Scurt istoric


Întemeiată odată cu fondarea Academiei, în anul 1993, Biblioteca Știinţifică a cres­cut și s-a dezvoltat continuu, având misiunea de a participa la procesul de instruire, formare și educare, precum și la activitatea de cercetare ce se desfășoară în cadrul Academiei, prin formarea unei colecţii de documente în corespundere cu curriculu­mul academic și respectiv, facilitarea accesului la aceste colecții de informații. Astfel, pe parcursul evoluției sale, trecând printr-o dezvoltare dinamică în corespundere cu schimbările vieţii sociale și a cerințelor față de instituțiile info-documentare, bibliote­ca mereu a promovat rolul strategic pe care îl are în procesul de instruire și cercetare din cadrul Academiei, oferind suportul info-documentar necesar în sprijinul ideilor de reformare a administrației publice, de analiză şi implementare a experienţelor avansate, acumulate în ţară şi în străinătate.

Pe parcursul celor 25 de ani de ascensiune, Biblioteca Științifică a utilizat și a pus în practică cu succes tot ce era nou, modern, util și necesar pentru utilizatorii săi, a im­plementat noile tehnologii informaționale, a aplicat continuu managementul colecțiilor, astfel această instituție ajungând să dețină cea mai bună colecție de carte în domeniul teoriei și practicii administrării publice, dar și colecții din domenii adiacente științei administrației.

Fiind nemijlocit implicată în toate procesele de dezvoltare a Academiei şi conside­rându-se parte integrantă a sistemului informaţional-biblioteconomic naţional, Biblio­teca Științifică a Academiei a cunoscut câteva etape de dezvoltare, care pot fi specificate după cum urmează:

- etapa de constituire şi inițiere a activității (1993-1995), pentru care este carac­teristic

demararea activităților de constituire, organizare și funcționare a bibliotecii, stabi­lirea primelor relații de colaborare cu alte biblioteci universitare, publice și specializate, cu organizații nonguvernamentale, autorități publice, persoane fizice care au contribuit la formarea primei colecții de publicații.

- etapa statornicirii organizaţionale şi funcţionale a Bibliotecii (1996-1998), se caracterizează prin creșterea calității serviciilor tradiţionale de bibliotecă, consolidarea colecției de carte, elaborarea cadrului intern de reglementare a activității Bibliotecii. În 1997, odată cu iniţierea ciclului universitar în domeniul administraţiei publice, Bibli­oteca este preocupată de reorganizarea spaţiilor, de crearea condițiilor necesare pentru categoria respectivă de utilizatori, dezvoltarea colecţiei în conformitate cu curriculumul Academiei, completarea colecției de carte cu donații oferite de Alianța Franceză, Am­basada SUA în Republica Moldova.

- etapa eficientizării activităţii informaţional-bibliotecare (1999-2003), în care are loc diversificarea serviciilor de bibliotecă, formelor şi metodelor de comunicare a re­surselor documentare şi informaţionale, iniţierea unor activităţi culturale de promovare a colecțiilor de carte și a elaborărilor didactico-ştiinţifice ale profesorilor Academiei. Se fac primii pași de informatizare a bibliotecii prin elaborarea şi implementarea primului program pentru crearea catalogului electronic, implicarea bibliotecii în proiecte naţi­onale şi internaţionale de obținere a granturilor pentru dezvoltarea colecţiilor de carte susținute financiar de Fundația SOROS Moldova, PNUD, Alianța Franceză.

- etapa reorganizărilor structurale şi funcționale (2004-2009), are loc reorganiza­rea bibliotecii în Secţie de documentare și inaugurarea Bibliotecii Electronice. Cu susţi­nerea Ministerului Justiţiei se oferă acces la Baza de date Lex DB, este lansată prima versiune a paginii web a Bibliotecii în cadrul site-ului Academiei. Bibliotecă aderă la cel mai mare Consorţium de biblioteci din lume, utilizatoare a publicaţiilor pe suport electronic eLFL-Direct (EBSCO Publishing) ce oferea acces la peste 18 000 titluri pe­riodice, manuale, monografii cu traducere în limbile franceză, germană, spaniolă, rusă, se produce lărgirea reţelei interne automatizate şi facilitarea accesului la informaţii prin tehnici şi tehnologii informaţionale avansate.

- etapa extinderii spaţiilor și diversificare a serviciilor Bibliotecii (2010-2014), are loc procesul de diversificare a serviciilor tradiţionale şi electronice pentru facilitarea şi extinderea accesului la informaţie. Implementarea noului soft integrat de bibliotecă OpenBiblio în care este creat catalogul electronic al Bibliotecii. O acțiune importantă din această etapă este transferul Bibliotecii Academiei în spaţiile noi ale Blocului C (ianuarie 2011), renovate, moderne, adaptate necesităților de funcționare eficientă și oferirea condițiilor de confort pentru utilizatori, dotate cu echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor electronice.

- etapa modernizării prin dezvoltarea personalului bibliotecar și implementă­rii inovațiilor tehnologice (2015-prezent), se produce implementarea proiectelor internaționale în scopul dezvoltării personalului de bibliotecă, inovarea și modernizarea serviciilor de bibliotecă în conformitate cu cerințele bibliotecii secolului 21. Are loc extinderea Accesului deschis la multiple resurse de informație, diversificarea serviciilor și produselor informațional-documentare on-line de bibliotecă, lansarea noii versiuni a paginii WEB a Bibliotecii științifice, achiziționarea tehnicii informaționale de ulti­mă generație, amenajarea unei săli moderne pentru Biblioteca electronică, aderarea la Consorțiul internațional LNSS.

Aprobarea de către Senatul Academiei a două documente de importanță strategică pentru dezvoltarea și modernizarea în continuare a Bibliotecii Științifice:

1. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice 2017-2020 (19 octombrie 2017), elaborată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare”;

2. Politica Instituțională a Academiei de Administrare Publică privind Accesul Des­chis la Informație (12 noiembrie 2017).

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.