Proiecte B

 


Biblioteca Ştiinţifică a Academia de Administrare Publică este partener Erasmus+ în proiectul „Library Network Support Services (LNSS): modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și de reformare a serviciilor de bibliotecă”. Durata proiectului (LNSS) este de 3 ani.

Partenerii proiectului (LNSS) sunt:

1. Academia de Administrare Publică a Republicii Armenia (PAARA) – Armenia

2. Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov din Erevan – Armenia

3. Universitatea de Stat din Goris – Armenia

4. Institutul de Tehnologie din Limerick – Irlanda

5. Universitatea din CretaGrecia

6. The Pyramid Group – Germania

7. Universitatea Transilvania din BrașovRomânia

8. Academia de Administrare Publică din Moldova

9. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți – Moldova

10. Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintelui Republicii Belarus - Belarus

11. Universitatea de Stat din Belarus – Belarus

12. Universitatea Tehnică de Stat din Brest – Belarus

13. Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno – Belarus

Partenerii asociați sunt:

14. Consorțiul Bibliotecilor electronice din Armenia – Armenia

15. Consorţiul REM (Resurse electronice pentru Moldova) – Moldova

16. Biblioteca Națională din Belarus – Belarus


Trainingul ESP English for Specific Purposes

On April 7 to 8, 2016, at the Academy of Public Administration was held  an ”English for Specific Purposes” training  under the ”Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through development and library staff reforming libraries [LNSS]”  supported financially by the European Union program ERASMUS + "Capacity Building in the Field of Higher Education” (CBHE).

The training program included 5 modules: English for Specific Purposes for Library; Essential management skills for librarians; Information literacy and research skills; Managing electronic library collections: e-books, databases and e-journals; Creating strategies for raising the academic community and library users, strategies and tactics of modern web search.

Opening session of the training was held by Mr. Andrei Groza, first vice-rector of the Academy, associate professor, who noted that the Academy of Public Administration is open for the implementation of EU programs for education, life learning and youth training. We believe that the training supported by international trainers from Limerick Institute of Technology, Republic of Ireland, is a new opportunity that will enhance the knowledge and professional skills of employees of the Public Administration Academy and increase the role of the library in process of training, research and professional development of civil servants ".

Trainers Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology exhibited objectives of the Project on modernization of library services, management of essential and transferable skills for library staff, the importance of information literacy and research skills, services online library characteristic of the XXI century and the opportunities that electronic library offer, open access to information, knowledge of  software for library bibliographic references carrying correctness, correlating citations and avoiding plagiarism, using modules of informational resources for on- line teaching; introduction to literature, strategies using electronic databases, web and internet.


Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleza pentru scopuri specifice

În data de 7-8 aprilie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc Trainingul „English for Specific Purposes / Engleza pentru scopuri specifice” în cadrul Proiectului „Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]. / Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci, modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului și reformarea bibliotecilor”, sprijinit financiar de către Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene „Capacity Building in the Field of Highereducation (CBNE) / Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, care face parte din seria de proiecte de Capacitate pentru  Consolidarea Învățământului Superior.

Scopul proiectului l-a constituit consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi abilităţi ale personalului de bibliotecă în instituţiile  de învăţământ superior din Armenia, Moldova şi Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educaţie şi învăţare continuă; elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului de bibliotecă concentrat pe îmbunătăţirea standardelor de calitate şi de performanţă pentru bibliotecile din Armenia, Moldova şi Belarus, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de bibliotecă şi de învăţământ superior şi, în general, creşterea relevanţei lor pentru piaţa muncii şi societate.

Programul Trainingului a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice de bibliotecă; Managementul esenţial şi competențe pentru bibliotecari și personalul bibliotecii, Standarde internaționale de bibliotecă IFLA, ISO, Biblioteca Congresului; Cultura informației și aptitudini de cercetare; Evaluarea surselor de informare; Servicii de bibliotecă on-line; Gestionarea colecțiilor bibliotecii electronice: cărți electronice, baze de date și e-reviste; Crearea strategiilor de sensibilizare pentru  comunitatea academică şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor.

Instruirea profesională a fost deschisă de către dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar, care a menţionat  că Academia de Administrare Publică este deschisă pentru implementarea programelor europene în domeniul educației, formării și instruirii tineretului, astfel Academia beneficiind de mai multe proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea și modernizarea procesului didactico-științific. Proiectul ,,Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci, modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă  și reformarea bibliotecilor” este primul proiect al Academiei în cadrul Programului Erasmus+ și speră că proiectul respectiv va contribui la modernizarea activității Bibliotecii Științifice a  AAP, iar cunoștințele care vor fi acumulate de către bibliotecari, cadrele didactice, cu certitudine, vor fi aplicate în practică. În această ordine de idei,  ,,considerăm că trainingul din  4-5 aprilie 2016 susţinut de trainerii internaţionali de la Institutul de Tehnologii din Limerick, Republica Irlanda, reprezintă  o nouă oportunitate care  va spori cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale colaboratorilor Academiei de Administrare Publică și va amplifica rolul bibliotecii în procesul de susținere informațională și documentară a procesului de  instruire, cercetare și dezvoltare profesională a funcționarilor publici”.

Trainerii Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology au expus obiectivele Proiectului privind modernizarea serviciilor de  bibliotecă, gestionarea esențială și competențele transferabile pentru personalul de bibliotecă, importanța culturii informației și aptitudinilor de cercetare pentru a ajuta utilizatorii să găsească și să utilizeze informații în mod eficient și etic, servicii de bibliotecă on-line caracteristice pentru sec. al  XXI-lea și oportunitățile ce le oferă biblioteca electronică, accesul deschis la  informație, digitizarea, conservarea și serviciile  digitale în biblioteci; cunoașterea software-ul de bibliotecă bibliografică,  accesul politici de dezvoltare a colecțiilor de biblioteci, corectitudinea efectuării referințelor bibliografice, corelarea citării și evitarea plagiatului, utilizarea modulelor de resurse informaționale on-line de predare; introducerea în literatura de specialitate, utilizând strategii electronice și baze de date, web și internet.

În încheiere, Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii Științifice AAP, a mulţumit, în numele participanţilor, partenerilor europeni de proiect din Republica Irlanda pentru promovarea unui training de cea mai înaltă calitate de nivel internaţional, deosebit de util şi important pentru comunitatea academică, specificând că colaboratorii Academiei și, in special,  ai bibliotecii vor aplica în practică cunoștințele obținute în cadrul trainingului și vor depune efortul ca colaborarea  cu toţi partenerii de proiect să fie cât mai eficientă în vederea menţinerii unui suport de reţea pentru servicii infobibliotecare moderne   care ar corespunde rigorilor bibliotecii din era informațională.

 


SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN CADRUL PROIECTELOR ERASMUS+

            În data de 25 mai 2016 Oficiul Național Erasmus+ Moldova a organizat o ședință de lucru cu France DANTIN, responsabilă de Moldova de la Agenția Executivă pentru Cultură, Educație și Audiovizual (EACEA) și reprezentanții naționali ai proiectelor Erasmus+ Capacity Building selectateîn 2015: ,,Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries” (Academia de Administrare Publică),,Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education” (Universitatea Tehnică din Moldova),  ,,Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability” (Universitatea de Stat din Tiraspol).

Obiectivul ședinței a fost schimbul de experiența în cadrul proiectelor gestionate și identificarea problemelor pentru obținerea asistenței și consultanței din partea  EACEA  și a Oficiului Național Erasmus+ .

Ședința de lucru s-a desfășurat după următoarea ordine de zi:

1.       Prezentarea generala a proiectelor/situația la zi – 10/15 minute pentru fiecare proiect.

2.       Prezentarea dificultăților apărute în implementarea proiectelor.

3.       Discuții asupra regulilor noi în implementarea proiectelor.

4.       Altele (întrebări-răspunsuri).

            Proiectul ,,Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries” ,  beneficiarii căruia sunt Academia de Administrare Publică și Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți,  a fost reprezentat de echipa de proiect a Academiei: Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii Științifice,  manager de proiect, Silvia Dulschi, șefa Direcție Știință și Doctorat, cercetător și Andrei Tabun, metodist, administrator în cadrul proiectului.

Echipa Academiei a reiterat scopul și obiectivele proiectului, în mod special s-au axat asupra primelor rezultate ale proiectului: Conferința de lansare a proiectului LNSS, martie 2016, Brașov, Trainingul „English for Specific Purposes / Engleza pentru scopuri specifice”,

4-5 aprilie 2016, USB și  7-8 aprilie 2016, AAP.

            Participanții la eveniment, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din Moldova au apreciat importanța realizării proiectelor în cadrul programului Erasmus+ în procesul de aderare a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, care va duce la reformarea radicală a sistemului,  la dotarea instituțiilor de învățământ din Moldova cu echipament tehnic performant, crearea de centre de ghidare în carieră și oficii de proprietate intelectuală, la extinderea programelor de mobilitate atât pentru profesori, cât și pentru studenți.

            De asemenea, participanții au adresat întrebări referitor la desfășurarea proiectelor, au fost abordate unele chestiuni de ordin financiar. France DANTIN, manager de proiecte la Agenția Executivă pentru Cultură, Educație și Audiovizual (EACEA), cu sediul la Bruxelles) și coordonatorul de țară pentru Moldova, a răspuns la întrebările adresate și a exprimat speranța că reformele din educație, inițiate prin intermediul Programului Erasmus+ , vor avea continuitate. Programul Erasmus+ reprezentă principalul instrument de asistență al Uniunii Europene pentru sprijinirea procesului de reformă la nivelul învățământului superior în țările din afara UE.


EXCHANGE OF EXPERIENCES IN ERASMUS+ PROJECTS

On May 25, 2016, Erasmus+ National Office in Moldova held a working session of the Erasmus+ Capacity Building projects selected in 2015 (Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries 561633, Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education – 561820, Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability - 561884)  with Mrs. France Dantin, responsible for Moldova from the Executive Agency for Culture, Education and Audiovisual (EACEA).

The objective of the meeting was to exchange experience in projects managed and identifying problems to obtain assistance and advice from the EACEA and the National Office Erasmus +.

The working meeting was held after the following agenda:

1.     General view of projects / updated situation - 10/15 minutes per project.

2.     Presenting difficulties in project implementation.

3.     Discussions on new rules in project implementation.

4.     Other (question and answer).

Project Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries 561 633, was presented by the project team of the Academy of Public Administration composed of: Mrs. Rodica Sobieski-Camerzan, project manager, Mrs. Silvia Dulschi, researcher and Andrei Tabun, administrative staff.

            The representatives reiterated their purpose and objectives, specifically focused on the first results of the project: Kick off meeting to launch the project LNSS March 2016 Brasov; training "English for Specific Purposes". 4 to 5 April 2016, USB, 7 to 8 April 2016, AAP.

The participants, representatives of higher educational institutions in Moldova appreciated the importance of projects under Erasmus+ in the process of Moldova's accession to the Bologna Process, which will lead to a radical reform of the system, equipping educational institutions in Moldova professional equipment, creating career guidance centers and offices of intellectual property, the expansion of mobility for teachers and for students.

Participants also raised questions about the conduct of the projects deal with some matters financial. Ms. France Dantin, project manager at the Executive Agency for Culture, Education and Audiovisual (EACEA in Brussels) and the coordinator country for Moldova, answered questions and expressed hope that the education reforms initiated by Erasmus+ will have continuity. Erasmus+ represents the primary tool of European Union assistance to support the reform process in higher education in countries outside the EU.


Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova.

Sumarul proiectului. Partenerii principali, Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova au colaborat în mai multe proiecte mai mici şi mai mari. In acest proiect, partenerii vor colabora şi vor disemina cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală în cadrul acestui proiect va fi consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior. În acest scop, vor fi organizate o serie de ateliere de lucru la Chişinău şi trei şcoli de vară.

Prin intermediul atelierelor de lucru şi a şcolilor de vară, comunitatea bibliotecarilor academici din Moldova va obţine spaţiu de dezbateri, şi, astfel, va dezvolta reţele interne de personal care lucrează în aceleaşi domeniu. Comunicarea în cadrul proiectului, prin intermediul unui blog / pagini web ca instrument principal, va sprijini, de asemenea, constituirea reţelei. În acelaşi timp, diseminarea informaţiei privind activitatea în cadrul proiectului la conferinţe internaţionale, vizita de studiu în bibliotecile universitare din Norvegia şi training-urile susţinute de către experţii internaţionali vor oferi accesul la reţeaua internaţională pentru bibliotecarii academici din Moldova.

În cazul în care proiectul va avea succes, bibliotecarii care lucrează în bibliotecile universitare din Moldova vor fi mai bine pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Acest lucru va influenţa calitatea învăţământului superior şi a cercetării. Bibliotecarii vor cunoaşte mai bine limba engleză şi vor consolida comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi în peste hotare. Publicul larg va fi mai conştient de  importanţa bibliotecilor.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.