Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Scurt Istoric

Deja de la prima etap? de consolidare a independen?ei tn?rului stat moldovenesc, n noile realit??i de fortificare a democra?iei ?i de constituire a statului de drept, n Republica Moldova s-a impus necesitatea cre?rii unei institu?ii educa?ionale specializate n domeniul serviciului public. Aceast? institu?ie urma s? fac? fa?? exigen?elor procesului democratic ?i preg?tirii conduc?torilor/speciali?tilor de nalt? calificare pentru aparatulde stat ?i organele de autoadministrare local?.

n asemenea condi?ii, la 21 mai 1993, prin Decretul Pre?edintelui Republicii Moldova nr. 73 a fost fondat? pe lng? Guvernul ??rii Academia de Studii n Domeniul Administr?rii Publice.1

n primul an de studii (1993-1994), la recomandarea autorit??ilor publice respective, au fost nmatricula?i la studii 41 de audien?i la sec?ia zi ?i 97 - la sec?ia cu frecven?? redus?. Ini?ial, studiile se efectuau doar la o singur? specialitate - administrarea public? - cu durata de un an - la zi ?i 2 ani - la sec?ia cu frecven?? redus?. Corpul profesoral-didactic constituia pe atunci doar 11 cadre titulare ?i 17 - prin cumul.

Curnd, a fost adoptat? o concep?ie modern? de instruire ?i un nou model institu?ional privindpreg?tirea ?i perfec?ionarea cadrelor din serviciul public. ncepnd cu urm?torul an de studii, (1994-1995), preg?tirea func?ionarilor publici se efectua deja n cadrul a trei specialit??i: administrare public?, management public ?i rela?ii interna?ionale, modificndu-se ?i durata studiilor n cadrul Academiei - de 2 ?i, respectiv, 3 ani.

ncepnd cu anul 1994, Academia preg?te?te doctoranzi la 3 specialit??i: teoria ?i istoria administra?iei publice, organizarea ?i dirijarea n institu?iile de stat, administra?ia public? local?, fiind alocate locuri cu finan?are bugetar?.

2Urm?toarea etap? evolutiv? a nceput cu anul de studii 1997-1998, cnd la Academie s-auinstituit studiile universitare la specialitatea Administrare public?, care a permis preg?tirea teoretic? ?i practic? n domeniu a tinerilor,n scopul model?rii con?tiin?ei civice ?i cultiv?rii aptitudinilor manageriale, ceea ce a pus nceputul constituirii unui corp profesionist de func?ionari publici cu studii superioare speciale.

Un proces plenar ?i continuu reprezenta consolidarea poten?ialului didactic ?i ?tiin?ific, precum ?i cel managerial-administrativ din cadrul Academiei. Dac? ini?ial aici activau doar 9doctori n ?tiin?e ?i 2 doctori habilita?i, deja la finele primului deceniu al activit??i Academiei colectivul consta din circa 70 de cadre didactice, inclusiv: 25 doctori n ?tiin?e ?i 4 doctori habilita?i, precum ?i 4 profesori universitari. ?i-au adus aportul lor personal la evolu?ia institu?iei noastreacademice mul?i conduc?tori ai autorit??ilor publice centrale 3de prin rang, precum ?i:prim-vicerectorul Sergiu Ro?ca, vicerectorii Arcadie Barb?ro?ie, Aurel Smboteanu, Boris Negru, Corneliu Popovici, Oleg Balan, decanii facult??ilor/?efii direc?iilor Andrei Cantemir, Teodor Popescu, Claudia Cr?ciun, Nicolae Stefanov, Alexandru Burian, Oleg Buga, ?efii de catedre Nicolae Romanda?, MariaOrlov, Svetlana Gorobievschi, Svetlana Cojocaru, Oleg Bulgaru, Nadejda Demian, Vlad Can?r, ?i mul?i al?ii.

n rezultatul evolu?iei Academiei ?i ?inndu-se cont de experien?a altor state democratice, la 12 februarie 2003, prin Decret preziden?ial, institu?ia ?i-a schimbat statutul, devenindAcademia de Administrare Public? de pe lng? Pre?edintele Republicii Moldova. Conform noului statut, aprobat prin Decretul Pre?edintelui Republicii Moldova nr. 1379-III din 18 iulie 2003, institu?ia ?i-a modernizat structura, direc?iile ?i obiectivele prioritare deactivitate, ?i-a consolidat corpul profesoral-didactic, fapt ce asigur? func?ionalitatea ei la un nivel nalt.

Pn? la moment, peste 4000 de persoane au absolvit studiile superioare, postuniversitare ?i de masterat n cadrul Academiei de Administrare Public?. Num?rul func?ionarilor din autorit??ile publice care au participat n cadrul cursurilor de formare ?iperfec?ionare profesional? constituie circa 21 mii persoane.4

Academia de Administrare Public? a reu?it s? devin? una din cele mai prestigioase ?i mai moderne institu?ii de nv???mnt din ?ar?, un centru elitar de preg?tire a cadrelor de conducere, de sintetizare ?i promovarea ?tiin?ei ?i experien?ei avansate n domeniul administra?iei publice. Totodat?, Academia se afl? ntr-un proces continuu de dezvoltare, realizndu-se optimizarea sa organizatoric? ?i structural?, consolidarea poten?ialului didactic ?i managerial, relansarea activit??ii ?tiin?ifice ?i extinderea activit??ilor sale n cadrul diferitelor proiecte na?ionale ?i interna?ionale.

Rectorii Academiei

Mihail PLATON

Mihail PLATON s-a nascut la 2 septembrie 1932, n satul Bulboaca, (Anenii Noi), ntr-o familie de ??rani. A absolvit ?coala medie incomplet? n satul natal (1948), ?coalapedagogic? din Bender (1952), Universitatea de Stat din Moldova (1961) ?i ?coala superioar? de partid de pe lnga CC al PCUS (or. Moscova) (1971).

Activitatea de munca ?i-anceput-o n calitate de nva??tor, apoi de director de ?coal? n raionulStr??eni (1952-1958); ntre anii 1958-1961 a lucrat n calitate deprim-secretar al Comitetului raional Str??eni al ULCT din Moldova, iar ntreanii 1961-1965 - instructor ?i organizator comsomolist al Comitetului Centralal ULCT din Moldova. n anul 1965 a fost transferat la munca de partid n raionul Flore?ti, unde a de?inut pna n anul 1967 func?iile de secretar sisecretar al doilea al Comitetului raional al PCM; n anii 1967-1969 a lucrat ncalitate de pre?edinte al comitetului executiv raional Criuleni, iar ntre anii 1971-1977 - prim-secretar al Comitetului raional Ungheni al PCM. ntre anii 1977-1985 a de?inut func?ia de ?ef al sec?iei ?tiin?? ?i institu?ii de nvatamnt al Comitetului Central al PCM, iar din 1985 ?i pn? n 1993 a lucrat n calitate de pre?edinte al comitetului executiv al Sovietului or??enescChisinau de deputa?i ai poporului, vicepre?edinte si prim-vicepre?edinte alConsiliului de Mini?tri al RSS Moldovene?ti, ?ef de sec?ie ?i de direc?ie n Aparatul Guvernului Republicii Moldova, viceministru de stat al Republicii Moldova.

AAPMihail PLATON a fost ini?iatorul ?i fondatorul Academiei de Administrare Publica de pe lng? Pre?edintele Republicii Moldova. Fiind ntre anii 1993-2003 Primul Rector alacestei prestigioase institu?ii de nv???mnt superior, el a depus o munc? titanic? nu numai pentru buna instruire a func?ionarilor publici din republic?,dar si pentru dezvoltarea ?tiin?ei administra?iei publice.

ntre anii 2004-2007 a de?inut func?ia de consilier al Pre?edintelui Republicii Moldova n problemeleculturii, nv?t?mntului ?i ?tiin?ei, iar apoi a lucrat n calitate de Consilier al Prim-ministrului, secretar al Consiliului na?ional pentrudecernarea Premiului de Stat.

Mihail PLATON nu a de?inut, pur si simplu, ni?te func?ii, destul de nalte, a muncit cu adevarat, a ars" n deplin sens al cuvntului, fiind exemplu si mobilizndu-i pe to?i cei din preajm?-i la o munc? cu jertfire de sine. Activitatea sa multilateralaa fost apreciat? dup? merit, fiind decorat cu ordinele Lenin", Drapelul Ro?u de Munc?", Prietenia Popoarelor", Insigna de Onoare", Ordinul Republicii" ?i alte distinc?ii.

Institutul American de DateBiografice si Consiliul de Cercetari Stiintifice l-au desemnat Om al anului2001".

Pe parcursul ntregii salevieti Mihail PLATON a trudit nentrerupt pe altarul ?tiin?ei na?ionale, devenind doctor habilitat n ?tiin?e economice, profesor universitar, membru al Academiei de ?tiin?e Pedagogice ?i Sociale din Moscova. n anul 2010 i s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa" al Academiei de Administrare Public? de pe lng? Pre?edintele Republicii Moldova. Este autor a peste 100 de publica?ii n domeniul administr?rii publice, inclusiv 12 manuale ?i monografii, al unui ?ir de studii ?i eseuri. Lucr?rile sale vor fi studiate ?i n continuare de genera?ii de audien?i ai Academiei ?i func?ionari publici, ele constituind fundamentul ?tiin?ei administra?iei din ?ara noastr?.