Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Oferte/Burse

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) este cea mai mare organiza?ie din lume care finan?iaz? programele de schimb interna?ional de studen?i ?i cercet?tori. DAAD ruleaz? anual peste 250 de programe, prin care sus?ine financiar mai mult de 67.000 de cercet?tori germani ?i interna?ionali din întreaga lume. Programele propuse sunt foarte variate incluzând un semestru de studii în str?in?tate pentru studen?i, masteranzi, doctoranzi, stagii de practic?, visiting professor, visite de documentare, asisten?a în înfiin?area de noi universit??i în str?in?tate. DAAD sus?ine activit??ile interna?ionale ale institu?iilor germane de înv???mânt superior prin intermediul serviciilor de marketing, publica?ii, organizare de evenimente ?i cursuri de instruire.


Concursul ”Destina?ie pentru tineri: Sta?ia Europa”

Secretariatul Platformei societ??ii civile „Pentru Europa” organizeaz? sâmb?t?, pe data de 12 decembrie 2015, concursul ”Destina?ie pentru tineri: Sta?ia Europa”.

Evenimentul se desf??oar? în cadrul proiectului „Patforma societ??ii civile „Pentru Europa”: consolidarea comunic?rii interne ?i externe”, parte a campaniei „Europa pentru tine”, finan?at? de USAID ?i FHI360.

Scopul concursului este de a încuraja tinerii din Republica Moldova s? studieze ?i s? cunoasc? mai multe despre cultura, civiliza?ia ?i valorile europene. La concurs sunt îndemna?i s? participe tineri cu vârste cuprinse între 14-17 ani, care posed? cuno?tin?e în domeniul tematicilor europene (politic?, geografie, cultur?, lingvistic? etc.) ?i sunt dornici s? ?i le împ?rt??easc? semenilor. Data limit? de înscriere în concurs este 30 noiembrie 2015.

Concursul se va desf??ura în trei etape 
pe parcursul unei singure zile.

Primele dou? etape presupun testarea cuno?tin?elor europene, iar cea de-a treia etap? - prezentarea unei pledoarii în fa?a juriului în care participantul trebuie s? abordeze unul din urm?toarele subiecte:

 1. Dac? a? fi pre?edintele Parlamentului European ce a? face pentru Uniunea European?, în general, ?i pentru Moldova, în particular.
 2. Dac? a? fi Comisar European pentru Energetic? ce a? face pentru a asigura securitatea energetic? a UE ?i a Republicii Moldova.
 3. Dac? a? fi Comisar pentru Extindere, pentru ce politic? de extindere a UE a? pleda.
 4. Ce a? face dac? a? fi eurodeputat din partea Republicii Moldova.
 5. Dac? a? fi Comisar European pe probleme privind drepturile omului pe ce aspecte a? pune accentul pentru a îmbun?t??i situa?ia drepturilor omului în lume.
 •  Pledoaria va fi prezentat? verbal;
 • Aceasta nu trebuie s? dep??easc? durata de 3 min;
 • Pledantul nu se va folosi de noti?e în cadrul prezent?rii;
 • Varianta scris? a pledoariei va fi prezentat? juriului.

 Tinerii vor avea posibilitatea s? concureze pentru a ob?ine unul din cele trei premii de valoare.

   I. Tablet? 10.1"
   II. Phablet?/Tablet? 8"
   III. Tablet? 8"

Detalii suplimentare despre concurs pot fi ob?inute la telefonul 022-24-17-71 sau pe adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru a consulta Regulamentul Concursului accesa?i:

http://infoeuropa.md/comunicare/concursul-destinatie-pentru-tineri-statia-europa

http://www.civic.md/concursuri/30415-concursul-destinatie-pentru-tineri-statia-europa.html#sthash.HjfFiLt8.dpuf

 


Stagii

Studentie.md caut? stagiari!

Studentie.md (revista online pentru tineri) invit? tinerii pasiona?i de jurnalism s? aplice la un curs de stagiu, cu ulterioara angajare.

Dac? î?i place s? scrii, s? observi, s? dezba?i, s? adresezi  întreb?ri (incomode pe alocuri) s?-?i exprimi opinia referitor la un subiect ce te intereseaz?, s? faci poze, s?-?i promovezi cu spor post?rile pe re?elele de socializare.....atunci TE A?TEPT?M CU MARE DRAG!

Ce ob?ii din asta?

 • valoare adaugat? la CV
 • ?ansa de a te pune în valoare, în cazul în care jurnalismul î?i face din ochi pentru viitor
 • cuno?tin?e despre ce înseamn? jurnalismul ?i cum te faci auzit prin intermediul mass-mediei
 • cuno?tin?e despre genurile presei ?i media din Moldova
 • ?ansa de a colabora cu studentie.md pe viitor

Dosarul e simplu:

 • CV
 • Scrisoare de motivare
 • Vreun text cu preten?ie de articol
 • DORIN??!

Încercarea vin? n-are! Aplic?!

Cum ne g?se?ti:

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

068145302

022 402-837

http://www.civic.md/stagii/30205-studentie-md-cauta-stagiari.html#sthash.gy5Xz8rf.dpuf


Centrul de Informa?ii Universitare anun?? concursul Burse de Merit 2015 – pentru cei mai buni studen?i ai ??rii, edi?ia a XX-a jubiliar?, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA ?i al companiei Orange Moldova.

Programul ofer? în baz? de concurs 50 de burse a cîte 12000 MDL, dup? cum urmeaz?:

pîn? la 35 de burse – pentru studen?ii de la ultimul an de studii (ciclul Licen??);

pîn? la 15 burse – pentru studen?ii masteranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat).

Criterii de eligibilitate pentru aplican?i:

Pentru participarea în concurs candida?ii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele cerin?e:

s? fie cet??eni ?i reziden?i ai Republicii Moldova, cu vîrsta limit? de pîn? la 30 ani inclusiv;

s? fie studen?i înmatricula?i în ultimul an de studii, cu frecven?? la zi, ciclul Licen?? – anul absolvirii 2016, în una din institu?iile de înv???mînt superior din RM (excep?ie: filialele universit??ilor str?ine cu sediul pe teritoriul RM);

sau, s? fie studen?i înmatricula?i în primul an de studii, cu frecven?? la zi, ciclul Masterat (care ?i-au continuat studiile de Masterat imediat dup? absolvirea ciclului Licen??), în una din institu?iile de înv???mînt superior din RM (excep?ie: filialele universit??ilor str?ine cu sediul pe teritoriul RM);

sau, s? fie studen?i care urmeaz? programe de studii integrate (Licen?? ?i Masterat), cu frecven?? la zi, în una din urm?toarele institu?ii universitare din RM:

Universitatea de Stat de Medicin? ?i Farmacie „N. Testemi?anu”, Facultatea Medicin? ?i Facultatea S?n?tate Public? – eligibili fiind studen?ii de la anii de studii V ?i VI; Facultatea Farmacie ?i Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studen?ii de la anii de studii IV ?i V;

Universitatea Agrar? de Stat, Facultatea Medicin? Veterinar? – eligibili fiind studen?ii de la anii V ?i VI;

Universitatea Tehnic?, Facultatea Urbanism ?i Arhitectur?, Specialitatea Arhitectur? – eligibili fiind studen?ii de la anii de studii IV ?i V;

Universitatea Slavon?, Faculatea Economie, Specialitatea Arhitectur? – eligibili fiind studen?ii de la anii de studii IV ?i V.

      5.  s? fac? dovada unei reu?ite academice, avînd media notelor pentru to?i anii de studii nu mai mic? de 9 – domeniile           ?tiin?elor social-umaniste, 8,5 – domeniile ?tiin?elor exacte, tehnice ?i medico-biologice ?i 8 – în cazul studen?ilor cu               dizabilit??i ?i/sau orfani.

      6. s? demonstreze participarea în activit??i curriculare ?i extracurriculare (cerin?? obligatorie).

Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 2015: studen?ii, care au beneficiat/ beneficiaz? de burse în cadrul altor concursuri, anun?ate în anul calendaristic 2015; studen?ii, care au absolvit un ciclu Licen?? ?i/sau Masterat ?i, la moment, urmeaz? o a doua Licen?? sau un al doilea Master; studen?ii înmatricula?i la USMF, care urmeaz? reziden?iatul ?i secundariatul clinic; studen?ii, care au beneficiat de Burse de Merit în edi?ia 2014 a concursului.

Pentru a participa în concurs, candida?ii trebuie s? prezinte un dosar de aplicare. Lista documentelor necesare este indicat? în formularul de aplicare pentru concurs, care poate fi solicitat de la sediul Centrului de Informa?ii Universitare sau desc?rcat de pe site-ul www.eac.md. Formularul este disponibil în limbile român? ?i rus?.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau vor fi transmise prin po?t? ordinar? la sediul Centrului de Informa?ii Universitaredinmun. Chi?in?u,str. Al. Pu?kin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072,  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza www.eac.md

Data limit? de prezentare a dosarelor este 16 decembrie 2015, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate dup? termenul limit? nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive ?i nu pot fi supuse contest?rii.

ATEN?IE!!! Concursul const? din 2 etape de selec?ie a candida?ilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de c?tre Consiliul de Exper?i Independen?i ?i a unui test de cultur? general? (test gril?). Doar candida?ii selecta?i în urma evalu?rii dosarelor vor fi invita?i pentru sus?inerea testului.

Sponsori: BC Moldova Agroindbank SA ?i compania Orange Moldova.

Parteneri:  Asocia?ia Na?ional? a Tinerilor Istorici din RM, Agen?ia de publicitate Kim Art.

Parteneri media: Revista S?pt?mîna, Cotidianul Timpul, Ziarul de Gard? ?i Agen?ia de pres? IPN.


Programul de Burse Visegrad

Fondul Interna?ional Visegrad ofer? burse pentru studii de masterat ?i doctorat în Cehia, Ungaria, Polonia sau Slovacia, pentru tinerii din Moldova.

Bursa î?i ofer? oportunitatea de a alege:

1. orice domeniu de studiu

2. limba de studiu

3. program de masterat sau program de doctorat

4. durata studiilor (de la 1 la 4 semestre, în dependen?? de program)

5. pute?i alege o universitate gazd?

Sprijin financiar:

Se va acorda:

1. 2300 EUR pentru un semestru + 1500 EUR pentru universitatea gazd?,

2. va mai fi o alt? posibilitate pentru a aplica pentru un grant de c?l?torii

Termenul limit? pentru aplicare: 31 ianuarie
Pentru mai multe informa?ii acesa?i: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program-eap/


?coala Interna?ional? de Var? Seggau a Universit??ii Graz

3 –  17 Iulie, 2016 Seggau Castle | Leibnitz | Austria

?coala Interna?ional? de Var? Seggau a Universit??ii Graz este destinat? studen?ilor inteligen?i ?i bine motiva?i, care doresc s?-?i aprofundeze cuno?tin?ele pe plan interna?ional prin studiul ?i discutarea  evolu?iei ?i provoc?rilor globale prin prizma diverselor aspecte: individuale, sociale, politice, religioase, culturale, literare, economice, regionale ?i al identit??ilor na?ionale.

Costul total se estimeaz? la 1300 €.  

Sunt disponibile ?i diverse scheme de Burse pentru aplican?i.

Termenul limit? de aplicare 29 Februarie 2016.

Contact + info:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;  international.uni-graz.at/en/gusegg/


Agen?ia Universitar? a Francofoniei lanseaz? un apel prin care sus?ine publica?iile ?tiin?ifice francofone. Astfel, AUF ofer? o subven?ie editorului pentru publicarea unei lucr?ri originale, care poate fi o monografie, o lucrare colectiv? sau un num?r special de revist?. Pentru mai multe detalii accesa?i: https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

International Fair MASTER AND MORE Celebrates Fair Premiere in Prague

The leading Masters fair series within the German-speaking region has taken its popular fair concept to the Czech Republic for the first time.
The event in Prague on October 30th was well received, as 800 visitors took the opportunity to find out about Masters programmes through direct conversations with university representatives and by drawing on the many resources available as part of the wider conference programme offered at the fairs.

A Tried and Tested Concept: Exhibition + Conference Programme + Well-Prepared Visitors

After being tried and tested in Germany and Austria for several years, the trusted fair concept – comprising interesting exhibitors as well as a comprehensive conference programme – was now successfully implemented in the Czech Republic.

The key to the fair’s repeated success is due to the first class preparation of visitors prior to attending the fair and during the fair.

This is an aspect that the fair organisers, border concepts GmbH, place particular value on.
In addition to a bespoke fair magazine, tailored to each visitor’s individual interests, fair visitors had the opportunity to use a smart phone app to find suitable Masters programmes and locate the respective exhibitors at the fair easily.

Exhibitors really appreciated the efficiency of the MASTER AND MORE fairs in Prague, especially as a new, easy-to-use lead collection system has been implemented this year.

The system helps exhibitors to collect the contact details of visitors at their booths, so they can optimally maintain contact with prospective students after the fair.
Chiara Mambretti, representing Politecnico di Milano concluded: "It was our first time in Prague and we are very satisfied with the event.
I met a good number of students with good English and excellent level of education.
I hope they will be interested in applying and studying at Politecnico di Milano!"

MASTER AND MORE fair series in fall/winter 2015/16 and April 2016

The MASTER AND MORE fair series will continue in Austria and Germany:

 • 10th November | Vienna
 • 13th November | Cologne
 • 20th November | Stuttgart
 • 27th November | Hamburg
 • 01st December | Berlin
 • 05th December | Frankfurt
 • 08th December | Hanover
 • 15th January | Munich
 • 19th January | Leipzig
 • 23rd January | Muenster

The fair series 2015/2016 will be concluded with a MASTER AND MORE fair in Duesseldorf on April 29th.

Contact Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza or call +49 2562 9938 205 for more information.


Studii oferite de Universitatea American? din Bulgaria!

Consiliile Americane pentru Înv???mânt Interna?ional din Moldova anun?? o nou? oportunitate de studii universitare peste hotare începând cu toamna 2016, dup? modelul american al ”artelor liberale”. Universitatea American? din Bulgaria ofer? educa?ie de cea mai înalt? clas?, în Europa, dup? model american, combinând ce este mai bun din cele dou? lumi. Diplom? recunoscut? global, predare în englez?, cadre didactice interna?ionale, studen?i din peste 35 de ??ri ?i excelen?? academic? sunt câteva dintre punctele forte ale AUBG. Documentele necesare vor fi aduse la Consiliile Americane pentru Înv???mânt Interna?ional din Moldova, str. Mihail Kog?lniceanu, 81, or. Chi?in?u pân? pe 31 decembrie 2015.

Completarea aplica?iei pentru bursa se va face online pân? pe 31 decembrie.

Pân? pe 23 februarie:

- Rezultat TOEFL/IELTS/Cambridge ESOL;

- Testul TOEFL este oferit GRATUIT de AUBG în Chi?in?u pe data de 24 ianuarie 2016

- 2 scrisori de recomandare (limbile englez?/ bulgar? sau rus?);

- Notele din anii de liceu (limbile englez?/bulgar? sau rus?);

- Un eseu (pe site g?si?i tematica);

- Portofoliu (copii ale diplomelor, cu explica?ia pe verso în englez?);

- Aplicarea pentru ajutor financiar ?i burs?;

Pentru turul virtual al universit??ii sau pentru mai mult? informa?ie accesa?i: http://aubg.edu/search?q=tour

 

Pentru detalii ?i informa?ii, contacta?i Consiliile Americane pentru Înv???mânt Interna?ional din Moldova pe adresa de e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Program de burse la Academia Diplomatic? din Azerbaijan

Academia Diplomatic? din Azerbaijan (ADA) ofer? program de burse studen?ilor interna?ionali!

Academia Diplomatic? din Azerbaijan (ADA), ofer? un program de burse pentru studii superioare de licen?? ?i masterat, pentru anul academic 2016-2017, la urm?toarele specialit??i:

- Rela?ii interna?ionale;

- Business ?i administrare;

- Managementul rela?iilor sociale;

- Inginerie ?i ?tiin?e computerizate.

Informa?ii suplimentare pot fi g?site accesînd pagina web www.ada.edu.az, de asemenea, candida?ii interesa?i sunt încuraja?i s? solicite informa?ii adi?ionale la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

University Admissions in Sweden


Bursa IMAS

Institutul de Marketing Analiz? ?i Sodaje (IMAS) ofer? oportunitatea studen?ilor de a participa la un program de internship (stagiu profesional) în cadrul companiei noastre. Pentru a fi eligibili, candida?ii trebuie s? fie studen?i în anul II, III sau Master, s? cunoasc? limbile român? ?i rus?, s? fie deschi?i pentru oportunit??i profesionale.

Programul se va derula pe durata a 6-12 luni (func?ie de gradul de implicare, performan?a candidatului), în regim part-time (5 zile pe s?pt?mîn?, 3-4 ore pe zi). Candidatul selectat va participa la toate activit??ile ?i etapele de cercetare, va dobîndi abilit??i tehnico-metodologice, iar la final exist? posibilitatea angaj?rii în regim full-time.
IMAS ofer? o burs? în valoare de 12.000 lei pentru întreaga perioad? a programului de internship.

Candida?ii interesa?i de programul nostru sunt ruga?i s? trimit? un CV ?i o Scrisoare de Inten?ie la adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza cu men?iunea ”Bursa IMAS” (la subiectul mesajului), pîn? la data de 21 septembrie 2015, ora 12:00. Candida?ii selecta?i vor fi invita?i la un interviu.


Call for Applications - CEU Master's and Doctoral Scholarships 2015 - 2016!

Central European University is pleased to announce its Call for Applications for the academic year 2015-2016!

Central European University was founded in 1991 with the explicit aim of helping the process of transition from dictatorship to democracy in the countries of Central and Eastern Europe, and Central Asia. While the university remains committed to its original aims of nurturing respect for diverse cultures and opinions, human rights, and of promoting the values of the Open Society, we now cast our web wider to include other parts of the world in our social mission.

CEU is dedicated to providing personal attention for every student. In addition to the highest academic standards, the university is further committed to a student-centered, in-depth learning experience placing personal growth and intellectual development high on its agenda. CEU’s student to faculty ratio is 7:1.CEU is accredited in the United States and Hungary.

Applying to CEU

To apply, please use CEU’s on-line application form. Instructions can be found at:

For more information, please contact:

Educational Advising Center
16 A. Puskin str.
Chisinau, MD 2012
tel: (00373 22) 221167, 221172
cell: (00373) 68 22 00 72
http://www.eac.md

Master în Demografie ?i Economia Popula?iei

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Catedra Gândire Economic?, Demografie ?i Geoeconomie, în parteneriat cu Universitatea Charles din Praga, Facultatea de Stiin?e ?i Departamentul de Demografie ?i Geodemografie, Cehia, anun?? un nou program de Master în Demografie ?i Economia Popula?iei (doi ani) pentru admiterea 2015.

Programul de Masterat va oferi studii avansate pentru cei interesa?i exclusiv în Demografie ?i Economia Popula?iei ?i este sus?inut de Agen?ia Ceh? pentru Dezvoltare (CzDA), în cadrul proiectului de cooperare ?i dezvoltare a Republicii Cehe "Suport pentru dezvoltarea statisticii popula?iei ?i demografiei în Moldova "(POSTDEMO – Statistica Popula?iei ?i Demografic? în Moldova).

Programul de Master presupune cursuri, exerci?ii, seminare ?i instruiri practice completate prin lucr?ri de curs, examene ?i alte cerin?e. Printre cursurile studiate vor fi: "Demografie", "Analiza Demografic?", "Migra?ia Popula?iei", "Demografia Familiei", ”Politici Economice ?i Demografice”, "Proiec?ii ?i Prognoze Demografice", "Popula?ia ?i dezvoltarea durabil? " etc.

Cursurile ?i sesiunile de lucru vor fi predate de c?tre profesori de la  ASEM, Universitatea Charles din Praga ?i distin?i exper?i invita?i de la Academia de ?tiin?e / Centrul de Studii Demografice, precum ?i de la institu?iile UE ?i agen?iile ONU (o serie de prelegeri vor fi în limba englez?).

Studen?ii înscri?i la Programul de Master în Demografie ?i Economia Popula?iei vor beneficia de instruire în s?li moderne ?i bine echipate cu tehnologii informa?ionale avansate ?i software, de asemenea, vor avea acces la manuale, monografii, reviste, cursuri ?i alte materiale educa?ionale disponibile de la Biblioteca Universit??ii Charles din Praga, Facultatea de ?tiin?e.

Programul de Master în Demografie ?i Economia Popula?iei presupune, de asemenea, mobilitate academic? (program de schimb), participarea reciproc? în programele ?i proiectele de cercetare, precum ?i de cooperare ?tiin?ific? ?i academic? cu Universitatea Charles din Praga, Facultatea de ?tiin?e. Cu sprijinul UE (programul Erasmus+), vor fi furnizate burse-pilot de c?tre CzDA în cadrul proiectului POSTDEMO acordate studen?ilor programului de master în func?ie de participarea la studii ?i rezultatele la examenele de admitere. Aceste aloca?ii vor fi disponibile din noiembrie 2015.

Cerin?e de admitere:

To?i candida?ii trebuie s? fie disponibili pentru studii la zi - cursurile de masterat nu vor fi organizate în orele de sear?.

Aplican?ii trebuie s? demonstreze cuno?tin?e suficiente (competen?e de lucru) la limba englez?.

Persoanele interesate sunt invitate s? aplice în perioada 20 iulie - 29 august 2015.

Dosarul de înregistrare trebuie s? con?in?:

• Aplica?ia / Formularul de înregistrare

• Originalul diplomei de licen?? ?i copia

• Copia buletinului de identitate

• Certificat de s?n?tate (f.286)

• Trei fotografii recente (imagine facial?), 3x4 cm

Admiterea la studii se va efectua în baza Regulamentului de organizare ?i desf??urare a admiterii în ASEM, ciclul II, masterat (detalii pe www.ase.md).

Unde de aplicat:

ASEM, blocul F, biroul 206, str. B?nulescu Bodoni 61, Chi?in?u, MD-2005.

Informa?ii suplimentare:

Catedra Gândire Economic?, Demografie ?i Geoeconomie,

ASEM, Blocul B, etaj 7, birou 708

Tel: 022 402815; 022 402835; E-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Government scholarships, Czech Republic

General information on the scholarship programme:

The Government of the Czech Republic offers scholarships within the framework of its Foreign Development Assistance in support of the study of foreign nationals from developing countries at public institutions of higher education in the Czech Republic.

These so called Government Scholarships are designed to cover the standard length of study:

1) in Bachelor/Master/Doctoral study programmes plus one-year preparatory course of the Czech language(which is combined with other field-specific training). Government scholarships of this category are awarded to graduates from upper secondary schools, or Bachelor's/Master's degree courses, as applicable, who can enrol only in study programmes in which instruction is given in the Czech language. Depending on the subject area, applicants are normally required to sit entrance examinations at the higher education institution concerned. Successful passing of entrance examinations constitutes a precondition for the scholarship award;

or

2) in follow-up Master study programmes or Doctoral study programmes. Government scholarships of this category are awarded to graduates of Bachelor or Master study programmes, respectively, who enrol in study programmes with instruction in the English language.

The scholarships are intented solely to promote the studies of adults who are foreign nationals from developing third countries in need. Neither a citizen of the Czech Republic, nor a citizen of a member state of the European Union, nor any other foreign national with a permit to permanent residence on the territory of the Czech Republic may therefore be granted this type of scholarship. Furthermore, the scholarships may not be granted to persons under 18 years of age. (The applicants have to turn 18 as of 1 September of the year when they commence studies in the Czech Republic at the latest.)

A limited number of scholarships is offered also to applicants from selected developing countries through the UNESCO. Each applicant is obliged to fill out an electronic application form available at:http://registr.dzs.cz/registr.nsf/unesco.

Prospective applicants are advised to address their inquiries concerning, among others, their eligibility and closing date for applications to the Czech Embassies in their countries.

Detailed information on the terms and conditions of scholarship awards is provided in the binding "Guidelines for Granting Scholarships of the Government of the Czech Republic", issued in CzechEnglish, Spanish, French and Russian (click below to download in the PDF format):

Deadline: 30 September

Details: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries?lang=2


Academy Robert Bosch Fellowships Open!

The Queen Elizabeth II Academy for Leadership in International Affairs is pleased to invite applications for two Academy Robert Bosch Fellowships, each for a nine-month period.

The Academy Robert Bosch Fellowships provide an opportunity for the next generation of leaders and opinion-formers from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine to advance their knowledge of post-Soviet politics, develop research skills, contribute to Chatham House research and build links with policy and academic communities in the UK, Germany and the EU more broadly.

One fellowship will run from February 2016 to November 2016, and the other from September 2016 to May 2017. Fellows will be based within the Institute’s Russia and Eurasia Programme. In addition, the Academy, also based at Chatham House, aims to nurture broader skills, knowledge and networks that analysts will need in their continuing career.

There are three elements to the fellowships: a) a personal research project; b) integration into wider Chatham House work, especially in the Russia and Eurasia Programme; and c) leadership and skills training seminars.

Chatham House will provide a monthly stipend in pounds sterling (GBP) to the value of approximately €3,000 for Academy Robert Bosch fellows for the duration of the fellowship.

Deadline for applications is Wednesday 30 September 2015.

 

Contact
Anne Giles
Academy Officer
+ 44 (0) 20 7389 3272
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

For more information, please visit the link below.

http://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/robert-bosch?dm_t=0,0,0,0,0


Call for applications: The Swedish Institute Summer Academy for Young Professionals (SAYP) 2015


Study or Research in the USA!


Program de burse Visegrad


Studen?ii pot câ?tiga o burs? de studii în valoare de pân? la 25.000 de euro în Olanda


Programul de Burse Kirkland 2015 - 2016


Program de burse de cercetare UNESCO/Keizo OBUCHI

În cadrul Programului de burse de cercetare UNESCO/Keizo OBUCHI pentru consolidarea capacit??ilor institu?ionale ?i a celor umane, Guvernul japonez finan?eaz? 20 de burse pentru tinerii cercet?tori din ??rile în curs de dezvoltare. Programul, care se afl? deja la cea de-a 14

edi?ie, sus?ine lucr?rile de cercetare post –universitar?, în urm?toarele domenii:

1. Mediu (cu accente pe ?tiin?ele apei);

2. Dialog intercultural;

3. Tehnologii ale informa?iei ?i comunic?rii;

4. Solu?ionarea pa?nic? a conflictelor.

Criterii de eligibilitate:

- Candida?ii care înc? nu au atins vârsta de 40 de ani, se pot înscrie la Comisia Na?ional? UNESCO din ?ara sa.

- Fiecare ?ar? poate nominaliza maximum doi candida?i. Dosarele urmeaz? s? fie depuse la Comisia Na?ional? UNESCO din ?ara de reziden?? a fiec?ruia dintre candida?i. Aceea?i comisie va face ?i selec?ia dosarelor.

Data limit? – 26 decembrie 2014.

Informa?ii suplimentare despre program pute?i afla accesând: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/


Oportunit??i de studii în Suedia! Burse acordate de c?tre Institutul Suedez

Institutul Suedez, în cadrul ini?iativei Cooperare în Regiunea M?rii Baltice, anun?? apel deschis de burse, pentru anul academic 2015-2016, în cadrul Programului SI Visby. Programul ofer? atât studii de Doctorat, Masterat, cât ?i stagii de cercetare.

Bursele ofer? doctoranzilor ?i cercet?torilor postdoctoranzi oportunitatea excelent? de a efectua cercet?ri în universit??i din Suedia în cadrul tuturor disciplinelor academice, conform urm?torilor termeni:

Doctoranzii - pân? la 12 luni

Cercet?torii postdoctoranzi - 6, 9 sau 12 luni

Cercet?torii seniori - pân? la 6 luni

Bursele sunt în valoare de 15,000 SEK pe lun? pentru doctoranzi ?i 18,000 SEK pe lun? pentru cercet?torii postdoctoranzi, cercet?torii seniori.

Termenul limit? de aplicare: 15 ianuarie cel mai târziu.

Absolven?ii institu?iilor de înv???mânt superior sunt încuraja?i s? aplice pentru o burs? a Institutului Suedez pentru studii de un an (60 credite) sau doi ani (120 credite) la programele de masterat care încep în Semestrul de Toamn? 2015. De?in?torii de burs? de un an pot aplica pentru o extindere a bursei pentru continuarea perioadei de internship în Suedia f?r? plat? (pân? la 5 luni).

Bursa acoper? atât taxa pentru studii, cât ?i costurile de trai în valoare de 9,000 SEK pe lun?.

Procesul de aplicare este urm?torul:

1. Aplicarea pentru programele de studiu eligibile prin serviciul na?ional de aplicare online la www.universityadmissions.se pân? la 15 ianuarie 2015 cel târziu.

2. Aplicarea pentru Bursa Institutului Suedez prin www.studyinsweden.se în perioada 2-13 februarie 2015.

Pentru mai multe informa?ii cu privire la criteriile de eligibilitate, cerin?e ?i instruc?iuni referitoare la procedura de aplicare, vizita?i urm?toarea pagin? de web: https://studyinsweden.se/how-to-apply/phd-level-how-to-apply/


Funda?ia Interna?ional? Visegrad prezint? oportunit??i de burse pentru doritorii de a studia la universit??i de stat sau private acreditate din statele membre ale Grupului Visegrad (Republica Ceh?, Ungaria, Republica Polon? sau Republica Slovac?).

Men?ion?m c? candida?ii ale?i vor beneficia de o burs? în cuantum de 2300 euro/semestru.

Pentru informa?ii adi?ionale referitoare la cerin?ele de eligibilitate, modalitatea de aplicare, documentele ce urmeaz? a fi depuse, procedura ?i termenul de examinare a aplica?iilor, condi?iile primirii burselor, accesa?i urm?toarea adres? web: http://visegradfund.org/scholarships/instructions/#rules

Termenul limit? pentru depunerea aplica?iilor este 31 ianuarie 2015, ora 12.00. Rezultatele vor fi f?cute publice la mijlocul lunii mai.


DAAD Scholarships for University Summer Courses/DAAD Stipendien für Hochschulsommerkurse and deutschen Universitäten


Funda?ia ERSTE anun?? deschiderea perioadei de aplica?ii la Bursa pentru Cercetare Social?, edi?ia 2014 - 2016


International Parliamentary Scholarships, Germany


Voluntariat în Polonia


Ofert? de burse în Bulgaria pentru cet??enii Republicii Moldova


Research Fellowship Programme for OSCE countries in Copenhagen or Vienna


Guvernul Ungariei, în colaborare cu Institutul Balassi ofer? cet??enilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa la programul de burse pentru anul 2014/2015. Bursele sunt oferite în baza Programului de colaborare în domeniul educa?iei ?i ?tiin?ei între Ministerul Educa?iei al Republicii Moldova ?i Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, semnat la 27 februarie 2014, la Budapesta.
Mai multa informatie...


Scholarsh?p opportun?t?es ?n Sweden


Carl Friedrich Goerdeler Kolleg for Good Governance 2014 / 2015


Burse de studiu pentru absolven?ii tuturor disciplinelor


10 burse de studii in Cehia


Burse Chevening pentru Republica Moldova


Oferta de burse DAAD


Burse de studii în Elve?ia


Burse de masterat în Finlanda


Burse de cercetare doctoral? ?i post-doctoral? «Eugen IONESCU» - apel interna?ional la candidaturi 2013-2014


Republica Turcia ofer? burse


Rotary International  Peace Fellowship


Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy, Natolin, July 2013


The Fulbright Scholar Program


The Transparency International Summer School on Integrity, 8 – 4 July 2013, Vilnius, Lithuania


Centre of Academic Excellence. IT Challenge Internship


?????????????? ????????? ??. ????? ?????????


Oferta Colegiului Carl Friedrich Goerdeler pentru Buna Guvernare 2013/2014


CERERE DE PROPUNERI - EACEA/35/12.Tempus IV - Reforma înv???mântului superior prin cooperare universitar? interna?ional?


E?ti tîn?r, ambi?ios ?i ai dori s?-?i faci studiile de master la o universitate german??

Depune acum pentru unul dintre programele de burse DAAD!

Burse pentru studii de master
• Burse de studiu pentru absolven?ii tuturor disciplinelor
• Burse de studiu ERP pentru absolven?ii din domeniul economic
• Burse pentru arti?ti ?i arhitec?i: burse de studiu

Burse pentru cercet?tori
• Burse de cercetare pentru doctoranzi ?i tineri cercet?tori
• Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare sau cercet?tori
• Program de invitare repetat? pentru fo?ti bursieri

Termen-limit?: 15 Noiembrie 2012

Pentru detalii accesa?i:  http://studiiburse.info/
sau contacta?i:
Sophia Bellmann, Lector DAAD
Tel.: 00373-22-240749
E-Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Erasmus Mundus project MID 1st Call for Application

The Erasmus Mundus consortium MID launches a Call for Applications on 18 October 2012 for exchanges starting in autumn term 2013. Grants are available at all mobility levels, undergraduate, master, doctorate, post-doctorate, academic and administrative staff, from 1 to 36 months. Opportunities are available to EU citizens to Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia, and for citizens of Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia and Azerbaijan to EU.

Important Dates of Call for Applications 2012 and Mobilities

 • Application period: 18.10.-13.12.2012, 14:00 Finnish time (GMT +2)
 • Deadline for submitting enclosures: 20.12.2012, 14:00 Finnish time (GMT +2)
 • Mobilities may start earliest in autumn 2013 (excl. masters and doctorates enrolled in degree studies at the host university)
 • Mobilities must start latest in December 2013 and finish by 31 May 2016.

Official BMU-MID website: http://www.utu.fi/sivustot/bmu-mid/


Erasmus Mundus project BMU-MID 2nd Call for Applications

2nd Call for Applications of BMU-MID is launched on 18 October 2012 for exchanges starting in autumn term 2013. Grants are available for study, research and professional visit purposes at all mobility levels. Opportunities are available to EU citizens to Belarus, Moldova and Ukraine (BMU) and for citizens of BMU countries to EU. Application deadline is 13 December 2012 at 14:00 (Finnish time, GMT +2).

Timetable for applying: Online application form opens on 18 October 2012, and applications are to be submitted by 13 December 2012 at 14:00 (Finnish time, GMT +2) at the latest. Required enclosures must be submitted by 20 December at 14:00 2012 at the latest.

Official BMU-MID website: http://www.utu.fi/sivustot/bmu-mid/


Program de Burse

Concursul „Burse de Merit” 2012

Centrul de Informa?ii Universitare anun?? concursul Burse de Merit – 2012 pentru cei mai buni studen?i ai ??rii, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA ?i al companiei Orange Moldova.

Programul ofer? în baz? de concurs 50 de burse anuale a cîte 12000 MDL, dup? cum urmeaz?:

- pîn? la 35 de burse – pentru studen?ii de la ultimul an de studii (ciclul licen??);

- pîn? la 15 burse – pentru studen?ii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat).

Criterii de eligibilitate pentru aplican?i:

La concurs pot participa studen?i, cet??eni ?i reziden?i ai RM, cu vîrsta limit? de 30 ani, de la ultimul an de studii (cu frecven?? la zi, ciclul licen?? – anul absolvirii 2013), inclusiv studen?ii – masteranzi, de la primul an de studii (cu frecven?? la zi, care ?i-au continuat studiile de masterat imediat dup? absolvirea ciclului licen??), de la toate specialit??ile, care î?i fac studiile la una din institu?iile de înv???mînt universitar din RM, avînd media notelor pentru to?i anii de studii nu mai mic? de 9 – domeniile ?tiin?elor social-umaniste, 8,5 – domeniile ?tiin?elor exacte, tehnice ?i medico-biologice ?i 8 – în cazul studen?ilor cu dizabilit??i ?i/sau orfani.

Nu sunt eligibili programului de Burse de Merit – 2012:

- studen?ii, care au beneficiat/ beneficiaz? de alte burse, pentru anul calendaristic 2012, decît cele oferite de c?tre institu?iile de înv???mînt universitar;

- studen?ii, care au beneficiat de burse de merit în edi?ia 2011 a concursului.

Participan?ii la concurs vor prezenta într-un plic transparent (folie), formatul A4, formularul de înscriere la program (formularul poate fi ridicat la sediul Centrului de Informa?ii Universitare (CIU) sau accesat de pe pagina www.eac.md), declara?ia pe proprie r?spundere (declara?ia va fi completat? la sediul CIU), inclusiv urm?toarele acte obligatorii:

- Curriculum Vitae;

- Certificat sau adeverin?? – care confirm? înmatricularea în ultimul an de studii (cu frecven?? la zi, cu referin?? la studen?i) ?i, în primul an de studii (cu frecven?? la zi, cu referin?? la studen?i masteranzi);

- Certificat academic – se prezint? de c?tre studen?ii de la ultimul an de studii. Certificatul trebuie s? fie vizat de c?tre decanatul facult??ii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, pentru to?i anii de studii comple?i ?i nota medie general? pentru întreaga perioad? de studii;

- Diploma de licen??, inclusiv suplimentul la diplom? – se prezint? de c?tre studen?ii masteranzi în original ?i copii xerox de pe acestea;

- O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic care cunoa?te activitatea studentului. Scrisoarea trebuie s? fie semnat? ?i autentificat? de c?tre serviciul personal/ decanat/ catedra facult??ii din cadrul universit??ii;

- Diplome/certificate – ce confirm? participarea la conferin?e ?i seminare ?tiin?ifice, concursuri sau olimpiade studen?e?ti sau, desf??urarea activit??ii de voluntariat etc. Se prezint? în original ?i copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii comple?i;

- Lista publica?iilor, articolelor ?i lucr?rilor ?tiin?ifice – pentru ultimii doi ani de studii comple?i, cu datele bibliografice complete. Publicarea articolelor va fi confirmat? prin copii xerox a primei pagini de articol, a copertei ?i cuprinsului tip?riturii care a înserat materialul participantului;

- Un plic (format A4) timbrat, cu indicarea adresei de domiciliu a candidatului;

- Copie xerox de pe buletinul de identitate inclusiv de pe fi?a de înso?ire a candidatului;

- În cazul studen?ilor cu dezabilit??i/orfani se vor anexa acte doveditoare, eliberate de c?tre instan?ele împuternicite.

Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de Informa?ii Universitare din str. Pu?kin 16, tel: (022) 221167, 221172, http://eac.md/. Data limit? de prezentare a dosarelor este 20 noiembrie 2012, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate dup? termenul limit? nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Rezultatele concursului sunt definitive ?i nu pot fi supuse contest?rii. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la data de 12 decembrie 2012.

ATEN?IE!!! Concursul const? din 2 etape de selec?ie a candida?ilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de c?tre Consiliul de Exper?i independen?i ?i Consiliul Donatorilor ?i interviul într-o limb? str?in?. Doar candida?ii selecta?i în urm? evalu?rii dosarelor, vor fi invita?i pentru interviu.

Sponsori: BC „Moldova Agroindbank” SA ?i compania Orange Moldova

Parteneri media: Revista „S?pt?mîna”, Cotidianul „Timpul”, Agen?ia de publicitate Info-Prim Neo

Parteneri: Agen?ia de publicitate „Kim Art”, Asocia?ia Na?ional? a Tinerilor Istorici din RM


Call for Proposal: World Fellowships

CALL TITLE: MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF)

 • Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-IIF
 • Date of publication:14 March 2013
 • Deadline: 14 August 2013 at 17.00.00, Brussels local time
 • Topics called:

ACTION

Funding Schemes

Marie Curie International Incoming Fellowships

Support for training and career development of researchers

Additional eligibility criteria

- Eligible researchers: Researchers shall be experienced researchers at the relevant deadline for submission of proposals. It is however expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience. This will be evaluated under the 'Researcher1 evaluation criterion.

- Rules  of mobility   and  nationality  applicable  to   eligible  researchers:

Applicants can be of any nationality. They shall demonstrate mobility from an other third country to a Member State or associated country, and shall comply with the rule for mobility with respect to the 'host organisation' at the deadline for submission of proposals. The benefit of the proposed mobility will also be assessed during evaluation in terms of benefit for the ERA.

- The application is made jointly by a researcher and a host organisation, as well as, where applicable, a return host organisation. Applicant host organisations shall be active in research. For the incoming phase, the host organisation shall be located in a Member State or associated country. For a possible return phase, the return host organisation shall be located in an International Cooperation Partner Country (ICPC).

- Projects shall be  for a period of between  12  and 24 months (full-time equivalent). Where relevant, the return phase will be for an additional 12 months,

- For further details concerning these conditions you shall refer to the core text of the work programme,

More information on the page


Call for Proposal: World Fellowships

CALL TITLE: MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF)

 • Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-IOF
 • Date of publication: 14 March 2013
 • Deadline: 14 August 2013 at 17.00.00, Brussels local time
 • Topics called:

ACTION

Funding Schemes

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development

Support for training and career development of researchers

Additional eligibility criteria:

- Eligible researchers: The action addresses experienced researchers who are at a stage of their career when they can benefit from a life-long training and career development measure. This includes researchers with a more senior profile in terms of experience.  Researchers  shall be experienced researchers at therelevant deadline for submission of proposals.

- Rules   of  mobility   and   nationality   applicable  to   eligible   researchers:

- Researchers shall be considered eligible under this action if they are nationals of a Member State or associated country. However researchers from other third countries who have been residing and carrying out their main activity in Member States or associated countries for at least the 5 years prior to the submission deadline are also eligible for this action. For the outgoing phase, applicants shall demonstrate mobility from a Member State or associated country to an other third country, and shall comply with the rule for mobility at the deadline for submission of proposals.

-  The application is made jointly by a researcher and a return host organisation. The outgoing host organisation shall be located in an other third country and the return host organisation in a Member State or associated country.

- Projects shall be between 24 and 36 months full-time equivalent in total, of which the final 12 months shall be a mandatory reintegration phase to the return host organisation.
- For further details concerning these conditions you shall refer to the core text of the work programme.

More information on the page


Call for Proposal: Life-Long Training and Career Development

CALL TITLE: MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)

 • Call identifier: FP7-PEOPLE~2013~CIG
 • Date of publication: 18 October 2012^
 • Deadline: 07 March 2013 and 18 September 2013, at 17.00.00, Brussels local time27.
 • Topics called:

ACTION

Funding Schemes

Marie Curie Career Integration Grants (CIG)

Support for training and career development of researchers

Additional eligibility criteria

-   Eligible researchers: this action addresses researchers of any nationality who, at  the   relevant  deadline  for submission  of proposals, correspond  to  the definition of experienced researchers* and who comply with the mobility rule.

A researcher who has benefited or is benefiting from a reintegration or career integration grant (including IRG and ERG grants under both FP6 and FP7) is ineligible for funding under this call.

- The application is made jointly by a researcher and a host organisation.

-  Applicant host organisations shall be active in research and located in a Member State or an associated country.

- Projects shall be for a period of up to 48 months (full-time equivalent).

- For further details concerning these conditions you shall refer to the core text of the work programme.

More information on the page


Call for Proposal: Life-Long Training and Career Development

CALL TITLE: MARIE CURIE INTRA-EUROPE AN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF)

 • Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-IEF
 • Date of publication: 14 March 2013
 • Deadline: 14 August 2013 at 17.00.00, Brussels local time

Topics called:

ACTION

Funding Schemes

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development

Support for training and career development of researches

Additional eligibility criteria

- Eligible researchers: The action addresses experienced researchers who are at a stage of their career when they can benefit from a life-long training and career development measure. This includes researchers with a more senior profile in terms of experience as well as those who wish to resume their research career after a break. Researchers shall be experienced researchers at the relevant deadline for submission of proposals.

- Rules   of mobility   and   nationality   applicable  to   eligible   researchers:

Applicants can be of any nationality. They shall demonstrate mobility from a Member State or an associated country to another Member State or associated country, and shall comply with the rule for mobility at the deadline for submission of proposals. As an exception, for the 'career restart1 panel, researchers will be eligible if they have not resided or carried out their main activity in the country of their host organisation for more than 3 years in the 5 years immediately prior to the relevant deadline for submission of proposals. The benefit of the proposed mobility will be assessed during evaluation in terms of benefit for the ERA.

- The application is made jointly by a researcher and a host organisation.
Applicant host organisations shall be active in research and located in a Member State or in an associated country.

- Projects shall be for a period of 12 to 24 months (full-time equivalent).

- For further details concerning these conditions you shall refer to the core text of the work programme.

More information on the page


The Embassy of Hungary in Chisinau announces the following: a Consortium consisting of three reputed European institutions: Heriot-Watt University in Scotland (HW), Vestfold University College in Norway (HiVe) and Budapest University of Technology and Economics in Hungary (BME) invites high calibre individuals for the two-year MSc course of Joint International Master in Smart Systems Integration under the European Union Erasmus Mundus Master Course (EMMC) programme. (SSI has been developed to meet the present and future needs in manpower from the increasingly industry relevant area of MicroSystems Technology (MST). These systems, such as airbag crash sensors, inkjet printer heads, lab-on-a chip systems and smart phones function through the integration of electronic processing with biological, mechanical or optical functions.)

The first cohort of selected students will begin studies in September 2013 at Heriot-Watt University. The Deadline for applications: 10 february 2013.

Students from non-European countries will be eligible for full funding (tution fees and living expenses) for this two-year Masters programme, called Joint International Master in Smart Systems Integration (SSI). (For more information see: http://mahara.eet.bme.hu.

More information on page


InterCollege, Denmark, is on behalf of Semper Avanti, Poland, looking for participants from Moldova to the training “Act It!”.

“Act it!” is an eight days long training course for young people from Denmark, Poland, Moldova and Ukraine.

The training aims to educate youth leaders who will promote Youth in Action program and be in charge of youth projects all over Europe. Among the main themes of the training are introduction to EU, international institutions, project management, project design and intercultural learning.

The training is based on the principles of non-formal learning and is strictly non-academic.

In order to participate in the training, candidates must:

 • Have a good conduct in English
 • Be able to attend all the training
 • Be highly motivated to participate in the training and in follow up activities.

There will be NO participation fee.

The training will take place in Vadul lui Voda, from September 26th to October 4th.

The application deadline is September, the 17th.

Interested candidates are invited to fill in the application form attached and send it to Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


Burse DAAD pentru Republica Moldova pentru anul universitar 2013/2014

În aten?ia persoanelor interesate: Prezentarea oficial? a programului dorit se g?seste în baza de date a burselor DAAD la www.daad.de. Descrierile programelor cuprinse în aceast? brosur? con?in complet?ri, ce vin pe de o parte în întîmpinarea unor întreb?ri puse frecvent si con?in pe de alt? parte unele informa?ii specifice pentru Republica Moldova.

Bro?ura informativa în limbile român? ?i rus? poate fi accesat? la adresa: www.sites.google.com/site/daadmoldova

Pentru întreb?ri suplimentare referitoare la bursele DAAD, la procedura de depunere a dosarelor precum si pentru informa?ii cu caracter general despre desf?surarea de activit??i de cercetare sau de studii în Germania doritorii sunt ruga?i s? se adreseze:

Sophia Bellmann

Lector DAAD

Universitatea Pedagogic? de Stat „Ion Creang?“

Catedra Filologie German?

Consulta?ii în biroul DAAD-Alumni, sala 713:

în fiecare mar?i între orele 10.00-13.00

Str. Ion Creang? 1

MD-2069 Chisinau

Tel./Fax: 00373-22-592819

E-Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Visegrad University Studies Grant (VUSG)

The Visegrad University Studies Grant (VUSG) is a grant pro­gram designed for uni­ver­si­ties with the aim to pro­mote and sup­port the devel­op­ment and launch­ing of out­stand­ing uni­ver­sity courses or degree pro­grams that deal with spe­cific phe­nom­ena explic­itly related to the Visegrad Group (V4) coun­tries (Czech RepublicHungaryPoland and Slovakia). The grant is intended as a lump-sum, multiple-installment grant awarded to uni­ver­sity depart­ments, schools or fac­ul­ties, which can present the course’s/program’s thor­ough syllabus/curriculum and con­firm its planned long-term enroll­ment. The sup­ported sums depend on the scope and qual­ity of each project but are intended to be ca. €10,000 per course and €40,000 per degree program).

Any pub­lic or pri­vate uni­ver­sity in the world is eli­gi­ble for the grant. The course/program can be taught in any lan­guage. The course/program is expected to secure for each semes­ter of its enroll­ment at least two/three rel­e­vant guest lec­tur­ers from two V4 coun­tries (oth­ers than that of the applicant).

Deadline: 10 November 2012 (the results will be announced by the end of January 2013)

Annual bud­get: €280,000

The project appli­ca­tion must be filled out in English and should include the fol­low­ing attachments:

1. Professional CV(s) of the coordinator(s)

2. Course syllabus/program curriculum

3. Tentative let­ters of agree­ment from the guest lecturers

4. Confirmation about the enroll­ment of the course within given pro­gram (continuation)

5. Copy of min­is­te­r­ial accred­i­ta­tion (where applicable)

6. Copy of iden­ti­fi­ca­tion doc­u­ments of the appli­cant institution

7. Course description(s) for each course within a degree program.

Mai mult? informa?ie: http://visegradfund.org/grants/vusg/

 


 

Academia de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Kazahstan anun?? un Grant pentru studii de masterat la specialitatea «Administrare Public?».

Instruirea va fi furnizat? prin intermediul Organiza?iei Interna?ionale - Funda?ia Hanns Seidel (Germania).

Candida?ii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele cerin?e:

1) s? activeze în serviciul public, cel pu?in 2 ani;

2) s? posede diplom? de studii superioare.

Candida?ii vor sus?ine urm?toarele examene:

1) la limba de stat sau la limba rus? (limba de predare);

2) la specialitate (administrare public?, management, economie).

Mai mult? informa?ie cu privire la admitere la Academia de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Kazahstan pentru anul de studii 2012 – 2013 este disponibil? pe pagina de internet www.pa-academy.kz.


ASSEI-B 12

ALPBACH SUMMER SCHOOL ON EUROPEAN INTEGRATION IN BELGRADE

(Belgrade, Serbia, September 13-23, 2012) for 25 students from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Slovenia, Kosovo* and Serbia.

WHO?

For the 6th time, Club Alpbach Belgrade, in cooperation with the University of Belgrade – Institute for Philosophy and Social Theory, is organizing Alpbach Summer School on European Integration - Belgrade (ASSEI-B 12) – a comprehensive course on EU and EU integration processes.

WHAT?

The ASSEI-B project follows the model, program and the lecturers of the Alpbach Summer School on European Integration, designed and organized by the European Forum Alpbach and the Institute of International Public Law, European Law and International Relations – University of Innsbruck.

AIMS OF ASSEI-B 12?

A progress in the EU integration process means a growing need for further education in this regard in SEE region. Also, there is a need for significant improvement of the cooperation between those countries. The project perceives regional cooperation and reconciliation as a precondition for EU integration. Recognizing this, ASSEI-B is built on two pillar-ideas:

- to enhance the knowledge about history, law, socio-economic integration, policy areas and political systems of the European Union among students, graduates, postgraduates and young professionals coming from various fields such as law, economics, political sciences, technical sciences, linguistics etc.

- to encourage and initiate cooperation between youth of those societies, many of which have a history of conflicts and wars. Variety of countries participants are coming from is an asset in this project. It will be used to initiate debates and discussions on topics such as post-conflict justice, prejudices and peace building. The project should develop a network of young, prosperous people, able to bring a European and regional perspectives to their environments.

WHERE?

Alpbach Summer School on European Integration - Belgrade (ASSEI-B 12) will be organized in Serbia, Belgrade in cooperation with Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade.

WHO CAN APPLY?

We are looking for 25 candidates from all 10 countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Slovenia, Kosovo and Serbia.

Participation in Summer School is opened for students/postgraduates/young professionals under the age of 35 with no limits in regard to educational background, coming from above mentioned countries.

HOW TO APPLY?

Please submit your CV and Application form (see the attached files) via email address Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Application deadline is July 17, 2012.

Selected candidates will be informed by July 31 and asked to confirm their participation. Please note that cancelation later than August 20 is subjected to a processing fee of 50% of the total amount of the scholarship.

Find out more about it and apply online: http://www.beoalpbach.org/

DEADLINE FOR APPLYING: July 17, 2012

SCHOLARSHIP FOR 25 PARTICIPANTS?

Club Alpbach Belgrade with the support of GIZ-Serbia (German International Cooperation in Serbia), Network of European Foundations, Hypo Alpe Adria Bank Serbia and Raiffeisen Bank Serbia, is covering costs of participation, reading materials, accommodation, meals and excursions. Visa and traveling expenses will not be reimbursed.

All the lectures are held in English by distinguished professors coming from Austria, France, Germany, USA and Serbia. Upon completion of the lectures, participants who have successfully past the written exam are awarded with certificate and 4 ECTS.

More details on specific topics, lectures and events within the school are available in the files attached or by visiting http://www.beoalpbach.org/

 


Institutul de Rela?ii Interna?ionale ?i ?tiin?e Politice de la Universitatea din Vilnius ofer? un Program de Master în Europa Central? ?i de Est în limba englez?.

 

Programul cuprinde vizite de studiu în ??rile din regiune, precum ?i întîlniri cu politicieni ?i  exper?i. Programul dureaz? 1,5 ani, dup? care studen?ii primesc diplom? de la Universitatea din Vilnius.

Mai mult? informa?ie: www.tspmi.vu.lt


The Queen Jadwiga Fund - Competition 2012/2013

Jagiellonian University in Krakow, Poland, announces a competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships for the academic year 2012/2013. The scholarships are dedicated to young academic staff and doctoral students of the universities in  Central and Eastern Europe. Since 2000 more than 800 scholarships were granted to recipients from 21 countries. Their stay in Krakow provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian professors for 1-3 months between October 2012 and June 2013.

Papers are being received till June 15th 2012 and the results will be known in July 2012.

 

Website: http://www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne


THE KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI SCHOLARSHIP AND RESEARCH GRANT 2012

Krzysztof Skubiszewski was the first Polish Minister of Foreign Affairs to be appointed after Poland regained its independence; he served from 1989 to 1993
The scholarship and the research grant are open to candidates from Central Europe, the Balkans, the Baltic States, Eastern Europe, Russia, Central Asia & the Caucasus Under the patronage of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland. The scholarship holder will be given a one year internship during the 2012/2013 academic year at the University of Warsaw (or another Polish university) in the field of law, political science or contemporary history. The goal of the scholarship is to promote democracy, human rights, the rule
of law, and the respect of law in international relations. The scholarship is open to candidates who hold a master's degree or equivalent, and have successfully defended their doctoral thesis (or have other significant academic achievements) or have accomplished works of significant importance in the public interest, especially in the area of promoting democracy and the rule of law. The research grant is intended to finance a two-month visit to Poland, that will have the same purpose and will be organized in the
same way as the internship financed by the scholarship. Detailed information about the scholarship and the research grant is available at www.studium.uw.edu.pl The applications must be received no later than 10 April 2012.

Scholarship and research grant sponsored by

The Krzysztof Skubiszewski Foundation KRS 0000386551 (Poland)

Scholarship and research grant realized by
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmie?cie 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax +48 22 55 22 222
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
www.studium.uw.edu.pl
Krzysztof Skubiszewski during a meeting with Manfred Wörner, the
Secretary-General of NATO, in Brussels on 21 March 1990.

Cite?te mai mult

Colegiul Carl Friedrich Goerdeler pentru Buna Guvernare

Pentru 20 de tineri lideri din sectorul public din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Turcia ?i Ucraina pentru perioada 8 - 29 Septembrie 2012, în Berlin ?i Var?ovia

Activa?i în sectorul public ?i contribui?i în mod activ la crearea rela?iilor

interna?ionale?

Dori?i s? v? forma?i în continuare ?i s? stabili?i contacte cu europeni

entuzia?ti?

Dori?i s? dezvolta?i noi idei ?i concepte inovatoare pentru ca s? le

implementa?i?

Colegiul Goerdeler pentru Buna Guvernare v? invit? s?:

- v? forma?i în cadrul unor sesiuni de instruire,

- participa?i activ la discu?iile ?i atelierele de proiect,

- stabili?i contacte în Germania ?i în Europa Central? ?i de Est,

- contribui?i la dezvoltarea bunei guvern?ri ?i a reformelor administrative.

Programul este realizat în colaborare cu Societatea German? de Politic? Extern? (DGAP). Prof. Günter Verheugen, fostul vice-pre?edinte al Comisiei Europene, înso?e?te participan?ii în calitate de director de Colegiu.

 

Cite?te mai mult

 


Bursa Parlamentar? Interna?ional? (IPS) a Bundestag-ului German 2013

 

 

Dori?i s? activa?i în cadrul parlamentului german?

Bundestagul German împreun? cu universit??ile din Berlin v? invit? ?i în anul 2013 s? participa?i la programul Bursa Parlamentar? Interna?ional? la Berlin. Programul va dura de la 1 martie pîn? la 31 iulie 2013.

Bundestagul ofer? tinerilor speciali?ti talenta?i din Republica Moldova posibilitatea de a cunoa?te în cadrul acestui program sistemul parlamentar german ?i de a acumula exerien?? practic? privind activitatea parlamentar?. To?i participan?ii vor primi o burs? precum ?i cazare gratuit? la Berlin. Costurile de c?l?torie vor fi restituite.

Pentru participare la acest program pot aplica tineri ?i tinere din Republica Moldova, care vor s? se angajeze în ?ara de origine activ pentru valorile fundamentale ale democra?iei, sînt absolven?i ai institu?iilor superioare de înv???mînt, s-au n?scut dup? 28.02.1983 ?i au cuno?tin?e foarte bune de limb? german?.

Dosarele se depun la Ambasada German? Chi?in?u pîn? la 30 iunie 2012.

Informa?ii detaliate despre procedura de aplicare ?i selectare a candida?ilor precum ?i despre dosar pot fi preluate de pe pagina de internet:

http://www.bundestag.de/ips

Persoana de contact din cadrul Ambasadei Germane este doamna Polina Ojog (Tel. 22 200 600, e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ).


Open Society Foundations and University of Warwick SCHOLARSHIPS 2012-2013

 

The Educational Advising Center welcomes applications from citizens of Moldova for a one-year scholarship to undertake a Masters course at the University of Warwick. The scholarships are funded by the Open Society Foundations and the University of Warwick. They cover tuition, travel and living costs (for one person only) for up to a maximum of 12 months.

A range of courses in the fields of Gender studies, Media and Journalism, Law and Public Policy are available.

Applicants will be both nationals of and resident in

Moldova

Applicants should have outstanding academic qualifications and good English. On completion of the scholarship, scholars are expected to return to their home country to resume their studies or work there.

Further information and application forms are available from the address below. Completed applications should be returned there by no later than 31 January 2012.

Educational Advising Center

16 Puskin str.

Chisinau, MD 2012

tel:(373 22) 221172

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.eac.md

 


Open Society Foundations Scholarships in European Studies 2012

Moldova Civil Service Track

The Open Society Foundations and Maastricht University (The Netherlands) invite applications for scholarships in the field of European Studies. Applicants will be able to apply for one of the three master courses offered at Maastricht University - the MA in European Studies, MA European studies on Society, Science and Technology and the MA in European Public Affairs. Candidates may apply to one or maximum two of the courses listed above, with the first choice of course clearly stated.

Scholarships at Maastricht University are offered for maximum 18 months and include 12 months of full time study on the master course and a six-month internship after the completion of the course.

The scholarships are open for members of the Civil Service of the Republic of Moldova. The scholarships are offered as part of an agreement between the Government of Moldova and the Open Society Foundations and the scholarship holders will be required to return to their positions in the Moldovan Government upon the completion of program.

The deadline for applications is 6 February 2012.

Applicants should have outstanding relevant academic qualifications and good English skills. Each scholarship covers the tuition fees at the host university and a stipend to cover living costs (for one person only) for the duration of the scholarship, visas and return air travel from the scholar's home country.

Successful applicants will be expected to attend a one-month preparatory academic writing summer school in July or August 2012. The academic program at Maastricht will start on the 1st of September 2012.

On completion of the scholarship, scholars are expected to return to their home country to resume their work in the Moldovan civil service.

More information about the Open Society Foundations Scholarships in European Studies 2012 may be obtained from this address:

Educational Advising Center
str. Puskin, 16, Chisinau, MD 2012
Tel/Fax: (373 22)221167, (373 22)221172
Contact person:
Angela Muset, Program Director

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza '; document.write( '' ); document.write( addy_text25502 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.eac.md

 


2012 CIVIL SERVICE AWARDS-Moldova

 

 

Deadline:  December 20, 2011

Introduction

In cooperation with the Office of the Prime Minister of Moldova and the Educational Advising Center, the Scholarship Programs of the Open Society Foundations announce the 2012 Civil Service Awards-Moldova.

These awards will support graduate study in the United States and Canada leading to Master's degrees in public policy-oriented academic fields.

The awards are open to public sector employees and are intended to benefit the following federal entities and their associated agencies in Moldova:

Ministry of Education; Ministry of Labor, Social Protection, and Family; Ministry of the Economy; Ministry of Transportation; Ministry of Agriculture; Ministry of Foreign Affairs and European Integration; and The State Chancellery and other corresponding Ministries (according to the below fields of study list).

Upon completing the degrees, grantees must return to employment at a position determined by the home government for a commitment of three years.

Background

A modern, professional and transparent public administration is essential for furthering reform and development agendas in transitioning countries of Eastern Europe.  This program is designed to meet the long-term professional development needs of mid- to top-level staff of Moldovan governmental ministries and agencies.  The fellowship targets career civil servants who demonstrate both academic and professional excellence and the potential to become leaders, decision-makers, and agents of change.

Fields of study

Education

Social Policy

Environmental Management/Policy

Agricultural Management/Policy

Public Administration/Management

Public Policy

Development Economics

Public Health

Eligibility

The Program does not discriminate on the basis of age, race, color, sex, religion, sexual orientation, or disability.  The competition is merit-based and open* to those meeting the following criteria:

 • legal resident of Moldova at the time of application;
 • work experience in the public sector for at least 18 months prior to application;
 • excellent academic record with advanced degree (minimum: Bachelor's degree);
 • demonstrated leadership potential;
 • proficient in spoken and written English or French;
 • able to participate in an intensive academic writing program in July 2012;
 • able to begin the graduate program in August or September 2012;
 • able to receive and maintain a U.S. visa or Canadian study permit;
 • clear commitment to return to Moldova to aid ongoing public sector reform;
 • willingness to accept or continue employment at a position designated by the home government for a period of up to three years, after completing the degree.

*Employees of the Open Society Foundations, the Education Advising Center, and the Moldovan government (and their immediate family members) who are directly involved in the administration of scholarships are not eligible; nor are individuals receiving other Open Society Foundations--funded support during the fellowship period.

 

Fellowship terms

The fellowship provides:

 • tuition and mandatory university fees;
 • monthly stipend for room, board, and other living expenses;
 • program-related travel;
 • accident and sickness insurance during the program;
 • funds for educational materials and professional development;
 • all costs associated with pre-academic summer program and annual conference.

The fellowship does NOT provide funding for dependent family members.

 

Selection

Competition is merit based, and selection is made on the basis of academic excellence, professional aptitude, leadership potential in the field of specialization, and proven commitment to support ongoing reform efforts at the home ministry or agency.  Selection proceeds as follows:

All applicants are required to take the ITP (unofficial) TOEFL immediately after the application deadline on a date to be determined.  Costs of the exam are covered by the program.

Preliminary selection and Testing:   Applications first are reviewed by representatives from the home ministry, the Center for International Education (CIE), and Open Society Scholarship Programs. Applicants chosen to continue in the competition as semifinalists may be required to take the official Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and Graduate Record Exam (GRE), the costs of which are covered by the program.

Interviews and Final Selection:  Semifinalists are interviewed by a committee of representatives from the home government, Scholarship Programs, and North American universities. The interviewing panel then recommends candidates for placement based on the quality of the written application, interview evaluations, and standardized test results.

University Placement

Fellows are matched with universities according to their chosen field of study, academic record, and professional aptitude.  All decisions concerning host university placement are made by the program selection committee, which includes university admissions staff and faculty.  Finalists may not choose their host university.

Participant responsibilities

Pre-Academic Summer Program:  Grantees are required to participate in a four-week summer intensive pre-program in Istanbul, Turkey before starting study at host universities in the fall.  The program consists of classes in academic writing, as well as social science and humanities-based seminars.

Fellowship:  Immediately after the summer program, finalists must attend a pre-departure orientation (held in Istanbul).  During the second semester of studies, finalists must participate in an annual program workshop. Fellows must uphold the academic standards of the host institution and undertake full-time study for the duration of the program. Fellows will not be permitted to change their assigned host university or field of study.  Failure to maintain academic and professional standards as defined by the host university may result in dismissal from the program.  Failure to follow the laws governing foreign students in the host country will result in dismissal from the program.

Post-Fellowship: Grantees must sign a legally-binding contract with their home government, agreeing to a term of employment in a position designated by the government upon completion of the program.

Application

To request an application or more information contact:

Educational Advising Center
16 Pushkin Street
2012 Chisinau

MOLDOVA

Tel:  (+373 22) 221 172;  Fax:  (+373 22) 221 167
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;  Website: www.eac.md

 


PROGRAMUL DE BURS? LUI LANE KIRKLAND

 

Funda?ia Libert??ii Polonez-American? precum ?i Comisia Polonez-American? Fulbright

anun?? urm?toarea edi?ie a concursului deschis pentru candida?ii din Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azeibardjan, Kazahstan ?i Kîrgîstan pentru Lane Kirkland burse la anul universitar 2012/2013.

Programul se adreseaz? tinerilor cu studii superioare, liderilor interesa?i în dezvoltarea democra?iei, economiei ?i societ??ii în ??rile lor precum ?i în regiune.

Programul se realizeaz? în termen de dou? simestre de studii la universit??i din Polonia ?i 2-4 s?pt?mîni de stagiu profesional în institu?iile guvernamentale ?i private.

Domenii:

 • Economie ?i management
 • Administrare /management (de afaceri, ONG-uri, cultura, medii, s?n?tate)
 • Administra?ia public? (inclusiv guvernarea local?)
 • Dreptul
 • ?tiin?e sociale (psihologia social?, sociologie)
 • ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale
 • Politica de dezvoltare ?i ajutor umanitar

Candida?i:

 • În anul universitar 2012/2013 Programul lui L.Kirkland este deschis pentru cei care reprezint? urm?toarele comunit??i profesionale:
 • exper?i, politicieni, angaja?i de guvern
 • antreprenori, manageri
 • liderii ONG-urilor, animatori culturale ?i de activitate social?
 • cadre didactice
 • jurnali?ti

Criterii de eligibilitate:

 • Cet??enia ?i domiciliu stabilit în una dintre ??rile enumerate în anun?ul (cei care au o cart? de re?edin?a permanent? în Polonia nu pot aplica pentru bursa L.Kirkland)
 • Studii superioare complete (masterat)
 • Vîrts? de pîn? la 35 de ani (în cazuri justificate de pîn? la 40 de ani)
 • Cunoa?terea limbii poloneze la nivel, care va permite activarea la lec?ii, scrierea lucr?rii ?tiin?ifice sau limbii engleze pentru candida?i care au demonstrat oferta educa?ional? specific? în limba aceast? (în cazul acesta se admite cunoa?terea pasiv? a limbii poloneze)
 • Experien?a de lucru - minimum 2 ani

Preferin?e:

 • Candida?ii care sunt activi în comunit??ile lor profesionale ?i sociale
 • Candida?ii care sunt titulari de realiz?ri semnificative
 • Candida?ii care n-au studiat în Polonia

Acte necesare:

 • Cererea completat? on-line
 • Datele cu caracter personal
 • Proiectarea de aflare, motivarea particip?rii în Programul Kirkland împreuna cu sugestii ?i planuri pentru viitor (4000-6000 caractere cu spa?ii)
 • Dou? scrisori de referin?? care prezint? realiz?rile ?i calific?rile candidatului ?i speran?e s? continuie dezvoltarea profesional? cît ?i social? (în limbile polonez?, rus? sau englez?) trimise în format electronic
 • copie a diplomei finis?rii studiilor, trimis? în format electronic

Recrutare:

Alegerea din aproximativ 50 de candida?i în procesul de selec?ie cu trei etape:

 • Etapa I evaluarea formal? a propunerilor
 • Etapa II evaluarea de fond a propunerilor
 • Etapa III interviuri (planificate în perioada 16.04 - 15.05.2012)

Persoane invitate la etapa a treia vor fi notificate prin e-mail la sfîr?itul lunii martie. Informa?ii despre rezultatul final al concursului vor fi trimise în luna iunie 2012.

Procedura înregistr?rii a candida?iilor:

Formularul cererii este disponibil la adresa http://forms.kirkland.edu.pl.

V? rug?m s?-l completa?i în on-line.

Dup? completarea formulalului on-line tip?ri?i o pagin? care confirm? depunerea cererii. Pagina semnat? împreuna cu fotografia actual? ata?at? trebuie s? fie transmis? prin po?ta la Comisia Fulbright. Scrisori de referin?? ?i copii ale diplomei trebuie s? fie scanate ?i trimise la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Termen de depunere a cererilor pentru bursa L.Kirkland expir? la 1 martie 2012

Cererile primite dup? termen indicat mai sus nu vor fi luate în considera?ie

Condi?ii financiare:

Bursa - 1800PLN lunar. În plus acoperirea urm?toarelor costuri: taxe educa?ionale, cazare în Polonia, de asigurare, de c?l?torie spre ?i de la Polonia, costul vizei, achizi?ionarea materialelor didactice ?i de asisten?? educa?ional?. Calculatoare imprumutate bursierilor pot merge în proprietatea lor numai dup? îndeplinirea complet? a condi?iilor de Program.

Programul de burse:

 • Lansarea Programului (mijlocul lunii Septembrie 2012)
 • Curs de informare preg?titor (10 zile)
 • Lec?ii la universit??i (2 semestre) în cele mai mari centre universitare poloneze : Var?ovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw, Lublin
 • Preg?tirea lucr?rilor de simestru ?i diploma
 • Patru întîlniri de integrare ale tuturor bursierilor
 • Activit??ile în domeniu anima?iilor de lider ?i dezvolt?rii individuale
 • Un stagiu profesional (2-4 s?pt?mîni) de obicei dup? terminarea programului academic
 • Ceremonia finaliz??ii a Programului - acordarea diplomelor (sfîr?itul lunii iunie 2013 în Var?ovia)

Patron al Programului este Lane Kirkland (1922 - 1999) conduc?torul multianual al sindecatelor ameriacani (AFL-CIO), un membru al Consiliului de administra?ie Funda?iei polono-american? de Antreprenoriat. În anii 80 cu autoritate ?i angajamentul s?u, a sprijinit „Solidaritatea" polonez?. A în?eles ?i a sprijinit aspira?iile de libertate ?i democra?ie ale altor na?iunilor Europene de Centru ?i de Est. A primit cele mai înalte onoruri inclusiv american „Medalia Libert??ii" ?i polonez „Ordinul Vulturului Alb".

Funda?ia Libert??ii Polono - American? (PAFW) - Fondator al Programului

Funda?ia a fost infiin?at? în anul 2000. Obiectivul principal al Funda?iei este consolidarea democra?iei, societ??ii civile, egalitatea ?anselor pentru dezvoltarea individual? ?i social?, economie de pia??, precum ?i schimbul de experien?? polonez? în domeniu transform?rii cu ??rile din Europa Central? ?i de Est. Funda?ia finanseaz? activitatea sa din venituri fondului, sursul al c?ruia este banii Fondului de Antreprenoreat Polonez-American  (PAFT). Pîn? la data aceast? PAFT a transferat la Funda?ia 250 milioane de dolari americane. Începînd cu anul 2000 Funda?ia a alocat pentru programele sale aproape de 100 milioane de dolari americane.

Programele Funda?iei sunt administrate de diverse NGO-uri poloneze conform principiilor ?i politicii elaborate de c?tre Funda?ie. Aceste projecte se desf??oar? în urm?toarele domenii tematice:  educa?ie, dezvoltare comunitar?, cet??ean într-un stat democratic de drept, schimbarea experien?ei poloneze în domeniu transform?rii.

Programul de burse Lane Kirkland este un proiect de termen lung, care a fost înfiin?at în anul 2000 ?i administrat din 2001 de c?tre Comisia Fulbright din Var?ovia. Informa?ii suplimentare cu privire la Funda?ie ?i programele ei sunt disponibile prin Internet http://www.pafw.pl

 

Comisia Polono - American? Fulbright - Administrator al Programului

Comisia Fulbright din Polonia func?ioneaz? în temeiul unui contract semnat de c?tre guvernele Republicii Polonia ?i Statelor Unite la data de 10 martie 2008 (primul acord a fost semnat la 22 martie 1990). Program polonez Fulbright, realizat de c?tre Comisia, este cel mai mare din Europa Central? ?i de Est, în acela? timp devine cea mai prestigioas? oferta de schimb ?tiin?ific între SUA ?i Polonia. În cadrul al 16 programelor de burse Comisia sprijin? studiile, lucr?ri de cercetare, activit??i academice ?i culturale, organizeaz? schimburi de studen?i, stagiari, cert?tori ?i carde didactice din ambele ??ri, realizînd astfel obiectivul principal al Programului Fulbright: posibilitatea în?elegerii reciproce ?i acordul între oamenii de diferite na?iuni prin schimb de idei, cuno?tin?e, abilit??i ?i experien?? în cadrul schimb?rii culturale ?i ?tiin?ifice. Finan?area de baz? pentru punerea în aplicare a programelor de burs? Comisiei Fulbright vine de la guvernele SUA ?i Poloniei. Pe parcursul aproape 50 de ani activit??ii Programului Fulbright în Polonia, mai milt de 1900 de cercet?tori polonezi au f?cut cercet?ri în universit??ile americane, cantitatea similar? de americani a tr?it în Polonia, f?cînd prelegeri, continuînd cercet?rile sale, studiind la universit??ile poloneze.


 

Burse de studii la Universitatea Central Europeana, 2012-2013

Studentii aflati in ultimul an de studiu sau absolventii care au obtinut diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate pot beneficia de programe de masterat si doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Cursurile, cu predare in limba engleza, se vor tine la sediul universitatii din Budapesta pe urmatoarele domenii de interes: Economie (MA, PhD), politici si stiintele mediului (MS, PhD), studii de gen (MA, PhD), istorie (MA, PhD), politici publice (MA), relatii internationale si studii europene (MA), studii juridice (LLM, MA, SJD), matematica (MS, PhD), studii medievale (MA, PhD), nationalism (MA), filosofie (MA, PhD), stiinte politice (MA, PhD), sociologie si antropologie sociala (MA, PhD), stiin?e cognitive (PhD).

Bursele de studii pot fi integrale sau partiale si depind de rezultatele procesului de selectie.

Inscrierea se va face online prin adresa http://www.ceu.hu/admissions/applypana la data de 25 ianuarie 2012 prin completarea formularului de inscriere disponibil pe pagina web a CEU: https://apply.embark.com/Grad/CEU/68. Dosarul de inscriere va mai cuprinde si doua scrisori de recomandare pentru programele de masterat si trei scrisori de recomandare pentru programele de doctorat in limba engleza, trimise de preferin?a electronic (via Embark) sau prin posta nu mai tarziu de 25 ianuarie 2012 data primirii; curriculum vitae si lista lucrarilor publicate (daca este cazul); versiunea electronica (scanata) a diplomei de licenta sau a adeverintei de student pentru cei in ultimul an de studii (in limba engleza); versiunea electronica (scanata) a foii matricole/Supliment la Diploma (in limba engleza); un eseu/plan de cercetare specific fiecarui departament - informatii disponibile la adresa:http://www.ceu.hu/academics/schools-departments.

Copiile dupa diploma si foaia matricola trebuie traduse in limba engleza de catre un traducator autorizat sau trebuie sa aiba avizul de traducere de la catedrele de limba engleza ale facultatilor respective.

O buna cunoastere a limbii engleze este obligatorie. Candidatii care vor trece de etapa de preselectie si nu au un certificat de limba engleza agreat de CEU (http://www.ceu.hu/admissions/requirements#language) vor sustine un test de tip TOEFL organizat de catre CRDE Cluj si Centrul Educatia 2000+ Bucuresti in data de 11 februarie 2012. In aceeasi zi se vor organiza si celelalte teste departamentale (acolo unde este cazul).

Informatii suplimentare se pot obtine de pe pagina de web a CEU:www.ceu.hu, pagina de web a CRDE: www.edrc.ro si pagina de web a CEDU:www.cedu.ro.

 


Kokkalis Fellowships 2012-Call for Applications

 

 

Master's in Public Policy, Public Administration, and Public Administration/International Development

The Kokkalis Program supports promising leaders and individuals committed to invigorating the public sector in Southeastern and East-Central Europe by providing them with fellowships for graduate study at Harvard Kennedy School.

Eligible to apply for a Kokkalis Fellowship are natives of Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey, who are applying to one of the following Master's degrees at Harvard Kennedy School:

Master in Public Policy (MPP)

Master in Public Administration (MPA2)

Master in Public Administration in International Development (MPA/ID)

Master in Public Administration/Mid-Career (MC/MPA)

 

Candidates with academic and/or professional backgrounds in one of the following fields are encouraged to apply: public policy and administration, the non-profit sector, law, economics, social sciences, or related fields. Applicants should demonstrate a strong commitment to public service and the region of Southeast Europe.

Candidates must complete both the online HKS application for admission and the online Kokkalis Fellowship application.  For more information, please visit:

http://www.hks.harvard.edu/degrees/admissions/apply

http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/educational_opportunities.html#kokkalisfellowship

The deadline for applying for the Kokkalis Fellowship is 6 January 2012. The deadline for all HKS degree program applications is 2 December 2011.

HKS deadlines are also available at:

http://www.hks.harvard.edu/degrees/admissions/apply/deadlines


Concursul  „Burse de Merit" 2011

 

Centrul de Informa?ii Universitare anun?? concursul Burse de Merit - 2011 pentru cei mai buni studen?i ai ??rii, organizat sub egida Ministerului Educa?iei al Republicii Moldova, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA ?i a companiei Orange Moldova.

 

Programul ofer? în baz? de concurs 50 de burse anuale a cîte 12000 MDL, dup? cum urmeaz?:

35 burse - pentru studen?ii de la ultimul an de studii (ciclul licen??);

15 burse -  pentru studen?ii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat).

 

La concurs pot participa studen?i, cet??eni ?i reziden?i ai RM, cu vîrsta limit? de 30 ani, de la ultimul an de studii (cu frecven?? la zi, ciclul licen?? - anul absolvirii 2012), inclusiv  studen?ii - masteranzi de la primul an de studii (cu frecven?? la zi), de la toate specialit??ile, care î?i fac studiile la una din institu?iile de înv???mînt universitar din RM, avînd media notelor pentru to?i anii de studii nu mai mic? de 9 - domeniile ?tiin?elor social-umaniste, 8,5 - domeniile ?tiin?elor exacte, tehnice ?i medico-biologice ?i 8 în cazul studen?ilor cu dizabilit??i ?i/sau orfani.

Studen?ii care beneficiaz? de alte burse pentru anul de studii 2011-2012, decît cele oferite de c?tre institu?iile de înv???mînt universitar,  nu sunt eligibili concursului BM 2011.

Participan?ii la concurs vor prezenta formularul de înscriere la program ?i declara?ia pe proprie r?spundere (formularul poate fi ridicat la sediul Centrului de Informa?ii Universitare sau accesat de pe pagina www.eac.md), inclusiv urm?toarele acte:

 • Curriculum Vitae
 • Certificat/sau adeverin?? - care confirm? înmatricularea în ultimul an de studii (cu frecven?? la zi, cu referin?? la studen?i), ?i în primul an de studii (cu frecven?? la zi, cu referin?? la studen?i masteranzi);
 • Studen?i - certificat academic vizat de c?tre decanatul facult??ii cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv rezultatele din sesiunile de iarn? -var? 2011 ?i nota medie general? pentru întreaga perioad? de studii;
 • Masteranzi - diploma de licen??, inclusiv suplimentul la diplom? - în original ?i copii de pe acestea;
 • O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic care cunoa?te activitatea studentului. Scrisoarea va fi semnat?, autentificat? de c?tre serviciul personal din cadrul universit??ii, ?i anexat? la dosar.
 • Copiile materialelor - pentru întreaga perioad? de studii (ciclu licen?? sau masterat) ce confirm? participarea la conferin?e ?i seminare ?tiin?ifice, concursuri sau olimpiade studen?e?ti etc. (cele mai relevante pe perioada dat?).
 • Lista articolelor ?tiin?ifice - pentru perioada de studii universitare, cu datele bibliografice complete. Publicarea articolelor va fi confirmat? prin copii xerox a primei pagini de articol, a copertei ?i cuprinsului tip?riturii care a inserat materialul participantului.
 • Un plic (format A4) cu timbru, ?i cu adresa de la domiciliu a candidatului.
 • Copie de pe buletinul de identitate inclusiv de pe fi?a de înso?ire
 • În cazul studen?ilor cu dizabilitati/orfani se vor anexa acte doveditoare, eliberate de c?tre instan?ele împuternicite

Actele mai sus men?ionate vor fi prezentate pentru concurs într-un plic transparent (folie), formatul A4.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Dosarele nu se restituie.

Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de c?tre Consiliul de Exper?i independen?i ?i Consiliul Donatorilor.

Rezultatele concursului sunt definitive ?i nu pot fi supuse contest?rii.

 

ATEN?IE!!!

Concursul const? din 2 etape de selec?ie a candida?ilor, în baza dosarelor depuse ?i interviul într-o limb? str?in?.

Data limit? de prezentare a dosarelor este 3 noiembrie 2011, ora 17:00.

Dosare prezentate dup? data limit? nu vor fi examinate.

Doar candida?ii selecta?i, vor fi invita?i pentru interviu.

Rezultatele concursului vor fi cunoscute la data de 8 decembrie 2011.

Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de Informa?ii Universitare, str. Pu?kin 16, tel: 221167; 221172, www.eac.md (Burse de Merit, Formular)

Sponsori: BC  „Moldova Agroindbank" SA ?i compania Orange Moldova.

 

Parteneri media: Compania Teleradio Moldova, S?pt?mîna, Jurnal de Chi?in?u, Timpul, Info-Prim Neo.

 

Parteneri: Agen?ia de publicitate „Kim Art", Asocia?ia Na?ional? a Tinerilor Istorici din RM

 


Research Fellowships at the College of Europe campus, Natolin (Warsaw)

The College of Europe, Natolin Campus (Warsaw) is seeking applications for the position of two 6 months Post-Doctoral Research Fellowships with a starting date of January 2012. The post will be created within the framework of the "EP-Geremek European Civilization Chair" founded by the European Parliament in honour of the late Professor Bronis?aw Geremek.

We are looking for graduates with:

 • doctorate, preferably in History,
 • demonstrated interest in the field of recent European history with a special focus on "Europe in

the 20th century: from division to reunification",

 • proven track record of research in the area of recent European history,
 • very good command of English and French.

Tasks include:

 • undertaking research activities conducting to a high level scientific publications,
 • contributing to the activities of the EP-Geremek European Civilization Chair,
 • providing academic support for students undertaking Master Thesis related to recent European history and European civilization.

The College offers:

 • excellent academic setting,
 • six month contract under Polish law,
 • international working environment.

The candidates will have to prepare a research project of maximum 5 pagesrelated to recent European history, with a special focus on Europe in the 20th century.

E-mail applications in English, comprising a detailed curriculum vitae and a letter of motivation, should be submitted by 31 October 2011 via e-mail to: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 


Guvernul Statelor Unite ale Americii anun?? Programul de burse pentru studii post-universitare Edmund S. Muskie (Muskie) pentru anul 2012. Termenul-limit? de depunere a documentelor este 2 noiembrie a.c.

 

Programul ofer? absolven?ilor institu?iilor de înv???mînt superior ?i profesioni?tilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, Republica Moldova, Federa?ia Rus?, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina ?i Uzbekistan posibilitatea de a face studii de masterat în SUA timp de un an (cu sau f?r? ob?inerea diplomei de masterat) sau doi ani (cu ob?inerea diplomei de masterat).

To?i finali?tii programului î?i vor face studiile la sec?ia de zi timp de un an sau doi ani , cerîndu-li-se s? creeze ?i implementeze un proiect ce ?ine de interesele lor profesionale în folosul comunit??ii locale. Finali?tii urmeaz? s? efectueze de asemenea un stagiu profesional în timpul vacan?ei de var? de la sfîr?itului primului an academic, precum ?i un proiect de schimb virtual dintre cet??enii americani ?i cei din propria ?ar?.

Programul ofer? asisten?? în depunerea documentelor pentru viza J-1, bilet de avion tur-retur din ?ara de re?edin?? a finalistului din Eurasia la institu?ia-gazd? american?, achitarea pl??ii ?i taxelor obligatorii pentru studii, asigurare medical? par?ial?, burs? lunar?, stipendiu limitat pentru procurarea c?r?ilor ?i diverse oportunit??i de cre?tere profesional? ?i colaborare cu absolven?ii programului.

Programul Muskie ofer? posibilitatea de a ob?ine studii la nivel de masterat în domeniile: administrare în afaceri, economie, drept, administrare public?, politici publice, educa?ie, managementul mediului, rela?ii interna?ionale, biblioteconomie ?i ?tiin?e informa?ionale, jurnalism ?i ?tiin?e ale comunic?rii, s?n?tate public?.

Formularele de participare pentru Programul de burse pentru studii post-universitare Edmund S. Muskie pot fi ob?inute ?i urmeaz? a fi depuse la Filiala din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercet?ri ?i Schimburi Interna?ionale "IREX".

 

IREX/Moldova
bd. ?tefan cel Mare 202,
Chi?in?u, MD-2004
tel./fax: (0 22) 23 32 31, 59 36 12
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Programul Muskie a fost lansat în 1992 de Congresul SUA pentru a încuraja dezvoltarea democratic? ?i economic? în Eurasia. Este un program al Biroului Educa?ie ?i Cultur? al Departamentului de Stat, SUA, administrat de IREX (Consiliul pentru Cercet?ri ?i Schimburi Interna?ionale).


Doctoral Fellowships in Law, Economics, and Psychology at IMPRS, Germany

September 21, 2011

Doctoral Fellowships in Law, Economics, and Psychology at The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain

Study Subject(s):Law, Economics, and Psychology
Course Level:Doctoral
Scholarship Provider: Max Planck Institute
Scholarship can be taken at: Germany

Eligibility:
Applicants are required to hold a Diploma, a Masters Degree or a State Exam with honors in one of the above mentioned disciplines or an equivalent degree in a related discipline.

Scholarship Open for International Students: Yes

Scholarship Description: The IMPRS Uncertainty combines approaches from Economics, Law and Psychology to explain human decisions under uncertainty more effectively and to better design institutional responses. The Uncertainty-School is jointly hosted by the Max Planck Institutes of Economics in Jena, for Human Development in Berlin, for Research on Collective Goods in Bonn, and the Department of Social Psychology and the School of Economics and Business Administration of the Friedrich- Schiller-University Jena. International Partners are the Program in Cognitive Science and the Workshop in Political Theory and Policy Analysis at Indiana University, Bloomington, the Interdepartmental Centre for Research Training in Economics and Management (CIFREM) at the University of Trento, and the Center for Rationality at the Hebrew University, Jerusalem. Associated Partner is the University of Bonn, „Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Rechtswissenschaften".

The Curriculum of the IMPRS-Uncertainty has three pillars: a four-week summer school, an annual Thesis and Topics Workshop, and local training. Additionally scholars are encouraged to spend a term at a cooperating international institution.

Both, the Max Planck Society and the Friedrich Schiller University are committed to improve the opportunities for women in the sciences and particularly encourage them to apply.

How to Apply: Online

Scholarship Application Deadline: October 31st, 2011

Read more: Doctoral Fellowships in Law, Economics, and Psychology at IMPRS, Germany : College Scholarships, PhD Scholarships, Postdoctoral, Graduate International Scholarships Fellowships

http://scholarship-positions.com/doctoral-fellowships-in-law-economics-and-psychology-at-imprs-germany/2011/09/21/

 


Call for Papers

Converging and Conflicting Trends in the

Public Administration of the US, Europe, and Germany

Hosted by the German Research Institute for Public Administration (GRIP) Speyer,

Germany and the School of Public and Environmental Affairs (SPEA) of Indiana University,

USA to be held at The German University of Administrative Sciences (DHV) Speyer,

Germany, 19-20 July 2012.

 

Conference Theme Public administrations in the US and Europe are facing extraordinary domestic problems (e.g. unemployment, unaffordable social security and public health systems, crumbling infrastructures) and severe global challenges (e.g. international terrorism, financial crises, ecological degradation and climate change). There are three trends in the ways that public administrations are trying to cope with these problems: privatization of public tasks and services, increasingly detailed government regulation of markets and social activities, and adherence to the status quo.
In order to promote research and discussion regarding these trends and the future of public administration the GRIP and SPEA invite proposals for papers falling into the following general themes:

1. Administrative Theory and State Paradigms

2. Multi-level Governance

3. Market and the Regulatory State

4. Society and the Regulatory State

5. Non-profit and Civic Engagement, Participation

6. Administrative Modernization and Performance Management

7. Human Resource Management and Ethics Management

8. New Administrative Tasks.

The conference will consist of multiple concurrently running panels.

There will also be two keynote addresses and an expert roundtable discussion as well as several social gatherings. It is planned to publish selected papers from the conference in a special journal issue or edited volume. Free accommodation will be provided for conference participants presenting a paper. Submitting a Proposal We invite all proposals fitting generally into any of the above themes. The preferred theme should be indicated in the proposal and in the subject line of the submission email. The research may be of either a theoretical or empirical nature. We particularly welcome comparative approaches including comparisons of Europe and/or the US with other countries/regions or discussions of European and/or American policy towards other countries/regions.

Proposals up to 600 words in length should be sent by 30 November 2011 to Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

For any questions please feel free to contact: Prof. Eberhard Bohne at GRIP ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) or Prof. Sergio Fernandez at SPEA ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ).

Notification of acceptance will be made by 31 January 2012.

Final papers are to be submitted by 01 June 2012.

For further information and updates see: http://www.foev-speyer.de/spea

 


The 20th NISPAcee Annual Conference 2012

 

"Public Administration East and West: Twenty Years of Development"

May 23 -26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (FYROM)

 

- DEADLINE for applications: October 15, 2011

The event is organised in cooperation with the University "St.Kliment Ohridski", Bitola, Republic of Macedonia (FYROM)

Paper proposals are invited on the Main Conference Theme, for the General Session, or on the themes of the various Working Groups, which are announced for the conference:

Main Conference Theme General Session Working Groups:

1. Working Group on Local Government

2. Working Group on e-Government

3. Working Group on the Civil Service

4. Working Group on PA Reform

5. Working Group on Internationalisation and Networking of Public Administration Studies and Civil Servants' Training Systems

6. Working Group on Fiscal Policy

7. Working Group on Public Policy Analysis Development Issues

8. Working Group on Public Administration Education

9. Working Group on Administration and Management of Internal Security Agencies

The Calls for Papers and the Online application link are available on the conference page: www.nispa.org/conference2012

Applicants should complete an application form on the NISPAcee web (all in English) and input an abstract of a paper (maximum two pages - 3600 characters and attach the actual CV file (maximum 2MB).

DEADLINE for applications: October 15, 2011 http://www.nispa.sk/_portal/user_reg_paper_prenote20.php

Online registration for the event will be available from December 2011.

NISPAcee Conference Contacts Inquiries should be addressed to:

 


Programul de burse doctorale ?i postdoctorale

 

„Eugen Ionescu"

Programul de burse doctorale ?i postdoctorale „Eugen Ionescu" al Agen?iei Universitare a Francofoniei (AUF) se adreseaz? doctoranzilor ?i cercet?torilor din statele membre ale Organiza?iei Interna?ionale a Francofoniei (OIF). Din perspectiva MAE, au prioritate candidaturile care provin din Europa Central? ?i de Est.

Durata unei burse este de la 3 la 6 luni, începând cu data de 1 februarie 2012, în func?ie de amploarea proiectului de cercetare.

Men?ion?m c? bursele sunt acordate de România, prin Ministerul Afacerilor Externe ?i gestionate de AUF.

Ministerul Afacerilor Externe nu prime?te direct dosare de candidatur?.

Pe data de 28 iunie 2011, a fost lansat apelul la candidaturi pentru aceste burse, pentru anul universitar 2011-2012, data limit? pentru depunerea dosarelor de candidatur? fiind 28 octombrie 2011.

Procedura de depunere a candidaturilor este urm?toarea:

 • Fiecare candidat trebuie s? contacteze una dintre cele 22 de universit??i române?ti (anexa) ?i, odat? acceptat de c?tre aceasta, s? î?i depun? dosarul de candidatur? la biroul regional AUF de care apar?ine universitatea sa de origine.
 • Toate dosarele de candidatur? sunt transmise de c?tre birourile regionale ale AUF la Biroul Regional pentru Europa Central? ?i Oriental? al AUF, cu sediul la Bucure?ti.
 • Are loc selec?ia dosarelor pe criterii ?tiin?ifice, realizat? de o Comisie Regional? de Exper?i.
 • Are loc selec?ia final? a dosarelor, realizat? de o comisie mixt? în care Ministerul Afacerilor Externe are putere de decizie, ?inând cont de interesele ?i priorit??ile de politic? extern? ale ??rii noastre.
 • Se public? rezultatul procedurii ?i numele bursierilor selec?iona?i.

Anexat sunt urm?toarele documente:

Aceste documente precum ?i informa?ii suplimentare pot fi g?site la adresa: http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-6081.html

 


Referin?e utile:

www.daad.de/entwicklung

www.eac.md

http://www.edu.md/?MenuItem=5&SubMenu0=2

http://www.campusfrance.org/fr

http://moldova.usembassy.gov/programs-and-grants.html

http://www.icr.ro/bucuresti/burse-si-rezidente/burse-pentru-traducatori-profesionisti.html

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php

http://www.emtccm.org/application-form-erasmus-mundus-scholarships-eu-students.

http://www.isiwebofknowledge.com/

http://www.au.dk/summeruniversity

http://www.mapping-he.eu/

http://www.masteretudeeuropeenne.eu/

http://www.ens-lyon.fr/

http://espais.ua.es/mostrari/

http://www.univ-tours.fr/19327033/0/fiche___pagelibre/&RH=1179842228246

http://www.tue.nl/masterprograms

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1253955432506