Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Marţi, 11 Decembrie 2012 15:41

Pe 11 decembrie curent, la Academia de Administrare Public? de pe lng? Pre?edintele Republicii Moldova, a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului de n?elegere ntre Academia Interna?ional? Anticorup?ie ?i Academia de Administrare Public?. Memorandumul a fost semnat de dl Vasile MARINA, rector al Academiei de Administrare Public?, doctor habilitat, profesor universitar, ?i Martin KREUTNER, decan n cadrul Academiei Interna?ionale Anticoprup?ie.

La ceremonia de semnare a Memorandumului au participat dl Oleg BALAN, vicerector al Academiei de Administrare Public?, doctor habilitat, profesor universitar, Maria STRECHII, director-adjunct al Departamentului organizarea instruirii al Academiei, doctor n economie, conferen?iar universitar, Aurelia ?EPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesional? al Academiei, Cristina PANTEA, ?ef al Direc?iei cooperare interna?ional? ?i investiga?ii ?tiin?ifice a Academiei, precum ?i Arlette ZAKARIAN ?i Alexei CROITORU, reprezentan?i ai Academiei Interna?ionale Anticorup?ie, Vitalie VEREBCEANU, director, Direc?ia general? de prevenire a corup?iei, interpret.

Dnii Vasile Marina ?i Oleg Balan i-au informat pe reprezentan?ii Academiei Interna?ionale Anticorup?ie despre calea parcurs? de Academia de Administrare Public? n cei circa 20 de ani de activitate, despre realiz?rile ?i perspectivele acesteia n ceea ce prive?te preg?tirea ?i dezvoltarea profesional? a cadrelor de func?ionari publici din republic?. La rndul lor, oaspe?ii austrieci au familiarizat gazdele cu formele ?i metodele de instruire n domeniul anticorup?iei ?i de prevenire a acestui flagel antisocial n ??rile Europei.

n Memorandumul semnat se men?ioneaz? c?, fiind preocupa?i de gravitatea amenin??rilor reprezentate de corup?ie pentru securitatea ?i stabilitatea societ??ii, subminnd institu?iile ?i valorile democra?iei, valorile etice ?i justi?ia, pornind de la numeroasele conven?ii interna?ionale, organiza?ii ?i mecanisme privind promovarea bunei guvern?ri ?i combaterea corup?iei, n special Conven?ia Organiza?iei Na?iunilor Unite mpotriva corup?iei (UNCAC), Conven?ia Penal? privind corup?ia ?i Conven?ia civil? privind corup?ia, reiternd necesitatea de a asigura transparen?a, responsabilitatea, legitimitatea, impar?ialitatea ?i integritatea n toate sistemele create pentru activitatea privind combaterea corup?iei, se vor ntreprinde proiecte ?i activit??i comune cu scopul de a preveni ?i de a combate corup?ia, care pot include furnizarea activit??ilor de educa?ie, formarea ?i cercetarea pentru p?r?ile interesate de prevenirea ?i combaterea corup?iei prin organizarea cursurilor comune, seminarelor, conferin?elor, stagiilor, vizitelor de studiu n ceea ce prive?te domeniile de interes comun; se vor ntreprinde, de asemenea, eforturi comune n scopul promov?rii capacit??ii ?i programelor de construc?ie institu?ional? n domeniul anticorup?iei.

Reprezentan?ii Academiei de Administrare Public? ?i ai Academiei Interna?ionale Anticorup?ie ?i-au dat asigur?ri c? vor face tot posibilul pentru a realiza cele stipulate n Memorandum n vederea combaterii corup?iei, asigur?rii unei dezvolt?ri durabile a Republicii Moldova, a prosperit??ii economice, sociale ?i spirituale a ??rii, a edific?rii unui stat democratic ?i de drept autentic.

NOT?. Academia Interna?ional? Anticorup?ie este o organiza?ie cu sediul la Laxenburg, Austria, ini?iat? de Biroul Na?iunilor Unite pentru droguri ?i crim? (UNODC), Republica Austria, de Biroul European Antifraud? (OLAF) ?i alte p?r?i interesate, care este la moment o institu?ie cu o apartenen?? n continu? cre?tere format? din statele membre ale Organiza?iei Na?iunilor Unite ?i Organiza?iile Interna?ionale din toate col?urile lumii, care are drept scop de a dep??i deficien?ele actuale n cuno?tin?e ?i practic? n domeniul combaterii corup?iei. Academia func?ioneaz? ca un centru independent de excelen?? n domeniul anticorup?iei, a educa?iei, form?rii, cre?rii de re?ele, cooper?rii ?i cercet?rii academice, n urma unei abord?ri holistice.