Regulament

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE

 

Capitolul I.

Dispoziţii generale

 

1.1            Biblioteca Științifică este parte integrantăAcademiei de Administrare Publică, care asigură cu documente şi informaţie  procesul educaţional şi de cercetare în domeniul teoriei şi practicii administraţiei publice, dreptului constituțional și administrativ, economiei şi managementului public, relaţiilor internaţionale şi integrării în UE.

1.2            Biblioteca Științifică  îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu  Constituţia Republicii Moldova, cu strategia ştiinţifică, educaţională şi culturală promovate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova,  Codul Educației, Carta Universitară, Legea cu privire  la biblioteci din Republica Moldova,  Legea  privind accesul la informaţie, alte acte de reglementare  în domeniul   biblioteconomiei şi ştiinţei informării, informatizării şi  protecţiei informaţiei  emise de organele de resort, Statutul Academiei de  Administrare Publică şi   prezentul Regulament.

1.3            Principiile de funcţionare a Bibliotecii Științifice se întemeiază pe: accesibilitate, neangajare politică, unitate de opinii în comunitate îmbinate organic cu autonomia profesională, gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor informaţionale, calitatea şi cooperarea în domeniul resurselor şi activităţilor.

1.4             Biblioteca Științifică este deschisă în serviciul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic, cercetătorilor, participanților la cursurile de dezvoltare profesională, personalului auxiliar al Academiei, precum şi utilizatorilor nespecifici (studenţii altor instituţii de învăţământ superior, funcționari publici) , în condiţiile stabilite de  fondator.

1.5.         Biblioteca Științifică coordonează  activitatea de informare şi documentare, dezvoltare a colecţiilor cu rectoratul, departamentele, direcţiile, catedrele, alte subdiviziuni structurale ale Academiei conform planurilor şi     programelor de învățământ.

1.6.         Activitatea Bibliotecii Științifice a  Academiei de Administrare Publică se desfăşoară în afara oricăror preocupări de ordin politic sau confesional.

1.7.         Biblioteca nu are statut de persoană juridică, dar dispune de    atribute care îi asigură identitatea, printre acestea numărându-se:

 • foaie cu antet (fără drept de folosire în operaţiile financiare şi bancare);
 • ştampile(fără drept de folosire în operaţiile financiare şi bancare);
 • logou.

1.8.         Sediul Bibliotecii Științifice: str. Ialoveni 100 ”C”, mun. Chișinău 2070, Moldova; tel: (022)284083;

e-mail: biblioteca@aap.gov.md; pagina Web: http://aap.gov.md/biblioteca/

 

Capitolul II

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

 

2.1  Misiunea Bibliotecii:

      -     asigurarea informaţională şi documentară a procesului instructiv-didactic şi   

            metodico-ştiinţific al Academiei, satisfacerea necesităților de pregătire profesională

            ale utilizatorilor Bibliotecii;

-        facilitarea şi lărgirea accesului la surse de informare şi documentare (interne şi externe) prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, formarea culturii informaționale a utilizatorilor

 

 2.2. Obiectivele Bibliotecii:

 

§   dezvoltarea, creşterea şi actualizarea permanentă a resurselor documentare şi informaţionale în sprijinul procesului educaţional şi de cercetare;

§   organizarea şi conservarea colecţiei de documente în funcţie de profilul instituţiei şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor specifici;

§   elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale în corespundere cu provocările mediilor interne şi externe;

§   menţinerea rolului colecţiilor de documente în format tradiţional şi direcţionarea spre achiziţia documentelor electronice;

§   actualizarea continuă a sistemului informativ tradiţional şi electronic;

§   servirea informaţional-documentară a utilizatorilor;

§   facilitarea accesului nelimitat la colecţiile Bibliotecii, extinderea ofertei de servicii prin implementarea noilor tehnici şi tehnologii informaţionale cu accent pe dezvoltarea serviciilor de referinţe;

§   modernizarea tehnologiilor bibliotecare în scopul diversificării serviciilor prestate şi sporirii calităţii/ acestor servicii;

§   perfecţionarea şi extinderea sistemului de împrumut interbibliotecar prin mijloace electronice şi tradiţionale;

§   asigurarea instruirii continue a personalului, în acest scop fiind utilizate toate elementele sistemului local şi naţional de instruire continuă (instruire la locul de muncă, autoinstruire, stagii şi participare la reuniuni, proiecte şi programe, centre speciale);

§   efectuarea cercetărilor ştiinţifice;

§   cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare în vederea asigurării necesităţilor de informare şi documentare ale utilizatorilor.

 

 

Capitolul III

Activitățile de bază ale Bibliotecii Științifice

 

3.1.  Biblioteca îndeplineşte următoarele funcţii: informaţională, educaţională, comunicativă, biblioteconomică, patrimonială, estetică. Aceste funcţii sunt realizate prin:

·       servirea info-bibliotecară promptă şi exhaustivă a masteranzilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi altor categorii în vederea asigurării activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică și dezvoltare profesională a funcționarilor publici AAP;

·       completarea şi organizarea fondului de documente tradiţionale şi electronice în conformitate cu programele de studiu şi tematica investigaţiilor ştiinţifice;

·       colectarea / conservarea lucrărilor corpului profesoral-didactic.

·       dezvoltarea oportunităţilor info-documentare prin integrarea colecţiilor structurilor naţionale şi  internaţionale;

·       catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor conform standardelor internaţionale prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU;

·       crearea bazelor de date bibliografice locale: Catalogul Electronic, Biblioteca Digitală /Arhiva electronică instituţională;

·       împrumutul documentelor la domiciliu, săli de lectură, împrumut interbibliotecar;

·       asigurarea accesului la servicii electronice (baze de date naţionale / internaţionale)

·       activitatea de informare şi cercetare bibliografică; editarea lucrărilor bibliografice: buletine,  bibliografii, biobibliografii, contribuţii bibliografice,

·       acordarea serviciilor contra plată, înbaza Nomenclatorului de servicii contra plată: xerocopiere, înregistrare, imprimare, scanare etc.

·       formarea culturii informaţionale ale masteranzilor anului  I la toate specialitățile;

·       elaborarea programelor ştiinţifice şi culturale: Zilele Bibliotecii, simpozioane, lansări de carte, seminare, întâlniri cu personalităţi, mese rotunde etc.;

·       elaborarea / promovarea politicelor de marketing info-bibliotecar şi promoţional;

·       activităţi de cercetare ştiinţifică, asistenţă biblioteconomică, editorială;

·       dezvoltarea / implementarea noilor tehnologii informaţionale/ comunicaţionale în reţeaua Bibliotecii;

·       asigurarea procesului de instruire continuă a bibliotecarilor în cadrul centrelor de instruire din ţară şi străinătate;

·       formarea  profesională continuă a colaboratorilor bibliotecii în cadrul instituţiei, autoinstruirea;

·       iniţierea / menţinerea relaţiilor de colaborare cu biblioteci / organizaţii din ţară şi de peste hotare;

·       organizarea reuniunilor profesionale, participarea la acţiuni de specialitate naţionale şi internaţionale.

 

Capitolul  IV

Structura de organizare. Conducerea și personalul

 

4.1. Structura organizațională aBibliotecii este determinată de complexitatea, misiunea, obiectivele şi funcţiile instituţiei şi cuprinde compartimentele care funcţionează în cadrul ei  şi numărul de posturi aferente:

 

4.2.  Activitățile se organizează în funcție de volumul și complexitatea lucrărilor, potrivit prevederilor legale. Biblioteca organizează următoarele servicii:

 

a)    Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare

·       Achiziţii curente şi retrospective, schimb naţional/internaţional, Depozit Obligatoriu Instituțional,  obţinerea donaţiilor;

·       Asigurarea dezvoltării colecţiilor pe diverse suporturi informaţionale în sprijinul procesului educaţional, ştiinţific, cultural al Academiei;

·       Utilizarea TIC în procesele de achiziţie şi evidenţă: monitorizarea Formularului de Achiziţie de pe pagina web; prospectarea pieţei editoriale on-line: librării,edituri, cataloage, reţele sociale;

·       Selectarea documentelor în funcţie de profilul Academiei, conform planurilor / curricumului de învăţământ, analizei dotării lectoratelor şi a statisticilor disponibile, dezideratelor utilizatorilor şi în colaborare cu cadrele didactice;

·       Abonareapublicaţiilor periodice tradiţionale, electronice; 

·       Asigurarea evidenţei globale şi individuale a publicaţiilor în serie achiziţionate;

·       Deselecţia şi eliminarea documentelor casate;

·       Realizarea schimbului naţional / internaţional de publicaţii;

·       Prelucrarea ştiinţifică în sistem tradiţional şi informatizat a resurselor achiziţionate;

·       Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU;

·       CreareaCatalogului Electronic şi aBibliotecii Digitale;

·       Crearea/ administrarea Repozitoriului Instituţional;

·       Redactarea, introducerea şi tezaurizarea informaţiilor bibliografice pentru lucrările monografice curente, seriale şi documente audio-vizuale în bazele de date corespunzătoare;

·       Sintetizarea dotării lectoratelor;

·       Redactarea / diseminarea și difuzarea  informaţiilor privind recentele achiziţii;

·       Implicare în proiecte naţionale ce abordează activităţi biblioteconomice.

·       Elaborarea / actualizarea pe web a e-Repertoriului Publicaţiilor periodice abonate de Bibliotecă http://www.aap.gov.md/biblioteca/article/reviste-%C8%99tiin%C8%9Bifice-line

 

b)    Organizarea şi conservarea colecţiilor:

 

§   Întreţinerea sistemului  de colecţii principale, uzuale şi a colecţiilor speciale: Cărţi cu autografe; Autoreferate, Teze de doctor; Depozit Obligatoriu Instituțional;

§   Gestionarea colecţiei de schimb interbibliotecar;

§   Asigurareasecurităţii, integrităţi şi recondiţionării colecţiilor Bibliotecii.

§      Colecţia Bibliotecii este compusă din materiale documentare pe diverse suporturi informaţionale.

§   Completarea fondului documentar se efectuează  ţinând seama de următoarele aspecte: misiunea bibliotecii, fondul existent, profilul instituției, necesitățile procesului de instruire şi cercetare ştiinţifică, cerințele de informare ale utilizatorilor.

§   Colecţiile enciclopedicese dezvoltă prin: achiziţii, schimb interbibliotecarnaţional şi internaţional, donaţii, sponsorizări, proiecte şi activităţi editoriale AAP.

§   Evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea documentelor se fac conform documentelor de reglementare în vigoare.

§   Biblioteca asigură conservarea tuturor documentelor din colecţii:

§   organizează Depozitul  general;

§   asigură respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind conservarea patrimoniului;

§   efectuează sistematic controlul fondurilor pentru determinarea agenţilor dăunători şi a  publicațiilor deteriorate, reparaţii şi restaurări posibile în condiţiile Bibliotecii:

§   Biblioteca efectuează verificarea colecţiilor conform documentelor de reglementare.

§   Eliminarea publicaţiilor se efectuează conform Instrucţiunii şi normelor în vigoare.

§   Recuperarea pagubelor produse colecţiilor de documente se face prin înlocuirea documentului distrus cu unul identic sau cu unul conform profilului Bibliotecii.

 

c)     Comunicarea colecţiilor

 

§  Asigurarea accesului liber şi neîngrădit, direct şi indirect la orice tip / gen de documente, , pentru studiu în sălile de lectură, împrumut la domiciliu – conform statutului documentului, spaţii adecvate pentru muncă intelectuală individuală şi în grup;

§  Valorificarea / comunicarea colecţiilor / bazelor de date prin expoziţiitradiţionale / on-line, reviste informative, resurse tematice Web, ghiduri promoţionale;

§  Organizarea şi gestionarea eficientă a colecţiilor uzuale, speciale în vederea asigurării comunicării lor calitative.

§  Studierea necesităţilor de informare şi instruire ale utilizatorilor; monitorizarea dezideratelor de lectură, investigarea opiniei prin sondaje, anchete tematice, observaţii, interviuri, statistici; urmărirea feed-back-ului zilnic.

§   Amplificarea dialogului bibliotecar - utilizator prin implicaţii în realizarea ProgramelorNoul Utilizator, Cultura informaţiei, etc.

§  Selectarea referinţelor din baze de date globale în sprijinul procesului de cercetare ştiinţifică. Pregătirea bibliografiilor tematice privind acoperirea temelor de investigaţii ştiinţifice ale cadrelor didactice;

§  Realizarea Programului Noul Utilizator prin organizarea acţiunilor de integrare a masteranzilor în comunitatea utilizatorilor Bibliotecii, promovarea serviciilor tradiţionale / electronice şi produselor info-documentare;

§   Revizuirea serviciilor tradiţionale, diversificarea şi implementarea serviciilor moderne pentru satisfacerea deplină a cerinţelor utilizatorilor.

§  Colaborarea cu alte subdiviziuni în vederea extinderii colecţiilor de profil, asistenţeiinformaţionale, utilizând toate formele de valorificare/fluidizare a colecţiilor disponibile.

§  Realizarea prin împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional a tranzacţiilor de împrumut de la biblioteci din ţară şi din străinătate la solicitarea cercetătorilor universitari.

§  Acces la programe de aplicaţie.

 

d)    Informare şi cercetare bibliografică

 

§  Crearea bazei de date bibliografice: Catalogul electronic;

§  Valorificarea surselor de informare noi: expoziţii şi prezentări bibliografice, informații on-line.

§   Organizarea expoziţiilor online pe site-ul Bibliotecii: Noi intrări în colecția Bibliotecii(din cele mai valoroase achiziţii, perfectarea notiţei bibliografice şi a adnotărilor), Lucrările cadrelor didactice AAP;

§  Realizarea cercetărilor bibliografice la cerere, asigurarea transferului de informaţii şi referinţe prin e-mail personal;

§  Consultaţii individuale în vederea prezentării bibliografiilor la teze de curs, de masterat, de doctorat;

§  Exercitarea funcţiei de atribuirea indicelui CZU la solicitare;

§  În ajutorul tânărului cercetător, promovarea standardelor de descriere bibliografică, standard pentru prezentarea referinţelor bibliografice, inclusiv electronice; citări şi trimiteri, modele bibliografii.

 • Organizarea / dezvoltarea şi asigurarea accesului direct la colecţia de carte;
 • Acces Internet, baze de date naționale și internaționale;
 • Ghidarea utilizatorilor în căutarea, selectarea şi regăsirea informaţiei;
 • Realizarea relaţiei directe cu utilizatorii Bibliotecii: informaţii factografice, bibliografice;
 • Imprimări din baze de date, Internet;
 • Întreţinerea serviciului electronic Întreabă bibliotecarulpe site-ul Bibliotecii;
 • Valorificarea colecţiei de referinţe prin expoziţii, materiale promoţionale;

 

e)   Cercetare. Asistenţă metodologică

 

 • Planificarea / monitorizarea Programului de cercetare biblioteconomică;
 • Contribuţii în actualizarea / promovarea Cadrului de reglementare al Bibliotecii;
 • Coordonarea acţiunilor de instruire în cadrul Programului de formare profesională continuă,alinierea la cerinţe europene.
 • Dezvoltarea şi comunicarea colecţiei de specialitate (manuale, standarde, programe / rapoarte de activitate, mape documentare, studii sociologice, ediţii promoţionale, seriale etc.)
 • Informarea pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice AAP http://aap.gov.md/biblioteca /despre activităţile şi evenimentele Bibliotecii.

 

f)    Informatizarea tehnologiilor de bibliotecă

 

§   Administrarea reţelei informaționale şi comunicaţionale, asigurarea accesului la resursele electronice naţionale şi globale.

§   Elaborarea / configurarea designului şi actualizarea website-ului Bibliotecii.

§   Întreţinerea / configurarea echipamentului tehnic al Bibliotecii.

§   Asigurarea accesului la Internet, baze de date.

§   Accesarea documentelor pe suport electronic - oportunităţi de extindere a accesului la pachete didactice, ştiinţifice şi bibliografice în limbile engleză, germană, franceză, română, rusă etc.

§   Servicii de imprimare / salvare pe suport electronic a informaţiei;

§   Resurse tematice Web pe domeniile de profil ale Academiei.

§   ColecţiaBiblioteca Digitală(lucrări ale profesorilor, cursuri de lecţii, programe analitice);

§  Asistenţa şi profilaxia echipamentului tehnic (reţea internă comunicaţională: PC, scaner / imprimantă, copiator).

 

g)  Marketing. Activitate editorială

 

 • Elaborarea politicii de marketing bibliotecar: adoptarea principiilor moderne de publicitate, aplicarea noilor metode de design în Bibliotecă; elaborarea / actualizarea / difuzarea materialelor promoţionale;
 • Promovarea unui şir de activităţi care au ca obiectiv cunoaşterea / consumarea de către utilizatori a serviciilor şi produselor de bibliotecă;
 • Organizarea / monitorizarea sondajului  sociologic: Biblioteca Ştiinţifică în viziunea utilizatorului(chestionar, analize, concluzii);
 • Elaborarea conţinutului / designul, editarea materialelor promoţionaleale Bibliotecii (buclete, avize, flyere, programe, pliante);
 • Editarea / designul / coperta  publicaţiilor editate de bibliotecari: lucrări bibliografice, lucrări didactice;
 • Actualizarea Paginii web a Bibliotecii: designul; elaborarea expoziţiilor tematice on-line; pregătirea foto-materialelor, implicaţii în actualizarea rubricilor site-ului.
 • Promovarea imaginii Bibliotecii prin material promoționale, amenajarea spaţiilor, designul, standuri informative, etc.

 

h)    Cultura informaţiei

 

 • Coordonarea / asigurarea promovării  Culturii Informaţiei la toate specialitățile studiilor de masterat, anul I.
 • Coordonarea / asigurarea promovării Culturii Informaţiei pentru funcționarii publici debutanți participanți la cursurile de dezvoltare profesională;

 

i)       Manifestări cultural-științifice:

 

§  Integrarea în viaţa ştiinţifico - culturală a Academiei;

§  Organizarea şi promovarea programelor culturale: lansări de carte, mese rotunde, reviste orale ş.a.;

 • Promovarea colecţiilor Bibliotecii prin intermediul diverselor expoziţii tematice tradiţionale şi on-line;
 • Asigurarea difuzării culturale virtuale;
 • Mediatizarea evenimentelor ştiinţifico-culturale în mass-media locală şi naţională;

 

4.3. Conducerea Bibliotecii.

 

§  Biblioteca Ştiinţifică este condusă de șef, desemnat în post de rectorul Academiei. Șeful reprezintă Biblioteca în instanţele superioare, în relaţiile cu alte biblioteci şi instituţiile naţionale şi din străinătate; organizează activitatea Bibliotecii şi poartă responsabilitate pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor, efectuează politica de personal.

§  În lipsa șefului Bibliotecii, responsabilitatea privind administrarea ţine de competenţa bibliotecarului nr. 1.

4.4. . Activitatea Bibliotecii este asigurată de trei bibliotecari şi defalcarea acestora pe compartimente este determinat de complexitatea şi volumul activităţilor desfăşurate.

4.5 Personalul bibliotecii este încadrat în muncă de către rectorul Academiei la propunerea șefului Bibliotecii,în funcţie de locurile vacante.

4.6. Prioritate pentru încadrarea în muncă în funcţie de bibliotecari o au persoanele cu studii superioare de specialitate.

4.7.Drepturile, responsabilitățile și cerinţele de calificare pentru angajații Bibliotecii sînt stipulate în fișele de post.

 

Capitolul  V

Drepturi și responsabilități

5.1.Biblioteca are dreptul:

§  Să-și determine obiectivele, sarcinile și funcțiile, reflectându-le în cadrul de reglementare, programe, planuri, alte documente de activitate;

§  Să-și elaboreze structura de organizare, statele de funcții, regulile de utilizare a serviciilor prestate de bibliotecă;

§  Să stabilească modul și mărimea compensației pentru publicațiile pierdute sau deteriorate de cititori, să aplice sancțiuni administrative pentru prejudiciile pricinuite bibliotecii, în conformitate cu legislația în vigoare;

§  Să stabilească condițiile de utilizare a colecțiilor bibliotecii de către beneficiarii externi;

§  Să se familiarizeze cu programele și planurile de studiu, tematica investigațiilor științifice, realizate în cadrul instituției. Să solicite de la alte subdiviziuni ale instituției informații necesare realizării obiectivelor și sarcinilor bibliotecii.

5.2. Biblioteca este responsabilă de identificarea și valorificarea potențialului creativ al personalului de specialitate în scopul optimizării activității informativ-bibliotecare;

5.3. Biblioteca este responsabilă de asigurarea integrității colecțiilor sale;

5.4. Personalul bibliotecii este responsabil de patrimoniul bibliotecii, în conformitate cu legislația în vigoare;

5.5. Relațiile de muncă dintre  personalul Bibliotecii și instituția fondatoare sunt reglementate  de legislația în vigoare.

5.6. Pentru exercitarea funcţiilor şi drepturilor prevăzute de acest regulament Biblioteca cooperează cu organizaţii externe:

§  Edituri, librării, difuzori de carte - privitor la  achiziţia de literatură;

§  Consorţii ale bibliotecilor universitare în vederea utilizării produselor / serviciilor info-bibliotecare.

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale

 

6.1. Instituţia fondatoare asigură:

 • finanţarea garantată a completării colecţiei Bibliotecii cu documente, asigurarea accesului la Internet şi achiziţionarea bazelor de date;
 • spaţiu necesar şi întreţinere adecvată  pentru  buna desfăşurare a activităţii;
 • dotarea cu mobilier şi echipament tehnic de performanţă.

6.2.Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Administrare Publică este aprobat de Senatul Academiei și intră în vigoare din data aprobării.

6.3. Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face cu aprobarea Senatului Academiei, la propunerea directorului  Bibliotecii.

 

Reguli  şi condiţii de acces

 la resursele documentare şi  informaţionale aleBibliotecii AAP

1.       Accesul la informaţie şi  documente al utilizatorilor Bibliotecii AAP se efectuează în baza Ordinelor de înmatriculare la studii universitare ciclul II, Ordinul de înmatriculare la studii doctorat, Ordinul de angajare în cadrul  AAP (pentru cadre didactice şi  ştiinţifice, personal auxiliar, alţi angajaţi).

2.       Utilizatorii potenţiali au acces în spaţiile Bibliotecii AAP în baza documentului, care confirmă identitatea persoanei concrete.

3.       La intrarea în sala de lectură utilizatorul prezintă buletinul de identitate, abonamentul (utilizatorii potențiali) primind documentele solicitate şi permisiunea  folosirii resurselor şi   serviciilor informaţional-bibliotecare tradiționale şi electronice. La ieşirea din spaţiile Bibliotecii utilizatorul restituie publicaţiile consultate  bibliotecarului de serviciu.

4.       Documentul, care permite accesul  utilizatorului în spaţiul Bibliotecii, nu este transmisibil.

 

Obligaţiile utilizatorilor :

Beneficiarii Bibliotecii sunt rugaţi să respecte următoarele cerinţe:
• să manifeste un comportament decent, să comunice civilizat şi să se conformeze prevederilor prezentului document;
• să  protejeze bunurile din spatiile Bibliotecii;
• să  ceara permisiunea bibliotecarului de serviciu pentru introducerea în sala a documentelor, care nu fac parte din patrimoniul Bibliotecii AAP;
• să  se comporte civilizat fata de personalul de biblioteca şi  faţă de ceilalţi beneficiari, să  păstreze liniştea, ordinea şi   curăţenia în spaţiul bibliotecii;
• să  se dezică pentru perioada aflării în spaţiul Bibliotecii de: fumat, băut (cu excepţia băuturilor răcoritoare), depozitarea bagajului, accesul animalelor , precum şi  de alte manifestări, care ar putea deranja ordinea şi  liniştea celor din jur; se refuza accesul în spatiile Bibliotecii a  persoanelor cu sacose, serviete, mape, în haine de sezon rece, în ţinuta vestimentara indecenta şi  neîngrijită; utilizatorii sunt rugaţi să oprească la intrarea în sălile de lectura telefoanele mobile;
• să formuleze clar şi  concis necesităţile sale informaţionale în cazul apelării la sprijinul bibliotecarilor de serviciu;
• în sala de lectura cu acces liber la raft să respecte condiţiile de utilizare a resurselor documentare: ordinea la raft, amplasarea documentelor utilizate în locurile stabilite; studierea indicatorilor de raft ; să apeleze la sprijinul bibliotecarului-consultant pentru utilizarea eficienta a timpului disponibil;
• să verifice cu atenţie starea documentelor primite ori luate de pe raft personal (în condiţii de acces liber), semnalând bibliotecarului neregulile constatate;
• să restituie documentele împrumutate în termenii stabiliţi; nerespectarea acestora este sancţionata ( a se vedea compartimentul corespunzător al documentului);
• să nu scoată din sala de lectura documentele, primite spre consultare în spaţiul respectiv;
• să anunţe bibliotecarul de serviciu în cazul ieşirii din sala cu un document ( cazuri excepţionale), aparţinând  patrimoniului Bibliotecii  AAP;
• să restituie Bibliotecii AAP, în cazul pierderii sau deteriorării documentului, un exemplar identic. în cazuri excepţionale ( de ex., ediţii bibliofile etc.), cu avizul şefului bibliotecii, beneficiarul  poate restitui o copie xerox copertata. în situaţia, în care aceste prevederi nu por fi realizate, beneficiarul va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent, la propunerea şi  sugestia colaboratorilor Bibliotecii;
• să obţină la Biblioteca  AAP însemnele de rigoare în Nota de lichidare ( la finisarea studiilor ori în cazul exmatriculării,concedierii);
• să utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele şi  alte bunuri ale Bibliotecii; în spatiile funcţionale se permite accesul cu calculatoarele personale de tip Notebook (laptop-uri), daca nu deranjează pe ceilalţi beneficiari şi  cu avizul bibliotecarului de serviciu;
• filmările, fotografierile în spatiile Bibliotecii AAP se pot efectua numai cu permisiunea administraţiei bibliotecii;
• să nu sustragă angajaţii Bibliotecii de la îndatoririle de serviciu;
• să respecte programul de funcţionare al  Bibliotecii  AAP.

 

Reguli privind împrumutul documentelor

Colecţiile Bibliotecii  AAP inserează diverse genuri documente, în scopul comunicării acestora  fiind practicate următoarele forme de împrumut:
- Consultarea documentelor în spatiile funcţionale ale Bibliotecii;
În acest sens sunt respectate următoarele condiţii:
• în sala de lectura pot fi consultate un număr nelimitat de surse documentare;
• bibliotecarii de serviciu  acorda ajutor utilizatorilor la consultarea cataloagelor şi  bazelor de date;

Utilizatorii beneficiază de împrumutul documentelor din sala de lectură pentru perioada de timp în care Biblioteca  nu funcţionează pentru utilizatori ;
• utilizatorilor le sunt oferite servicii suplimentare contra plata conform tarifului  prevăzute de Nomenclatorul serviciilor cu plata, prestate de Biblioteca  AAP. Aceste servicii ţin de: listare, efectuarea fotocopiilor ori copiilor pe CD, CD-ROM, alte suporturi digitale,  scanare etc.

 Împrumutul interbibliotecar

Acest gen de împrumut se efectuează conform prevederilor "Regulamentului de împrumut interbibliotecar", aprobat de către Consiliul Biblioteconomic Naţional. Nu pot fi împrumutate următoarele categorii de documente: ediţii intr-un singur exemplar; cele solicitate frecvent în sălile de lectura; lucrări de referinţă din colecţiile Bibliotecii  AAP; documentele din colecţiile speciale ( publicaţii ale cadrelor didactice AAP; cărţi rare şi  cu autograf; documente electronice şi  multimedia etc.).

Împrumutul documentelor la domiciliu

Împrumutul documentelor la domiciliu se efectuează pentru utilizatorii Bibliotecii AAP în următoarele condiţii:

• se împrumuta documentele din colecţiile de baza;
• operaţiile de împrumut se realizează la postul de împrumut al  bibliotecii,  termenul de împrumut este de la 1 până la 30 zile, în funcţie de frecventa solicitării documentului de către utilizatori.  Nerestituirea documentelor în termenii stabiliţi se sancţionează conform prevederilor Regulamentului  ,,Reguli şi condiţii de acces la resursele documentare şi  informaţionale ale Bibliotecii  AAP”.

Utilizatorii Bibliotecii AAP:

- Beneficiază de asistenţa info-documentară şi  formativă, furnizată de personalul acesteia.

- Asistenţa info-documentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări referitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi on-line, accesul şi  navigarea în Internet,  consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces), furnizarea de răspunsuri la întrebări,  în spaţiul bibliotecii sau la distanţă, prin telefon sau e-mail, realizarea de bibliografii la cerere, cercetare documentară în colecţii şi baze de date interne şi  externe, furnizarea de produse documentare (sinteze, rezumate, bibliografii adnotate).

- Asistenţa formativă constă în informarea şi  instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.

- Beneficiarii pot utiliza calculatoarele numai după conectarea acestora de către bibliotecarul responsabil şi  numai pentru operaţiile indicate prin instrucţiunile stabilite;
- pot prelua informaţiile, obţinute din bazele de date locale,  ori din cele accesate prin Internet, numai după verificarea CD, DVD, USB;
- vor apela la personalul Bibliotecii  în cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor;
- CD-romurile,  alte suporturi digitale  vor fi instalate în calculator numai de către personalul Bibliotecii AAP; la finele consultării beneficiarii fiind obligaţi să anunţe bibliotecarul de serviciu;
- Acceptând principiul accesului liber la informaţie şi  al libertăţii intelectuale, Biblioteca  îşi asuma dreptul de a întrerupe consultarea site-urilor ce atentează la morala şi  bunul gust.

 - Beneficiarii  pot fotocopia publicaţiile numai în sălile bibliotecii întrucât sunt dotate cu aparatură necesară pentru fotocopiere, scanare, listare.

 

Sancţiuni pentru nerespectarea regulilor de utilizare

Sancţiunile corespund prevederilor Legii nr.286-XII din 16.11.94 "Cu privire la biblioteci", Legii nr.1583-XII din 27.02.98 " Cu privire la completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative", precum şi  reglementarilor principale, stabilite Biblioteca AAP.
- Scoaterea documentelor din spatiile Bibliotecii, fără avizul bibliotecarului de serviciu, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de orice serviciu al acestuia pentru o perioada de 30 de zile. Dreptul de utilizare a serviciilor de bibliotecă se restabilește  numai după prezentarea de către utilizatorul în cauza a demersului-lămurire, semnat de către şeful Bibliotecii AAP.
- Transmiterea documentului (abonamentului), care asigura accesul la resursele documentare şi  informaţionale  altei persoane, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de serviciile Bibliotecii  pentru o perioada de 30 de zile.
- Depăşirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se sancţionează cu o amenda de 1 leu pentru prima zi pentru fiecare volum, iar începând cu a doua zi şi  următoarele - cate 10 lei pentru fiecare volum.
- Sustragerea de documente din fond atrage după sine obligaţia recuperării de către utilizatorul în cauza a documentului respectiv, în aceeaşi ediţie. în cazuri excepţionale (de ex. ediţii bibliofile şi  altele), cu avizul administraţiei, beneficiarul  poate restitui o copie copertata a documentului în cauza. în situaţia, în care aceste prevederi nu pot fi realizate,  utilizatorul  va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent la propunerea administraţiei.
- Pentru distrugerea sau deteriorarea documentelor din colecțiile Bibliotecii, prin sublinierea, sustragerea de pagini etc., utilizatorul  prins asupra faptului va fi amendat potrivit legislaţiei în vigoare (de la 15 la 20 salarii minime).
- Nerespectarea prevederilor prezentului document, cât şi  abaterile grave şi repetate, conduc la anularea dreptului de a beneficia de serviciile informațional-bibliotecare ale Bibliotecii AAP.

Programul de lucru al Bibliotecii:

Luni-vineri: 8.00-19.00;  Sâmbătă: 10.00 – 15.00; Duminică – fără program.

În perioada vacanțelor:  Luni-vineri: 8.30-17.00; Sâmbătă, Duminică – fără program.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.