Colecții

Resurse documentare și informaționale (2015)

Patrimoniul fundamental al Biblioteciiconstituie colecţiile sale.   În acest sens, o reuşită deosebită a Bibliotecii AAP ţine de elaborarea şi implementarea unei politici de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale care include următoarele prevederi:

·         Orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente în sprijinul procesului instructiv și de cercetare din cadrul Academiei;

·         Analiza permanentă a documentaţiilor necesare selecţiei: programele de studiu, planurile de cercetare, bibliografiile obligatorii şi facultative, studiile de marketing, planurile editoriale pentru achiziţia curentă, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare, etc.;

·         Aplicarea principiilor de bază ale dezvoltării colecţiilor:

-      accesul liber la informaţie şi respectarea dreptului libertăţii intelectuale, actualitatea informaţiei,

-      dezvoltarea colecţiilor prin acoperirea echilibrată a tuturor disciplinelor de studiu şi a ariei lingvistice de interes

-      selectivitate în funcţie de procesul didactic şi ştiinţific,

-      cooperare şi coordonare în procurarea şi utilizarea resurselor, echilibrul, continuitatea şi coerenţa achiziţiilor;

·         Diversitatea suporturilor şi tipurilor de documente,

·         Structurarea şi orientarea colecţiilor spre facilitarea accesului la informaţie;

·         Perfecţionarea activităţilor de dezvoltare a colecţiilor prin utilizarea Internet-ului ca bază pentru studierea ofertei pieţei editoriale, precum şi pentru realizarea comenzilor de publicaţii;

·         Colaborarea dinamică cu cadrele  didactice  ale Academiei în procesul de dezvoltare a colecţiilor de documente şi a bazelor de date;

·         Participarea în Proiectul Internaţional   Consorţiul EIFL Direct Moldova;

·         Dezvoltarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific din ţară şi din străinătate în vederea creşterii numărului de documente achiziţionate, prin donaţii şi schimb de publicaţii.

            Reieșind din această politică, colecțiile Bibliotecii Științifice AAP sunt organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor pe o orientare preponderent pluridisciplinară, prin achiziţii, donaţii, schimb de carte  şi alte surse.

            Pe parcursul anului 2015 au fost achiziționate 1508 cărți, publicații seriale, alte documente, iar la sfârșitul anului colecția constituia 43 111 volume.

Dezvoltarea colecțiilor s-a realizat prin alocațiile bugetarecuantum din resursele extrabugetare, schimb de carte şi eventualele achiziţii gratuite prin sponsorizări şi donaţii. Achizițiile perioadei de referință pot fi caracterizate după cum urmează. În funcție de genul documentelor au fost achiziționate cele mai multe cărți / 69,2% din numărul total de exemplare achiziționate, seriale 18,5 %.  Caracteristica lingvistică a colecției este următoarea: în limba română – 75,9 %, în alte limbi – 24,1%. Publicațiile  didactice și științifice constituie 61, 8 % din colecție.

În calitate de membru al Consorțiu-lui REM (Resurse electronice pentru Moldova),  Biblioteca Științifică AAP a oferit accesul la bazele de date complexe internaționale EBSCO, POLPRED, The World Banc, OXFORD English Dictionary, CAMBRIDGE JOURNALS, DOAJEnciclopedia Britanică, Hindawi Publishing  Corporation, Biblioteca electronică a Uniunii Europene, Royal Society Jurnals and Archive, EIFL-OA Moldova  (acces on-line la revistele, cărțile,   alte documente  ale universităților din diverse  țări).

Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se accesul la  276 titluri publicaţii  periodice  locale și din străinătate atât cu caracter de informare generală, cât şi de profil administrativ, economic, juridic, conform cerinţelor înaintate de catedre (total intrări în perioada de referință – 5223  volume). Numărul de documente pe suport digital  - 1012 unități

 Din numărul total de intrări în colecția Bibliotecii, 67,9 % o constituie donațiile de carte primite în urma realizării diferitor proiecteschimb interbibliotecar, donații individuale, donații din partea diferitor instituții și organizații, publicații înlocuite de către cititori în schimbul celor pierdute

Colecția e-Books (cărți  pe suport electronic) inserează 786 titluri, creată și orientată pentru satisfacerea cerințelor și necesităților informaționale, provocate de procesul educațional și de cercetare, dar mai ales pentru facilitarea accesului la informația primară în domeniile: științele administrației, științe juridice, științe politice și socialeeconomie și management public, relații internaționale și integrare europeană etc.

În organizarea și conservarea colecțiilor prioritari sunt factorii: confort și comoditate în accesul și utilizarea resurselor în condiţii de acces liber îmbinate cu utilizarea raţională a spaţiului funcţional, specificul conţinutului curriculum-ului universitar şi organizării procesului de studii.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.