Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Regulamentul Senatului

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE

AL SENATULUI ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLIC?

1. Dispozi?ii generale

1.1. Senatul Academiei de Administrare Public?, denumit n continuare Senat, este organul suprem de conducere al Academiei.

1.2. Senatul ?i desf??oar? activitatea n conformitate cu Constitu?ia Republicii Moldova, Legea nv???mntului, cu hot?rrile Guvernului Republicii Moldova, Statutul Academiei de Administrare Public? ?i alte acte normative.


2. Constituirea Senatului

2.1. Senatul este constituit, n modul stabilit, pe un termen de cinci ani.

2.2. Din componen?a Senatului fac parte:

a) din oficiu: rectorul, care este pre?edinte al acestuia, prorectorii, ?efii departamentelor, pre?edintele comitetului sindical, directorul bibliotecii, reprezentan?i ai Guvernului Republicii Moldova, reprezentan?i ai autorit??ilor administra?iei publice;

b) membri ale?i: reprezentan?i ai corpului profesoral, masteranzilor, doctoranzilor, ai serviciilor auxiliare.

2.3 Pentru alegerea membrilor Senatului specifica?i n p.2.2 lit. b se formeaz? o comisie electoral? din cte un reprezentant al rectoratului, departamentelor, subdiviziunilor Academiei ?i comitetului sindical, ale?i prin vot deschis la adun?rile departamentelor ?i subdiviziunilor respective. Comisia alege pre?edintele ?i secretarul. Componen?a nominal? a comisiei, pre?edintele ?i secretarul se confirm?, prin ordinul rectorului pe un termen de cinci ani. Procesele verbale de alegere a membrilor comisiei se p?streaz? pe ntreaga durat? de activitate a Senatului.

2.4. Comisia electoral?, de comun acord cu rectorul, stabilesc num?rul total de membri ai Senatului ?i cota de reprezentan?? a fiec?rui departament, subdiviziune, ?inndu-se cont de raportul: corpul didactico-?tiin?ific 65-75%, doctoranzii, masteranzii 20-25%, personalul auxiliar 5-10%.

2.5. Alegerile n Senat au loc n termen de 15 zile dup? anun?area lor la: adunarile generale ale corpului profesoral-didactic, departamentelor (subdiviziunilor), personalului auxiliar, doctoranzilor ?i ale masteranzilor prin vot deschis sau secret. Desf??urarea ?i rezultatele alegerilor se consemneaz? n procese-verbale.

2.6. Pentru asigurarea respect?rii termenelor ?i procedurii de desf??urare a alegerilor, la fiecare adunare este obligatorie prezen?a cel pu?in a unui membru al Comisiei electorale.

Procesele-verbale privind rezultatele alegerilor membrilor Senatului snt prezentate, n termen de 5 zile, de c?tre Comisia electoral? rectorului pentru a fi p?strate pe durata mputernicirilor Senatului.

2.7. Rectorul, n termen de 10 zile dup? prezentarea actelor de c?tre Comisia electoral?, nume?te prin ordin Secretarul ?tiin?ific ?i pe ceilal?i membri ai Senatului.

2.8. Contesta?iile, privind organizarea ?i desf??urarea alegerii membrilor Senatului se adreseaz? Ministerului Educa?iei ?i Cancelariei de Stat, n termen de 5 zile de la momentul ncheierii alegerilor.

2.9. n cazul cnd se constat? nc?lcarea prevederilor prezentului Regulament, se anun?? alegeri noi.

3. Atribu?iile Senatului

3.1. Senatul are urm?toarele atribu?ii:

a) examineaz? ?i aprob? strategia de dezvoltare a Academiei ?i stabile?te direc?iile prioritare de participare a ei la elaborarea politicilor de dezvoltare a administra?iei publice ?i de gestionare a resurselor umane n serviciul public;

b) examineaz? structura ?i personalul-limit? al Academiei ?i ntreprinde m?suri de optimizare a acestora;

c) aprob? actele normative de ordin intern;

d) aprob? planurile de nv???mnt ?i programele de studii ?i modific?rile operate n acestea;

e) aprob? componen?a nominal? a Comisiei de concurs;

f) adopt?, n baza demersurilor catedrelor, hot?rri privind ocuparea prin concurs, n modul stabilit, a posturilor didactice de profesor universitar, conferen?iar universitar, lector superior universitar, lector universitar ?i a postului de ?ef de catedr?;

g) adopt? hot?rri privind conferirea titlurilor ?tiin?ifico-didactice de profesor/conferen?iar universitar ?i nainteaz? dosarele personale examinate spre aprobare Comisiei Superioare de Atestare ?i Acreditare, confer? titlul "Doctor honoris causa";

h) prezint?, n modul stabilit, Comisiei Superioare de Atestare ?i Acreditare lista specialit??ilor pentru care se organizeaz? preg?tirea cadrelor ?tiin?ifice prin masterat ?i doctorat, precum ?i lista conduc?torilor tezelor de doctorat;

i) aprob? temele ?i conduc?torii tezelor de masterat ?i a tezelor de doctorat;

j) aprob? ncheierea de contracte de cooperare cu institu?ii similare de peste hotare ?i ntre?ine rela?ii cu organismele interna?ionale interesate de problemele ce ?ine de competen?a Academiei;

k) aprob? rezultatele admiterii la studii n Academie ?i totalurile examenelor de absolvire a studiilor n cadrul masteratului;

l) aprob? taxele pentru studii, pentru cazare n c?min, precum ?i pentru alte servicii prestate de subdiviziunile Academiei;

m) aprob? rezultatele inventarierii patrimoniului Academiei;

n) aprob? raportul cu privire la activitatea Academiei, prezentat anual de c?tre rector, ?i d?rile de seam? ale subdiviziunilor structurale;

3.2. Conducerea operativ? a Academiei, ntre ?edin?ele Senatului, este exercitat? de Biroul Senatului, constituit din: rector, care este pre?edintele biroului, prim-prorector, prorector, directorii de departamente ?i secretarul ?tiin?ific al Senatului.

3.3 Senatul poate delega Biroului Senatului sau rectorului unele din atribu?iile sale.

4. ?edin?ele Senatului ?i Biroului Senatului

4.1. Senatul ?i desf??oar? activitatea n baza Planului de activitate, aprobat la prima ?edin?? a fiec?rui an de studii.

4.2. Forma de lucru a Senatului este ?edin?a. ?edin?a poate fi ordinar? sau extraordinar?.

4.3. Senatul se ntrune?te n ?edin?? ordinar? o dat? la dou? luni, n a treia zi de mar?i a lunii.

4.4. Senatul poate fi convocat n caz de necesitate n ?edin?? extraordinar? de cte ori va fi necesar.

5. Preg?tirea ?edin?ei senatului.

5.1. Senatul se convoac? n ?edin?e ordinare n conformitate cu Planul de activitate al Senatului, iar n ?edin?e extraordinare la necesitate.

5.2 Convocarea Senatului n ?edin?? ordinar? este anun?at? cu cel pu?in 5 zile nainte de ?edin??, iar n ?edin?? extraordinar? n func?ie de situa?ia concret?, prin dispozi?ia Rectorului.

5.3. Secretarul ?tiin?ific este responsabil de preg?tirea ?edin?ei Senatului.

5.4. Secretarul ?tiin?ific:

- propune pre?edintelui Senatului spre aprobare ordinea de zi a ?edin?ei;

- solicit? de la raportori ?i recep?ioneaz? materialele propuse spre examinare n ?edin?a Senatului ?i proiectele de hot?rre;

- verific? corespunderea materialelor prezentate ?i a proiectelor de hot?rre cerin?elor stabilite;

- distribuie materialele ?i informa?iile asupra subiectelor preconizate pentru examinare n ?edin?? membrilor Senatului, cu cel pu?in trei zile nainte de ?edin??;

- preg?te?te sala de ?edin?e a Senatului;

- verific? func?ionarea mijloacelor tehnice utilizate n ?edin??;

- anun?? ?i invit? alte persoane care urmeaz? s? fie prezente n ?edin??,

- asigur? p?strarea materialelor examinate n ?edin?? ?i ntocme?te procesul verbal al ?edin?ei Senatului.

5.5. Raportorii ?i coraportorii prezint? materialele (raport, informa?ie, proiectul de hot?rre, avizate de ?efii subdiviziunilor ?i jurist) pentru ?edin?a Senatului secretarului ?tiin?ific, cu cel pu?in cinci zile nainte de ?edin??.

5.6. Biroul Senatului se ntrune?te n ?edin?e ordinare o dat? n lun?.

5.7. Biroul se poate ntruni n ?edin?e extraordinare, de cte ori este necesar.

6. Desf??urarea ?edin?elor Senatului

6.1. ?edin?a Senatului se desf??oar? conform planului de activitate a Senatului ?i a ordinii de zi, propus? de secretarul ?tiin?ific ?i aprobat? de pre?edintele Senatului.

6.2. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la nceputul ?edin?ei cu votul majorit??ii membrilor Senatului prezen?i.

6.3. ?edin?a Senatului este prezidat? de pre?edintele Senatului ?i asistat? de secretarul ?tiin?ific.

6.4. Prezen?a membrilor Senatului la ?edin?? este obligatorie. Excep?ie constituie situa?iile obiective sau circumstan?ele de for?? major?.

6.5. ?edin?a Senatului este deliberativ? dac? la ea snt prezen?i 2/3 din num?rul total de membri.

6.6. Problemele nscrise pe ordinea de zi a ?edin?ei nu pot fi examinate dac? nu snt nso?ite de raportul de baz? al chestiunii discutate.

6.7. Dezbaterile din ?edin?a Senatului se consemneaz? ntr-un proces-verbal.

6.8. Procesul - verbal ?i documentele examinate n ?edin?? se p?streaz? ntr-un dosar special.

7. Hot?rrile Senatului

7.1. n exercitarea atribu?iilor sale Senatul adopt? hot?rri.

7.2. n func?ie de problema examinat?, hot?rrile Senatului se adopt? prin vot deschis sau secret, cu majoritate simpl? 50% plus un vot din num?rul total de membri ai Senatului.

7.3. Hot?rrile privind ocuparea prin concurs a func?iei de rector al Academiei, de ?ef de catedr?, a posturilor didactice de profesor universitar ?i de conferen?iar universitar, precum ?i cele privind conferirea titlurilor ?tiin?ifice de profesor universitar, conferen?iar universitar se adopt? prin vot secret .

7.4. Hot?rrea Senatului, cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor de conducere ?i didactice, se consider? valabil?, dac? pentru candidat au votat nu mai pu?in de 50% + 1 voturi din num?rul total de membri ai Senatului.

7.5. Hot?rrile ?i procesul verbal ale Senatului se semneaz? n cel mult 3 zile de la data desf??ur?rii ?edin?ei lui de pre?edintele Senatului ?i se contrasemneaz? de secretar.

7.6. Hot?rrile Senatului se aduc la cuno?tin?a subdiviziunilor vizate.

7.7. Hot?rrile Senatului snt obligatorii pentru toate subdiviziunile Academiei.

7.8. Pre?edintele ?i secretarul Senatului organizeaz? controlul sistematic asupra execut?rii hot?rrilor Senatului.

8. Dispozi?ii finale

8.1. Prezentul regulament se pune n aplicare de la data aprob?rii lui.

8.2. Modific?rile ?i complet?rile prezentului Regulament se opereaz? prin hot?rri ale Senatului, la propunerea membrilor acestuia.