Relații cu publicul

Accesul publicului și comunicarea resurselor documentare și informaționale

Orientarea prioritară a Bibliotecii AAP este prestarea serviciilor informaţionale şi documentare de calitate înaltă utilizatorului său.

Fiind una din structurile de bază ale Academiei, biblioteca este pusă în serviciul comunităţii academiei, care formează un contingent specific de beneficiari: masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cursanți participanți la cursurile de dezvoltare profesională, cercetători. Adiţional, biblioteca prestează servicii de informare şi documentare şi pentru personalul ce activează în sistemul de administrare publică, pentru solicitanții de servicii din alte instituţii de învăţămînt superior care dispun de facultăţi, specialităţi ce ţin de domeniul administraţiei publice.

Biblioteca dispune de 50 de locuri/utilizator oferite simultaninclusiv: Sala de lectură nr.1 – 30 locuri, dotate cu calculatoare și altă tehnică IT, conectate la Internet - 12 locuri; Sala de lectură nr. 2 cu acces liber la fondul total de publicații – 20 locuri.

Utilizatorii bibliotecii beneficiază de următoarele servicii:

• consultarea documentelor şi resurselor informaţionale în spaţiul bibliotecii;

• împrumut de publicaţii la domiciliu;

• asigurarea accesului Internet gratuit pentru public;

• acces la bazele de date naţionale şi internaţionale;

• acces la catalogul electronic (OPAC);

• asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare şi documentare;

• consultanţă, asistenţă informaţional-bibliografică şi de referinţă;

• instruire privind utilizarea şi selectarea resurselor informaţionale;

• acces liber nelimitat la resursele documentare şi informaţionale;

• împrumut interbibliotecar;

• activităţi cultural-ştiinţifice (lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, serate, expoziţii de carte)

• facilităţi de fotocopiere, listare, scanare a materialelor din colecţiile Bibliotecii.

• accesul on-line al publicului la informaţie de la toate terminalele amplasate în Academie;

• informarea asupra documentelor existente în alte sisteme prin accesul INTERNET la bazele de date din sistemele respective;

• dezvoltarea paginii Web www.aap.gov.md (compartimentul ”Biblioteca”);

• dezvoltarea serviciului de livrare electronică a documentelor;

• organizarea Expoziţiilor virtuale;

• crearea posibilităţilor de consultare a documentelor electronice;

• prestarea serviciilor electronice la cerere;

• crearea posibilităţilor de tehnoredactare şi copiere pe dischetă şi CD;

Reguli şi condiţii de acces la resursele documentare si informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice AAP

1. Accesul la informaţie şi documente al beneficiarilor Bibliotecii AAP se efectuează in baza legitimaţiei de masterand sau doctorand, a legitimaţiei AAP ( pentru cadre didactice si ştiinţifice, personal auxiliar, alţi angajaţi).

Nota: masteranzii anului I, care nu au reuşit sa recepţioneze legitimaţia de masterand la începutul anului de studiu, sunt serviţi timp de o luna de la începutul anului de studiu in baza ordinelor Rectorului AAP de înmatriculare la studii.

2. Beneficiarii potenţiali au acces in spatiile Bibliotecii AAP in baza documentului, care confirma identitatea persoanei concrete.

3. La intrarea in sala de lectura si Biblioteca Electronică beneficiarul prezintă buletinul de identitate, primind documentele solicitate şi permisiunea folosirii resurselor si serviciilor informaţional-bibliotecare. La ieşirea din spatiile Bibliotecii AAP beneficiarul restituie publicaţiile consultate bibliotecarului de serviciu.4. Documentul, care permite accesul clienţilor in spaţiul Bibliotecii AAP, nu este transmisibil

Obligaţiile beneficiarilor:

Beneficiarii Bibliotecii AAP sunt rugaţi sa respecte următoarele cerinţe:

 
sa manifeste un comportament decent, sa comunice civilizat si sa se conformeze prevederilor prezentului document;
 
sa protejeze bunurile din spatiile Bibliotecii AAP;
 
sa ceara permisiunea bibliotecarului de serviciu pentru introducerea in sala a documentelor, care nu fac parte din patrimoniul Bibliotecii AAP;
 
sa se comporte civilizat fata de personalul de biblioteca si faţă de ceilalţi beneficiari, sa păstreze liniştea, ordinea si curăţenia in spaţiul bibliotecii;
 
sa se dezică pentru perioada aflării in spaţiul Bibliotecii de: fumat, băut (cu excepţia băuturilor răcoritoare), depozitarea bagajului, accesul animalelor , precum si de alte manifestări, care ar putea deranja ordinea si liniştea celor din jur; se refuza accesul in spatiile Bibliotecii persoanelor cu sacose, serviete, mape, in haine de sezon rece, in ţinuta vestimentara indecenta si neîngrijită; beneficiarii sunt rugaţi sa oprească la intrarea in sălile de lectura telefoanele celulare;
 
sa formuleze clar si concis necesităţile sale informaţionale in cazul apelării la sprijinul bibliotecarilor de serviciu;
 
• in sala de lectura cu acces liber la raft sa respecte condiţiile de utilizare a resurselor documentare: ordinea la raft, amplasarea documentelor utilizate in locurile stabilite; studierea indicatorilor de raft ; sa apeleze la sprijinul bibliotecarului-consultant pentru utilizarea eficienta a timpului disponibil;
 
sa verifice cu atenţie starea documentelor primite ori luate de pe raft personal ( in condiţii de acces liber), semnalând bibliotecarului neregulile constatate;
 
sa restituie documentele împrumutate in termenii stabiliţi; nerespectarea acestora este sancţionata ( a se vedea compartimentul corespunzător al documentului);
 
sa nu scoată din sala de lectura documentele, primite spre consultare in spaţiul respectiv;
 
sa anunţe bibliotecarul de serviciu in cazul ieşirii din sala cu un document ( cazuri excepţionale), aparţinînd patrimoniului Bibliotecii AAP;
 
sa restituie Bibliotecii AAP, in cazul pierderii sau deteriorării documentului, un exemplar identic. In cazuri excepţionale (de ex., ediţii bibliofile etc.), cu avizul şefului bibliotecii, beneficiarul poate restitui o copie xerox copertata. In situaţia, in care aceste prevederi nu por fi realizate, beneficiarul va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent, la propunerea si sugestia colaboratorilor Bibliotecii AAP;
 
sa obţină la Bibliotecii AAP însemnele de rigoare in Nota de lichidare (la finisarea studiilor ori in cazul exmatriculării);
 
sa utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele si alte bunuri ale Bibliotecii AAP; in spatiile funcţionale se permite accesul cu calculatoarele personale de tip Notebook (laptop-uri), daca nu deranjează pe ceilalţi beneficiari si cu avizul bibliotecarului de serviciu;
 
filmările, fotografierile in spatiile Bibliotecii AAP se pot efectua numai cu permisiunea administraţiei bibliotecii;
 
sa nu sustragă angajaţii Bibliotecii AAP de la îndatoririle de serviciu;
 
sa respecte programul de funcţionare a spatiilor Bibliotecii AAP.

Reguli privind împrumutul documentelor

Colecţiile Bibliotecii AAP inserează diverse genuri documente, in scopul comunicării acestora fiind practicate următoarele forme de împrumut:

 
- Consultarea documentelor in spatiile funcţionale ale Bibliotecii AAP.
 
În acest sens sunt respectate următoarele condiţii:
 
în sala de lectura pot fi consultate un număr nelimitat de surse documentare;
 
bibliotecarii de serviciu acorda ajutor beneficiarilor la consultarea cataloagelor si bazelor de date;

Utilizatorii beneficiază de împrumutul documentelor din sala de lectură pentru perioada de timp in care Biblioteca nu funcţionează pentru beneficiari;

 
beneficiarilor le sunt oferite servicii suplimentare contra plata conform tarifului prevăzute de Nomenclatorul serviciilor cu plata, prestate de Bibliotecii AAP. Aceste servicii ţin de: utilizarea calculatoarelor, efectuarea fotocopiilor ori copiilor pe CD, CD-ROM, alte suporturi după resursele Bibliotecii AAP; listare, scanare etc.

Împrumutul interbibliotecar

Acest gen de împrumut se efectuează conform prevederilor "Regulamentului de împrumut interbibliotecar", aprobat de către Consiliul Biblioteconomic Naţional. Nu por fi împrumutate următoarele categorii de documente: ediţii intr-un singur exemplar; cele solicitate frecvent in sălile de lectura; lucrări de referinţă din colecţiile Bibliotecii AAP; documentele din colecţiile speciale (publicaţii ale cadrelor didactice AAP; cărţi rare si cu autografe; casete; documente electronice si multimedia etc.). 

Împrumutul documentelor la domiciliu 

Împrumutul documentelor la domiciliu se efectuează pentru beneficiarii Bibliotecii AAP in următoarele condiţii: 

• se împrumută documentele din colecţiile de bază; 

• operaţiile de împrumut se realizează la postul de împrumut al Bibliotecii AAP; termenul de împrumut este de la 1 pînă la 30 zile, in funcţie de frecventța solicitării documentului de către beneficiari. Nerestituirea documentelor in termenii stabiliţi se sancţionează conform prevederilor Regulamentului «Reguli si condiţii de acces la resursele documentare si informaţionale ale Bibliotecii AAP».

Beneficiarii Bibliotecii AAP:

- Beneficiază de asistenţa infodocumentară şi formativă, furnizată de personalul acesteia.

- Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări referitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi on-line, accesul şi navigarea în Internet, consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces), furnizarea de răspunsuri la întrebări, în spaţiul bibliotecii sau la distanţă, prin telefon sau e-mail, realizarea de bibliografii la cerere, cercetare documentară în colecţii şi baze de date interne şi externe, furnizarea de produse documentare (sinteze, rezumate, bibliografii adnotate).

- Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.

- Beneficiarii pot utiliza calculatoarele numai după conectarea acestora de catre bibliotecarul responsabil si numai pentru operaţiile indicate prin instrucţiunile stabilite;

 
- pot prelua informaţiile, obţinute din bazele de date locale, ori din cele accesate prin Internet, numai după verificarea CD, DVD şi USB (flash);
 
- vor apela la personalul Bibliotecii AAP in cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor si in nici un caz nu le vor restarta;
 
- CD-romurile si alte documente vor fi instalate in calculator numai de către personalul Bibliotecii AAP; la finele consultării beneficiarii fiind obligaţi sa anunţe bibliotecarul de serviciu;
 
- Acceptînd principiul accesului liber la informaţie si al libertăţii intelectuale, Biblioteca AAP îşi asumă dreptul de întrerupe consultarea site-urilor ce atentează la morala și bunul gust.

- Beneficiarii pot fotocopia publicaţiile numai în sălile bibliotecii întrucât sunt dotate cu aparatură necesară pentru fotocopiere, scanare, listare.

Sancţiuni pentru nerespectarea regulilor de utilizare.

Sancţiunile corespund prevederilor Legii nr. 286-XII din 16.11.1994 "Cu privire la biblioteci", Legii nr. 1583-XII din 27.02.1998 " Cu privire la completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative", precum si reglementarilor principale, stabilite Bibliotecii AAP.

 
- Scoaterea documentelor din spatiile Bibliotecii AAP, fără avizul bibliotecarului de serviciu, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de orice serviciu al acestuia pentru o perioada de 30 de zile. Legitimaţia este returnată numai după prezentarea de către beneficiarului in cauza a demersului-lămurire, semnat de către şeful Bibliotecii AAP.
 
- Transmiterea documentului (legitimaţiei), care asigura accesul la resursele documentare si informaţionale, altei persoane, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de serviciile Bibliotecii AAP pentru o perioada de 30 de zile.
 
- Depăşirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se sancţionează cu o amenda de 1 leu pentru prima zi pentru fiecare volum, iar începând cu a doua zi si următoarele - cate 10 lei pentru fiecare volum.
 
- Sustragerea de documente din fond atrage după sine obligaţia recuperării de către clientul in cauza a documentului respectiv, in aceeaşi ediţie. In cazuri excepţionale (de ex. ediţii bibliofile si altele), cu avizul administraţiei, beneficiarul poate restitui o copie copertata a documentului in cauza. In situaţia, in care aceste prevederi nu pot fi realizate, clientul va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent la propunerea administraţiei.
 
- Pentru distrugerea sau deteriorarea fondului Bibliotecii AAP, prin sublinierea, sustragerea de pagini etc., beneficiarul prins asupra faptului va fi amendat potrivit legislaţiei in vigoare (de la 15 la 20 salarii minime).
- Nerespectarea prevederilor prezentului document, cat si abaterile grave si repetate, conduc la anularea dreptului de a beneficia de serviciile informational-bibliotecare ale Bibliotecii AAP.
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.