Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Admiterea la Doctorat

 

SP

AVIZ

 

ADMITERE DOCTORAT 2015

1. CONDI?II DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Academia de Administrare Public? anun?? concurs pentru admiterea la studii prin doctorat (cu finan?are de la buget ?i în baz? de contract) pentru anul academic 2015-2016, la urm?toarele specialit??i:

563.01. Teoria, metodologia administra?iei publice.

563.02. Organizarea ?i dirijarea în institu?iile publice; servicii publice.

Admiterea la studii prin doctorat se va desf??ura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG nr. 1007  din  10.12.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.386-396/1101 din 26.12.2014).

La concursul de admitere la doctorat pot participa cet??eni ai Republicii Moldova, de?in?tori ai diplomei de masterat sau de licen??, cu media general? nu mai mic? de 8,0 si nota la examenul de specialitate nu mai mic? de 9,0. La doctorat se admit ?i cet??eni str?ini ?i apatrizi, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, in baza acordurilor interstatale, precum ?i în baz? de contracte individuale.

Absolven?ii institu?iilor de înva??mînt superior, de?in?tori ai diplomelor eliberate pîn? în anul 1995 inclusiv, au dreptul s? participe la concursul de admitere în acelea?i condi?ii.

Candida?ii la doctorat vor sus?ine 2 examene:

2. CALENDARUL ADMITERII

  • înscrierea candida?ilor: 9 – 30 noiembrie 2015;
  • înmatricularea ca studen?i-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 17 decembrie 2015.

Planul de admitere la studii prin doctorat  (cu finan?are bugetar?) pentru anul de studii 2015 –2016.

3. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII  LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune o cerere (Vezi forma pentru completare), pe numele rectorului Academiei, inso?it? de urm?toarele acte:

  • diploma de master sau de studii superioare cu suplimentul respectiv (originalul ?i copie );

  • referat ?tiin?ific (în volum de 20-25 pagini) cu tema la specialitatea aleas?, copia lucr?rilor ?tiin?ifice publicate (Vezi cerin?ele fa?? de referatul ?tiin?ific);

  • extrasul din procesul-verbal al ?edin?ei senatului/consiliului ?tiin?ific al institu?iei sau recomanda?iile a doi speciali?ti în domeniu cu grad ?tiin?ific;

  • curriculum vitae;

  • copia buletinului de identitate;

  • copia legalizat? a carnetului de munc?;

  • 3 fotografii 3x4 cm.

NOT?: Candida?ii care ?i-au f?cut studiile în str?in?tate (cu excep?ia României) vor prezenta traducerea diplomei, legalizat? notarial, precum ?i copia legalizat? a certificatului de recunoa?tere ?i echivalare a acesteia de c?tre Ministerul Educa?iei.

Actele urmeaza a fi depuse la ?coala doctoral? din cadrul Academiei de Administrare Public?, pe adresa: str. Ialoveni, 100, et. 2, bir. 205, 72-38-66 (responsabil – Crîjanovschi Maria, metodist).

Programele pentru examenele de admitere doctorat pot fi consultate în sec?iunea Studii→Doctorat→Programele examenelor admitere.

Date de contact:

Dulschi Silvia, dr., conf. univ., director ?coala doctoral? în ?tiin?e administrative:
?el. : +(37322) 28-40-84

Crîjanovschi Maria, metodist ?coala doctoral? în ?tiin?e administrative:

??l. : +(37322) 72-38-66

Fax: +(37322) 28-48-7l

e-mail:academia_doctorat@mail.ru


Inaugurarea anului academic 2013-2014 la studii prin doctorat

 

La 1 noiembrie a fost lansat anul de studii prin doctorat. La ?edin?a de inaugurare au participat: Vasile MARINA, dr. hab., prof. univ., Rector al Academiei; Oleg BALAN, dr. hab., prof. univ., Prim-prorector al Academiei; Rodica SOBE?CHI-CAMERZAN, ?ef Sec?ie informare ?i documentare; Andrei GROZA - ?ef Catedr? ?tiin?e administrative, unitatea primar? de realizare a tezei de doctorat ?i a programului de instruire avansat? la disciplinele de specialitate.

De asemenea, au fost prezen?i, membrii catedrei, conduc?torii ?tiin?ifici de doctorat, din cadrul Academiei: DULSCHI Ion, dr., conf. univ., POPOVICI Angela, dr., conf. univ., SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ., CU?MIR Marcel, dr. hab., conf. univ., ?APTEFRA?I Tatiana, dr., conf. univ., RO?COVANU Mihail, dr., conf. univ.

În mesajul de salut c?tre doctoranzi, domnului Rector, Vasile MARINA, a men?ionat importan?a unei atitudini serioase ?i con?tiente în elaborarea tezei de doctorat. A subliniat, c? tema tezei de doctorat trebuie s? se încadreze în direc?iile prioritare ale ?tiin?ei na?ionale ?i s? coreleze cu tendin?ele ?tiin?ei mondiale, de asemenea, s? ?in? cont de interesele economiei na?ionale. Totodat?, s? fie formulat? reie?ind din interesele ?tiin?ifice ale Academiei ?i cele ale doctorandului. Domnul Rector, a propus, ca fiecare doctorand s? fie antrenat în realizarea unui proiect de cercetare ?i astfel, temei tezei s? fie corelarea cu obiectivele proiectului respectiv.

Domnul Prim-prorector, Oleg BALAN, le-a urat doctoranzilor succese ?i mult? perseveren??, subliniind c? tema propus? trebuie s? aib? un subiect concret ?i formulat? concis. La începutul studiilor de doctorat se admite o formulare mai larg? a temei, urmînd ca pîn? la finalizarea lucrului asupra tezei, ea s? fie formulat? cu precizie. În scopul evit?rii suprapunerii ?i dubl?rii cercet?rilor de doctorat, doctorandul ?i conduc?torul de doctorat, urmeaz? s? consulte baza de date a CNAA ?i alte baze de date similare din lume în privin?a temelor tezelor de doctorat aflate în derulare sau realizate anterior.

Reprezentantul Direc?iei Cooperare ?i Investiga?ii ?tiin?ifice (în continuare DCII?), dna Silvia DULSCHI, dr. conf. univ. inter., a dat citire ordinului de înmatriculare, venind cu informa?ie, cu accent, pe actele normative, de care urmeaz? s? se conduc? în activitatea lor doctoranzii ?i, în special, cele, care vizeaz? formularea ?i argumentarea temei de cercetare. S-a men?ionat c? în termen de 3 luni dup? înmatriculare, urmeaz? s? fie confirma?i conduc?torii de doctorat ?i s? se aprobe temele tezelor, de c?tre Senatul AAP, s? se aprobe Programul individual de activitate al doctorandului, de c?tre Consiliul ?tiin?ific al AAP. În accest scop, s-a propus doctoranzilor pîn? la 20 noiembrie 2013, s? se determine în privin?a conduc?torului ?tiin?ific, pentru ca în comun, s? formuleze tema de cercetare, s? elaboreze baza conceptual? ?i s? întocmeasc? planul tezei de doctorat.

Doctoranzii au fost informa?i ?i despre faptul c? conduc?torul de doctorat ?i tema tezei, pot fi schimbate, doar o singur? dat? pe parcursul studiilor de doctorat, din motive întemeiate, ?i numai în cadrul specialit??ii ?tiin?ifice la care doctorandul a fost înmatriculat sau uneia înrudite acesteia, dar nu mai tîrziu decît cu un an înainte de expirarea termenului de doctorat, prin hot?rîrea Senatului. Cu referin?? la „Recomand?rile privind numirea conduc?torului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare ?i a temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitate a doctorandului", aprobate prin Hot?rîrea nr. AT 9/2 din 22 decembrie 2011, dna Dulschi a remarcat, c? în acela?i termen, de 3 luni, urmeaz? s? fie aprobat Programul individual de activitate al doctorandului, de c?tre Consiliul ?tiin?ific, document care reflect? activitatea ?tiin?ific? a doctorandului, pentru to?i anii de studiu. În continuare, dna Silvia Dulschi, s-a referit la organizarea studiilor de doctorat ?i la ceea ce cuprinde programul de preg?tire a doctoranzilor.

Andrei GROZA, ?eful Catedrei ?tiin?e administrative, în luarea de cuvînt, a atras aten?ia doctoranzilor asupra cerin?elor fa?? de alegerea temei de doctorat, problemelor care apar în formularea temei: suprapunerea temelor, necorespunderea temei specialit??ii alese. De asemenea, dl Groza, s-a referit la atestarea doctoranzilor, remarcînd faptul c? în luna noiembrie, Catedra ?tiin?e administrative, de comun cu DCII?, analizeaz? activitatea ?tiin?ific? a doctoranzilor, în baza raportului doctorandului privind realizarea Programului individual de activitate. Consiliul ?tiin?ific al Academiei, atesteaz? activitatea doctorandului.

În continuare, au luat cuvîntul membrii catedrei, conduc?torii ?tiin?ifici de doctorat: DULSCHI Ion, dr., conf. univ., POPOVICI Angela, dr., conf. univ., SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ., CU?MIR Marcel, dr. hab., conf. univ., ?APTEFRA?I Tatiana, dr., conf. univ., RO?COVANU Mihail, dr., conf. univ., care au felicitat doctoranzii cu noul lor statut, le-au dorit mult? sîrguin?? ?i putere pentru a realiza teza de doctorat.

În final, Rodica SOBE?CHI-CAMERZAN, ?eful Sec?iei informare ?i documentare, s-a al?turat felicit?rilor ?i ur?rilor de bine, comunicîndu-le doctoranzilor despre resurselor bibliografice ale Academiei de Administrare Public? ?i descriind posibilitatea utiliz?rii lor.