentru apreciabila dona?ie de carte, care insereaz? lucr?ri de o importan?? indubitabil? în domeniul juridic.


Aflat recent într-o vizit? de lucru la Academia de Administrare Public?, dl Aurel PAPARI, doctor, profesor universitar, Pre?edinte al Universit??ii „Andrei ?aguna” din Constan?a, a f?cut pentru Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei o dona?ie de carte care include 4 titluri: „Sondaje ?i anchete”, „Economie politic?”, „Pia?a de capital din România”, „Public Communication in Media”, precum ?i câteva numere ale revistei universit??ii „Comunicare ?i Marketing”, editat? de Funda?ia „Andrei ?aguna”.

 

Dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, prim-prorector al Academiei de Administrare Public?, i-a adresat oaspetelui român sincere mul?umiri pentru valoroasa dona?ie de carte, care insereaz? lucr?ri de o importan?? ?tiin?ific? incontestabil?, cu un impresionant volum de informa?ii, fiind, astfel, oferit? posibilitatea s? fie cunoscute mai îndeaproape ?i s? fie promovate realiz?rile didactice ?i ?tiin?ifice ale Universit??ii „Andrei ?aguna”.În cadrul întrevederii, a fost exprimat? disponibilitatea reciproca pentru o extindere a unei colabor?ri fructuoase, precum ar fi publicarea articolelor ?i materialelor cercet?rilor ?tiin?ifice ale profesorilor Universit??ii ?i Academiei în revistele „Comunicare ?i Marketing” ?i „Administrarea Public?”, schimbul de experien?? ?i al practicilor avansate în procesul de studii în domeniile managementului, dreptului, politologiei, economiei, rela?iilor interna?ionale, tehnologiilor informa?ionale, specializ?ri care sunt studiate la Academia de Administrare Public?.

Reamintim, c? Academia de Administrare Public? particip?, împreun? cu Universitatea „Andrei ?aguna” din Constan?a, în cadrul „Re?elei de colaborare la Marea Neagr? UNIVERS-SEA.NET”, iar în toamna anului trecut a fost semnat Protocolul de colaborare între Academia de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova, Universitatea „Andrei ?aguna” din Constan?a ?i Universitatea Karabuc din Turcia, obiectivul de baz? fiind perfec?ionarea continu? ?i îmbun?t??irea calit??ii procesului de instruire ?i cercetare ?tiin?ific? în conformitate cu strategiile educa?ionale ale celor trei institu?ii de înv???mânt superior.


Biblioteca Academiei de Administrare Public? a inaugurat recent, cu ocazia edi?iei a XI-a a Zilei Interna?ionale a Siguran?ei pe Internet, expozi?ia de carte cu genericul   „ Împreun? facem Internetul mai bun”. În cadrul expozi?iei au fost expuse manuale de ini?iere ?i aprofundare în domeniul utiliz?rii resurselor de Internet, c?r?i despre securitatea în internet ?i despre drepturile propriet??ii intelectuale. De asemenea, în timpul expozi?iei au fost puse la dispozi?ia vizitatorilor ?i pliante privitor la serviciile online, oferite de c?tre Guvernul Republicii Moldova, printre care ?i semn?tura digital? - un instrument electronic care ofer? acces la servicii electronice atât publice, cât ?i private.

 

Ziua Siguran?ei pe Internet este un eveniment de anvergur? interna?ional? sus?inut de re?elele INSAFE (European Safer Internet Network) ?i INHOPE (International Association of Internet Hotline Providers) care face parte din programul Safer Internet al Comisiei Europene.

Dup? cum a men?ionat dna Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, ?efa Sec?iei informare ?i documentare, ast?zi una din trei persoane pe glob folose?te Internetul într-o form? sau alta , îns? un num?r mare de utilizatori nu este informat suficient ?i apare un risc sporit de pierdere sau  distorsionare a datelor electronice. Utilizatorii de Internet trebuie s? cunoasc? bine  resursele acestuia dar ?i pericolele  care pot ap?rea. Informarea este cea mai bun? metod? de combatere a fenomenelor cu impact negativ, în cazul de fa?? - lacunele securit??ii în Internet.

Expozi?ia este organizat? cu suportul informa?ional al Asocia?iei Bibliotecarilor din Republica Moldova.


Pe 18 decembrie 2013, la Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei de Administrare Public?, a avut loc masa rotund? cu genericul „Unitate cultural? prin diversitate”, organizat? de Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale. În cadrul acestei mese rotunde a fost lansat? cartea  „Procese culturale europene: implica?ii pentru Republica Moldova”, care reprezint? un curs de lec?ii, elaborat de dna Stela Spânu, doctor, conferen?iar universitar.

 

În cuvântul întroductiv, dl Orest T?râ??, doctor, conferen?iar universitar, ?ef Catedr? ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale, a men?ionat importan?a studierii de c?tre masteranzi a particularit??ilor culturale ale na?iunilor europene  care sunt într-o strâns? interac?iune,  dând, în acest sens, o înalt? apreciere cursului de lec?ii propus pentru dezbateri în cadrul mesei rotunde.

Autoarea acestui curs de lec?ii, dna Stela Spânu, a subliniat c? este un singur lucru care ne une?te, acesta fiind cultura, fapt argumentat pe parcursul întregii istorii a omenirii.  ?i un curs de lec?ii privind conceptul de cultur? în interpretarea clasic? ?i contemporan? este binevenit pentru masteranzii Academiei de Administra?ie Public? ?i, în general, pentru publicul larg interesat de aceast? problem? major? a umanit??ii.

O abordare original? a temei mesei rotunde a fost prezentarea pe capitole a c?r?ii de c?tre masteranzi, care ?i-au expus punctele de vedere asupra unor sau altor aspecte ale culturii, în context na?ional ?i interna?ional, cu referire la asemenea fenomene ale lumii de ast?zi cum ar fi migra?ia în mas? ?i schimburile interculturale,  unitatea ?i diversitate etnic? ?i lingvistic?, diversitatea religiilor, care devin probleme de actualitate în plan global.

Dl Petru Furtun?, doctor, conferen?iar universitar, s-a referit, în special, la fenomenul migra?iunii, care s-a amplificat  considerabil în ultimul timp ?i creeaz? probleme în mai multe ??ri, îndeosebi în cele europene, prin diversitatea de concepte de trai, cultur?  ?i de religie, cu impedimente privind încadrarea imigran?ilor în societate.

Apari?ia  acestei lucr?ri, elaborat? de colega noastr?, Stela Spânu, a fost a?teptat? ?i ne bucur? mult, a subliniat dna Silvia Dulschi, doctor în istorie, conferen?iar universitar interimar, metodist în Direc?ia cooperare interna?ional? ?i investiga?ii ?tiin?ifice. Lucrarea propune o viziune interdisciplinar? asupra temei vizate, investiga?ia fiind efectuat? din perspectiva culturologiei, a ?tiin?elor politice, lingvistice ?i sociologice.  Lucrarea are o importan?? major? pentru cercetarea ?tiin?ific? din Moldova. Societatea noastr? contemporan? este caracterizat? de probleme complexe, care se cer a fi solu?ionate, inclusiv prin conceptul de unitate cultural?, a generalizat dna Silvia Dulschi.

Este o lucrare deosebit de important? ?i actual?  în procesul de integrare ?i aderare a ??rii noastre la comunitatea statelor europene, a men?ionat, la rândul s?u, dna Rodica Sobieschi-Camerzan, ?ef Sec?ie informare ?i documentare. Lucrarea are un caracter didactic ?i are  menirea de a veni în ajutor studen?ilor, masteranzilor, doctoranzilor, func?ionarilor publici, tuturor celor care se intereseaz? de  valorile comune ale Europei ?i ale europenilor, politicile culturale promovate de c?tre Uniunea European?,  integrarea Republicii Moldova în procesele culturale europene.

În final, dl Orest T?râ?? a men?ionat, c? asemenea mese rotunde cu   tematic? specific? domeniului de referin?? vor fi organizate permanent pentru a oferi masteranzilor posibilit??i de a dialoga ?i a face schimb util de informa?ii, a ob?ine anumite deprinderi practice  pentru a se încadra plenar în sistemul public al ??rii pe care urmeaz? s?-l perfec?ioneze continuu, conform standardelor europene ?i mondiale.


Un îndr?gostit de ?tiin?a administra?iei

De?i a venit cam cu întârziere în adev?rata lume a ?tiin?ei, Aurel Sîmboteanu, doctor în ?tiin?e politice, conferen?iar universitar, ?ef Catedr? ?tiin?e administrative la Universitatea de Stat din Moldova, s-a dovedit a fi un cercet?tor prodigios ?i un adev?rat îndr?gostit de ?tiin?a administra?iei publice, elaborând ?i publicând pe parcursul ultimilor ani un num?r impun?tor de manuale, monografii, articole, studii, lucr?ri metodice în domeniul teoriei ?i practicii administra?iei publice, f?r? a mai vorbi despre vasta Dumnealui activitate didactic?. El s-a manifestat, de asemenea, ca un discipol fidel ?i deosebit de harnic al regretatului Mihail Platon, doctor habilitat, profesor universitar, primul rector al Academiei de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova ?i fondator al ?tiin?ei administra?iei în Republica Moldova.

 

De acest lucru s-au convins înc? o dat? profesorii ?i masteranzii Academiei de Administrare Public?, participând pe 7 noiembrie curent la lansarea mai multor c?r?i – „Administra?ia public?: prin reformare spre modernizare” (Chi?in?u, 2013), „Dimensiuni reformatoare ale administra?iei publice centrale de specialitate din Republica Moldova” (Chi?in?u, 2013), „Istoria administra?iei publice din Moldova” (Chi?in?u, 2009), „Teoria administra?iei publice” (Chi?in?u, 2008) – ale acestui neobosit cercet?tor.

- Doresc s? v? aduc sincere mul?umiri pentru ocazia de a m? întâlni cu D-voastr?, - a subliniat dl Aurel Sîmboteanu în cuvântul de deschidere a lans?rii publica?iilor sale. - Sunt n?scut la ?ar?. M? bucur nespus de mult când plou?, dar m? întristez când este secet?. Precum ploaia potole?te setea p?mântului, a?a ?i cartea înnobileaz? sufletul omului. Ast?zi avem o întâlnire cu cartea. S? ne bucur?m împreun? de acest rar prilej.

Sincere cuvinte de apreciere a elabor?rilor ?tiin?ifice ?i a activit??ii didactice multilaterale a dlui Aurel Sîmboteanu, care ?i-a consacrat o bun? parte din via?a sa activit??ii în cadrul Academiei de Administrare Public?, de?inând func?iile de ?ef al Direc?iei instruire ?i de vicerector, au rostit dnii Vasile Marina – rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, Ion Dulschi – doctor în istorie, conferen?iar universitar, Silvia Dulschi – doctor în istorie, conferen?iar universitar, Andrei Groza – doctor în istorie, conferen?iar universitar, Teodor Popescu – doctor în istorie, conferen?iar universitar, Angela Popovici – doctor în istorie, conferen?iar universitar. Asupra valorii aplicative a lucr?rilor autorului s-au pronun?at Tamara Gheorghi?a – ?ef Direc?ie reforma administra?iei publice centrale, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, ?i Vasile Cioaric, absolvent al Academiei, iar despre interesul sporit al cititorilor pentru c?r?ile savantului a vorbit dna Rodica Sobieski-Camerzan, ?ef Sec?ie informare ?i documentare a Academiei.

Vorbitorii au dat o înalt? apreciere elabor?rilor ?tiin?ifice ale lui Aurel Sîmboteanu, subliniind în mod special responsabilitatea ?i principialitatea autorului în activitatea de exeget, actualitatea, profunzimea, originalitatea ?i diversitatea tematic? a publica?iilor. Participan?ii la discu?ie nu au l?sat neobservate nici limba, stilul, terminologia ?i claritatea expunerii materialului ?tiin?ific.

Rectorul Academiei de Administrare Public?, dl Vasile Marina, a men?ionat, atât în debutul acestei activit??i, cât ?i în finalul s?u, calit??ile deosebite ?i rar întâlnite de cadru didactic, administrator ?i cercet?tor ale dlui Aurel Sîmboteanu, care s-a aflat la începuturile Academiei de Administrare Public?, a pus, împreun? cu Mihail Platon, bazele acesteia, dar ?i ale ?tiin?ei administra?iei în Republica Moldova. Din toat? discu?ia noastr? de ast?zi rezult? un singur lucru: dl Aurel Sîmboteanu trebuie s? revin? la Academie, func?ia sa mai r?mâne vacant?.

În încheierea lans?rii c?r?ilor sale, care a fost moderat? de dna Aurelia ?epordei, director interimar al Departamentului dezvoltare profesional? al Academiei, dl Aurel Sîmboteanu a adresat sincere mul?umiri conducerii Academiei pentru g?zduire, colegilor-savan?i – pentru aprecierile f?cute în adresa modestelor sale investiga?ii, dar ?i a sugestiilor privind continuarea cercet?rilor sale, pentru ur?rile de noi realiz?ri în domeniul cercet?rii administra?iei ca fenomen ?i proces.

Accesul Deschis - calea c?tre comunicarea ?tiin?ific? deschis?

La 29 octombrie 2013 în incinta Bibliotecii ?tiin?ifice AAP s-a desf??urat masa rotund? cu genericul  ,,Accesul deschis – calea c?tre comunicarea ?tiin?ific? deschis?”, activitate  inclus? în  Campania na?ional? de promovare ,,Moldova în Acces Deschis” în cadrul S?pt?mânii Interna?ionale a Accesului Deschis 2013, eveniment marcat în institu?iile Academice din Republica Moldova.

 

Scopul activit??ii – promovarea ?i sprijinirea circula?iei libere, deschise a informa?iilor ?i ideilor ?tiin?ifice, care servesc atât intereselor autorilor, cât ?i poten?ialilor cititori, indiferent din ce categorie ar face parte: cercet?tori, profesori, doctoranzi, masteranzi, biblioteci, universit??i, reviste ?i edituri, agen?ii finan?atoare, guverne.

 

Open Access WeeK 2013 este un eveniment global, ajuns la a ?aptea edi?ie, promovând Accesul Deschis ca o nou? norm? în instruire ?i cercetare.

Subiectele pe  care s-au axat  lucr?rile mesei rotunde au fost: rolul bibliotecii în dezvoltarea ?tiin?ei universitare; Accesul Deschis: optimizarea comunic?rii ?tiin?ifice ?i universitare; DOAJ – calea în spa?iul ?tiin?ific electronic.

La eveniment au participat: Natalia CHERADI, coordonator EIFL-OA Moldova; Elena BORDIAN, director al Bibliotecii Republicane Tehnico-?tiin?ifice, Maria STRECHII, Directorul Departamentului Organizarea Instruirii AAP, profesori, colaboratori, masteranzi  AAP.


Dona?ie de carte pentru casele de copii

Absolven?ii Academiei de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova, promo?ia 2012, exprim? gratitudine Academiei de Administrare Public?, îndeosebi dlui O.Balan, vicerector al Academiei, ?i dnei R.Sobieski – Camerzan, ?ef al Bibliotecii ?tiin?ifice a Academiei, pentru sus?inerea campaniei „Cartea – element al sufletului copilului”. La data de 23 aprilie în cadrul acestei campanii Biblioteca ?tiin?ific? a Academiei a donat 262 de c?r?i destinate caselor de copii care au nevoie de asisten?a. Campania respectiv? a fost lansat? de fo?tii absolven?i ai Academiei, promo?ia 2012.  Prin urmare, membrii Academiei au contribuit esen?ial la desf??urarea ac?iunii noastre de caritate. Pe viitor Administra?ia  Academiei  ?i-a exprimat disponibilitatea s? sus?in? ?i alte ini?iative de caritate pentru a contribui la promovarea carit??ii în societatea noastr?.

În numele absolven?ilor AAP, Irina Roitman


Ziua interna?ional? a c?r?ii marcat? la Biblioteca ?tiin?ific? AAP

La 23 aprilie, statele membre UNESCO au marcat Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a drepturilor de autor, cu scopul promov?rii lecturii, public?rii ?i a drepturilor de autor.

În contextul acestui eveniment ?i cu prilejul anivers?rii a 20-a AAP, mar?i, 23 aprilie, Biblioteca ?tiin?ific? AAP a organizat o serie de activit??i printre care vernisajul expozi?iei ,,Cartea spirit etern al vremurilor” ?i masa rotund? cu genericul ,,Cartea tip?rit? versus cartea electronic. Accesul deschis la informa?ie ?i dreptul de autor”.

 

Scopul mesei rotunde a fost de a sublinia înc? o dat? valoarea c?r?ii ca bun indispensabil, izvor de informa?ie universal, de educa?ie, de deservire a tot ceea ce se cheam? realizare uman?. Ideea central? în jurul c?reia s-au axat dezbaterile a fost valoarea c?r?ii tip?rite versus cartea electronic?, avantajele ?i dezavantajele c?r?ilor tradi?ionale vs de c?r?ile electronice, impactul progresului tehnico-?tiin?ific asupra institu?iilor infodocumentare, prognozele pentru viitorul c?r?ilor tip?rite în competi?ie cu cartea digital?; promovarea accesului deschis la informa?ie, respectarea dreptului de autor ?i a drepturilor conexe.

Participan?i ai mesei rotunde au fost masteranzii anului I, specialit??ile management, rela?ii interna?ionale, administra?ie public?, precum ?i profesori, colaboratori ai Academiei. Invita?i speciali ai mesei rotunde au fost Sergiu ROTARU, specialist principal în Departamentul Drepturi de Autor ?i Drepturi Conexe AGPI, care a vorbit despre respectarea dreptului de autor în condi?iile virtualiz?rii ?i digitaliz?rii masive a informa?iei; Eugenia CIBOTARU, lector superior universitar în domeniul tehnologiilor informa?ionale; Angela COJOCARU, vicedirector la Centrul de S?n?tate Spiritual? din RM, specialist în domeniul comunic?rii, Rodica RUSU, conferen?iar universitar, Alina BORODIN, student? USM, facultatea Jurnalism ?i ?tiin?e ale comunic?rii ?.a.

Un interes deosebit pentru participan?ii la eveniment a trezit prezentarea inven?iilor personale în domeniul fizicii ale Dlui Gheorghe CIBOTARI, de?in?tor al titlului de ,,Cel mai bun tân?r inovator al Republicii Moldova” dup? proclamarea independen?ei, laureat al Concursului Na?ional ,,Cel mai bun elev inovator”, 19 mai 2012, participant la Expozi?ia interna?ional? ,,Info-Invent”, 23-26 noiembrie 2011; Irina GURULEA, laureat? a concursului ,,Ploaia de stele”, martie 2013 ?i a Premiului mare al Festivalului ,,Dou? inimi gemene”, 2012; ocupant? a locului I la Concursul ,,Tinere Talente”, 2012, a delectat publicul cu o suit? de melodii pe muzica regreta?ilor Doina ?i Ioan Aldea-Teodorovici; iar Marina MANASTÎRLÎ, tân?r? poet?, autor al publica?iei ,,În dialog cu sine”, laureat? a concursului na?ional ,,Mo?tenire”, 2012, a recitat câteva poezii din crea?ia proprie.

Dat fiind faptul c? pe 23 aprilie este marcat? ?i Ziua Bibliotecarului, în cadrul discu?iilor nu a fost omis nici subiectul privind rolul bibliotecarului în via?a cultural-?tiin?ific? a societ??ii, în promovarea ?i cultivarea dragostei pentru carte, pentru lectur?, pentru valorile culturii ?i civiliza?iei omenirii; a fost înalt apreciat? munca colaboratorilor Bibliotecii ?tiin?ifice AAP.


Func?ionarii publici debutan?i în vizit? la Biblioteca ?tiin?ific? AAP

La 26 februarie 2013 func?ionarii publici debutan?i din cadrul autorit??ilor administra?iei publice locale, participan?i la cursurile de dezvoltare profesional?, organizate de c?tre Academia de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova, au efectuat o vizit? de studiu la Biblioteca ?tiin?ific? AAP. Scopul vizitei a fost familiarizarea func?ionarilor publici cu resursele informa?ionale ?i documentare în domeniul teoriei ?i practicii administra?iei publice, cadrului legal de activitate, structura ?i formele de organizare a administra?iei publice locale, sistemul de rela?ii ?i comunicarea în administra?ia public?, serviciile publice locale, managementul resurselor umane în administrarea public?, conduita func?ionarului public, lucr?ri de secretariat etc. De asemenea, participan?ii la cursuri au luat cuno?tin?? de serviciile pe care le presteaz? Biblioteca ?tiin?ific? AAP, condi?iile de acces la resursele documentare, ?i nu în ultimul rând utilizarea tehnologiilor moderne de c?utare ?i accesare a informa?iei.


Dona?ie de carte de la masteranzi

Rezultatele chestionarului de evaluare a activit??ii Academiei privind organizarea procesului de instruire, informare ?i documentare, logistic?, perfectate de c?tre masteranzii anului I, sec?ia cu frecven?? redus?, specialit??ile administrare public? ?i drept constitu?ional ?i administrativ, au demonstrat un grad înalt de apreciere a activit??ii Bibliotecii ?tiin?ifice AAP, men?ionându-se calitatea prest?rii serviciilor info-documentare. În semn de recuno?tin?? pentru ajutorul acordat masteranzilor pe parcursul sesiunii, grupa 126 specialitatea Drept constitu?ional ?i administrativ a oferit în dar bibliotecii colec?ia de carte ,,100 de idei geniale” difuzate de ziarul ,,Adev?rul”, lucr?ri care, dup? cum a men?ionat Mihai Ple?ca, specialist principal al Oficiului central de proba?iune de pe lâng? Ministerul Justi?iei, ,,ideile geniale inserate în paginile acestor c?r?i vor fi de un real folos pentru îmbog??irea cuno?tin?elor tuturor masteranzilor, func?ionarilor publici care fac studii la academie.


S?pt?mâna NATO în Republica Moldova

Nato1

La data de 3 aprilie curent, Sec?ia de informare ?i documentare a Academiei de Administrare Public? de pelâng? Pre?edintele Republicii Moldova, în colaborare cu CID NATO a lansat însediul Bibliotecii ?tiin?ifice AAP expozi?ia de carte cu genericul „Promovarea libert??ii ?iSecurit??ii în lume”. Manifestarea a s-a încadrat în lan?ul de evenimenteprilejuite de „S?pt?mâna NATO în Republica Moldova”.

În cadrul întâlnirii au luatcuvântul reprezentan?ii Centrului de Informare ?i Documentare NATO dinRepublica Moldova, în frunte cu Nicolae Vascau?an, directorul CID NATO.Dumnealui a vorbit despre misiunea, rolul ?i importan?a NATO în men?inereaordinii ?i securit??ii pe plan mondial ?i despre avantajele pe care la areRepublica Moldova ca partener NATO.

Elena SPÎNACHI, coordonator deprogram în cadrul CID NATO a eviden?iat principalele evenimente pe care centrul?i-a propus s? le realizeze în s?pt?mîna respectiv?, iar Angela Bercaru,stagiar la CID NATO, a f?cut o prezentare general? a publica?iilor donate Bibliotecii ?tiin?ifice AAP.Nato2

Dna Rodica Sobieski-Camerzan arealizat o incursiune în colec?ia Bibliotecii, la tema sistemului interna?ionalde securitate, publica?ii legate direct sau indirect de NATO.

Participan?i la lansare,func?ionarii publici ai consiliilor raionale din Republica Moldova au fostdeosebit de interesa?i de posibilitatea implement?rii anumitor proiecte lanivel local ?i finan?ate de NATO. Ac?iunile realizate pîn? în acest moment cu sus?inereaNATO fiind un exemplu elocvent al poten?ialului deosebit pe care îl presupunecolaborarea cu o organiza?ie unic? în plan mondial, cum este NATO.


Rolul culturii politice înRepublica Moldova

P1210186

La data de 22 martie a avutloc lansarea lucr?rii „Cultura Politic?”, avînd-o ca autoare pe Rodica Rusu,dr. conf. univ. int., cu al c?rui prilej a fost organizat? ?i o mas? rotund? cugenericul „Rolul culturii politice în Republica Moldova”. Evenimentul a avutloca în sala de lectur? a Bibliotecii ?tiin?ifice ?i a fost organizat de c?treSec?ia informare ?i documentare în colaborare cu Catedra ?tiin?e Politice ?iRela?ii Interna?ionale.

Prezent la lansarea c?r?iidomnul Oleg Balan, vicerector ala Academiei, dr. hab. prof. univ. int., asalutat apari?ia acestui curs de lec?ii, aducînd sincere felicit?ri autoarei ?imen?ionînd valoarea ?tiin?ifico-didactic? a studiului dat.

Doamna Rodica Rusu, a afirmatc? r?d?cinile prezentei lucr?ri vin din perioada efectu?rii studiilor demasterat, continuînd apoi cu realizare tezei de doctor. Au mai existat peparcurs perse articole ?tiin?ifice pe tema dat? publicate în perse revistede profil, inclusiv ?i revista „Administrarea public?”.

Mr2

Autoarea a mai men?ionat c?realizarea unui prim studiu pe o tem? atît de delicat? cum este culturapolitic? aduce multe satisfac?ii, dar totodat? poate atrage ?i anumite critici.Prin aceasta Dna Rodica Rusu ar?tînd disponibilitatea unor edi?ii viitoare princare s? fie actualizate ?i aprofundate o serie de probleme discutate în lucrare.

La lansare au fost invita?i:Gherhard Ohrban, Consul la Ambasada Drepturilor Omului, Directorul DepartamentuluiRela?ii Interna?ionale USPEE, Orest T?rî??, dr. în politologie, ?ef catedra?PRI, Mihai Manea ?ef-interimar, Sec?ia Editorial-poligrafic?. La eveniment auparticipat masteranzii, profesorii ?i colaboratorii Academiei.

În cadrul sesiunii decomunic?ri ?i discu?ii au fost abordate practic cele mai importante întreb?rilegate de cultura politic?. Printre acestea putem numi: importan?a studieriiculturii politice, simbolurile politice, valorile ?i normele politice, influen?amass-media asupra procesului de socializare politic?, rolul mass-media încadrul violen?ei institu?ionale, specificul culturii politice din RepublicaMoldova.

În cadrul comunic?rilorparticipan?ii au fost deosebit de implica?i ?i interesa?i de problemelediscutate, remarcîndu-se cu cuno?tin?ele temeinice, spiritul analitic ?idorin?a de a aduce un aport cît mai mare la elucidarea problemelor teoretice,dar mai ales practice, legate de cultura politic? din ?ar?.


Prima vizit? într-o bibliotec?

Foto_copii_3Foto_copii_2

Miercuri, 21 martie Biblioteca?tiin?ific? a fost vizitat? de c?tre copiii grupelor mari ?i preg?titoare dincadrul Gr?dini?ei nr. 125 din capital?. Fiind pentru prima dat? într-obibliotec?, copiii s-au ar?tat extrem de impresiona?i de ceea ce au v?zut aici:expozi?iile de carte, sala de lectur?, tehnologiile din cadrul bibliotecii,fondul de carte etc.

Colaboratorii biblioteciile-au prezentat copiilor: c?r?ile cu pove?ti, poeziile marilor poe?i aineamului, programele interactive de înv??are a limbilor str?ine, colec?iile decarte. La rîndul lor copiii au demonstrat cuno?tin?e temeinice, r?spunzînd cucuraj la întreb?rile ce le-au fost adresate, recitînd poezii, demonstrînd unv?dit interes fa?? de mediul de lucru din bibliotec?.

Foto_copii_1

Directoarea Gr?dini?ei decopii Nr. 125, Dna Natalia Mî??blînd?, a declarat c? vizita în cadrulBibliotecii ?tiin?ifice AAP se încadreaz? într-un program mai larg de ini?iere?i integrare a copiilor în mediul educativ-cultural. Aceste ac?iuni fiindbinevenite ?i necesare pentru cultivarea în rîndul copiilor a dragostei ?iinteresului fa?? de carte.

Fiind convin?i c? vizita pecare au f?cut-o copiii în cadrul Bibliotecii le-a l?sat o impresie frumoas?,credem c?, în lungul ?i interesantul drum al vie?ii, ei vor fi mereu al?turi decarte ?i de „casa c?r?ilor” – biblioteca.


Expozi?ii

Foto_exp._2Foto_exp_1

În aceast? s?pt?mîn? în cadrulBibliotecii sînt vernisate dou? expozi?ii de carte cu titlul „Ziua mondial? a echit??iisociale” ?i „Ziua Mondial? a LimbiiMaterne”.

În cadrul expozi?iei „Ziua mondial? a echit??iisociale” sînt prezentate lucr?ri ce ?inde politicile sociale din diferite ??ri ?i din Republica Moldova, valorileatitudinile ?i comportamentele sociale, drepturile sociale ale omului ?idocumentele ce le reglementeaz? pe plan na?ional ?i interna?ional, politicilegender ?i discrimin?rile de orice gen etc.

Expozi?ia cu tematica „Ziua Mondial? a LimbiiMaterne” include publica?ii ce ne vorbescdespre limbile diferitor popoare, limba matern? în Republica Moldova, limbilediferitor etnii cu care convie?uim, dic?ionare, cursuri, enciclopedii.


La data de 9 februarie încadrul Bibliotecii ?tiin?ifice a avut loc o întîlnire cu func?ionarii publiciparticipan?i la cursurile de dezvoltare profesional? a personalului cu func?iide conducere din cadrul autorit??ilor administra?iei publice centrale.

În cadrul întîlniriifunc?ionarii publici au fost familiariza?i cu resursele infodocumentareprezente în cadrul Bibliotecii, metodele moderne de informare ?i documentare,noile apari?ii editoriale în domeniul de interes pentru angaja?ii din serviciulpublic din Republica Moldova.

Participan?ii au fost foarteinteresa?i de resursele informa?ionale din cadrul Bibliotecii, modalit??ile deaccesare online a acestora ?i modalit??ile de lucru din cadrul Bibliotecii ?tiin?ifice AAP.

 


“Corup?ia în Republica Moldova – context ?i semnifica?ii”

coruptie_2

La data de 8 decembrie 2011, Biblioteca ?tiin?ific? AAP în colaborare cu Catedra ?tiin?e Politice ?i Rela?ii Interna?ionale, a organizat o mas?rotund? cu genericul “Corup?ia în Republica Moldova – context ?i semnifica?ii”, prilejuit? de “Ziua Interna?ional? Anticorup?ie”.

Masa rodunt? a fost moderat?de c?tre Orest T?RÎ??, dr. în politologie, ?eful catedrei ?tiin?e Politice ?iRela?ii Interna?ionale ?i l-a avut ca invitat special pe domnul Tudor BOR?,director adjunct, Direc?ia General? Anticorup?ie a Centrului pentru CombatereaCrimelor Economice ?i Corup?iei.

La masa rotund? au participatmasteranzi din cadrul Academiei de Administrare Public?, precum ?i studen?i dinafara acesteia.

coruptie_3

În cadrul întîlnirii au fostpuse în discu?ie chestiunile ce ?in de particularit??ile esen?iale ale corup?iei;specificul corup?iei în diferite domenii publice din Republica Moldova cum arfi : administra?ia public? local?, achizi?iile publice, sistemul politic etc.;cauzele ?i implica?iile economice ale corup?iei; politicile ?i ac?iunile anticorup?ieîn Republica Moldova.

Problematica abordat? astîrnit un interes deosebit din partea participan?ilor la aceast? întîlnire,temele puse în discu?ie fiind amplu analizate, fiind adresate întreb?ri,comentarii, sugestii ?i propuneri.

În final putem spune c? aceast? mas? rotund? a fost una reu?it? atît prin prisma problemelor discutate, activismul participan?ilor, cît ?i a rolului pe care astfel de evenimente îl joac? în contextul proceselor globale ?i na?ionale de lupt? împotriva fenomenului de corup?ie.