Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Prezentare

Departamentul Dezvoltare profesional? este o subdiviziune structural? din cadrul Academiei, misiunea c?ruia const? în planificarea, organizarea ?i desf??urarea procesului de dezvoltare profesional? a personalului din cadrul autorit??ilor administra?iei publice ?i din alte institu?ii publice ?i private.

În vederea realiz?rii misiunii sale, Departamentul are urm?toarele func?ii de baz?:

  • participarea la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul dezvolt?rii profesionale a personalului din serviciul public;
  • elaborarea obiectivelor strategice ?i conceptuale privind desf??urarea în cadrul Academiei a procesului de dezvoltare profesional? a personalului din serviciul public, institu?ii private;
  • planificarea, organizarea ?i desf??urarea procesului de dezvoltare profesional? a personalului din autorit??ile administra?iei publice, precum ?i din alte institu?ii publice ?i private;
  • acordarea asisten?ei metodologice ?i informa?ionale în domeniul dezvolt?rii profesionale;
  • reprezentarea Academiei în raporturile cu organiza?ii din ?ar? si din str?in?tate în domeniul s?u de competen??.

Departamentul este responsabil de organizarea ?i desf??urarea procesului de dezvoltare profesional? a personalului în strict? conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu, a Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesional? a personalului, a hot?rîrilor Senatului, ordinelor ?i dispozi?iilor rectorului în domeniul s?u de competen??, de identificarea la timp a problemelor, deficien?elor existente în domeniu ?i formularea propunerilor de solu?ionare a lor, precum ?i prezentarea în termenii stabili?i a informa?iilor c?tre Pre?edin?ie, Cancelaria de Stat, Senat, rectorul Academiei.

În perioada 1994 - 2015, în cadrul Departamentului Dezvoltare Profesional? ?i-au perfec?ionat abilit??ile ?i preg?tirea profesional? 37387 de func?ionari publici:

 

 

Scurt istoric:

Ini?ial, dezvoltarea profesional? a personalului din administra?ia public? se organiza de c?tre Direc?ia Instruire.

Ulterior, în anul 1998, a fost înfiin?at? Direc?ia perfec?ionare continu? a personalului, în cadrul c?reia a fost elaborat? ?i implementat? baza organizatoric?  ?i metodic? a procesului de dezvoltare profesional? a personalului din administra?ia public?.

Începînd cu anul 2003, activit??ile de perfec?ionare a personalului erau organizate ?i desf??urate de c?tre cele trei departamente constituite în cadrul Academiei, iar monitorizarea ?i evaluarea procesului de perfec?ionare era efectuat? de c?tre Direc?ia monitorizare, evaluare ?i control. În perioada 2005-2010 activit??ile de dezvoltare profesional? a personalului s-au desf??urat de c?tre Direc?ia perfec?ionare profesional? a personalului.

Actualmente, dezvoltarea profesional? a personalului din cadrul autorit??ilor administra?iei publice, precum ?i din alte institu?ii publice ?i private se desf??oar? în cadrul Departamentului Dezvoltare Profesional?, creat prin Decretul Pre?edintelui Republicii Moldova nr. 518 din 26 august 2010.