Condiții și reguli de acces

Condiții și reguli de acces la resursele documentare şi informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice AAP

1.    Accesul la informaţie şi documente al utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice AAP se efectuează în baza Ordinelor de înmatriculare la studii universitare ciclul II, Ordinul de înmatriculare la studii doctorat, Ordinul de angajare în cadrul AAP (pentru cadre didactice şi ştiinţifice, personal auxiliar, alţi angajaţi).

2.    Utilizatorii potenţiali au acces în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice AAP în baza documentului, care confirmă identitatea persoanei concrete.

3.    La intrarea în sala de lectură utilizatorul prezintă buletinul de identitate, abonamentul (utilizatorii potenţiali) primind documentele solicitate şi permisiunea folosirii resurselor şi serviciilor informaţional-bibliotecare tradiţionale şi electronice. La ieşirea din spatiile Bibliotecii utilizatorul restituie publicaţiile consultate bibliotecarului de serviciu.

4.    Documentul, care permite accesul utilizatorului în spaţiul Bibliotecii, nu este transmisibil.

Obligaţiile utilizatorilor :

Utilizatorii Bibliotecii sunt rugaţi respecte următoarele cerinţe:

•      manifeste un comportament decent, comunice civilizat şi se conformeze prevederilor prezentului document;

•      protejeze bunurile din spaţiile Bibliotecii;

•      ceară permisiunea bibliotecarului de serviciu pentru introducerea în sală a documentelor, care nu fac parte din patrimoniul Bibliotecii Ştiinţifice AAP;

•      se comporte civilizat faţă de personalul de bibliotecă şi faţă de ceilalţi beneficiari, păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în spaţiul bibliotecii;

•      se dezică pentru perioada aflării în spaţiul Bibliotecii de manifestări, care ar putea deranja ordinea şi liniştea celor din jur;

•      se refuza accesul în spaţiile Bibliotecii a persoanelor cu sacoşe, serviete, mape, în haine de sezon rece, în ţinută vestimentară indecentă şi neîngrijită;

•      utilizatorii sunt rugaţi oprească la intrarea în sălile de lectura telefoanele mobile;

•      formuleze clar şi concis necesităţile sale informaţionale în cazul apelării la sprijinul bibliotecarilor de serviciu;

•      în sala de lectura cu acces liber la raft respecte condiţiile de utilizare a resurselor documentare: ordinea la raft, amplasarea documentelor utilizate în locurile stabilite; studierea indicatorilor de raft; apeleze la sprijinul bibliotecarului-consultant pentru utilizarea eficienta a timpului disponibil;

•      verifice cu atenţie starea documentelor primite ori luate personal de pe raft (în condiţii de acces liber), semnalând bibliotecarului neregulile constatate;

•      restituie documentele împrumutate în termenii stabiliţi; nerespectarea acestora este sancţionată (a se vedea compartimentul corespunzător al documentului);

•      nu scoată din sala de lectură documentele, primite spre consultare în spaţiul respectiv;

•      anunţe bibliotecarul de serviciu în cazul ieşirii din sală cu un document (cazuri excepţionale), aparţinând patrimoniului Bibliotecii Ştiinţifice AAP;

•      să restituie Bibliotecii Ştiinţifice AAP, în cazul pierderii sau deteriorării documentului, un exemplar identic. În cazuri excepţionale (de ex., ediţii bibliofile etc.), cu avizul şefului bibliotecii, beneficiarul poate restitui o copie xerox copertata. În situaţia, în care aceste prevederi nu por fi realizate, beneficiarul va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent, la propunerea şi sugestia colaboratorilor Bibliotecii;

•      să obţină la Biblioteca Ştiinţifică AAP însemnele de rigoare în Nota de lichidare (la finisarea studiilor ori în cazul exmatriculării, concedierii);

•      să utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele, imprimantele şi alte bunuri ale Bibliotecii; în spaţiile funcţionale se permite accesul cu calculatoarele personale de tip Notebook (laptop-uri), dacă nu deranjează pe ceilalţi beneficiari şi cu avizul bibliotecarului de serviciu;

•      filmările, fotografierile în spaţiile Bibliotecii AAP se pot efectua numai cu permisiunea administraţiei bibliotecii;

•      să nu sustragă angajaţii bibliotecii de la îndatoririle de serviciu;

•      să respecte programul de funcţionare al Bibliotecii Ştiinţifice AAP.

Reguli privind împrumutul documentelor

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice AAP înserează diverse genuri de documente, în scopul comunicării acestora fiind practicate următoarele forme de împrumut:

- Consultarea documentelor în spaţiile funcţionale ale Bibliotecii;

În acest sens sunt respectate următoarele condiţii:

•      în sala de lectura pot fi consultate un număr nelimitat de surse documentare;

•      bibliotecarii de serviciu acorda ajutor utilizatorilor la consultarea cataloagelor şi bazelor de date;

•      utilizatorii beneficiază de împrumutul documentelor din sala de lectură pentru perioada de timp în care Biblioteca nu funcţionează pentru utilizatori;

•      utilizatorilor le sunt oferite servicii suplimentare contra plată conform tarifului prevăzut de Nomenclatorul serviciilor cu plată, prestate de Biblioteca AAP. Aceste servicii ţin de: listare, efectuarea fotocopiilor ori copiilor pe CD, CD-ROM, alte suporturi digitale, scanare etc.

Împrumutul interbibliotecar

Acest gen de împrumut se efectuează conform prevederilor "Regulamentului de împrumut interbibliotecar", aprobat de către Consiliul Biblioteconomie Naţional. Nu pot fi împrumutate următoarele categorii de documente: ediţii într-un singur exemplar; cele solicitate frecvent în sălile de lectură; lucrări de referinţă din colecţiile Bibliotecii AAP; documentele din colecţiile speciale (publicaţii ale cadrelor didactice AAP; cărţi rare şi cu autograf; documente electronice şi multimedia etc.).

Împrumutul documentelor la domiciliu

Împrumutul documentelor la domiciliu se efectuează pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice AAP în următoarele condiţii:

•      se împrumuta documentele din colecţiile de bază care sunt disponibile într-un număr mai mare de 5 exemplare;

•      operaţiile de împrumut se realizează la postul de împrumut al bibliotecii, termenul de împrumut este de la 1 până la 30 zile, în funcţie de frecventa solicitării documentului de către utilizatori. Nerestituirea documentelor în termenii stabiliţi se sancţionează conform prevederilor Regulamentului „Reguli şi condiţii de acces la resursele documentare şi informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice AAP"

Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice AAP:

-      Beneficiază de asistenţa info-documentară şi formativă, furnizată de personalul acesteia.

-      Asistenţa info-documentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări referitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi on-line, accesul şi navigarea în Internet, consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces), furnizarea de răspunsuri la întrebări, în spaţiul bibliotecii sau la distanţă, prin telefon sau e-mail, realizarea de bibliografii la cerere, cercetare documentară în colecţii şi baze de date interne şi externe, furnizarea de produse documentare (sinteze, rezumate, bibliografii adnotate).

-      Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.

-      Utilizatorii pot utiliza calculatoarele numai după conectarea acestora de către bibliotecarul responsabil şi numai pentru operaţiile indicate prin instrucţiunile stabilite;

-      pot prelua informaţiile, obţinute din bazele de date locale, ori din cele accesate prin Internet, numai după verificarea CD, DVD, USB;

-      vor apela la personalul bibliotecii în cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor;

-      CD-romurile, alte suporturi digitale vor fi instalate în calculator numai de către personalul bibliotecii; la finele consultării beneficiarii fiind obligaţi să anunţe bibliotecarul de serviciu;

-      Acceptând principiul accesului liber la informaţie şi al libertăţii intelectuale, Biblioteca îşi asumă dreptul de a întrerupe consultarea site-urilor ce atentează la morală şi bunul simţ.

-      Utilizatorii pot fotocopia publicaţiile numai în sălile bibliotecii întrucât sunt dotate cu aparatură necesară pentru fotocopiere, scanare, listare.

Sancţiuni pentru nerespectarea regulilor de utilizare

Sancţiunile corespund prevederilor Legii nr.286-XII din 16.11.94 „Cu privire la biblioteci”, Legii nr.1583-XII din 27.02.98 “Cu privire la completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative”, precum şi reglementărilor principale, stabilite de Biblioteca Ştiinţifică AAP.

-      Scoaterea documentelor din spaţiile Bibliotecii, fără avizul bibliotecarului de serviciu, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de orice serviciu al acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Dreptul de utilizare a serviciilor de bibliotecă se restabileşte numai după prezentarea de către utilizatorul în cauză a demersului-lămurire, semnat de către şeful Bibliotecii Ştiinţifice AAP.

-      Transmiterea documentului (abonamentului), care asigura accesul la resursele documentare şi informaţionale altei persoane, se sancţionează cu retragerea dreptului de a beneficia de serviciile Bibliotecii pentru o perioada de 30 de zile.

-      Depăşirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se sancţionează cu o amenda de 1 leu pentru prima zi pentru fiecare volum, iar începând cu a doua zi şi următoarele - cate 10 lei pentru fiecare volum.

-      Sustragerea de documente din fond atrage după sine obligaţia recuperării de către utilizatorul în cauză a documentului respectiv, în aceeaşi ediţie. În cazuri excepţionale (de ex. ediţii bibliofile şi altele), cu avizul administraţiei, beneficiarul poate restitui o copie copertată a documentului în cauză. În situaţia, în care aceste prevederi nu pot fi realizate, utilizatorul va înlocui documentul pierdut cu altul echivalent la propunerea administraţiei.

-      Pentru distrugerea sau deteriorarea documentelor din colecţiile Bibliotecii, prin sublinierea, sustragerea de pagini etc., utilizatorul prins asupra faptului va fi amendat potrivit legislaţiei în vigoare (de la 15 la 20 salarii minime).

-      Nerespectarea prevederilor prezentului document, cât şi abaterile grave şi repetate, conduc la anularea dreptului de a beneficia de serviciile informațional-bibliotecare ale Bibliotecii Ştiinţifice AAP.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.