Expoziție on-line

 

Şaptefrati, Tatiana.

Administraţia publica locala şi dezvoltarea durabilă /Tatiana Şaptefraţi; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 213 p.

ISBN 978-9975-134-52-1.

352(075)
 

Lucrarea este structurată în patru compartimente în care sunt abordate principalele problematici şi principii privind dezvoltarea durabilă şi rolul administraţiei publice în atingerea acestui scop de importanţă şi actualitate deosebită Fiecare capitol conţine desluşiri noţionale şi metodologice, metodici şi tehnici care permit identificarea unor soluţii practice pentru rezolvarea problemelor curente în desfăşurarea activităţilor manageriale ale autorităţilor publice locale, care prin misiu­nea pe care o au, sunt responsabile de asigurarea dezvoltării durabile a comunităţilor.

Administraţia publică locală / Balan Oleg, Tatiana Şaptefraţi, Angela Popovici [et al.] ; Academia de Administrare Publică. – Chişinău : AAP, 2018 (Tipogr."Garomont-Studio"). – 250 p.

ISBN 978-9975-3240-2-1.

352(478)(075)

Scopul prezentei lucrări este de a elucida şi promova un sistem eficient de administrare cu mecanisme şi instrumente moderne în administraţia publică locală şi de a contribui la edificarea unui sistem de administraţie publică locală modern în Republica Moldova.

Lucrarea abordează o parte din temele cele mai importante ale administraţiei publice locale, care oferă îndrumări referitor la modul în care poate fi organizată şi realizată activitatea administraţiei publice locale. De asemenea, lucrarea urmă­reşte şi dobândirea unor abilităţi practice pentru a permite utilizarea conceptelor şi principiilor teoretice în situaţii practice. Pentru specialiştii în administraţia pu­blică este important să înţeleagă complexitatea domeniului administraţiei publice şi să-şi dezvolte aptitudinile necesare pentru identificarea soluţiilor pentru diver­se probleme ale administraţiei publice locale.

Chiriţă, Elena

Relaţii internaţionale şi diplomaţie între teorie şi practică / Elena Chiriţă. - Bucureşti: Editura Universitară, 2016. – 263 p.
ISBN 978-606-28-0425-1

327(100)

 

„Relaţii Internaţionale şi Diplomaţie - între teorie şi practică"o carte care răspunde unei nevoi nu doar din partea aspiranţilor la un post într-o ambasadă sau într-o organizaţie internaţională, ci, deopotrivă, este recomandată politicienilor şi mediului corporativ cu activitate în domeniul economiei internaţionale.

Cititorii vor găsi între coperţile acestui volum un instrument de lucru indispensabil pentru abordarea corectă a relaţiilor internaţionale, prin înţelegerea paradigmelor de bază ale politicii externe, diplomaţiei, geopoliticii şi geostrategiei.

Aşevschi, Valentin.

Tratat de Dreptul mediului / Valentin Aşevschi; ref. şt.: Aurelia Crivoi [et al.]; red. şt.: Gheorghe Avornic; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”. - Chişinău: S. n., 2015 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală"). - 360 p.

ISBN 978-9975-53-524-3

În lucrare se expun bazele teoretice şi practice, metodice şi metodologice ale tratatului Drep­tul mediului. Acest studiu de sinteză va fi util, în primul rând, studenţilor, masteranzilor, docto­ranzilor, cercetătorilor, precum şi specialiştilor din domeniul mediului, dar poate prezenta interes deosebit şi pentru organizaţiile şi instituţiile preocupate de aplicarea strategiilor şi politicilor de mediu, contribuind considerabil la creşterea şi ameliorarea performanţelor de mediu din Repu­blica Moldova ajustate la standardele Uniunii Europene.

Materialul expus tratează şi sistematizează datele obţinute în domeniul cercetărilor ştiinţifice referitoare la problemele dreptului mediului.

Kissinger, Henry

Ordinea mondială / Henry Kissinger; trad.: Adriana Bădescu. - Bucureşti: Editura RAO, 2015. – 350 p.

ISBN 978-606-609-867-0

Kissinger sare cu agilitate din secol în secol, de pe un continent pe altul, examinând alianţele şi diviziunile care au definit Europa de-a lungul istoriei, crizele care au rezultat din dezintegrarea unor state precum Siria şi Irak, dar şi relaţia pe care China o dezvoltă cu restul Asiei şi Apusul. Cartea lui Kissinger funcţionează ca un transfocator foarte performant, care se deschide pentru a ne oferi o viziune panoramică asupra marilor curente şi modele istorice, se opreşte chiar şi asupra celor mai însemnate detalii şi include tot felul de istorioare care ilustrează cu vioiciune teoriile scriitorului.

Juc, Victor

Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova / Victor Juc, Veaceslav Ungureanu; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău:S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 168 p.

ISBN 978-9975-3043-6-8

Monografia este consacrată cercetării ştiinţifice a două blocuri de probleme - interesele geopolitice ale actorilor internaţionali majori pe segmentele din Sud-Estul şi Estul arealului european şi impactul lor asu­pra securităţii naţionale a Republicii Moldova, fiind reliefate componente­le politică, militară şi energetică, considerate de importanţă edificatoare. Lucrarea include cronologic perioada de la începutul anilor '90 ai sec. XX până la declanşarea evenimentelor din Ucraina, care semnifică sfârșitul primei perioade în evoluţia relaţiilor internaţionale postbipolare.

Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune Europeană/ Tatiana Tofan, Oleg Frunze, Veronica Butnaru [et al.]; Acad. de Administrare Publică. - Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. "Garomont Studio"). - 233 p.: fig., tab.

ISBN 978-9975-134-16-3.

Monografia răspunde numeroaselor probleme cu care se confruntă procesul de dezvoltare regională în Republica Moldova şi anume - cu implementarea dimensiunilor regionale: dimensiunea durabilă, dimensiunea economică, dimensiunea urbană, dimensiunea socială, dimensiunea serviciilor şi dimensiunea administrativă.

Lucrarea de faţă oferă celor interesaţi informaţii utile despre specificul realizării managementului dezvoltării regionale în Republica Moldova.

 

Managementul proprietăţii intelectuale/ Badâr Iurie, Bucur Vasile, Bulmaga Tatiana [et al.]. - Chişinău: S.n., 2018 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”). - 312 p.: tab.

ISBN 978-9975-144-56-8.

Publicaţia este destinată corpului managerial din diferite ramuri ale economiei naţi­onale implicat în activitatea de gestiune a protecţiei, comercializării şi valorificării obiec­telor proprietăţii intelectuale, inclusiv din sectoarele cercetării, inovării şi învăţământului universitar, specialiştilor din administraţia publică în mod special a creaţiilor intelectuale, infrastructurii proprietăţii intelectuale, corpului didactic din învăţământul economic şi teh­nic, doctoranzilor, masteranzilor etc.


Nica, Elvira

Managementul resurselor umane în administraţia publică / Elvira Nica. - Bucureşti: Editura Economică, 2012. – 350 p.

ISBN 978-973-709-581-7

Lucrarea Managementul resurselor umane în administraţia publică se adresează, în egală măsură, celor care se pregătesc să-şi dedice preocupările profesionale problematicii majore a vieţii şi activităţii oamenilor în sfera muncii, cât şi celor care practică, de pe acum, diverse activităţi menite a problematiza, interveni, mobiliza etc., cerinţele unei bune practici privind omul în organizaţie.

Manole, Tatiana.

Managementul finanţelor publice / Tatiana Manole; red. şt.: Emil Dinga; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. - Chişinău: Tehnica-Info, 2016. - 803 p.

ISBN 978-9975-63-401-4.

Lucrarea Managementul finanțelor Publice, elaborată de Tatiana Manole, se constituie, într-un adevărat tratat care nu numai se va dovedi util specialiştilor practicieni, ca şi celor teoreticieni în materia finanţelor publice, dar care era cu adevărat necesar fie elaborat în acest moment în care Republica Moldova a luat o opţiune politică şi instituţional fermă şi ireversibila pe drumul ei european.

Duca, Gheorghe.

Managementul academic/ Gheorghe Duca, Ion Petrescu; consiliul şt.: Ion Ababii [et al]; - Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). - 680 p.

ISBN 978-9975-3073-7-6.

Lucrarea de faţă are la bază un studiu profund întreprins de autori pe parcursul mai multor ani. în tratat este expusă pe larg teoria generală a managementului, un accent aparte punându-se pe managementul academic. Concomitent, expunerea teoretică este îmbinată armonios cu exemple concrete din activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind implementarea managementului în cercetare.

Este adresată specialiştilor în domeniu, cercetătorilor, conducătorilor din sfera ştiinţei şi educaţiei, unui cerc mai larg de cititori.

Timofei, Corina.

Răspunderea penală pentru traficul de influenţă: Material didactico-ştiinţific / Corina Timofei; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Ch.: CEP USM, 2012. - 322 p.

ISBN 978-9975-71-281-1.

Lucrarea, reprezintă o contribuţie considerabilă adusă de autor la cercetarea problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă. Problematica abordată în acest studiu este relativ nouă pentru ştiinţa juridică a Republicii Moldova, autorul realizând o investigaţie complexă a aspectelor teoretice şi practice ale subiectelor cuprinse în ea, acestea fiind tratate de pe poziţii calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare.

Railean, Petru

Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept:Monografie / Petru Railean; sub redacţia ştiinţifică a dr. hab. în drept, prof. univ. Gheorghe Costachi; AŞM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Universitatea de Studii Europene din Moldova. - Chişinău: S. n., 2015 (Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală"). - 608 p.

ISBN 978-9975-53-509-0.

Lucrarea reprezintă o sursă mono­grafică pentru cercetătorii din domeniul dreptului public, preocupaţi de problema legalității şi a constituționalității, a meca­nismului de asigurare a acestora, iar rezultatele obţinute pot ser­vi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a subiectului.

Concluziile şi recomandările înaintate de către autor pot fi utilizate pe larg atît de teoreticienii care vor continua investiga­ţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni (în special, magistraţi) şi simpli cetăţeni pe parcursul soluţionării problemelor con­crete privind exercitarea controlului judecătoresc şi a controlu­lui constituţionalităţii în vederea asigurării şi restabilirii legali­tăţii şi a legalităţii constituţionale.

Patraş, Mihai.

Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova: esenţa şi căi de soluţionare. Culegere de materiale: (1991-2015) / Mihai Patraş; USM, Facultatea de Şt. Econ. - Chişinău: CEP USM, 2016. - 409 p.

ISBN 978-9975-71-793-9.

În culegerea de faţă sunt incluse mai multe materiale ale autorului, publicate în diverse reviste, materiale ale conferinţelor ştiinţifico-practice desfăşurate în Repu­blica Moldova şi în România. Majoritatea acestora ţin de domeniul economiei (în special de sectorul financiar-bancar, de relaţiile economice şi valutar-financiare externe, de macroeco­nomie, statistică etc.). O parte dintre ele vizează dreptul economic, segmentul poli­tic, precum şi cel lingvistic. Lucrarea poate fi utilă cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, tuturor celor interesaţi de problemele ac­tuale şi din trecutul apropiat (de ordin economic, financiar-bancar, monetar etc.).

Corj, Mihai Ion.

Sunt un simplu cetăţean. Prin ştiinţă şi credinţă spre adevărStudiu complex privind normativitatea, interpretarea şi aplicarea dreptului / Mihai Ion Corj; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Inst. de Creaţie Legislativă „Lex Scripta”. - Chişinău: S. n., 2015 (ÎS „Tipografia Centrală”). - 964 p.

ISBN 978-9975-53-562-5

Prin această lucrare autorul îndeamnă Cititorul adopte o atitudine cetăţenească proactivă faţă de tot ce are loc în jur, iar tineretul studios şi cadrele ştiinţifico-didactice se angajeze în dezbateri ştiinţifice privind problemele şi lacunele existente în procesul administrării treburilor publice şi elaboreze propuneri pentru depăşirea şi înlăturarea acestora.

Capcelea, Valeriu

Introducere în etica ecologică / Valeriu Capcelea, Arcadie Capcelea; red. şt.: Vasile Buzdugan, Teodor Ţîrdea. - Chişinău: Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic) - 332 p.

ISBN 978-9975-61-893-9

Introducere în etica ecologicăeste o lucrare destinată cercetătorilor din domeniul filozofiei, ecologiei, sociologiei şi altor discipline ştiinţifice, specialiştilor din dome­niul culturii şi educaţiei. Totodată, lucrarea poate servi ca manual pentru studenţii instituţiilor superioare de învățământ, mai ales, cei de la specialităţile de ecologie. Cartea are drept scop educaţia tinerei generaţii în spiritul unui comportament moral şi civilizat, nu numai faţă de semeni, ci şi faţă de natură.

Capcelea, Valeriu

Etica şi conduita umana:Manual pentru instituţiile de învățământ superior / Valeriu Capcelea - Chişinău: Arc, 2010 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). - 328 p.

ISBN 978-9975-61 -598-3

Etica şi conduita umanăeste un manual destinat studenţilor instituţiilor de învățământ superior. În lucrare sânt trasate pe larg atât problemele ce ţin de etică, de noţiunile şi categoriile ei fundamentale, cit şi cele ce vizează etica aplicată şi condu­ita umană. Manualul va contribui în mod substanţial la formarea şi cristalizarea unei ţinute morale a tinerei generaţii, a viitorilor specialişti în diverse domenii.

Capcelea, Arcadie

Sistemul managementului ecologic / Arcadie Capcelea. - Chişinău: Î.E.P.Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic) - 260 p. - (col. „Management ecologic”)

ISBN 978-9975-67-879-7

Lucrarea abordează managementul ecologic din perspectivă holistă, adică în calitatea lui de sistem unitar, expunând structura, elementele con­stitutive şi particularităţile funcţionării acestuia. Autorul descrie diversita­tea formelor instituţionale ale managementului ecologic şi funcţionarea lor în contextul evoluţiei managementului public, defineşte noţiunea de politică ecologică, identifică tendinţele acesteia în condiţiile transformărilor sociale şi ale proceselor actuale de globalizare

Şendrea, Mariana.

Managementul schimbării: Note de curs / Mariana Şendrea; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău: ASEM, 2015. - 253 p.  

ISBN 978-9975-75-757-7

Scopul propus în această lucrare constă în familiari­zarea studenţilor de la Ciclul I. Licenţă şi Ciclul II. Masterat cu concepţiile de bază din domeniul managementului schimbării, esenţa, conţinutul şi problemele procesului de schimbare

Manipularea în posttotalitarism/ Mihai Şleahtiţchi (coord.). – Chişinău: Gunivas, 2008 - 480 p.

ISBN: 978-9975-908-67-2

În realitate, volumul în cauză nu face decât avanseze o problemă şi proiecteze câteva variante posibile de soluţionare a acesteia, autorii propunându-și de la bun început nişte lucruri mai puţin pretenţioase - provoace un interes, aprindă nişte spirite, îndemne la o dezbatere asupra manipulării comportamentale şi ponderii pe care ea o deţine în orânduirea posttotalitară.

Managementul integrat al calităţii / Constantin Oprean, Claudiu Vasile Kifor, Octavian Suciu, Călina Alexe. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 2012. – 571 p.

ISBN 978-973-27-2273-2

Lucrarea de faţă încearcă clarifice unele concepte teoretice şi prezintă managementul integrat al calităţii ca pe o nouă orientare, un model de management capabil asigure supravieţuirea şi prosperitatea organizaţiilor într-o abordare sistemică.

Toate problemele abordate în studiul de faţă vor constitui un suport important de înţelegere şi cunoaştere de către specialiştii din toate domeniile de activitate preocupaţi de managementul integrat al calităţii.

Oprean, Camelia

Finanţe generale / Oprean Camelia. - Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2008. – 222 p.

ISBN 978-973-739-570-2

Lucrarea „Finanţe generale" reprezintă un îndrumar în studiul, aprofundarea şi rezolvarea practică a diverselor probleme ridicate de problematica finanţelor generale. Ştiinţa finanţelor este chemată ofere studenţilor ca specialişti în devenire şi specialiştilor în general, cunoştinţe despre finanţele publice ale României şi ale altor ţări cu economie de piaţă dezvoltată, în curs de dezvoltare sau în tranziţie, dar şi despre finanţele private ale agenţilor economici din aceste ţări.

Lucrarea a fost concepută ca un suport de curs pentru studenţii care studiază domeniul financiar şi elaborată într-o aşa manieră, încât asigure o tratare sistemică a domeniului abordat, pe baza unei informări teoretice şi practice în contextul realităţii dinamice social-economice din România şi nu numai, în domeniul practic al finanţelor.

Nemerenco, Valeriu

Administraţia municipiului Chişinău / Valeriu Nemerenco. – Chişinău: Prut Internaţional, 2009. – 237 p.

ISBN 978-9975-69-120-8

Scopul principal al prezentei lucrări constă în studierea comparativă a conceptelor doctrinare, a legislaţiei naţionale şi altor ţări privind specificul organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice în municipiile-capitală în contextul edificării unui sis­tem de administraţie publică locală în baza principiilor de autonomie locală, descentrali­zare şi subsidiaritate, conform rigorilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Boldur, Alexandru V.

Istoria Basarabiei: Epocile vechi / Alexandru V. Boldur. - Chişinău: Timpul, 2015.

Vol. 1 (Până la sec. XVIII): Contribuţii la studiul istoriei românilor - 2015. –288 p.

ISBN 978-9975-9598-7-2

Lucrarea lui Alexandru Boldur a fost gândită ca o contribuție la studiul istoriei românilor și se focusează pe evenimentele ce au vizat în primul rând teritoriul basarabean. Istoricul Boldur, născut la Chișinău, a socotit este de datoria lui ofere o operă ce prezintă adevărul într-un stil echilibrat, concis și foarte documentat.

Lucrarea a fost inclusă de Biblioteca Națională a R. Moldova în top cele mai bune 10 lucrări ale secolului XX. Istoria Basarabiei de Boldur nu trebuie lipsească din casele niciunui român.

Tipa, Ion

Răspunderea juridică a funcţionarilor publici şi a demnitarilor: Ghid metodic / Ion Tipa; Academia de Administrare Publică, Depar­tamentul învăţământ Superior, Catedra Ştiinţe Juridice. - Chişinău: S.n., 2015 (Tipogr. "Reclama"). - 140 p.

ISBN 978-9975-3019-4-7

Ghidul metodic vine în ajutorul masteranzilor în procesul de acumu­lare a cunoştinţelor şi abilităţilor privind formele, principiile, regulile, măsurile şi mijloacele de prevenire şi combatere a ilegalităţilor, săvâr­şite de funcţionari publici şi demnitari în timpul exercitării funcţiei sau mandatului, după caz.

Volniţchi, Igor.

Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2014)/ Igor Volniţchi. - Ed. a 2-a. - Chişinău: Estetini, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). - 220 p.

ISBN 978-9975-4174-7-1.

„Istoria Partidelor din Repu­blica Moldova” este cu adevărat un document de preţ, deoarece cuprinde file din trecutul nostru nu chiar îndepărtat, valoarea cărora va creşte cu anii şi va servi drept un reper puternic pen­tru generaţiile viitoare, pentru toţi acei care ţin la istoria ţării lor, parte a căreia este şi istoria politică.

The different faces of soft power”: The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU / Editors: Toms Rostoks and Andris Spruds. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015.- 256 p.

ISBN 978-9984-583-61-7

Această publicație își propune ofere o analiză aprofundată și conceptuală a (re)definirii noţiunii de „soft power” proiectată de UE și Rusia asupra vecinătății comune. Cartea pune un accent special pe Ucraina, Moldova și Georgia din rândul partenerilor estici ai UE. Lucrarea examinează, de asemenea, experiența statelor baltice, care, în ciuda faptului sunt membri cu drepturi depline ai UE, rămân în continuare o zonă de interacțiune și contestare.

Minsky, Hyman P.

Cum stabilizăm o economie instabilă / Hyman P. Minsky ; trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti: Publica, 2011. – 675 p.

ISBN 978-973-1931-76-0

Sistemul prin care piaţa determină relaţiile financiare şi valoarea acti­velor emite semnale care duc la dezvoltarea de relaţii propice instabilităţii şi la materializarea acestei instabilităţi.  Perioadele de stabilitate (sau de calm) dintr-o economie capitalistă modernă sunt trecătoare.

Cartea Cum stabilizăm o economie instabilă încearcă explice de ce economia noastră este atât de predispusă la instabili­tate şi modul în care a fost stăpânită evidenta instabilitate.

Berman, Karen

Inteligenţa financiară: ghidul managerului pentru înţelegerea adevăratei semnificaţii a cifrelor / Karen Berman şi Joe Knight împreună cu John Case ; trad.: Carmen-Iustina Cojocaru. - Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2011. – 271 p.

ISBN 978-606-588-246-1

În Inteligenţa financiară, Karen Berman şi Joe Knight prezintă elementele de bază ale finanţelor, oferind însă o dimensiune suplimentară. Capitolele succinte şi uşor de citit ne învaţă principii fundamentale, într-o manieră pe care oricine o poate înţelege şi aplica în mod corect. Dar, în plus, autorii ne poartă şi în culise, pentru a ne arăta de unde vin cifrele. Cum nimeni nu poate cuantifica totul, contabilii şi directorii financiari se bazează întotdeauna pe estimări, ipoteze şi decizii proprii, care pot îndrepta cifrele într-o direcţie sau alta. Cartea de faţă ajută recunoaşteţi şi înţelegeţi aceste abateri, le contestaţi şi le corectaţi atunci când este necesar, utilizând aceste informaţii pentru a deveni un manager mai bun.

Crudu, Rodica.

Integrare economică şi economia Uniunii Europene/ Rodica Crudu; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra „Relaţii Econ. Intern.”. - Chişinău: ASEM, 2015. - 393 p.

ISBN 978-9975-75-739-3.

Manualul acordă un spaţiu corespunzător analizei problematicii proceselor de integrare economică, care includ: conceptul, esenţa, principiile, factorii determinanţi, formele de integrare, implicaţiile asupra ţărilor integrate, precum şi a procesului de constituire a Uniunii Europene - drept cea mai avansată grupare integraţionistă de pe glob. Totodată, abordează şi caracterizează rolul şi locul Uniunii Europene pe arena internaţională, inclusiv în ceea ce priveşte perspectiva europeană a Republicii Moldova.

Young, Stephen

Capitalismul moral: o reconciliere a interesului privat cu binele public / Stephen Young; trad., pref. şi note: Bogdan Diaconu şi Mihaela Moga. - Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2009. – 390 p.

ISBN 978-973-669-887-3

Ideea centrală a capitalismului moral este succesul financiar sustenabil al unei companii depinde de măsura în care modelul său de afaceri încorporează principiul responsabilităţii sociale şi al obligaţiei de bună administrare. Capi­talismul moral se bazează pe acea teorie a firmei conform căreia companiile generează cinci forme distincte de capital: reputaţional, social, uman, financiar şi fix. Maximizarea impactului fiecărui tip de capital necesită abilităţi speciale, morale şi interpersonale sau de relaţionare. Standardele etice sporesc valoarea tuturor acestor capitaluri ale unei companii.

Tudose, Mihai

Securitatea economică în era transformărilor globale / Mihai Tudose. - Bucureşti: Editura RAO, 2013. – 253 p.

ISBN 978-606-8516-07-3

Cartea propusă de dr. Mihai Tudose tratează o serie de aspecte de refe­rinţă privind domeniul securităţii moderne.

Omenirea este preocupată, la acest început de secol, de crize financiare, energetice, alimentare, ecologice, demografice, şi mai puţin de războaie. Statele-naţiuni nu mai încheie alianţe militare, ci înţelegeri de natură economico-financiară sau care asigură prosperitatea individului şi a comu­nităţilor umane.

Lucrarea de faţă reuneşte preocupările autorului de a confrunta opţiu­nile şi ideile proprii de cercetare cu principalele rezultate ale studiilor consacrate din domeniul securităţii economice şi este destinată integrării în exerciţiul complex al revizuirilor conceptuale în materie.

"Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice", conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (2016; Chişinău). Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice = The contribution of young scientists to the development of public administration = Вклад молодых исследователей в развитие публичного управления: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 26 febr. 2016 / com. org.: Balan Oleg [et al.]; col. red.: Ion Dulschi [et. al.]. - Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio"). - 500 p.

ISBN 978-9975-115-95-7

"Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului", masa rotundă cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională, consacrate Zilei internaţionale a drepturilor omului, 11 dec. 2015 / comitetul org.: Oleg Balan [et. al.]. - Chişinău: S. п., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio"). - 450 p.

ISBN 978-9975-115-99-5.

"Consolidarea administraţiei publice locale: Instrumente şi mecanisme", conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (2015; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică 3-4 dec. 2015 / col. red.: Groza Andrei [et al.]. - Chişinău: S. n., 2015 (Tipogr. "Garomont-Studio"). - 268 p.

ISBN 978-9975-115-86-5

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” şi proiectului comun al Academiei de Administrare Publică şi al Şcolii Superioare de Administrare Publică din Szczecin "Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor responsabile de dezvoltarea regională a Republicii Moldova", finanţat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia.

Ghidul alesului local / Academia de Administrare Publică; elab.: Tudor Deliu [et al.]; coorded.: Aurelia Ţepordei, Zinaida Adam – Ed. rev. şi compl. – Chişinău: AAP, 2015. – 287 p.

ISBN 978-9975-3019-5-4

„Ghidul alesului local" este îndrumarul celor care au fost aleşi de cetăţeni, pentru a le reprezenta interesele şi a le îmbunătăţi condiţiile de trai la nivel local. Lucrarea creează un cadru modern, eficient şi practic pentru informarea aleşilor locali. Ea con­ţine atât o viziune generală asupra sistemului administraţiei publice locale, analiza legislaţiei în vigoare, cât şi o abordare largă a principalelor sfere de activitate a aleşilor locali. Astfel, ghidul ajută aleşii locali înţeleagă obligaţiile, domeniile de interven­ţie, dar şi efectul potenţial al unor decizii pe care le iau.

Sandu, Antonio

Etică şi deontologie profesională /Antonio Sandu. - Iaşi: Lumen, 2012. – 264 p.

ISBN 978-973-166-302-9

Volumul Etică şi deontologie profesională se încadrează în eforturile autorului de a propune o etică construcţionistă de factură apreciativă. Studiile punctuale propuse identifică o serie de contribuții dintr-o perspectivă transdisciplinară la construcţia eticii profesionale în orizontul unor preocupări trans şi multidisciplinare cu reverberații în domeniile: filosofiei, asistenţei sociale, sociologiei, eticii aplicate şi a bioeticii cât şi a dimensiunilor sociale ale studiilor culturale

Juc, Victor.

Activităţi nemilitare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord/ Victor Juc, Silvia Mîtcu. Chişinău:Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2015 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). -160 p

ISBN 978-9975-3073-1-4

Lucrarea este consacrată cercetării activităţilor nemilitare exercitate de Alianţa Nord-Atlantică, investigaţiile fiind canalizate pe reliefarea politicilor şi programelor în domeniul ştiinţei şi de mediu.

Lucrarea este destinată specialiştilor în domeniu, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, tuturor celor care manifestă interes faţă de subiectul „activităţi ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord”.

Drept civil: Teoria generală a obligaţiilor / aut.: Sergiu Baieş, Gheorghe Mîţu, Octavian Cazac [et al.]; coord.: Sergiu Baieş; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. - Chişinău: S. n., 2015 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”). - 752 p.

ISBN 978-9975-53-458-1

Prezentul manual a fost elaborat în conformitate cu noua programă a cursului Drept civil, în baza Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002 şi cuprinde materia referitoare la Teoria Generală a Obligaţiilor.

Destinat studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor din instituțiile de învăţământ superior, precum şi lucrătorilor din instanţele judecătoreşti, procuratură, avocatură, notariat.

Roman, Costantin

Finanţele instituţiilor publice / Costantin Roman Tatiana Moşteanu. - Bucureşti: Editura Economică, 2011. – 583 p.

ISBN 978-973-709-558-9Lucrarea Finanţele instituţiilor publice tratează într-o logică aparte problematica deosebit de complexă a entităţilor publice. Logic, sunt prezentate structurile administrative din România, rolul, locul şi funcţiile acestora potrivit referenţialelor naţionale şi internaţionale. Ca instrumente utilizate în gestiunea mişcărilor de valori din cadrai entităţilor publice sunt prezentate actele administrative, trăsăturile şi caracteristicile acestora cu prezentarea unor studii aplicative asupra unor contracte administrative de achiziţii publice, concesiune, leasing etc.

Alpopi, Cristina

Gestiunea investiţiilor publice / Cristina Alpopi. - Bucureşti: Editura ASE, 2014. – 332 p.

ISBN 978-606-505-845-3Potenţialul investiţional, indiferent la ce nivel se raportează, este important nu numai prin volumul de resurse materiale, financiare şi umane antrenate, ci mai ales prin abilitatea omului de a le valorifica, generând efecte. A atinge maximum de profesionalism şi de eficienţă având ca exemplu cele mai bune practici din domeniul investiţiilor, presupune cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de alocare a resurselor investiţionale, de optimizare a cheltuirii acestora, de evaluare a eficienţei economice şi a riscului etc. Lucrarea de faţă, fiind subordonată acestui scop, se adresează cu precădere studenţilor Facultăţii de Administraţie şi Management Public, viitori specialişti care vor ocupa posturi în administraţia publică, urmând se confrunte cu probleme specifice domeniului investiţional, precum şi tuturor celor interesaţi şi implicaţi în domeniul investiţional.

Drept fiscal: Suport de curs / Vlad Vlaicu, Aureliu Rotam, Viorica Boaghi [et al.]; Univ. de Stat din Moldova Fac. de Drept Catedra Dreptul Antreprenoriatului; resp. de ed.: Vlad Vlaicu; consultant şt., Nicolae Roşca. - Chişinău: CEP USM, 2014. - 300 p.

ISBN 978-9975-71-523-2.

Aceste note de curs au la bază formularea unei concepţii clare privind impactul fiscalităţii asupra sistemului economic care se realizează prin aplicarea pârghiilor fiscale pe care le are la dispoziţie statul pentru eficientizarea economiei în Republica Moldova. Constituirea noului sistem fiscal impune crearea de noi mecanisme de acumulare şi realizare a veniturilor bugetare, ridicarea standardelor de pregătire a viitorilor specialişti care vor aplica această legislaţie fiscală în practică.

Tomuleţ, Călin.

Funcţia publică: Suport de curs / Călin Tomuleţ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. - Chişinău: Lexon-Plus, 2015 (Tipografia Reclama). - 260 p.

ISBN 978-9975-3079-5-6.

Acest suport de curs oferă studenţilor, dar şi celor interesaţi de domeniul administraţiei publice, un material de referinţă şi un instrument de studiu şi cercetare a instituţiei funcţia publică. Semnalăm în suportul respectiv a fost tratat doar regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea reglementate de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Tomuleţ, Călin.

Contenciosul administrativ: Suport de curs / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău: CEP USM, 2014. - 220 p. 

ISBN 978-9975-71-492-1.

Prezentul studiu tratează, în evoluţia şi complexitatea lor, aspectele de bază ale contenciosului administrativ. Pentru accesibilitate, infor­maţia a fost ordonată, fiind structurată în nouă unităţi de conţinut, aco­perind aria tematică în integralitatea elementelor sale. Firesc, are drept punct de plecare reperele controlului exercitat asupra administraţiei publice, istoricul apariţiei şi constituirii contenciosul administrativ, urmate, în conexiunea lor, de: instituţia contenciosul administrativ - concept, trăsături, categorii, principii; părţile şi obiectul litigiilor de contencios administrativ; procedura de soluţionare a litigiilor de contencios administrativ în integralitatea etapelor sale; sistemele de contencios administrativ, cu relevarea particularităţilor, precum şi a elementelor comune ale sistemelor de contencios administrativ.

Mihalache, Iurie.

Dreptul afacerilor: Note de curs / Iurie Mihalache. - Chişinău: S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). - 384 p.

ISBN 978-9975-56-213-3.Cursul a fost redat în mod succint şi pe înţelesul tuturor. La primele lecţii studenţii vor însuşi noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului afacerilor, apoi vor trece la reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător, statutul juridic al persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, regimul juridic al patrimoniului, insolvabilitatea, administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, finisând cu răspunderea juridică în dreptul afacerilor.

Politici publice în spaţiul euroatlantic / Dorina Tănăsescu, Felicia Dumitru, Marius Petrescu,

Ion Cucui. - Cluj-Napoca: CA Publishing, 2011. – 404 p.

ISBN 978-606-92737-4-6

O abordare comparativă a politicilor publice pe ambele maluri ale Atlanticului în contextul globalizării şi al iniţiativelor regionale de integrare economică, lucrarea se concentrează asupra sectoarelor politice considerate a fi cele mai semnificative atât de teoreticieni, cât şi de practicieni: politica fiscală, politica bugetară, politicile sociale, politicile de securitate şi justiţie şi afaceri interne, precum şi politica educaţională, de sănătate şi de administraţie publică. Lucrarea reprezintă un instrument de lucru util pentru toţi cei interesaţi de politicile publice.

Arseni, Alexandru

Drept constituţional şi instituţii politice: Tratat / Alexandru Arseni; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău: CEP USM, 2014. - Vol. 2. - 468 p.

ISBN 978-9975-71-543-0.

Volumul de faţă cuprinde, ca parte componentă a dreptului constituţional, in­stituţiile juridice şi instituţiile politice, acele instituţii care sunt în mod direct implicate în realizarea puterii de stat în toată complexitatea sa.

Structural, volumul este alcătuit din două părţi: prima parte este dedicată insti­tuţiilor juridice; iar partea a doua - instituţiilor etatice.

Tratatul va fi de real folos atât studenţilor care îşi fac studiile la Drept, cât şi masteranzilor şi doc­toranzilor. La fel, va fi util şi lucrătorilor practic antrenaţi în procesul decizional în toate cele trei ramuri ale puterii de stat.

Arseni, Alexandru

Drept parlamentar: Monografie / Alexandru Arseni; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău: CEP USM, 2015. - 324 p.

ISBN 978-9975-71-605-5

În integritatea sa, monografia încearcă dea răspuns la întreaga gamă a pro­blematicii ce ţine de „Dreptul parlamentar” ca instituţie a dreptului constituţio­nal, precum şi a activităţii deputaţilor şi a Parlamentului, în ansamblu, ca institu­ţie politico-etatică.

Lucrarea va fi de folos studenţilor şi masteranzilor ce îşi fac studiile la facultatea de drept, deputaţilor şi altor demnitari de stat, precum şi cetăţenilor interesaţi de cunoaşterea instituţiei şi procedurii de realizare a voin­ţei poporului ca deţinător al suveranităţii naţionale.

 


Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.