Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
  • DB function failed with error number 1366
    Incorrect integer value: '' for column `aapgov_db`.`jos_vvisitcounter`.`id` at row 1 SQL=INSERT INTO jos_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1579987607', '10.100.7.4')

Stima?i utilizatori ai site-ului Academiei de Administrare Public?,

Academia de Administrare Public? este una dintre cele mai prestigioase institu?ii de înv???mânt superior din ?ar?. Aici activeaz? un corp profesoral de o înalt? calificare, cu vaste cuno?tin?e în domeniului managementului, administr?rii publice, dreptului ?i a rela?iilor interna?ionale.

În cei peste 22 ani de activitate Academia a parcurs o evolu?ie calitativ nou?, fiind considerat?, pe bun? drep­tate, un centru elitar  de promovare a politicii de stat în domeniul administra?iei publice, de instruire ?i dezvoltare profesional? a func?ionarilor publici de toate nivelurile.

În prezent, Academia de Administrare Public? reprezint? o institu?ie de prestigiu, în cadrul c?reia  se formeaz? o viziune nou?, o gîndire creatoare ?i concep?ie modern? asupra societ??ii contemporane la sute ?i mii de func?ionari publici din Republica Moldova. Structura Academiei include 2 departamente (masterat ?i dezvoltare profesional?), 5 catedre de specialitate, 1 direc?ie general?, 2 direc?ii (inclusiv cooperare interna?ional? ?i investiga?ii ?tiin?ifice) ?i 3 sec?ii (biblioteca ?tiin?ific?, activitate editorial? ?i cantina).

Factorul major în asigurarea ?i men?inerea performan?elor îi revine colectivului profesoral-didactic bine instruit ?i speciali?tilor experimenta?i ai Academiei, care promoveaz? ?i transmit cuno?tin?e prin activit??ile didactice, de cer­cetare ?tiin?ific?, dezbateri, documentarea ?i publicarea materialului analitic precum ?i recomand?ri metodice în problemele serviciului public.

Rodul muncii noastre, despre care ast?zi vorbim cu mândrie, sunt ab­solven?ii institu?iei – deputa?i în Parlamentul Republicii Moldova, conduc?tori de diferite ranguri, func?ionari din cadrul autorit??ilor publice centrale ?i locale, manageri ai institu?iilor de stat, speciali?ti din diferite domenii ale societ??ii.

De la fondarea Academiei, peste 5000 de persoane au devenit speciali?ti cu studii superioare, postuniversitare ?i de masterat. Din an în an se extinde num?rul func?ionarilor din autorit??ile publice care au absolvit cursuri de formare ?i dezvoltare profesional? ?i care la moment constituie peste 37 de mii persoane.

Una dintre preocup?rile ma­jore ale Academiei este cali­tatea instruirii, atât a masteranzilor, doctoranzilor, cât ?i a func?ionarilor publici delega?i de c?tre organele administra?iei publice centrale ?i locale. Integrarea tehnologiei informa?ionale în cadrul fiec?rei discipline academice, constituie o preocupare continu?, conducerea acade­miei urm?rind prin aceasta modernizarea procesului de studiu. În paralel cu activitatea didactic?, este promovat? ?i sus?inut? activitatea de cerc­etare – cartea de vizit? a Acade­miei de Administrare Public?. Astfel, fiecare specialitate are un plan de cercetare ?tiin?ific? ?i un plan editorial, particip? la conferin?e sau simpozioane in­terne ?i interna?ionale.

Academia este implicat? în elaborarea diverselor documente ?i perfectarea cadrului legal destinat serviciului public, statutului ?i deontologiei func?ionarului public. În cadrul procesului de realizare a reformelor complexe în administra?ia public?, corpul ?tiin?ifico-didactic ?i managerial al Academiei elaboreaz? proiecte de legi, concep?ii ?i strategii na?ionale. În scopul optimiz?rii organizatorice ?i eficientiz?rii investiga?ilor ?tiin?ifice în domeniul dat, au fost create ?i activeaz? cu succes 4 laboratoare ?tiin?ifice specializate.

O importan?? primordial? i se atribuie cooper?rii interna?ionale a Academiei, intensific?rii colabor?rii cu institu?iile similare de peste hotare, desf??ur?rii activit??ilor în comun cu misiunile diplomatice, acreditate la Chi?in?u. Conform acordurilor semnate, Academia coopereaz?, în prezent, cu 16 institu?ii de profil de peste hotare, cu 32 de misiuni diplomatice ?i organiza?ii interna?ionale, acreditate în Republica Moldova.

Actualmente, conceptul instruirii din cadrul Academiei corespunde standardelor educa?ionale na?ionale ?i interna?ionale. Planurile de înv???mânt au fost rev?zute ?i ajustate la necesit??ile de instruire a func?ionarilor publici, optimizate con?inuturile ?i formele de organizare a procesului de instruire. Ajustarea la standardele europene a procesului de instruire ?i  dezvoltare profesional?, precum ?i îndeplinirea celor cinci mari func?iuni (instruire, educa?ie, crea?ie ?tiin?ific?, cultura administrativa ?i juridic?, via?? academic?) vor contribui ca Academia de Administrare Public? s? devin? ?coala con?tiin?ei, demnit??ii ?i voin?ei poporului, ?coal? înalt? care valorific? for?ele supe­rioare ale demnit??ii intelectuale ?i morale, f?când din omul profesionist un complet st?pân pe destinul s?u, devotat comunit??ii ?i ??rii.