Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE (TPAP - 2016)”

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desfăşurării                          Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participanţilor                09.00 - 09.50

Şedinţă în plen                              10.00 - 11.30

Pauză de cafea                              11.30 - 12.00

Şedinţe în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauză de prânz                              13.30 - 14.30

Şedinţe în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucrărilor conferinţei           16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1.
Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene

Tincu Violeta,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.(+373)69189377

Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284838;

       (+373)069660289

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4. Tendințe ale managementului public în contextul  creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabilă.

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personaluluiteorie şi practică

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   

tel. (+373 22) 284200;

      (+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 – 950

Deschiderea conferinţei – ora 1000, sala 301

Vă invităm să participaţi la conferinţă!

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)

 Anexa 1. CERINŢE FAŢĂ DE MATERIALELE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE ŞTIINŢIFICO-PRACTICE DIN 20 MAI 2016 „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE” (TPAP-2016)

Anexa 2.TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR

Anexa 3. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE ” (TPAP-2016)


THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

IS INVITING REPRESENTATIVES FROM THE ACADEMIC ENVIRONMENT, PUBLIC ADMINISTRATION AND EXPERTS FROM THIS AREA TO ATTEND

The International Scientific – Practical Conference

„THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION”

(TPPA-2016)

Friday, May 20, 2016

PROGRAM :

Venue                                                         The Academy of Public Administration, Chisinau,

                                                      100 Ialoveni street.

Registration                                    09.00 - 09.50

Plenary session                                          10.00 - 11.30

Coffee-break                                   11.30 - 12.00

Workshops                                     12.00 - 13.20

Lunch                                                      13.30 - 14.30

Workshops                                     14.30 - 16.00

Conference  totalization                                 16.00 - 16.30

WORKSHOPS

Workshops

Name, address and phone of the responsible person 

Workshop 1                          
Modernization of public administration in the context of European integration

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel.(+373)69189377

Workshop 2 Current issues of political science and European course of the Republic of Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 721571;

             (+373) 69660289

Workshop 3 Theoretical and practical issues regarding the state law and public administration modernization

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Workshop 4 Trends in public management in the context of creating a knowledge-based administrative system

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Workshop 5 The role of e-Governance in sustainable development

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Workshop 6 Professional development of staff: theory and practice

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Working languages of the conference: Romanian, Russian and English

Registration: 9.00 – 9.50

Opening: 10.00, aud. 301 

We invite you to attend the conference! 

Requirements for conference materials, fee, application form (Annex 1, 2, 3)

Annex 1. REQUIREMENTS FOR THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS ON  MAY 22, 2015 "Theory and Practice of Public Administration" (TPPA – 2015) 

Annex 2. PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION OF THE MATERIALS

 Annex 3 APPLICATION FORM The international scientific – practical conference „Theory and practice of public administration” (TPPA-2016)


АКАДЕМИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКДЕМИЧЕСКОГО, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И  ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

20-го мая 2016 г.

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (ТППУ 2016)»

ПРОГРАММА:

Место проведения: Академия публичного управления  при Президенте Республики Молдова,  

г. Кишинёв, ул. Яловень, 100.

Регистрация участников:      09.00 - 09.50

Пленарное заседание:          10.00 - 11.30

Перерыв (кофе брейк):          11.30 - 12.00

Работа в секциях:                12.00 - 13.20

Обеденный перерыв:            13.20 - 14.30

Работа в секциях:                 14.30 - 16.00

Подведение итогов

работы конференции:            16.00 - 16.30

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

CЕКЦИЯ Фамилия, имя, контактный телефон ответственного лица
Секция 1 Модернизация публичного управления в контексте европейской интеграции

Тинку Виолета,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел(+373)69189377

Секция 2 Актуальные проблемы политических наук и европейский путь Республики Молдова

Русу Родика,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел(+373 22) 721571;

       (+373) 69660289

Секция 3 Теоретико-практические аспекты построения правового государства и модернизации публичного управления

Горюк Сильвия

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел(+373) 079402810

Секция 4 Тенденции публичного менеджмента в контексте создания административной системы основанной на знаниях

Фрунзе Олег

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел(+373 22) 284847

Секция 5 Воздействие Е-управления на обеспечение прозрачности  и доступа к информации в процессе публичного управления

Герман Теодора,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел(+373 22) 721188;

      (+373) 078884812

Секция 6 Профессиональное развитие персонала: теория и практика

Чутак Ирина,

ddp@aap.gov.md

тел(+373 22) 284869;

      (+373 22) 284509

Рабочие языки конференции: румынский, русский, английский

Регистрация участников: 9.30 – 9.50

Открытие конференции: 10.00, ауд. 301  

Приглашаем принять участие в конференции!

Информация о требованиях к представляемым материалам, организационном взносе и формуляре для регистрации – в приложениях 1, 2, 3.

Приложение 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 2. ПЛАТЁЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 3. ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТППУ-2016)» 20.05.2016