Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Proiecte interna?ionale realizate de c?tre Academia de Administrare Public?:

Denumirea proiectului: ”Servicii de suport pentru re?eaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova ?i Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar ?i  reformarea bibliotecilor” 2015-2017.

Scopul: Consolidarea ?i modernizarea bibliotecilor prin îmbun?t??irea nivelului de competen?e ?i abilit??i a personalului din bibliotec? în institu?iile superioare de înv???mânt în Armenia, Moldova ?i Belarus.

Componentele de baz?:

-    Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului din biblioteci, concentrat pe îmbun?t??irea standardelor de calitate ?i de performan?? pentru bibliotecile din Armenia, Moldova ?i Belarus, în  scopul îmbun?t??irii calit??ii serviciilor acordate de biblioteci înv???mântului superior ?i sporirea  relevan?ei lor pe pia?a muncii ?i în societate.

-   Consolidarea managementului, capacit??ilor de inovare ?i accesibilitate în bibliotecile din Armenia, Moldova ?i Belarus prin elaborarea politicilor ?i planificare strategic?.

-    Stabilirea ?i men?inerea unei Re?ele ale parteneriatului estic de servicii de suport pentru re?eaua de biblioteci (LNSS) prin diseminarea, valorificarea rezultatelor proiectului pe viitor atât la nivel na?ional cât ?i în regiunea parteneriatului estic prin schimbul de cuno?tin?e, experien??, formare ?i expertiz? în regiune.

Finan?area: Comisia European?


Denumirea proiectului: ”Dezvoltarea competen?elor institu?iilor responsabile de dezvoltarea regional?” 2015-2016.

Scopul: Profesionalizarea administra?iei publice în Republica Moldova, sporirea poten?ialului în elaborarea propriilor strategii, precum ?i realizarea ac?iunilor ce deriv? din acestea.

Componentele de baz?:

-         Vizite de studii în Polonia a exper?ilor ?i func?ionarilor din Republica Moldova.

-         Formarea Centrului de dezvoltare strategic? în cadrul Academiei de Administrare Public?.

-         Organizarea seminarelor de instruire pentru 100 de func?ionari publici.

Finan?area: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei.


Proiectul "Integrarea principiilor de Bun? Guvernare în cadrul studiilor din Academia de Administrare Public? ", 1.09.2013– 31.08.2014.

Scopul: sporirea capacit??ii sectorului public în Republica Moldova prin intermediul institu?iei ?i pentru a ajuta ?ara s?-?i îndeplineasc? criteriile de aderare la UE, pentru a o direc?iona spre standardele UE. Acesta este un start al proiectului care ar putea fi un imbold pentru continuarea cooper?rii în domeniul educa?iei.

Componentele de baz? ale proiectului:

1. Evaluarea curriculum-ului AAP.

2. Activit??i de formare pentru personalul AAP.

Finan?area:

?coala de Drept a Universit??ii de Tehnologie din Talin/ Estonia ?i Ministerul Afacerilor Externe/ Estonia


Proiectul “RE?EAUA DE COLABORARE A UNIVERSIT??ILOR LA MAREA NEAGR? – UNIVER-SEA.NET” 18. 04. 2013 – 18. 04. 2015

Scopul: promovarea schimbului de valori ?i experien?e între universit??ile din ??rile partenere prin intermediul unui program educa?ional comun ?i de re?ea.

Componentele de baz? ale proiectului:

1. Efectuarea schimburilor de bune practici (ateliere de lucru comune) pentru identificarea componentelor de programe educa?ionale care urmeaz? s? fie dezvoltate în proiect.

2. Dezvoltarea programelor comune de înv???mânt în ceea ce prive?te promovarea valorilor educa?ionale, etc.; modulele de curs vor fi disponibile on-line în format digital printr-un portal educa?ional.

3. Consolidarea identit??ii regionale prin realizarea unei comunit??i virtuale între universit??i (atât cadre didactice, cât ?i studen?i).

4. Vizibilitatea ac?iunii.

5. Gestionarea ?i coordonarea ac?iunii.

Finan?area: Programul Opera?ional Transna?ional Bazinul M?rii Negre 2007-2013 / UE

 

Finan?area: Programul de Cooperare Cross Border / UE 


 • Proiectul „Consolidarea capacit??ii administra?iei publice locale fa?? de standardele UE ?i celor mai bune practici" 2010 - 2011

Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

Scopul: promovarea cooper?rii între institu?iile de instruire a func?ionarilor publici din Republica Moldova, România ?i Ucraina ?i consolidarea capacit??ilor de instruire în domeniul calit??ii serviciilor publice a APL.

Componentele de baz? ale proiectului:

 • Instruirea si certificarea formatorilor (TOT) Moldova/Ucraina/România;
 • Organizarea ?i desf??urarea a 5 cursuri de instruire pentru func?ionari publici din APL din 3 regiuni din Republica Moldova ?i 2 regiuni din Ucraina;
 • Organizarea a 60 seminare pe termen scurt pentru APL;
 • vizite de studiu/stagiere;
 • Elaborarea si editarea a dou? ghiduri;
 • Lansarea unui portal web regional.

Finan?area: Programul de Cooperare Cross Border / UE


 • Proiectul „Strategia Nationala de Instruire a functionarilor publici din administratia publica locala a Republicii Moldova" 05/2005 - 09/2006

Scopul: elaborarea Strategiei Nationale de Instruire a functionarilor publici

Componentele de baza ale proiectului:

 • Analiza Necesitatilor de Instruire;
 • Intervievarea;
 • Elaborarea draftului final de Strategie.

Strategia Nationala de Instruire a fost elaborata prin efort comun de catre 3 consultanti locali: 1 consultant (Academia de Administrare Publica) , 2 experti internationali si un Grup de Conducere (Academia fiind reprezentata si aici).

Finantarea : Consiliul Europei, Comisia Europeana


 • Proiectul USAID „Reforma Administratiei Publice Locale" (PRAPL)

Componenta: „Eficientizarea procesului de informare si comunicare la nivelul Administratiei Publice Locale bazate pe sponsorizarea în comun a activitatilor Internet"2002 - 2003.

Scopul: consolidarea administratiei publice locale în R. Moldova prin largirea autonomiei, sporirea eficientei, responsabilitatii si transparentei autoritatilor publice locale din Moldova.

Componentele de baza ale proiectului:

 • Descentralizarea financiara;
 • Îmbunatatirea serviciilor publice:
 • Organizatiile societatii civile;
 • Planificarea strategica la nivel local;
 • Gestionarea proprietatii;
 • Reforma legislativa în administratia publica locala;
 • Reteaua informationala a autoritatilor publice locale.

Finantarea :Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internationala (USAID)


 • Proiectul „Suport pentru reforma sistemului administratiei publice locale si întaririi guvernarii locale în Moldova" 2000 - mai 2004

Scopul: fortificarea capacitatii procesului de reformare din Moldova si consolidarea administratiei publice locale, asigurarea asistentei managementului financiar furnizat autoritatilor locale prin întarirea capacitatii institutionale a Academiei de Administrare Publica de pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Componentele de baza ale proiectului:

 • întarirea capacitatilor institutionale în domeniul elaborarii bugetelor locale;
 • managementul financiar si general al comunelor;
 • editarea unei brosuri în domeniul bugetului si managementului general;
 • asistenta tehnica furnizata si instalata în cadrul Academiei;
 • sporirea businessului regional, promovînd Centre Informationale de Business la Cahul si Tighina;
 • vizita de studiu în Suedia.

Finantarea : Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala (SIDA/ASDI) si SIPU-International