Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Sec?ia de producere

http://aap.gov.md/test/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=438&lang=ro

?ef sec?ie

Pnzari Tatiana, cantina, tel. 022284086

Cantina reprezint? un subiect economic dependent, cu Statut de unitate de alimenta?ie public? a Academiei, care n baza utiliz?rii bunurilor alocate de Academie, ?i celor acumulate de sine st?t?tor, produce ?i realizeaz? produc?ie, presteaz? servicii ?i poart? r?spundere pentru rezultatele activit??ii sale economice, precum ?i pentru ndeplinirea obliga?iunilor, asumate fa?? de parteneri prin intermediul Academiei n diferite contracte, conform legisla?iei Republicii Moldova, Statutului Academiei ?i Regulamentului s?u de organizare ?i func?ionare.

Cantina este destinat? pentru preg?tirea ?i realizarea pentru consum pe loc a diverselor mnc?ruri pentru dejun, prnz ?i cin?.

ntru realizarea misiunii sale cantina are urm?toarele func?ii de baz? (presteaz? urm?toarele servicii de alimenta?ie public?):

a) Un sistem de autoservire n front liniar sau cu punerea prealabil? a mnc?rurilor pe mas? n func?ie de contingentul ce urmeaz? s? fie servit;

b) Oferirea consumatorilor de ra?ii dietice;

c) Fabricarea produc?iei conform documenta?iei tehnico-tehnologice n vigoare ?i preg?tirea mnc?rurilor ?i confec?iilor noi de firm? n baza ei;

d) Executarea prealabil? a comenzilor de deservire a diferitor ceremonii, inclusiv prin form? de arend?, cu plata taxei aprobat? de Senatul Academiei;

e) Organizarea suplimentar? a desfacerii produc?iei prin bufet;

f) Organizarea desfacerii vnz?rilor produselor alimentare.

n vederea ndeplinirii func?iilor ce-i revin Departamentul are urm?toarele atribu?ii:

a) Monitorizarea ?i coordonarea activit??ii lucr?torilor ntru realizarea obiectivelor de baz? ale cantinei;

b) Identificarea problemelor prioritare ?i elaborarea planurilor de ac?iuni privind realizarea acestora;

c) Analiza activit??ii cantinei;

d) Elaborarea pronosticurilor, ce ?in de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cantinei;

e) Monitorizarea ndeplinirii Hot?rrilor Senatului Academiei, ordinelor ?i dispozi?iilor Rectorului ce ?in de cantin?;

f) Monitorizarea ?i organizarea asigur?rii cantinei cu nc?peri de serviciu, mijloace de telecomunica?ii, mobil?, inventar, rechizite de birou necesare;

g) Crearea condi?iilor adecvate de alimenta?ie a colaboratorilor, stabilite prin legisla?ia n vigoare;

h) Monitorizarea, organizarea ?i aprovizionarea serviciilor cu echipament ?i materiale necesare desf??ur?rii activit??ii eficiente a cantinei;

i) Monitorizarea ?i organizarea, executarea lucr?rilor de repara?ie ?i ntre?inere a cantinei. Securitatea ?i respectarea ordinii interne;

j) Monitorizarea ?i organizarea, exploatarea imobilului cantinei, deservirea ?i repara?ia sistemelor de aprovizionare cu energie electric? ?i termic?, utilajului tehnico-didactic, mobilierului ?i inventarului;

k) Asigurarea, p?strarea ?i paza bunurilor materiale ce apar?in Academiei;

l) Organizarea m?surilor necesare antiincendiare, antiseismice pentru protec?ia obiectelor, crearea condi?iilor de munc? n conformitate cu cerin?ele tehnicii de securitate ?i protec?ie a muncii;

m) Asigurarea condi?iilor normale de alimenta?ie a masteranzilor, audien?ilor, colaboratorilor ?i a altor beneficiari ai cantinei Academiei.

Regulamentul de organizare ?i func?ionare a cantinei Academiei